Archiefregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Archiefregistratiecomponent
Contextdiagram
Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistratiecomponent Applicatieservice voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationService) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Applicatieservice voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationService) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Applicatieservice voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationService) Valideren van informatieobjecten Applicatieservice voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationService) Verwijderen/vernietigen van informatieobjecten Het ontsluiten van in opslag zijnde informatieobjecten in de vorm van reproducties voor verschillende vormen van gebruik. (BusinessFunction) Ontsluiten van informatieobjecten Het opslaan van informatieobjecten en het beheren van wat zich in de opslag bevindt zodanig dat deze duurzaam toegankelijk blijft. (BusinessFunction) Duurzaam bewaren en beheren van informatieobjecten Het ontvangen van informatieobjecten, controleren, aanvullen waar nodig en uitvoeren van alle benodigde voorbereidende handelingen om een object te genereren voor duurzame opslag. (BusinessFunction) In bewaring nemen van informatieobjecten ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 07:46:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 07:46:09 CET
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten view (uit model: GEMMA 2) - Toon SVG - Download als csv
Gegenereerd contextdiagram
Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Een PDF/UA document is een PDF document dat voldoet aan aanvullende eisen van digitale toegankelijkheid. (Constraint) PDF/UA ODF (Open Document Format) :Uitwisseling van reviseerbare documenten; (Constraint) ODF EPUB is een standaard voor het publiceren van documenten die niet bewerkt kunnen worden. De weergave is 'reflowable´, dat wil zeggen dat de weergave zich aanpast aan het apparaat waarop het document gelezen wordt. (Constraint) EPUB Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Applicatieservice voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationService) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobje- cten PDF/A is een door ISO gestandaardiseerd deel van de Portable Document Format (PDF), gericht op digitaal duurzame opslag van elektronische documenten. PDF/A verschilt ten opzichte van PDF door het weglaten van functionaliteit die niet geschikt is voor duurzame archivering, zoals het verwijzen naar lettertypes (in plaats hiervan wordt gebruikt gemaakt van 'font embedding'). (Constraint) PDF/A Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek. (ApplicationComponent) Archiefportaal- component Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelc- omponent (abstract component) De bij een zaak horende zaakdocumenten worden vanuit de documentregistratiecomponent aangeboden aan het archiefregistratiecomponent en bij de betreffende zaak gevoegd. (FlowRelationship) (zaak)documenten RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Via de archiefportaalcomponent kunnen dossiers uit het archief worden doorzocht en ingezien (wanneer openbaar). (FlowRelationship) inzien archief FlowRelationship inzien en beheren archief De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent biedt de te archiveren zaken en bijbehorende informatie aan ana het archiefregistratiecomponent. De 'zaak' kan hier ook informatie bevatten die niet in het RGBZ zit, bijvoorbeeld het procesverloop van het afhandelproces. (FlowRelationship) te archiveren zaken en (zaak)documenten Deze svg is op 09-11-2022 15:29:54 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 15:29:54 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Archiefregistratiecomponent
Definitie  : Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten
Toelichting  : De component ondersteunt het zorgvuldig omgaan met informatieobjecten zodat deze duurzaam toegankelijk blijven en te zijner tijd vernietigd worden als dit gewenst is. Informatieobjecten zijn zelfstandige eenheden van informatie die kunnen worden verwerkt en bewerkt (bijv. bestanden, documenten, databasegegevens en de daarbij behorende metagegevens). Het borgen van duurzame toegankelijkheid vereist soms speciale maatregelen zoals het eenmalig of vaker converteren van gegevens naar een duurza(a)m(er) opslagformaat. Het gaat hier om blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. Denk aan naturalisatiebesluiten (110 jaar voor BCG-vaccinatiegegevens, 40 jaar voor de gegevens van personeel dat in aanraking is geweest met gevaarlijke stoffen, etc. ). In die langdurige periode spelen dezelfde problemen m.b.t. digitale duurzaamheid als bij blijvend te bewaren informatieobjecten.
Contextview  : 0cb76607-6018-495f-a646-204ce453a190
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 215355e8-af2a-4274-bd42-b57c214166fe
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 112
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : financiële gevolgen; op te vangen binnen de vastgestelde ruimte binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie; leidt nog niet uit het niet krijgen van een accountants verklaring;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Object ID  : 215355e8-af2a-4274-bd42-b57c214166fe
Object ID_nl  : 215355e8-af2a-4274-bd42-b57c214166fe
Original ID  : id-215355e8-af2a-4274-bd42-b57c214166fe
Semanticsearch  : archiefregistratiecomponent
Relaties  : 

Realiseert verplichte standaarden (3):

Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...