Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
ArchiMateNote Generieke applicatiefuncties ArchiMateNote ArchiMateNote ArchiMateNote ArchiMateNote Besturende bedrijfsfuncties Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Component om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen. (ApplicationComponent) Politieke data-analyse component Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ArchiMateNote Ondersteunende bedrijfsfuncties Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcomponent Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Component voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationComponent) Facilitair reserveer- en uitleencomponent Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstallatiecomponent Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Component voor het administreren en managen van medewerkers. (ApplicationComponent) Personeelsinformatiecomponent Component waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving. (ApplicationComponent) Salarisadministratie en- verwerkingcomponent Component voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project. (ApplicationComponent) Tijdregistratiecomponent Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Component voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden. (ApplicationComponent) Sociale mediacomponent Component voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Intranetcomponent Component voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep. (ApplicationComponent) Narrowcasting component Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Component voor ondersteuning van het inkopen van producten. (ApplicationComponent) Inkoopcomponent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbeheercomponent Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Component voor financieel management, administratie en budgetbeheersing (ApplicationComponent) Financieel component Component om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationComponent) Planning en control component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Component voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d.. (ApplicationComponent) Architectuurcomponent Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Component voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's. (ApplicationComponent) Projectmanagementcomponent Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Component waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes. (ApplicationComponent) Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponent Component voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen. (ApplicationComponent) Beveiliging- en privacycomponent Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. (ApplicationComponent) IT-objectencomponent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomponent Component voor het beheren van softwarelicenties (ApplicationComponent) Software-licentiebeheercomponent Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. (ApplicationComponent) Kantoorautomatiseringcomponent Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. (ApplicationComponent) Roosterbeheercomponent Component voor het beheren van voorraden. (ApplicationComponent) Voorraadbeheercomponent ArchiMateNote Primaire bedrijfsfuncties Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervoercomponent Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingcomponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekendencomponent Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrekkingcomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES-component Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontwikkelcompon- ent Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadministratiecomponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeheercomponent Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het vaststellen en opleggen van de aanslag voor gemeentelijke belastingen. (BusinessFunction) Waardering en heffing Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ-beheercomponent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ-voormeldingcomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ-taxatiecomponent Het innen van belasting of achteraf vorderen van te weinig betaalde belasting. (BusinessFunction) Invordering publieksdiensten Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het domein Publieksdiensten. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie publieksdiensten Component voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie. (ApplicationComponent) Baliecomponent Component voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercomponent Component om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationComponent) Ideeëncomponent Component voor web- en mediacare (ApplicationComponent) Mediamonitor- en webcarecomponent Component voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen. (ApplicationComponent) Klachten- en meldingencomponent Componentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen. (ApplicationComponent) Gevonden en verloren voorwerpencomponent Component voor het registreren en kunnen afhandelen van schade. (ApplicationComponent) Schadeafhandelcomponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingencomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakencomponent Het uitvoeren van taken om de Basisregistratie Personen actueel en betrouwbaar te houden (BusinessFunction) Bevolkingsadministratie bijhouding Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA-administratiecomponent Component voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer. (ApplicationComponent) VOA-component BusinessFunction Toezicht en handhaving Publieksdiensten Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingencomponent Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse Component voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit. (ApplicationComponent) Data-analyse criminaliteit component Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Component voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie (ApplicationComponent) Crisismanagementcomponent Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB-component Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het in stand houden van de gemeentelijke openbare ruimte door vervanging of reparatie. (BusinessFunction) Beheren fysieke leefomgeving Het uitvoeren van werkzaamheden om te voldoen aan de beleidsdoelen voor het beheer van objecten in de fysieke leefomgeving die eigendom zijn van de gemeente of waarvoor contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Denk hierbij aan de volgende voorbeelden: * Groenbeheer * Gebouwenbeheer * Waterbeheer * Rioolbeheer * Wegenbeheer * Bodembeheer * Begraafplaatsenbeheer (BusinessFunction) Beheren fysieke objecten Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, ondermeer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR-component Software die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW). (ApplicationComponent) Inspectiecomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheercomponent Component voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationComponent) Sonderingenregistercomponent Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT-beheercomponent Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties. (ApplicationComponent) Geo-gegevens inwincomponent Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG-beheercomponent Component voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers. (ApplicationComponent) Afvalinzamelingcomponent Component voor het beheren van afvalopslag en verwerking. (ApplicationComponent) Afvalbeheercomponent Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb-component Component voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen. (ApplicationComponent) Archeologiecomponent Component voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) (ApplicationComponent) KLIC-component Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommencomponent Component voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten) (ApplicationComponent) Verkeersregelinstallatiecomponent Component voor het maken van bestekken in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Bestekkencomponent Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentencomponent Component voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden. (ApplicationComponent) Havenscomponent Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen de fysieke leefomgeving. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie fysieke leefomgeving Component voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden. (ApplicationComponent) Geo-gegevens analysecomponent Het uitvoeren van toezicht en handhavingstaken in het ruimtelijke domein. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Het conform privaatrechtelijke grondslag exploiteren van de gemeentelijke voorzieningen zoals een zwembad, museum, parkeergarage of sportaccommodatie. (BusinessFunction) Exploitatie fysieke leefomgeving Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploitatiecomponent Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van woningen en ander vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexploitatiecomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheercomponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheercomponent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatiebeheercomponent Het beheren van projecten in het ruimtelijke domein gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de omgeving. (BusinessFunction) Realiseren fysieke leefomgeving Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescomponent Component voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's (ApplicationComponent) Cameratoezichtcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Component voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is. (ApplicationComponent) Zelfdiagnosecomponent Component om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven. (ApplicationComponent) Buurtmarktplaatscomponent Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Component voor het registreren en afhandelen van klantfeedback (ApplicationComponent) Klantfeedbackcomponent Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationComponent) Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Component voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationComponent) Agressieregistratie-component Component voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsmanagementcomponent Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Component voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen. (ApplicationComponent) Verkeer- en vervoerinformatiecomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO-component Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Een groep applicatieservices voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze applicatieservices stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor inwoners en ondernemers Applicatieservice die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationService) Afrekenen van producten en diensten Component waarmee financiele transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld. (ApplicationComponent) Kascomponent Component voor het online kunnen betalen. (ApplicationComponent) Onlinebetalingcomponent Applicatieservice waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationService) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentecomponent Applicatieservice waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationService) Ondersteunen van burgerparticipatie Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid. (ApplicationComponent) Cocreatiecomponent Applicatieservice voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationService) Maken van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent Applicatieservice voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationService) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaalcomponent Applicatieservice voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationService) Geleiden van klanten Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening. (ApplicationComponent) Klantgeleidingcomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria. (ApplicationComponent) Zoekmachinecomponent Applicatieservice om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationService) Klanttevredenheidsmeting en analyse Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd (ApplicationComponent) Klanttevredenheidcomponent Applicatieservice waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationService) Aanvragen van producten en diensten Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent Applicatieservice voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationService) Tonen van (web)content Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Applicatieservice voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationService) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (Grouping) Generieke applicatieservices voor ketenpartners Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationService) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent Applicatieservice die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationService) Aanleveren van informatie Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten (ApplicationComponent) Ketenpartner-portaalcomponent Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservices voor gemeente Applicatieservice waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van klantcontacten Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheercomponent (CRM) Applicatieservice voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationService) Beheren van managementinformatie Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformatiecomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer. (ApplicationComponent) Data-laad-en- transformatiecomponent Applicatieservice voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationService) Beheren van producten en diensten Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent Applicatieservice voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationService) Beheren van webcontent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen. (ApplicationComponent) Webcontentpublicatie- en beheercomponent Applicatieservice voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationService) Beheren van e-formulieren Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercomponent Applicatieservice voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationService) Digitaal ondertekenen documenten Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen (ApplicationComponent) Digitale-handtekeningcomponent Applicatieservice voor het digitaliseren van papieren documenten. Applicatieservice om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationService) Digitaliseren van documenten Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en-imagingcomponent Applicatieservice waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationService) Beheren van afspraken Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeheercomponent Applicatieservice voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationService) Ondersteunen van kennisbeheer Component voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers. (ApplicationComponent) Kennisbeheercomponent Een groep gedeelde generieke applicatieservices die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Gedeelde generieke applicatieservices Applicatieservice voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van zaaktypen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Applicatieservice voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationService) Registreren en delen van gegevenssets Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data-warehousecomponent Applicatieservice voor het genereren van documenten (ApplicationService) Genereren van documenten Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Applicatieservice waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationService) Verzamelen en ontsluiten van open data Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers. (ApplicationComponent) Open-data-portaalcomponent Applicatieservice voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationService) Registreren en delen van terugmeldingen Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldingen- registratiecomponent Applicatieservice voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationService) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen. (ApplicationComponent) BPM-engine-component Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Applicatieservice voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationService) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices (ApplicationComponent) Serviceregistercomponent Applicatieservice voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationService) Registreren en delen van kerngegevens Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen. (ApplicationComponent) Medewerker-registratiecomponent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA (ApplicationComponent) Bedrijven- en instellingen- registratiecomponent Applicatieservice voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationService) Ondersteunen van digitaal samenwerken Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Applicatieservice voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationService) Registreren en delen van basisgegevens Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmagazijncomponent Applicatieservice voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationService) Formatteren en routeren van procesoutput Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent ArchiMateNote Deze poster is een hulpmiddel voor gemeenten om voor je eigen informatievoorziening voor alle pakketten een basisbeveiligingsniveau te bepalen. Maak hiervoor ook gebruik van de de GEMMA Softwarecatalogus. Registreer in de Softwarecatalogus alle pakketten en daarbij voor welke referentiecomponenten een pakket gebruikt wordt. Maak nu een eigen gemeentelijke poster met daarop alle pakketten geplot. Gebruik deze poster van de pakketten het basisbeveiligingsniveau te bepalen. ArchiMateNote 111 BBN 1 112 BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1 113 BBN 3 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1 121 BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen 122 BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 123 BBN 3 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN-1 en integriteitsmaatregelen op BBN2 131 BBN 1 en RA voor Integriteit 132 BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 en RA voor Integriteit 133 BBN 3 en en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1 en RA voor Integriteit ArchiMateNote 211 BBN 1 en BBN2 beschikbaarheidsmaatregelen 212 BBN 2 en integriteitsmaatregelen op BBN1 213 BBN 3 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN2 en integriteitsmaatregelen op BBN1 221 BBN 1 en BBN2 beschikbaarheids en integriteitsmaatregelen 222 BBN 2 223 BBN 3 231 BBN 1 en RA voor Integriteit 232 BBN 2 en RA voor Integriteit 233 BBN 3 en RA voor integriteit ArchiMateNote 311 BBN 1 en RA voor beschikbaarheid 312 BBN 2 en RA voor Beschikbaarheid 313 BBN 3 en RA voor Beschikbaarheid 321 BBN 1 en RA voor beschikbaarheid 322 BBN 2 en RA voor beschikbaarheid 323 BBN 3 en RA voor beschikbaarheid 331 BBN 1 en RA voor beschikbaarheid en integriteit 332 BBN 2 en RA voor beschikbaarheid en integriteit 333 BBN 3 en RA voor beschikbaarheid en integriteit ArchiMateNote BIV Benodigde maatregelen ArchiMateNote BIV Benodigde maatregelen ArchiMateNote BIV Benodigde maatregelen ArchiMateNote ArchiMateNote GEMMA ArchiMateNote Informatie Beveiligings Dienst ArchiMateNote Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN) ArchiMateNote Hoe gebruik je de poster ArchiMateNote Met de uitkomst van de BBN-classificatie is het mogelijk om te bepalen welke BIO- maatregelen verplicht genomen moeten worden, of een aanvullende risicoanalyse nodig is voor een bepaald BIV-aspect en welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. ArchiMateNote Wat doe je met de BBN-classificatie ArchiMateNote De BIO is een doorontwikkeling, ofwel een ‘update’, van de nu bestaande BIG. Gemeenten baseren hun informatiebeveiligingsbeleid en hun verantwoording aan de gemeenteraad en de toezichthouders vanuit het Rijk (middels ENSIA) op deze BIG. De werkzaamheden die voor de BIG zijn verricht zijn al grotendeels in lijn met de BIO. Baselinetoets BBN BIO - https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baselinetoets-bbn-bio/ ArchiMateNote Wat is de BIO? ArchiMateNote Op deze poster staan alle GEMMA referentiecomponenten en hun basisbeveiligingsniveau (BBN). Met de GEMMA referentiecomponenten worden de gemeentelijke typen softwarepakketten (of applicaties) gedefinieerd. De BBN-classificatie is een maat voor de maximale schade die voor de organisatie kan ontstaan bij ongewenste gebeurtenissen. Hoe donkerder een referentiecomponent, hoe hoger de BBN-classificatie Legenda voor Basis BeveiligingsNiveau 1 (ApplicationComponent) BBN 1 Legenda voor Basis BeveiligingsNiveau 2 (ApplicationComponent) BBN 2 Legenda voor Basis BeveiligingsNiveau 3 (ApplicationComponent) BBN 3 ArchiMateNote Wat zie je op deze poster? ArchiMateNote Legenda ArchiMateNote Alle referentiecomponenten zijn geclassificeerd voor de vereiste betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV). De BBN-classificatie is altijd gelijk aan de vertrouwelijkheidsclassificatie Een groep met applicatieservices voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke applicatieservices die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (Grouping) Generieke applicatieservices voor gemeente Applicatieservice voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationService) Archiveren van informatieobjecten Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheercomponent Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeheercomponent Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelcomponent Applicatieservice voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationService) Beheren van processen Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) De infrastructurele applicatieservices staat ten dienste aan andere applicatiefuncties. (Grouping) Infrastructurele applicatieservices (eerste aanzet) Applicatieservice voor beheer en beveiliging van netwerken. (ApplicationService) Netwerkbeveiliging Beheersen van datastromen, scheiden van netwerken (ApplicationService) Beheren netwerkverkeer Een firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels. (ApplicationComponent) Firewall-component Inspecteren, detecteren en blokkeren van verschillende soorten DDOS aanvallen (ApplicationService) Netwerkbescherming Component voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen (ApplicationComponent) Anti-DDOS-component Digitale Inbraakdetectie en -preventie, APT signalering (ApplicationService) Inbraakdetectie en signalering Component voor het beheren van IDS / IPS (ApplicationComponent) IDS-IPS-beheercomponent Beheer van VPN-verbindingen (ApplicationService) Beheer van VPN-verbindingen Component voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen (ApplicationComponent) VPN-beheercomponent Scannen van netwerken op kwetsbaarheden, zowel van (ApplicationService) Netwerkscanning Component voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen (ApplicationComponent) Vulnerability-beheercomponent Verzamelen, combineren en analyseren van IT-gerelateerde beveiligingsinformatie, Cloud Access Security Broker, APT bescherming (ApplicationService) Actieve netwerkmonitoring Een SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie (ApplicationComponent) SIEM-beheercomponent Beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationService) Beheren netwerk Component beheren van netwerkcomponenten en configuraties (ApplicationComponent) Netwerkbeheercomponent Het ondersteunen van de integratie van applicaties (ApplicationService) Integratie Applicatieservice voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationService) Distribueren en synchroniseren van gegevens Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistributiecomponent Applicatieservice voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationService) Routeren en transformeren van berichten Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent Applicatieservice voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Applicatieservice omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationService) Inwinnen en routeren van notificaties Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouteringcomponent ApplicationService Monitoring en logging Bijhouden en ontsluiten systeemgebeurtenissen ten behoeve van informatiebeveiliging, foutoplossing en het optimaliseren van systemen (ApplicationService) Registreren en delen technische logging Component voor registratie van systeemgebeurtenissen (ApplicationComponent) Technische logging component Grouping Applicatieontwikkeling- en onderhoud Het ondersteunen van het ontwikkelen van software (ApplicationService) Ontwikkelen applicaties Component voor het ontwikkelen van applicaties (ApplicationComponent) Software-ontwikkelcomponent Het bijhouden van versies van bestanden, hun wijzigingen en de releases waar ze deel van uit maken (ApplicationService) Beheren van releases en versies Component voor systeemacceptatie en releasebeheer (ApplicationComponent) Systeemacceptatie-en-release- beheercomponent Functionaliteit voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging (Grouping) Privacy en beveiliging Applicatieservice voor logging en dataverliespreventie persoonsgegevens. (ApplicationService) Privacy Component voor het detecteren en voorkomen van datalekken (ApplicationComponent) Preventie-dataverliescomponent Component voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen (ApplicationComponent) Verwerkingenregistercomponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenloggingcomponent Applicatieservice voor gegevensbescherming en onderzoek. (ApplicationService) Gegevensbescherming en onderzoek Component voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM) (ApplicationComponent) Mobile-device- managementcomponent Component voor bescherming tegen kwaadaardige software (ApplicationComponent) Anti-Malware-component Component voor bescherming tegen spam (ApplicationComponent) Anti-spamcomponent Component voor forensisch onderzoek (ApplicationComponent) Forensisch-onderzoekscomponent Component voor de behandeling van media (ApplicationComponent) Media-behandelingcomponent Applicatieservice voor risicobeheer en continuïteit (ApplicationService) Risicobeheer en continuïteit Component voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer (ApplicationComponent) Bedrijfscontinuïteitsbeheercompon- ent Component voor risicobeheersing (ApplicationComponent) Risicobeheercomponent Component voor Data back-up en herstel (ApplicationComponent) Data-back-up-en-herstel- component Applicatieservice voor het beheer van gebruikers, toegangsrechten en wachtwoorden (ApplicationService) ICT Toegangsbeveiliging Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Gebruikersbeheercomponent Component voor het beheer van wachtwoorden (ApplicationComponent) Wachtwoordbeheercomponent Deze svg is op 30-03-2023 13:15:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-03-2023 13:15:40 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
ArchiMate-view Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-ad2473c1-86e5-4347-81ec-326a6a93b0f2
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
Architectuurlaag  : Totaal (meerlaags)
Detailniveau  : Samenhang
Domein  : Niet domeingebonden
GEMMA thema  : Informatiebeveiliging
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Titel view SWC  : Basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (BBN)
Viewtype  : Basis
Object ID  : ad2473c1-86e5-4347-81ec-326a6a93b0f2
Object ID  : ad2473c1-86e5-4347-81ec-326a6a93b0f2
Object ID_nl  : ad2473c1-86e5-4347-81ec-326a6a93b0f2
Original ID  : id-ad2473c1-86e5-4347-81ec-326a6a93b0f2
Semanticsearch  : basisbeveiligingsniveau referentiecomponenten (bbn)
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 mrt 2023 om 12:38.