Inkoop- en contractmanagement

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Inkoop- en contractmanagement
Contextdiagram
Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanage- ment Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationFunction) Ondersteunen van contracten en SLA-beheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanage- ment Dit is een cluster van bedrijfsprocessen die gerelateerd zijn aan het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. Dit zijn de bedrijfsprocessen die corresponderen met de bedrijfsfunctie Inkoop- en contractmanagement. (BusinessProcess) Uitvoeren inkoop en contractmanage- ment een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de gemeente (BusinessObject) leverancier afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen (BusinessObject) prestatie afspraak een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de gemeente aan een debiteur moet worden betaald (BusinessObject) inkoopverplichti- ng een bindende afspraak tussen de gemeente en een [leverancier] rondom het leveren van tastbare goederen of diensten (BusinessObject) contract een overeenkomst tussen de gemeente en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens (BusinessObject) bewerkersover- eenkomst Het tot stand brengen en bewaken van contracten met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het conform wetgeving aanbesteden van opdrachten voor 'werken', 'diensten' of 'leveringen' waarbij bedrijven een offerte kunnen indienen. (BusinessFunction) Aanbesteding Het bestellen van een bepaald type goederen of diensten bij een leverancier. (BusinessFunction) Bestelling Het verwerven, beheren en monitoren van leveranciers. (BusinessFunction) Leveranciersbe- heer een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier] (BusinessObject) aanbesteding ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship Deze svg is op 10-08-2019 16:41:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-08-2019 16:41:04 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities