Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein
RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Beheer ruimtelijke projecten Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten die de ruimtelijke omgeving wijzigen. (BusinessFunction) Ruimtelijk projectmanagementuitvoering Het ontwikkelen van ontwerpen die leiden tot het projectmatig uitvoeren van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving. (BusinessFunction) Ruimtelijke ontwerpen ontwikkeling Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving ruimtelijk domein Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving BusinessFunction Treffen van handhavingsmaatregel Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het instellen van bijzonder onderzoek naar aanleiding van verdenking of vermoeden van fraude (BusinessFunction) Bijzonder onderzoek BusinessFunction Regulier toezicht Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie Het verhuren van gemeentelijke panden en terreinen. (BusinessFunction) Exploiteren van panden en terreinen Het exploiteren van parkeerplaatsen, parkeergarages en tijdelijke voorzieningen voor parkeren. (BusinessFunction) Exploiteren van parkeerplaatsen Het exploiteren van begraafplaatsen, inclusief ondersteunende diensten die bij het uitvoeren van een begrafenis verzorgd worden. (BusinessFunction) Exploiteren van begraafplaatsen Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van gemeentelijke accommodaties. Accommodaties zijn gebouwen of terreinen die ingezet worden voor maatschappelijk nut (wijkgebouw, zwembad, evenemententerrein). (BusinessFunction) Exploiteren van accommodaties Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein Het beheren en verlenen van vergunningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer Ruimte Het uitgeven van het recht om een aan de gemeente toebehorend stuk grond te gebruiken. (BusinessFunction) Erfpachtuitgifte Het verstrekken van precariorechten. (BusinessFunction) Precariorechten verstrekking Het subsidiëren van diverse soorten activiteiten met een ruimtelijke component. (BusinessFunction) Subsidieverlening ruimtelijk Het verlenen van het recht op opstal waarbij een burger het recht krijgt om een eigen gebouw (opstal) op gemeentelijk eigendom te plaatsen. (BusinessFunction) Recht van opstal verlening Het uitvoeren van specialistische analyse van geografische gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en ruimtelijke verbanden. (BusinessFunction) Geografische analyse Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren en realiseren in de leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor de openbare ruimte. (BusinessFunction) Beheren van de openbare ruimte Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden in of onder de grond in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Bodembeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom water in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Waterbeheer Het verwerken van meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte. (BusinessFunction) Meldingen openbare ruimte behandeling Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom wegen en aanverwante infrastructuur in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Wegenbeheer Het beheren en uitvoeren van werkzaamheden rondom groenvoorzieningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Groenbeheer Beheerwerkzaamheden lucht en geluid in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Lucht- en geluidbeheer Beheer van de opslag en verwerking van afval. (BusinessFunction) Afvalopslag en verwerking Organiseren van de afvalinzameling voor burgers en bedrijven en van openbare afvalbakken. (BusinessFunction) Afvalinzameling Het (laten) uitvoeren van archeologische werkenzaamheden en het vastleggen van beschermswaardige objecten. (BusinessFunction) Archeologische objecten- en dienstenbeheer Het verwerken van beperkingsbesluiten op percelen in het kader van de WKPB. Het vaststellen van de beperking gebeurt in andere fucties, dit is alleen het vastleggen in de overkoepelende registratie. (BusinessFunction) Beperkingenbesluiten beheer Werkzaamheden in de ondergrond coördineren in het kader van de WION. (BusinessFunction) Meldingen kabels- en leidingen coördinatie Het beheren van gemeentelijke eigendommen waaronder vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Ruimtelijke eigendommen registratie Beheer van verkeersinrichting. Bestaat uit ondermeer verkeersregelinstallaties maar ook verkeersborden en andere maatregelen. (BusinessFunction) Verkeersinrichtingen beheer Het uitvoeren van activiteiten voor het beheren van een binnen de gemeente aanwezig haven(s) (BusinessFunction) Havenbeheer Beheren van erfgoed en monumenten (o.a. in de vorm van het vaststellen van beleid en het bepalen van beschermenswaardige objecten). (BusinessFunction) Erfgoed- en monumentenbeheer Het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (BusinessFunction) Maken van bestekken Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op regelgeving met ruimtelijke aspecten. (BusinessFunction) Ruimtelijke regelingen en verordeningen ontwikkeling Beheren van plannen in de ruimtelijke omgeving (waaronder bestemmingsplannen). (BusinessFunction) Ruimtelijke plannen beheer Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, leefbaarheid). (BusinessFunction) Leefomgevingskwaliteit ontwikkeling Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op duurzaamheid. (BusinessFunction) Duurzaamheidsbeleid ontwikkeling Het ontwikkelen van erfgoed- en monumentenontwikkeling, o.a. door het opstellen van beleidsregels en het vaststellen van beschermenswaardige objecten. (BusinessFunction) Ontwikkeling van erfgoed- en monumentenbeleid Het uitwerken van leefomgevingontwikkeling gericht op beleid op het gebied van verkeersmanagement. (BusinessFunction) Verkeer-, mobiliteit- en infrastructuurbeleid ontwikkeling Het nader uitwerken van plannen en visies die elders gemaakt zijn bij de ontwikkeling van gebieden. (BusinessFunction) Gebieden ontwikkeling Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Deze svg is op 02-07-2022 11:40:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 02-07-2022 11:40:45 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
   
   
   

   
ArchiMate-view RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : RD01 Bedrijfsfuncties ruimtelijk domein
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Ruimtelijk domein
Object ID  : 7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Object ID_nl  : 7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Original ID  : id-7792d23d-1aa1-4c29-9388-5353eb66e030
Semanticsearch  : rd01 bedrijfsfuncties ruimtelijk domein
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)