Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

GA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > GA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen
GA03 Applicatiefuncties generiek met referentiecomponenten en buitengemeentelijke voorzieningen
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.Elementen

Element Beschrijving Elementtype
Aanleveren van informatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatieApplicationFunction
Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processenApplicationFunction
Aanvragen van producten en diensten Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen.ApplicationFunction
Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen.ApplicationFunction
Afsprakenbeheercomponent Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.ApplicationComponent
Antwoord voor Bedrijven (en berichtenbox) Landelijke website. Antwoord voor Bedrijven is hét startpunt van de overheid voor ondernemers. Bedrijven zien in een oogopslag met welke regels, vergunningen en belastingen ze te maken krijgen en de subsidies die ze kunnen aanvragen. De Berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid.ApplicationComponent
Archiefbeheercomponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.ApplicationComponent
Archiefportaalcomponent Component om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.ApplicationComponent
Archiefregistratiecomponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjectenApplicationComponent
Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten.ApplicationFunction
BPM-engine-component Component voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.ApplicationComponent
BRI - Basisregistratie Inkomen Landelijk voorziening Basisregistratie Inkomen (BRI)ApplicationComponent
BRK - Basisregistratie Kadaster De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen.ApplicationComponent
BRO - Basisregistratie Ondergrond Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)ApplicationComponent
BRT - Basisregistratie Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie TopografieApplicationComponent
BRV - Basisregistratie Voertuigen In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst.ApplicationComponent
Basisregistraties ApplicationCollaboration
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM) Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.ApplicationComponent
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponent Component voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISAApplicationComponent
Beheren van afspraken Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente.ApplicationFunction
Beheren van documenten Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documentenApplicationFunction
Beheren van e-formulieren Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen.ApplicationFunction
Beheren van klantcontacten Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente.ApplicationFunction
Beheren van managementinformatie Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes.ApplicationFunction
Beheren van processen Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen .ApplicationFunction
Beheren van producten en diensten Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd.ApplicationFunction
Beheren van webcontent Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent.ApplicationFunction
Beheren van zaken Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen.ApplicationFunction
Beschikbaarstellen van informatieobjecten Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjectenApplicationFunction
Bestuurfunctionaliteit voor gemeente ApplicationFunction
Bestuurfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction
Bestuurfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction
Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponent Component voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.ApplicationComponent
Bewerken van signalen Functionaliteit om signalen te ontvangen, voor te bewerken en te routerenApplicationFunction
CORV - Collectieve Opdracht Routeer Voorziening De Collectieve Opdracht RouteerVoorziening (CORV) faciliteert de informatie-uitwisseling tussen gemeentelijke partijen en justitiële partijen.ApplicationComponent
Certificering/PKI-overheid ApplicationComponent
Chat- en browsingcomponent ApplicationComponent
Cocreatiecomponent Component voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.ApplicationComponent
DKD - Digitaal Klant Dossier (Suwinet) Het Digitiaal Klantdossier wordt gebruikt door gemeenten, SVB, UWV en diverse andere overheidsinstellingen binnen de sociale sector om gegevens over werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden bij te houden en met elkaar te delen. Het dossier dient ertoe om professionals binnen de keten werk en inkomen toegang te geven tot alle digitale gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden van deze instellingen.ApplicationComponent
DROP - Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties Met DROP kunt u zowel uw regelgeving bekendmaken en consolideren, als ook kennisgevingen over bijvoorbeeld vergunningen publiceren.ApplicationComponent
Data-laad-en-transformatiecomponent Component voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.ApplicationComponent
Data-warehousecomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.ApplicationComponent
Dienstverlening ApplicationCollaboration
DigiD Landelijk systeem voor authenticatie van burgers.ApplicationComponent
Digilevering Digilevering is een centrale, landelijke voorziening voor actuele en accurate berichtuitwisseling over gebeurtenissen.ApplicationComponent
Digimelding Landelijke voorziening waar overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties kunnen terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties. De Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorzieningen (Digimelding BLT) is een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) kunnen inloggen om een melding in te voeren.ApplicationComponent
Digipoort Digipoort is een centrale voorziening in de infrastructuur van de e-overheid, waarop overheden en bedrijven kunnen aansluiten om gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen.ApplicationComponent
Digitaal ondertekenen documenten Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten.ApplicationFunction
Digitale-handtekeningcomponent Component om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningenApplicationComponent
Digitaliseren van documenten Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan.ApplicationFunction
Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld.ApplicationFunction
Documentbeheercomponent Component voor het tonen en beheren van documenten.ApplicationComponent
Documentcreatiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.ApplicationComponent
Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.ApplicationComponent
Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten.ApplicationFunction
E-formulieren publicatie-en-beheercomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.ApplicationComponent
E-herkenning voor bedrijven Landelijk systeem voor authenticatie van bedrijven inclusief bijbehorend machtigingen register.ApplicationComponent
Formatteren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer.ApplicationFunction
GBA-V (Verstrekkingsvoorziening) Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers.ApplicationComponent
GGK - Gemeentelijk Gegevensknooppunt Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt is een onderdeel van de infrastructuur voor gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners in het sociaal domein. Het GGK ondersteunt de uitwisseling van berichten over Wmo en Jeugdhulp.ApplicationComponent
Gedeelde generieke functionaliteit Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties.ApplicationFunction
Gegevens ApplicationCollaboration
Gegevensdistributiecomponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.ApplicationComponent
Gegevensmagazijncomponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.ApplicationComponent
Geleiden van klanten Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product.ApplicationFunction
Genereren van documenten Functionaliteit voor het genereren van documentenApplicationFunction
Generieke digitale infrastructuur (GDI) ApplicationCollaboration
Generieke functionaliteit voor gemeente Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is.ApplicationFunction
Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen.ApplicationFunction
Generieke functionaliteit voor ketenpartners Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen.ApplicationFunction
Identificatie en authentificatie ApplicationCollaboration
Identiteitregistratie-component Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.ApplicationComponent
Innen eigen bijdrage Wmo en Wtcg (CAK) Het berekenen en innen van de eigen bijdrage voor zorg in het kader van de Wmo en Wtcg.ApplicationComponent
Interconnectiviteit ApplicationCollaboration
Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangs en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalenApplicationFunction
KING gemeentelijke ondersteuning ApplicationCollaboration
KLIC service - Kabels en Leidingen De Kadaster Dienst KLIC is de schakel tussen gravers en netbeheerders voor de uitwisseling van informatie over kabels en leidingenApplicationComponent
KNOOP- Gegevensknooppunt voor (Basis)registraties KNOOP is het knooppunt voor gegevens uit (Basis)registraties en landelijke voorzieningen. Deze gegevens worden gestandaardiseerd en in samenhang aangeboden aan gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen.ApplicationComponent
Kascomponent Component waarmee financiële transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.ApplicationComponent
Ketenpartner-portaalcomponent Component voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde dienstenApplicationComponent
Klantfeedbackcomponent ApplicationComponent
Klantfeedbackverzameling en analyse ApplicationFunction
Klantgeleidingcomponent Component voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.ApplicationComponent
Klanttevredenheidcomponent Component waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegdApplicationComponent
Klanttevredenheidsmeting en analyse Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenleveringApplicationFunction
LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG.ApplicationComponent
LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders.ApplicationComponent
LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden.ApplicationComponent
Loggingcomponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.ApplicationComponent
Maken van afspraken Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak.ApplicationFunction
Managementinformatiecomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.ApplicationComponent
Medewerker-registratiecomponent Component voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.ApplicationComponent
MijnOverheid.nl Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid.ApplicationComponent
Mijngemeentecomponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.ApplicationComponent
NHR - Handelsregister Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register.ApplicationComponent
Nationaal Parkeer Register Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database, beheerd door de RDW, waarin alle actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan. Het NPR biedt de noodzakelijke basisinfrastructuur waarmee uw gemeente stap voor stap uw parkeerdiensten kan digitaliseren.ApplicationComponent
Notificatierouteringcomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.ApplicationComponent
OLO - OmgevingsLoket Online Het landelijk loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning (Wabo)ApplicationComponent
Ondernemersplein.nl Via Ondernemersplein.nl vindt u informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Ondernemersplein.nl bevat informatie van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie.ApplicationComponent
Ondernemingsdossier ApplicationComponent
Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Functionaliteit voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.ApplicationFunction
Ondersteunen van burgerparticipatie Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast.ApplicationFunction
Ondersteunen van dienstverleningservice Functionaliteit voor het meten en analyseren van dienstverlening ten opzichte van gedefinieerde normen.ApplicationFunction
Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband.ApplicationFunction
Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen.ApplicationFunction
Ondersteunen van klantondersteuning ApplicationFunction
Ondersteuningfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction
Ondersteuningsfunctionaliteit voor gemeente ApplicationFunction
Ondersteuningsfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction
Onlinebetalingcomponent Component voor het online kunnen betalen.ApplicationComponent
Open-data-portaalcomponent Component waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.ApplicationComponent
Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeenteApplicationFunction
Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction
Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction
Outputmanagementcomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.ApplicationComponent
Overheid.nl In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.ApplicationComponent
PDOK - Publieke Dienstverlening op de Kaart Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) ontsluit digitale geo-informatie van de overheid. Dit ontsluiten gebeurt via een centrale voorziening: het PDOK Loket. De data is beschikbaar als data services of als downloadbare bestanden. Voor meer informatie zie https://www.pdok.nl/nl/pdok-productenApplicationComponent
PIVA - Persoonsinformatie-voorziening Nederlandse Antillen en Aruba Systeem dat zorg draagt voor de communicatie van de gemeentelijke GBA-applicatie met de Landelijke Voorziening PIVA-V en evt. het raadplegen daarvan. Deze referentiecomponent wordt vervangen door de standaard WSDL. Zie PIVA-V koppelvlak.ApplicationComponent
Polisadministratie (doorontwikkeling naar BLAU opgeschort) Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU).ApplicationComponent
Productaanvraagcomponent Component voor het indienen van productaanvragen.ApplicationComponent
Producten-en-dienstencataloguscomponent Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.ApplicationComponent
Publiceren gemeentelijke producten en diensten Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten.ApplicationFunction
Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente Een groep met publieksdienst domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeenteApplicationFunction
Publieksdiensten-functionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction
Publieksdiensten-functionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction
RNI - Registratie Niet Ingezetenen Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP)ApplicationComponent
Regelbeheercomponent Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzesApplicationComponent
Regelhulp.nl Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.ApplicationComponent
Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens.ApplicationFunction
Registreren en delen van documenten Functionaliteit voor het registreren en delen van documentenApplicationFunction
Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties.ApplicationFunction
Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers.ApplicationFunction
Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevensApplicationFunction
Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt.ApplicationFunction
Registreren en delen van servicebeschrijvingen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)servicesApplicationFunction
Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties.ApplicationFunction
Registreren en delen van zaaktypen Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens.ApplicationFunction
Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken).ApplicationFunction
Relatiebeheercomponent (CRM) Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.ApplicationComponent
Risicokaart.nl De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's in uw omgeving (Risicokaart.nl).ApplicationComponent
Risicoregister gevaarlijke stoffen De risicosituaties worden vastgelegd in het landelijke Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS), dat tegenwoordig door het IPO wordt beheerd.ApplicationComponent
Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichtenApplicationFunction
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf.ApplicationFunction
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction
Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction
Ruimtelijke plannen Landelijke registratie voor ruimtelijke plannen.ApplicationComponent
SVB-BGT services en portaal Landelijk systeem voor het assembleren van aanleveringen van bronhouders voor de basisregistratie grootschalige topografie. Het Samenwerkingsverband van Bronhouders (SVB) realiseert hiervoor een webportaal en later webservices waar de bestanden kunnen worden aangeleverd.ApplicationComponent
Samenwerkende Catalogi verwijsregister Een virtuele catalogus of verwijsregister met informatie over producten en diensten van overheidsorganisaties.ApplicationComponent
Samenwerkingscomponent Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.ApplicationComponent
Scanning-en-imagingcomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.ApplicationComponent
Sectorale dienstverlening ApplicationCollaboration
Sectorale digitale infrastructuur ApplicationCollaboration
Sectorale interconnectiviteit ApplicationCollaboration
Sectorale registraties ApplicationCollaboration
Servicebuscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.ApplicationComponent
Serviceniveaucomponent Het component ondersteunt bij het meten en analyseren van de kwantiteit en kwaliteit van diensten ten opzichte van gedefinieerde servicelevelsApplicationComponent
Serviceregistercomponent Component voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservicesApplicationComponent
Signaalbewerkingcomponent ApplicationComponent
Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeenteApplicationFunction
Sociaal domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep functionaliteit zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken.ApplicationFunction
Sociaal domeinfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction
Softwarecatalogus.nl Voorziening ter bevordering van de markttransparantie van de gemeentelijke softwareApplicationComponent
Stelsel voorzieningen ApplicationCollaboration
TMV - GBA Terugmeldvoorziening Gemeentelijk systeem dat de koppeling realiseert met de landelijke TMV, de voorloper van Digimelding voor het terugmelden op GBA.ApplicationComponent
Terugmeldingen-registratiecomponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.ApplicationComponent
Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl.ApplicationFunction
Tonen van (web)content Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven.ApplicationFunction
Vaststellen en valideren vorm Functionaliteit voor het ondersteunen het vaststellen en valideren van ingediende aanvragen voor producten en dienstenApplicationFunction
Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps.ApplicationFunction
Waarstaatjegemeente.nl Waarstaatjegemeente.nl is een website waar gemeenten hun eigen prestaties meten en vergelijken met die van andere gemeenten. Op Waarstaatjegemeente.nl staan gegevens van gemeenten. Dit zijn 'harde cijfers’, zoals de hoogte van leges, én oordelen van burgers.ApplicationComponent
Webcontentpublicatie- en beheercomponent Component voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.ApplicationComponent
Wkpb landelijke registratie Landelijke registratie van publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel rusten. Gebaseerd op een eenduidige registratiemethodiek en aan elkaar gekoppelde registers van gemeenten en KadasterApplicationComponent
Zaakafhandelcomponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen.ApplicationComponent
Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.ApplicationComponent
Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.ApplicationComponent
Zoekmachinecomponent Component voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.ApplicationComponent
gemmaonline.nl Voorziening voor het delen van kennis en informatie, en samen te werken (in co-creatie) aan het doorontwikkelen en verbeteren van gemeentelijke standaarden en de GEMMA.ApplicationComponent


Relaties

Relatietype Vanaf Documentatie Naar