Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving
Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn services beschikbaar voor het starten, inzien, en stoppen van een samenwerking, het uitnodigen van ketenpartners om deel te nemen aan een samenwerking. Daarnaast kunnen documenten worden geüpload en gedownload. Ook kunnen actieverzoeken worden uitgezet, gereed gemeld of weer worden ingetrokken. Tot slot kunnen notificaties die op basis van een samenwerkingsgebeurtenis ontstaan, worden ontvangen (opgehaald) of verwijderd. (ApplicationInterface) Samenwerkfu- nctionaliteit API De API 'Verzoeknotificatie ontvangen ebMS' ontvangt een SOAP/XML bericht van het DSO-LV zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotific- atie ontvangen ebMS Derde partij Aanleverservice (ApplicationInterface) 3PAS API De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API Met deze API kunnen begrippen, juridische termen en objecten (datasets en waardelijsten) worden opgevraagd. Van ieder begrip geeft de API (voor zover relevant) de formele definitie, uitleg in klare taal, bron en gerelateerde begrippen (semantische relatie, generalisatie, specialisatie, onderdeel van, bestaat uit). De Stelselcatalogus wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van de Producten en Dienstencatalogus Omgevingswet (waardelijst). (ApplicationInterface) Catalogus opvragen API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices API voor het raadplegen van de (historische) bewoning van een adres, verloop op een adres, of de medebewoners van een persoon. (ApplicationInterface) BRP Bewoning API De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API API voor het raadplegen van historische gegevens over personen. Met deze API kun je verblijfplaatshistorie, partnerhistorie, verblijfstitelhistorie en nationaliteithistorie opvragen. (ApplicationInterface) BRP Historie bevragen API API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API API voor het zoeken en raadplegen van de WOZ waarde en andere gegevens over WOZ objecten (ApplicationInterface) WOZ bevragen API API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API De Omgevingsdocumenten Presenteren API is bedoeld voor het objectgericht ontsluiten van omgevingsdocumenten binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). (ApplicationInterface) Omgevingsdo- cumenten Presenteren API Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten) voor vergunningen in de fysieke leefomgeving. (ApplicationService) Ondersteunen van vergunningver- lening De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratie- component Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie FlowRelationship Zoeken ingediende verzoeken FlowRelationship Beheeropdrachten CompositionRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship Ophalen Verzoekreferenties FlowRelationship Actieverzoeken FlowRelationship Opdracht voor het doorsturen verzoek ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht FlowRelationship Opdracht tot verwijderen verzoek FlowRelationship Notificaties RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship Documenten ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Documenten ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship STAM-verzoek en/of documenten ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 14-02-2024 18:15:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-02-2024 18:15:05 CET
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving
Definitie     Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.
GEMMA type     Referentiecomponent
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Projectstatus     Vervangen
BBN     BBN 2
BIV score BBN     222
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit     2
Integriteit     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers; significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID     0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Object ID_nl     0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6,0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Original ID     id-0777c4b6-e7c5-4d42-9fe8-9b98e6bca8a6
Semanticsearch     vergunning- toezicht- en handhavingcomponent fysieke leefomgeving
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 13 feb 2024 om 02:26.