Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor de openbare ruimte. (BusinessFunction) Beheren van de openbare ruimte Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom water in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Waterbeheer Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR-component Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom wegen en aanverwante infrastructuur in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Wegenbeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom groenvoorzieningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Groenbeheer Beheerwerkzaamheden lucht en geluid in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Lucht- en geluidbeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom gebouwen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Gebouwenbeheer Component voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW) (ApplicationComponent) Inspectiecomponent Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden in of onder de grond in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Bodembeheer Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenregistercomponent Het verwerken van meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte. (BusinessFunction) Meldingen openbare ruimte behandeling Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent Beheer van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Afvalopslag en verwerking Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking. (ApplicationComponent) Afvalbeheercomponent Organiseren van de afvalinzameling voor burgers en bedrijven en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzameling Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers. (ApplicationComponent) Afvalinzamelingcomponent Het (laten) uitvoeren van archeologische werkenzaamheden en het vastleggen van beschermswaardige objecten. (BusinessFunction) Archeologische objecten- en dienstenbeheer Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecomponent Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere fucties, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenbesluiten beheer Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb-component Werkzaamheden in de ondergrond coördineren in het kader van de WION. (BusinessFunction) Meldingen kabels- en leidingen coördinatie Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Ruimtelijke eigendommen registratie Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencomponent Beheer van verkeersinrichting. Bestaat uit ondermeer verkeersregelinstallaties maar ook verkeersborden en andere maatregelen. (BusinessFunction) Verkeersinrichtingen beheer Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecomponent Het uitvoeren van activiteiten voor het beheren van een binnen de gemeente aanwezig haven(s) (BusinessFunction) Havenbeheer Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havenscomponent Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenbeheer Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent Het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (BusinessFunction) Maken van bestekken Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein Het beheren en verlenen van vergunningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer Ruimte Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Het uitgeven van het recht om een aan de gemeente toebehorend stuk grond te gebruiken. (BusinessFunction) Erfpachtuitgifte Het verstrekken van precariorechten. (BusinessFunction) Precariorechten verstrekking Het subsidiëren van diverse soorten activiteiten met een ruimtelijke component. (BusinessFunction) Subsidieverlening ruimtelijk Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Het verlenen van het recht op opstal waarbij een burger het recht krijgt om een eigen gebouw (opstal) op gemeentelijk eigendom te plaatsen. (BusinessFunction) Recht van opstal verlening Het uitvoeren van specialistische analyse van geografische gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en ruimtelijke verbanden. (BusinessFunction) Geografische analyse Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezichtcomponent Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving BusinessFunction Treffen van handhavingsmaatregel Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het instellen van bijzonder onderzoek naar aanleiding van verdenking of vermoeden van fraude (BusinessFunction) Bijzonder onderzoek BusinessFunction Regulier toezicht Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaatsen Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercomponent Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaatsen Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercomponent Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodaties Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheercomponent Het verhuren van gemeentelijke panden en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren van panden en terreinen Component die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecomponent Component voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen (ApplicationComponent) Grondbeheercomponent Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Beheer ruimtelijke projecten Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijk projectmanagement uitvoering Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcomponent Het ontwikkelen van ontwerpen die leiden tot het projectmatig uitvoeren van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving. (BusinessFunction) Ruimtelijke ontwerpen ontwikkeling Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op regelgeving met ruimtelijke aspecten. (BusinessFunction) Ruimtelijke regelingen en verordeningen ontwikkeling Beheren van plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Ruimtelijke plannen beheer Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO-component Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, leefbaarheid). (BusinessFunction) Leefomgevingskwaliteit ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op duurzaamheid. (BusinessFunction) Duurzaamheidsbeleid ontwikkeling Het ontwikkelen van erfgoed- en monumentenontwikkeling, o.a. door het opstellen van beleidsregels en het vaststellen van beschermenswaardige objecten. (BusinessFunction) Ontwikkeling van erfgoed- en monumentenbeleid Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op beleid op het gebied van verkeersmanagement. (BusinessFunction) Verkeer-, mobiliteit- en infrastructuurbeleid ontwikkeling Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Het nader uitwerken van plannen en visies die elders gemaakt zijn bij de ontwikkeling van gebieden. (BusinessFunction) Gebieden ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Deze svg is op 01-07-2022 11:07:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 11:07:20 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
ArchiMate-view RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : RD02 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Detailniveau  : Samenhang
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Object ID_nl  : 06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Original ID  : id-06c7b2d4-cfdf-4444-a24e-a0155599cb42
Semanticsearch  : rd02 bedrijfsfuncties ruimtelijk domein met referentiecomponenten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)