Basisregistraties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Basisregistraties
Contextdiagram
Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties. (Grouping) Basisregistrati- es Landelijke voorziening Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO) (ApplicationComponent) BRO - Basisregistrati- e Ondergrond Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. (ApplicationComponent) NHR - Handelsregist- er Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistrati- e Adressen en Gebouwen Groepering van landelijke voorzieningen voor het beschikbaarstellen van basisgegevens voor gebruik in overheidsprocessen. (Grouping) Gegevens Landelijk voorziening Basisregistratie Inkomen (BRI) (ApplicationComponent) BRI - Basisregistrati- e Inkomen Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (ApplicationComponent) RNI - Registratie NietIngezeten- en Landelijke voorziening Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen (BLAU). (ApplicationComponent) Polisadministr- atie (doorontwikkel- ing naar BLAU opgeschort) In de Basisregistratie Voertuigen worden gegevens vastgelegd over voertuigen en de eigenaren daarvan. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de politie en de Belastingdienst. (ApplicationComponent) BRV - Basisregistrati- e Voertuigen Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationComponent) GBA-V (Verstrekkings- voorziening) Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistrati- e Grootschalige Topografie De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit de kadastrale registratie en de kadastrale kaart. De digitale kadastrale kaart toont in één oogopslag de ligging van de kadastrale percelen. (ApplicationComponent) BRK - Basisregistrati- e Kadaster Landelijke voorziening Basisregistratie Topografie (ApplicationComponent) BRT - Basisregistrati- e Topografie De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is de centrale voorziening waaruit WOZ-gegevens uit alle gemeenten verkregen kunnen worden. (ApplicationComponent) LV-WOZ - Basisregistrati- e Waardering Onroerende Zaken Landelijke registratie van publiekrechtelijke beperkingen die op een bepaald perceel rusten. (ApplicationComponent) BRK-PB - Basisregistrati- e Kadaster Publiekrechteli- jke Beperkingenb- esluiten AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 23-07-2023 21:34:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 23-07-2023 21:34:49 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Groep
Documentation   :  Groepering van bij wet als basisregistratie aangemerkte registraties.
GEMMA subtype   :  Buitengemeentelijk
GEMMA type   :  Groep
Object ID   :  cb1f8378-2c00-498f-9b83-c999c5ed273d
Object ID_nl   :  cb1f8378-2c00-498f-9b83-c999c5ed273d
Original ID   :  id-fce818375bbe47259e8f26a67a8f7d95
Semanticsearch   :  basisregistraties


Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 jul 2023 om 20:45.