Documentbeheercomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Documentbeheercomponent
Contextdiagram
Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent XBRL (eXtensible Business Reporting Language) is een op XML (EXtensible Markup Language) gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. (Constraint) XBRL Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Europese Norm voor e-factureren (EN16391) met de Nederlandse Core Usage Invoice Specification voor overheden (NL-CIUS). Deze inperking van de EU norm wordt aanbevolen voor overheden en wordt onder meer door het Simplerinvoicing netwerk volledig ondersteund. Indien u een ander kanaal gebruikt voor het e-factureren (netwerk of e-mail) dient u compliance aan de NL-CIUS zelf te verzekeren. (Constraint) EN16931 / NL- CIUS (e- Factureren) Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A Een PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid. (Constraint) PDF/UA MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-metagegevensschema beschrijft de structuur, de relaties en betekenis van de metagegevens, en de waarden die zijn toegestaan. (Constraint) MDTO Metagegeven- sschema De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompo- nent De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API (ontvangen) StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent EPUB is een standaard voor het publiceren van documenten die niet bewerkt kunnen worden. De weergave is 'reflowable´, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt. (Constraint) EPUB De UBL-OHNL standaard beschrijft de berichten voor inkopen van alle producten en diensten, met uitzondering van inhuur personeel. (Constraint) UBL-OHNL (e- Factureren) Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata. (Constraint) MDTO- specificatie Submission Information Package (SIP) De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Met Peppol gebruikt u een veilige, betrouwbare en interoperabele infrastructuur om facturen en orders uit te wisselen (verzenden en ontvangen). (Constraint) Peppol en SimplerInvoici- ng (e- Factureren) Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). De MDTO-ontologie is een beschrijving van het MDTO-metagegevensschema in RDF. (Constraint) MDTO RDF- ontologie MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden. (Constraint) MDTO XML- schema Applicatieservice voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationService) Beheren van documenten RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen De Documentbeheercomponent kan documenten en dossiers in de Documentregistratiecomponent bijwerken (bv toevoegen metadata). (FlowRelationship) 2. bijwerken van (zaak)documenten RealizationRelationship Verplicht Het door de Scanning- en imagingcomponent ingescande document wordt doorgestuurd naar de Documentbeheercomponent. Dit kan via een koppeling, of door het uploaden van een gescand document door een medewerker. (FlowRelationship) 1. ingescand document ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht De documentbeheerocmponent haalt een uniek zaaknummer op bij de Zaakregistratiecomponent (optioneel). (FlowRelationship) 2. ophalen uniek zaaknummer RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Op basis van het zaaktype routeert de Documentbeheerocmponent de aanvraag naar de juiste Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. aanvraag product of dienst Indien dit document aanleiding geeft tot het starten van een nieuwe zaak, stuurt de documentbeheercomponent een notificatie naar de notificatierouteringscomonent. (FlowRelationship) notificatie nieuwe zaak door document De Documentbeheercomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. Document + metadata De documentbeheercomponent biedt inzicht in de documenten in de Documentregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. inzien van (zaak)documenten RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen De Documentregistratiecomponent vraagt aan de Zaaktypecataloguscomponent welk zaaktype bij de betreffende productaanvraag behoort en (eventueel) in welk systeem deze afgehandeld wordt. Dit laatste is optioneel. Wordt dit niet in de ZTC bijgehouden, dan moet de Servicebuscomponent over een tabel beschikken van zaaktypen en systemen waari deze afgehandeld worden. (FlowRelationship) 3. Ophalen bijbehorend zaaktype De Documentbeheercomponent kan ook zaakgegevens inzien. Wanneer het bijvoorbeeld (meta)gegevens over de zaak waarbij een of meerdere documenten behoren wil tonen, moet het deze opvragen bij de ZRC. (FlowRelationship) 3. inzien van zaken Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar een zaaktype waarbij het binnengekomen document kan horen (optioneel, indien de bijbehorende zaak niet direct duidelijk is). Ook kan hier worden opgezocht welke Zaakafhandelcomponent zaken van dit type behandelt, indien dit niet al uit de Zakenregistratiecomponent blijkt. (FlowRelationship) 3. Opzoeken zaaktype De medewerker inkomende Post zoekt met de Documentbeheercomponent naar de bij het binnengekomende stuk horende zaak. (FlowRelationship) 2. Opzoeken zaak RealizationRelationship Aanbevolen De medewerker registreert en metadateert het document. De Documentbeheercomponent voegt dit toe aan de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) registratie ingescand document RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Deze svg is op 14-02-2024 10:05:41 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-02-2024 10:05:41 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Documentbeheercomponent
Definitie     Component voor het inzien en beheren van documenten.
Toelichting     De component biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om een document te raadplegen, opslaan, wijzigen of verwijderen. De documentbeheercomponent biedt een gebruikersinterface op de onderliggende documentregistratiecomponent, waarin de documenten zijn opgeslagen en de door de gebruiker geïnitieerde mutaties worden verwerkt.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om een document te raadplegen, opslaan, wijzigen of verwijderen. De documentbeheercomponent biedt een gebruikersinterface op de onderliggende documentregistratiecomponent, waarin de documenten zijn opgeslagen en de door de gebruiker geïnitieerde mutaties worden verwerkt.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     25ee9ea7-be66-4bdd-b40c-191777a88b35
BBN     BBN 1
BIV score BBN     111
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit     1
Integriteit     1 : beperkt verlies van management control.
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     25ee9ea7-be66-4bdd-b40c-191777a88b35
Object ID_nl     25ee9ea7-be66-4bdd-b40c-191777a88b35,25ee9ea7-be66-4bdd-b40c-191777a88b35
Original ID     id-25ee9ea7-be66-4bdd-b40c-191777a88b35
Semanticsearch     documentbeheercomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 03:27.