Ontvangst

Contextdiagram
Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Functionaliteit voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevesting na indiening (ApplicationFunction) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbeves- tiging Het extraheren van de inhoudelijke gegevens die via een bepaald kanaal zijn verkregen om die kanaalonafhankelijk te kunnen gaan verwerken (BusinessFunction) Informatieextra- ctie en opslag Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie een mededeling aan de gemeente door een natuurlijk persoon of een niet-natuurlijk persoon (BusinessObject) melding Een signaal heeft betrekking op een persoon of groep en geeft aan dat er met deze persoon of groep mogelijk iets aan de hand is. (BusinessObject) signaal een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden (BusinessObject) zaak Het informeren van de dienstaanvrager over de bij de dienst behorende rechten en plichten. (BusinessFunction) Verstrekking rechten en plichten een verzoek tot heroverweging van een bestreden besluit (BusinessObject) bezwaar een uiting van onvrede over enige handeling door of namens de gemeente gedaan door een klant of medewerker dan wel door een persoon of organisatie waarmee de gemeente contacten onderhoudt (BusinessObject) klacht Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling een vraag of aanvraag voor een product/dienst door een klant (BusinessObject) verzoek Het indienen respectievelijk wijzigen van een aanvraag. (BusinessFunction) Indiening c.q. wijziging aanvraag Het bepalen of een verzoek of melding voldoet aan de formele indieningsvereisten. (BusinessFunction) Vormacceptatie Het toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan om een aanvraag te kunnen afhandelen (BusinessFunction) Voorwaardento- etsing Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievasts- telling Het bepalen in welke mate een klant zelfredzaam is. (BusinessFunction) Zelfredzaamhei- dbepaling ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 10-08-2019 08:15:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 10-08-2019 08:15:27 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities