Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Basisregistraties

Contextdiagram
Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties. (ApplicationCollaboration) Basisregistraties Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationComponent) BRO - Basisregistratie Ondergrond Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. (ApplicationComponent) NHR - Handelsregister Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Groepering van landelijke voorzieningen voor het beschikbaarstellen van basisgegevens voor gebruik in overheidsprocessen. (ApplicationCollaboration) Gegevens Landelijk voorziening Basisregistratie Inkomen (BRI) (ApplicationComponent) BRI - Basisregistratie Inkomen Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (ApplicationComponent) RNI - Registratie Niet Ingezetenen Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationComponent) Polisadministrat- ie (doorontwikkelin- g naar BLAU opgeschort) In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst. (ApplicationComponent) BRV - Basisregistratie Voertuigen Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationComponent) GBA-V (Verstrekkingsvo- orziening) Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen. (ApplicationComponent) BRK - Basisregistratie Kadaster Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie (ApplicationComponent) BRT - Basisregistratie Topografie De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. (ApplicationComponent) LV-WOZ - Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-09-2021 11:35:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 14-09-2021 11:35:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Collaboration.png
Naam  : Basisregistraties
Definitie  : Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties.
GEMMA subtype  : Buitengemeentelijk
GEMMA type  : Groep
Object ID  : cb1f8378-2c00-498f-9b83-c999c5ed273d
Object ID  : cb1f8378-2c00-498f-9b83-c999c5ed273d
Object ID_nl  : cb1f8378-2c00-498f-9b83-c999c5ed273d
Original ID  : id-cb1f8378-2c00-498f-9b83-c999c5ed273d
Semanticsearch  : basisregistraties
Relaties  :  Omvat:
Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...