Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Strategie

Contextdiagram
Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode (BusinessObject) begroting Het ontwikkelen van een strategische visie en het vertalen ervan naar meerjarendoelstellingen, uitgangspunten en een strategisch plan voor de gemeente. (BusinessFunction) Strategische planning Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het bepalen van visie en kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders de gemeente moet besturen. (BusinessFunction) Kaderstelling De ruimtelijke strategie over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, de te bereiken kwalitatieve doelen en hoe deze doelen behaald worden, worden vastgelegd in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving en haar grondgebied. De fysieke leefomgeving is breder dan alleen de ruimtelijke aspecten. De wet noemt verplichte aspecten die integraal terug moeten komen in de omgevingsvisie. Daarin zit bijvoorbeeld het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten van activiteiten. Ook ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed, energieinfrastructuur, landbouw, landschap, milieu, natuur en water worden volgens de memorie van toelichting bij de wet meegewogen en beschreven. Een omgevingsvisie bestrijkt daarmee de hele breedte van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in de Omgevingswet. De omgevingsvisie is dus niet een optelsom van beleidsvisies voor de diverse domeinen, maar een samenhangende visie op strategisch niveau. De uitwerking van de Omgevingsvisie vindt zijn weerslag in het Omgevingplan en notities bij de bedrijfsfunctie ontwikkeling. (BusinessFunction) Ruimtelijke strategievormi- ng een toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht (BusinessObject) doelstelling AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 09-11-2022 00:22:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 00:22:46 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Strategie
Definitie  : Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Object ID  : ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Object ID_nl  : ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Original ID  : id-ee339dfd-51b9-4c27-8a52-c19e39c90cc1
Semanticsearch  : strategie
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...