Personeelsmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Personeelsmanagement
Contextdiagram
Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsman- agement Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsmana- gement Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor organistorische eenheden. (BusinessFunction) Formatieplannin- g Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministra- tie en verwerking een rechtsbetrekking tussen een [medewerker] en een [niet-natuurlijk persoon] voor het verrichten van arbeid in ruil voor een [salarisverplichting] (BusinessObject) dienstbetrekkin- g een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen (BusinessObject) formatieplaats Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan personeelszaken. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Personeelsmanagement. (BusinessProcess) Beheren personeel Het administreren van gegevens van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkerad- ministratie Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. (BusinessFunction) Werving en selectie Het actief stimuleren en begeleiden van kennis- en vaardighedenontwikkeling van medewerkers. (BusinessFunction) Medewerkeront- wikkeling Het beoordelen van de prestaties van medewerkers en het nemen van passende maatregelen. (BusinessFunction) Medewerkerbe- oordeling een evaluatie van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats] (BusinessObject) beoordeling medewerker Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker] (BusinessObject) salarisverplichti- ng een [natuurlijk persoon] met een tijdelijk of vaste [dienstbetrekking] of met een inhuurcontract met de gemeente (BusinessObject) medewerker Het registreren van de hoeveelheid en het doel waar tijd van medewerkers aan is besteed. (BusinessFunction) Tijdregistratie Het berekenen en uitkeren van het salaris en verwerken van declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverwe- rking Het administreren van ziekte en verlof van medewerkers. (BusinessFunction) Ziekte- en verlofadministra- tie ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 02-07-2020 21:41:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2020 21:41:56 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Personeelsmanagement
Definitie  : Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Object ID  : a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Object ID_nl  : a8e19e73-b3ea-4ada-8cc9-71375570ab7f
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:


Komt voor op   :  ArchiMate views: