Verstrekking

Contextdiagram
Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het archiveren van geleverde producten en/of bijbehorende metagegevens (BusinessFunction) Output archivering Beschrijving: Het creëren van documenten NIEUW: Het creeeren van producten (BusinessFunction) Documentcreati- e Vaststellen van de identiteit van de persoon. Obv DIGID, geldig paspoort of Id bewijs. Resultaat een geïdentificeerd persoon. NIEUW: Vaststellen van de identiteit van de dienstenaanvrager (BusinessFunction) Identiteitvastst- elling Het delen van informatie met partners. Hiervoor is een specifieke taak belegd (bijvoorbeeld bij een informatiemanager) ondersteund door juridische ondersteuning. Op bestuurlijk niveau worden er afspraken gemaakt wat er met wie gedeeld mag worden. Dit speelt o.a. bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteiten en het plannen, oefenen en bestrijden van rampen. (BusinessFunction) Informatiedelin- g georganiseerde criminaliteit Het vaststellen van de rechten van een geauthenticeerde dienstenafnemer (BusinessFunction) Autorisatievasts- telling Het toevoegen van een waarmerk aan een document of bericht om de echtheid te bekrachtigen (BusinessFunction) Waarmerking Het uitbetalen aan burger en/of bedrijf (BusinessFunction) Uitbetaling Het verstrekken van voorzieningen conform afspraak met de gemeente (BusinessFunction) Verstrekking voorzieningen Het afrekenen van afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen (BusinessFunction) Afrekening Het formatteren van producten volgens geldende afspraken en/of standaarden; bij digitale dienstverlening zijn 'producten' meestal berichten en/of documenten. (BusinessFunction) Output-opmaak Het verzenden van output (BusinessFunction) Output verzending AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-08-2019 19:04:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 23-08-2019 19:04:58 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities