Zaakregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Zaakregistratiecomponent
Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API De Notificaties API voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (ApplicationInterface) Notificaties API (aanbieden, routeren, abonneren) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Applicatieservice voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatieservice levert zowel diensten aan de specifieke applicatieservices van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de applicatieservices voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationService) Registreren en delen van zaken Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving FlowRelationship inzage in lopende zaken en aanvragen CompositionRelationship Verplicht FlowRelationship bijwerken zaak (status en inhoud) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen De Zaakregistratiecomponent geeft het bijbehorende zaaknummer terug. (FlowRelationship) zaaknummer RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen De Zakenregistratiecomponent stuurt bij bepaalde wijzigingen (statusupdates, ..) een notificatie naar de Notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) 1. Notificatie nieuwe of bijgewerkte zaak FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken Een inwoner kan via de Mijngemeentecomponent alle lopende en (recent) afgesloten zaken en per zaak de relevante zaakdetails inzien. (FlowRelationship) 1. informatie over za(a)k(en) De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent registreert de aanvraag als zaak in de ZRC. (FlowRelationship) 1a. registreren aanvraag als zaak De mijngemeentecomponent toont de lopende zaken van de klant en haalt de benodigde gegevens op van de zaak waaraan dit bijkomende document gekoppeld moet worden. (FlowRelationship) 1. Opzoeken zaak De documentbeheerocmponent haalt een uniek zaaknummer op bij de Zaakregistratiecomponent (optioneel). (FlowRelationship) 2. ophalen uniek zaaknummer Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in alle zaken (waar toegestaan). (FlowRelationship) 1. inzien zaakgegevens RealizationRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht De zaakafhandelcomponent werkt de zaakgegevesn (bv nieuwe status, betrokkenen,..) bij in de Zaakregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. bijwerken zaakgegevens ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship registratie productaanvraag als zaak FlowRelationship De Documentbeheercomponent kan ook zaakgegevens inzien. Wanneer het bijvoorbeeld (meta)gegevens over de zaak waarbij een of meerdere documenten behoren wil tonen, moet het deze opvragen bij de ZRC. (FlowRelationship) 3. inzien van zaken ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Een KCC medewerker kan een zaak bijwerken. Bijvoorbeeld door een telefonisch klantcontact aan de zaak toe te voegen. IN het geval van een juist binnengekomen productaanvraag kan dit pas nadat de zaak door een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 2. bijwerken zaakgegevens FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar de bij het binnengekomende stuk horende zaak. (FlowRelationship) 2. Opzoeken zaak RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship FlowRelationship Het generieke of specifieke zaakafhandelcomponent werkt zaakgegevens bij in de zakenregistratiecomponent. Bijvoorbeeld een nieuwe zaakstatus, het registreren van een nieuwe betrokkene,... (FlowRelationship) bijwerken zaakgegevens De zakenregistratiecomponent geeft een uniek zaaknummer uit. (FlowRelationship) 1b. uniek zaaknummer RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship Het zaakafhandelcomponent registreert de zaak die obv het document wordt gestart en vult alle relevante zaakgegevens in, bv betrokkene, zaakobject, etc. (FlowRelationship) Deze svg is op 10-04-2024 22:27:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:27:34 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Zaakregistratiecomponent
Definitie     Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.
Toelichting     De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in de documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in de documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
BBN     BBN 2
BIV score BBN     222
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit     2
Integriteit     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling.
Object ID     a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Object ID_nl     a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf,a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Original ID     id-a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Semanticsearch     zaakregistratiecomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 13:33.