Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > BusinessFunctions > Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein
Contextdiagram
Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisati- e ruimtelijk domein Het uitvoeren van specialistische analyse van geografische gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en ruimtelijke verbanden. (BusinessFunction) Geografische analyse afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling] (BusinessObject) vergunning Het verlenen van het recht op opstal waarbij een burger het recht krijgt om een eigen gebouw (opstal) op gemeentelijk eigendom te plaatsen. (BusinessFunction) Recht van opstal verlening Het beheren en verlenen van vergunningen in de openbare ruimte. (BusinessFunction) Vergunningenb- eheer Ruimte Het subsidiëren van diverse soorten activiteiten met een ruimtelijke component. (BusinessFunction) Subsidieverleni- ng ruimtelijk een ondertekend geschrift bestemd om tot bewijs te dienen (BusinessObject) akte Het verstrekken van precariorechten. (BusinessFunction) Precariorechten verstrekking een tijdelijke bijdrage ten behoeve van het starten, dan wel een permanente bijdrage voor het uitvoeren van een activiteit om een beoogd maatschappelijk doel te bereiken (BusinessObject) subsidie Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein een toestemming voor het geoorloofd afwijken van een algemeen geldende [regeling] (BusinessObject) ontheffing Het uitgeven van het recht om een aan de gemeente toebehorend stuk grond te gebruiken. (BusinessFunction) Erfpachtuitgifte een formele uitspraak over bepaalde rechten die, anders dan een verdrag, geen bindende werking heeft (BusinessObject) verklaring een afschrift van een [besluit] waarop de [klant] een [beroep/bezwaar] kan indienen een officieel en schriftelijk [besluit] van de gemeente dat bepaalde rechtsgevolgen heeft en waartegen [bezwaar] en beroep aangetekend kan worden (BusinessObject) beschikking AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-09-2021 11:24:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 11:24:47 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Bedrijfsfunctie
ArchiMate_Function.png
Naam  : Producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein
Definitie  : Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Ruimtelijk Domein.
Toelichting  : Bijv. bodembeheer, afvalinzameling, begraafplaatsexploitatie.
GEMMA type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 9a066e58-f6b8-4761-8159-2f53b2ccf8c7
Object ID  : 9a066e58-f6b8-4761-8159-2f53b2ccf8c7
Object ID_nl  : 9a066e58-f6b8-4761-8159-2f53b2ccf8c7
Original ID  : id-9a066e58-f6b8-4761-8159-2f53b2ccf8c7
Semanticsearch  : producten- en dienstenrealisatie ruimtelijk domein
Relaties  :  Subfunctie(s):
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: