Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein
Contextdiagram
Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealis- atie sociaal domein BusinessFunction Leerlingenadm- inistratie Bestaat uit: * Registratie aanmelding werkinstrument GSD * Behandeling uitvoering werkinstrument GSD * Bepaling loonwaarde op vacature * Besluitvorming uitvoering werkinstrument GSD * Oplevering uitvoering werkinstrument GSD (BusinessFunction) Uitvoering instrumenten De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening en biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. (BusinessFunction) Beheer sociale werkvoorzieni- ng Het verstrekken van kredieten. (BusinessFunction) Kredietverstre- kking voorzieningen die er zijn voor de jeugd die problemen heeft en specifieke zorg nodig heeft. Die zorg kan op een breed spectrum betrekking hebben, van op jeugdigen toegesneden psychische hulp tot schuldhulpverlening. (BusinessFunction) Jeugdzorg Schuldhulpverlening minnelijke regeling Schulidhulpverlening WSNP (BusinessFunction) Schuldhulpverl- ening een tastbaar goed waarmee een [klant] een activiteit makkelijker kan uitvoeren (BusinessObject) hulpmiddel Preventie en nazorg na schuldbemiddeling (BusinessFunction) Budgetbeheer BusinessFunction Leerlingenverv- oer * Matchen WZ naar Vacature * Dealmaking, * Drempel verlagend aanbod vanuit de gemeente aan werkgever. * Stimulering om werkzoekende in dienst te nemen. * Jobhunting * Monitoring voortgang individuele solicitatie * Marching op relevante ondernemingsprofielen (BusinessFunction) Arbeidsmarktb- emiddeling het recht op het eenmalig of periodiek ontvangen van geld (BusinessObject) uitkering Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (BusinessFunction) Zelfredzaamhe- idontwikkeling o.a. bijzondere bijstand, subsidies, kredieten, stadspas en andere minimaregelingen (BusinessFunction) Voorzieningen- verstrekking * Registeren informatieverzoek beslaglegger * Informatieverstrekking aan beslaglegger * Registreren beslaglegging derden * Berekenen beslagvrije voet * Bepaling effectuering beslaglegging (BusinessFunction) Inkomensbesl- aglegging derden een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie * Vaststelling Voorliggende Voorziening, Het bepalen of er sprake is van een voorliggende voorziening welke de aanvrager te gelde moet maken. De voorliggende voorziening is van invloed op het recht of de hoogte en mogelijk de duur van de uitkering Levensonderhoud. * Vaststelling Relatie, Het bepalen van de voor de duur en hoogte van het recht op of verhaalbaarheidheid van een uitkering levensonderhoud relevante relaties die een persoon heeft. * Vaststelling Vermogen, Het bepalen van de som van bezittingen en schulden. * Vaststelling Bijstandsvorm, Het bepalen van de vorm (geldlening, krediethypotheek, voorschot, gift) waarin de bijstand wordt verleend. Er wordt altijd een tegenprestatie verlangd voor de Levensonderhoud uitkering, deze hoeft echter niet van financiële aard te zijn. * Validering Adres, Het vergelijken van de door een persoon opgegeven adresgegevens versus het GBA(V). Geldt ook voor woonadreshistorie. * Vaststelling Uitsluitingsgronden, Het bepalen of de wettelijke uitsluitingsgronden op de aanvrager van de levensonderhoud-uitkering van toepassing zijn. Uitsluitingsgronden als genoemd in Artikel 13 * Vaststelling Woonsituatie en -leefsituatie, Het bepalen of er sprake is van zelfstandige bewoning, een huurvorm of een eigendomsvorm om vast te stellen of er sprake is van kostendelers. Als er sprake is van eigendom, dan start het onderzoek naar vestiging van een krediethypotheek. De opgegeven adresgegevens inclusief inwonenden worden afgezet tegen de gegevens uit het GBA(-V) en een tabel met adressen van woonzorgcomplexen, bejaardentehuizen e.d. * Vaststelling Risicoprofiel, Het vergelijken van de aanvraag gegevens met bepaalde risicometrieken en -profielen om het risico op fraude of onjuiste dienstverlening te bepalen. * Bepaling Individuele Verplichtingen/Ontheffingen, Het onderzoeken en bepalen van individuele verplichtingen of ontheffingen van de algemeen geldende verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een uitkering voor levensonderhoud. * Beslissing Levensonderhoud, Het nemen van een besluit over het recht, de hoogte en duur inzake een aanvraag of wijziging van een bijstandsuitkering, inclusief motivering en berekening. * Vaststelling Verblijfstitel, Het vaststellen van de verblijfstitel van de voor het bepalen van het recht op uitkering relevante persoon op basis van de gegevens op de aanvraag, de verblijfstitel (GBA) en indien nodig verblijfsdocumenten. * Vaststelling Inkomen, Het onderzoeken en bepalen van individuele verplichtingen of ontheffingen van de algemeen geldende verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een uitkering voor levensonderhoud. * Vaststelling Norm, Het bepalen van de geldende norm (recht en hoogte) van de uitkering levensonderhoud afgaande op de vastgestelde situatie van de aanvrager * Vaststelling aanvangsdatum uitkeringsrecht, Het op basis van de aanvraag gegevens en bronnenonderzoek (GBA, SUWI,...) bepalen van de ingangsdatum van het recht op een uitkering levensonderhoud. Deze kan in de toekomst liggen, maar ligt in principe niet voor de datum waarop de aanvraag is gedaan. Indien van dit laatste wordt afgeweken, wordt dit gemotiveerd. * Beschikking Levensonderhoud, Het samenstellen van de gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een document met een voor beroep vatbare beslissing over de aanvraag/wijziging levensonderhoud. (BusinessFunction) Besluitvorming levensonderho- ud een verzameling activiteiten die de [klant] ondersteunen bij het bereiken van een bepaald doel (BusinessObject) ondersteuning (Gemeentelijke) inkomensondersteunende regelingen die tot taakgebied van gemeente behoren en bijzondere bijstand. (BusinessFunction) Inkomensonde- rsteuning Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2022 13:54:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2022 13:54:42 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein
Definitie  : Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : bf097fc0-dd3e-403a-945d-efe1994f35d4
Object ID  : bf097fc0-dd3e-403a-945d-efe1994f35d4
Object ID_nl  : bf097fc0-dd3e-403a-945d-efe1994f35d4
Original ID  : id-bf097fc0-dd3e-403a-945d-efe1994f35d4
Semanticsearch  : producten- en dienstenrealisatie sociaal domein
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: