Personeelsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Personeelsmanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsman- agement Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministr- atie en verwerking Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsman- agement Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan personeelszaken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Personeelsmanagement. (BusinessProcess) Beheren personeel Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeront- wikkeling Het administreren van gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministr- atie Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. (BusinessFunction) Tijdregistratie een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekkin- g een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichti- ng een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplannin- g ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-08-2019 15:56:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-08-2019 15:56:18 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities