Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)
Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)
ArchiMateNote Generieke applicatiefuncties ArchiMateNote ArchiMateNote ArchiMateNote ArchiMateNote Besturende bedrijfsfuncties Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen. (ApplicationComponent) Politieke data-analyse component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 ArchiMateNote Ondersteunende bedrijfsfuncties Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en- verwerkingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT-objectencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software-licentiebeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 ArchiMateNote Primaire bedrijfsfuncties Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervoercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekendencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrekkingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via CORV. (ApplicationComponent) CORV-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontwikkelcompon- ent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadministratiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ-voormeldingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ-taxatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor web- en mediacare (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen. (ApplicationComponent) Gevonden en verloren voorwerpencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 1 Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakencomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadministratie bijhouding Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Openbare Orde en Veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse criminaliteit component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie (ApplicationComponent) Crisismanagementcomponent ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB-component ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor de openbare ruimte. (BusinessFunction) Beheren van de openbare ruimte Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW) (ApplicationComponent) Inspectiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenregistercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 1 Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 1 Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers. (ApplicationComponent) Afvalinzamelingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking. (ApplicationComponent) Afvalbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havenscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen (ApplicationComponent) Grondbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Beheer ruimtelijke projecten Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezichtcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedbackcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationComponent) Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanagementcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationFunction) Afrekenen van producten en diensten Component waarmee financiele transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipatie Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationFunction) Maken van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationFunction) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationFunction) Klanttevredenheidsmeting en analyse Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationFunction) Aanvragen van producten en diensten Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationFunction) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor ketenpartners Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinformatie Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Data-laad-en- transformatiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationFunction) Beheren van webcontent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationFunction) Beheren van e-formulieren Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Digitaal ondertekenen documenten Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale-handtekeningcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationFunction) Digitaliseren van documenten Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data-warehousecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data-portaalcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldingen- registratiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine-component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregistercomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker-registratiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen- registratiecomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijncomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formatteren en routeren van procesoutput Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 ArchiMateNote Deze poster is een hulpmiddel voor gemeenten om voor je eigen informatievoorziening voor alle pakketten een basisbeveiligingsniveau te bepalen. Maak hiervoor ook gebruik van de de GEMMA Softwarecatalogus. Registreer in de Softwarecatalogus alle pakketten en daarbij voor welke referentiecomponenten een pakket gebruikt wordt. Maak nu een eigen gemeentelijke poster met daarop alle pakketten geplot. Gebruik deze poster van de pakketten het basisbeveiligingsniveau te bepalen. ArchiMateNote 111 BBN 1 112 BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1 113 BBN 3 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1 121 BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen 122 BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 123 BBN 3 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN-1 en integriteitsmaatregelen op BBN2 131 BBN 1 en RA voor Integriteit 132 BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 en RA voor Integriteit 133 BBN 3 en en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 en RA voor Integriteit ArchiMateNote 211 BBN 1 en BBN2 beschikbaarheidsmaatregelen 212 BBN 2 en integriteitsmaatregelen op BBN1 213 BBN 3 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN2 en integriteitsmaatregelen op BBN1 221 BBN 1 en BBN2 beschikbaarheids en integriteitsmaatregelen 222 BBN 2 223 BBN 3 231 BBN 1 en RA voor Integriteit 232 BBN 2 en RA voor Integriteit 233 BBN 3 en RA voor integriteit ArchiMateNote 311 BBN 1 en RA voor beschikbaarheid 312 BBN 2 en RA voor Beschikbaarheid 313 BBN 3 en RA voor Beschikbaarheid 321 BBN 1 en RA voor beschikbaarheid 322 BBN 2 en RA voor beschikbaarheid 323 BBN 3 en RA voor beschikbaarheid 331 BBN 1 en RA voor beschikbaarheid en integriteit 332 BBN 2 en RA voor beschikbaarheid en integriteit 333 BBN 3 en RA voor beschikbaarheid en integriteit ArchiMateNote BIV Benodigde maatregelen ArchiMateNote BIV Benodigde maatregelen ArchiMateNote BIV Benodigde maatregelen ArchiMateNote ArchiMateNote GEMMA ArchiMateNote Informatie Beveiligings Dienst ArchiMateNote Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV) ArchiMateNote Hoe gebruik je de poster ArchiMateNote Met de uitkomst van de BBN-classificatie is het mogelijk om te bepalen welke BIO- maatregelen verplicht genomen moeten worden, of een aanvullende risicoanalyse nodig is voor een bepaald BIV-aspect en welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. ArchiMateNote Wat doe je met de BBN-classificatie ArchiMateNote De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de nu bestaande BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO. Baselinetoets BBN BIO - https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baselinetoets-bbn-bio/ ArchiMateNote Wat is de BIO? ArchiMateNote Op deze poster staan alle GEMMA referentiecomponenten en hun basisbeveiligingsniveau (BBN). Met de GEMMA referentiecomponenten worden de gemeentelijke typen softwarepakketten (of applicaties) gedefinieerd. De BBN-classificatie is een maat voor de maximale schade die voor de organisatie kan ontstaan bij ongewenste gebeurtenissen. Hoe donkerder een referentiecomponent, hoe hoger de BBN-classificatie Legenda voor Basis BeveiligingsNiveau 1 (ApplicationComponent) BBN 1 Legenda voor Basis BeveiligingsNiveau 2 (ApplicationComponent) BBN 2 Legenda voor Basis BeveiligingsNiveau 3 (ApplicationComponent) BBN 3 ArchiMateNote Wat zie je op deze poster? ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote In de referentiecomponenten zijn de classificaties voor de vereiste betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid geplot (BIV). Ook hier geldt, hoe hoger de classificatie, hoe donkerder het BIV-vakje. De BBN-classificatie is altijd gelijk aan de vertrouwelijkheidsclassificatie Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationFunction) Beheren van zaken Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationFunction) Beheren van processen Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 De infrastructurele functionaliteit staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Infrastructurele functionaliteit (eerste aanzet) Functionaliteit voor beheer en beveiliging van netwerken. (ApplicationFunction) Netwerkbeveiliging Beheersen van datastromen, scheiden van netwerken (ApplicationFunction) Beheren netwerkverkeer Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall-component ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Inspecteren, detecteren en blokkeren van verschillende soorten DDOS aanvallen (ApplicationFunction) Netwerkbescherming Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS-component ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Digitale Inbraakdetectie en -preventie, APT signalering (ApplicationFunction) Inbraakdetectie en signalering Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS-beheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Beheer van VPN-verbindingen (ApplicationFunction) Beheer van VPN-verbindingen Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN-beheercomponent ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Scannen van netwerken op kwestbaarheden, zowel van (ApplicationFunction) Netwerkscanning Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen (ApplicationComponent) Vulnerability-beheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Verzamelen, combineren en analyseren van IT-gerelateerde beveiligingsinformatie, Cloud Access Security Broker, APT bescherming (ApplicationFunction) Actieve netwerkmonitoring Een SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie (ApplicationComponent) SIEM-beheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationFunction) Beheren netwerk Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Het ondersteunen van de integratie van applicaties (ApplicationFunction) Integratie Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 ApplicationFunction Monitoring en logging Bijhouden en ontsluiten systeemgebeurtenissen ten behoeve van informatiebeveiliging, foutoplossing en het optimaliseren van systemen (ApplicationFunction) Registreren en delen technische logging Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 ApplicationFunction Applicatieontwikkeling- en onderhoud Het ondersteunen van het ontwikkelen van software (ApplicationFunction) Ontwikkelen applicaties Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software-ontwikkelcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Het bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken (ApplicationFunction) Beheren van releases en versies Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacceptatie-en-release- beheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (ApplicationFunction) Privacy en beveiliging Functionaliteit voor logging en dataverliespreventie persoonsgegevens. (ApplicationFunction) Privacy Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie-dataverliescomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenregistercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Funtionaliteit voor gegevensbescherming en onderzoek. (ApplicationFunction) Gegevensbescherming en onderzoek Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementcomponent ArchiMateNote B = 3 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Anti-Malware-component ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 1 Component voor bescherming tegen spam (ApplicationComponent) Anti-spamcomponent ArchiMateNote B = 2 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch-onderzoekscomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 3 ArchiMateNote V = 2 Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media-behandelingcomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor risicobeheer en continuïteit (ApplicationFunction) Risicobeheer en continuïteit Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteitsbeheercompon- ent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 1 ArchiMateNote V = 1 Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up-en-herstel- component ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Functionaliteit voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationFunction) ICT Toegangsbeveiliging Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent ArchiMateNote B = 1 ArchiMateNote I = 2 ArchiMateNote V = 2 Deze svg is op 11-11-2021 16:19:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 16:19:04 CET
Legenda
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-b6a9171f-9b5a-4f00-a02d-f64dd8af0f68
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN en BIV)
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Detailniveau  : Samenhang
Domein  : Niet domeingebonden
GEMMA thema  : Informatiebeveiliging
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Titel view SWC  : BBN classificatie referentiecomponenten
Viewtype  : Basis
Object ID  : b6a9171f-9b5a-4f00-a02d-f64dd8af0f68
Object ID  : b6a9171f-9b5a-4f00-a02d-f64dd8af0f68
Object ID_nl  : b6a9171f-9b5a-4f00-a02d-f64dd8af0f68
Original ID  : id-b6a9171f-9b5a-4f00-a02d-f64dd8af0f68
Semanticsearch  : basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (bbn en biv)
Elementen  :