Meldingen openbare ruimtecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Meldingen openbare ruimtecomponent
Contextdiagram
Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Het Afsprakenstelsel van eHerkenning waaraan erkende aanbieders moeten voldoen. Deze koppeling betreft het koppelvlak tussen de dienstverlener en de eHerkenningsmakelaar. Zie document 'Samenvatting Afsprakenstel eHerkenning', dat op de website is te vinden. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@eherkenning.nl. (Constraint) Afsprakenstels- el eHerkenning- Koppelvlak DV- HM Standaard services voor ontsluiten van basisgegevens voor het voorinvullen van e-Formulieren en eventueel andere systemen, gebaseerd op StUF. Prefill eFormulieren services is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het voorinvullen van GEMMA e-formulieren. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. Deze formulieren worden vooraf zover als mogelijk ingevuld met de gegevens die al bekend zijn in de eigen administratie. (Constraint) Prefill eFormulieren services StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zakenkoppelvl- ak StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN GEMMA e-formulier specificaties zijn opgesteld voor elektronische dienstverlening van gemeenten via het web. De GEMMA e-formulier specificaties beschrijven de vragen, de mogelijke antwoorden en aanvullende regels. De specificaties worden gebruikt voor web-formulieren voor de meeste gebruikte digitale gemeentelijke diensten. Bij elke GEMMA e-formulier hoort een XML-berichtschema (StUF-EF) (Constraint) GEMMA e- formulieren specificatie Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ StUF eFormulieren (StUF-EF) is een op StUF gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens welke met GEMMA e-formulieren verstuurd kunnen worden. De standaard gaat er vanuit dat er een (internet) applicatie is welke invulbare formulieren aanbiedt aan een burger. De burger kan dit formulier invullen, de ingevulde gegevens worden vervolgens via StUF-berichten gecommuniceerd met achterliggende applicaties. Deze StUF-berichten moeten voldoen aan de standaard. (Constraint) StUF EF Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecom- ponent De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratie- component Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component ApplicationService Verwerken meldingen openbare ruimte ApplicationComponent Publiek portaal Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) De standaard voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. (Constraint) Digitoegankelijk RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 10-11-2022 02:25:49 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-11-2022 02:25:49 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Meldingen openbare ruimtecomponent
Definitie  : Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties
Toelichting  : De component ondersteunt het ontvangen, registeren en verwerken van MOR (Melding Openbare Ruimte) berichten.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 2a53ea44-7822-4a0b-a80e-355ae715d477
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : 2a53ea44-7822-4a0b-a80e-355ae715d477
Object ID_nl  : 2a53ea44-7822-4a0b-a80e-355ae715d477
Original ID  : id-2a53ea44-7822-4a0b-a80e-355ae715d477
Semanticsearch  : meldingen openbare ruimtecomponent
Relaties  : 

Realiseert verplichte standaarden (1):


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: