Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Zaakregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Zaakregistratiecomponent
Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeentec- omponent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (abstract component) Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheerco- mponent (CRM) Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbehe- ercomponent De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API- standaard (aanbieden, routeren, abonneren) Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API standaard De Notificaties API voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (ApplicationInterface) Notificaties API (aanbieden, routeren, abonneren) Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelco- mponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratieco- mponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelco- mponent (abstract component) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcom- ponent Omgevingswet Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverlen- ingcomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecomponen- t Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken) (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Grouping API- standaarden voor zaakgericht werken Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op MijnOverheid Lopende zaken. (Constraint) MijnOverheid Lopende zaken koppelvlak De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservice- s De Zakenregistratiecomponent stuurt bij bepaalde wijzigingen (statusupdates, ..) een notificatie naar de Notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) 1. Notificatie nieuwe of bijgewerkte zaak De mijngemeentecomponent toont de lopende zaken van de klant en haalt de benodigde gegevens op van de zaak waaraan dit bijkomende document gekoppeld moet worden. (FlowRelationship) 1. Opzoeken zaak De zaakafhandelcomponent werkt de zaakgegevesn (bv nieuwe status, betrokkenen,..) bij in de Zaakregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. bijwerken zaakgegevens Een inwoner kan via de Mijngemeentecomponent alle lopende en (recent) afgesloten zaken en per zaak de relevante zaakdetails inzien. (FlowRelationship) 1. informatie over za(a)k(en) Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in alle zaken (waar toegestaan). (FlowRelationship) 1. inzien zaakgegevens De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent registreert de aanvraag als zaak in de ZRC. (FlowRelationship) 1a. registreren aanvraag als zaak De zakenregistratiecomponent geeft een uniek zaaknummer uit. (FlowRelationship) 1b. uniek zaaknummer De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar de bij het binnengekomende stuk horende zaak. (FlowRelationship) 2. Opzoeken zaak Een KCC medewerker kan een zaak bijwerken. Bijvoorbeeld door een telefonisch klantcontact aan de zaak toe te voegen. IN het geval van een juist binnengekomen productaanvraag kan dit pas nadat de zaak door een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 2. bijwerken zaakgegevens De documentbeheerocmponent haalt een uniek zaaknummer op bij de Zaakregistratiecomponent (optioneel). (FlowRelationship) 2. ophalen uniek zaaknummer De Documentbeheercomponent kan ook zaakgegevens inzien. Wanneer het bijvoorbeeld (meta)gegevens over de zaak waarbij een of meerdere documenten behoren wil tonen, moet het deze opvragen bij de ZRC. (FlowRelationship) 3. inzien van zaken RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Het zaakafhandelcomponent registreert de zaak die obv het document wordt gestart en vult alle relevante zaakgegevens in, bv betrokkene, zaakobject, etc. (FlowRelationship) RealizationRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship bijwerken zaak (status en inhoud) Het generieke of specifieke zaakafhandelcomponent werkt zaakgegevens bij in de zakenregistratiecomponent. Bijvoorbeeld een nieuwe zaakstatus, het registreren van een nieuwe betrokkene,... (FlowRelationship) bijwerken zaakgegevens FlowRelationship inzage in lopende zaken en aanvragen FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken FlowRelationship inzien en bijwerken van zaken FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst FlowRelationship registratie aanvraag product of dienst FlowRelationship registratie productaanvraag als zaak De Zaakregistratiecomponent geeft het bijbehorende zaaknummer terug. (FlowRelationship) zaaknummer Deze svg is op 19-09-2021 02:00:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 19-09-2021 02:00:05 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Zaakregistratiecomponent
Definitie  : Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.
Toelichting  : De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in de documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
BBN  : BBN 2
BIV score BBN  : 222
Beschikbaarheid  : 2
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Object ID  : a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Object ID_nl  : a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Original ID  : id-a97b6545-d5a7-485d-9b13-3ce22db5b9cf
Semanticsearch  : zaakregistratiecomponent
Relaties  : 


Bestaat uit (2):Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...