Sociaal domein applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Sociaal domein applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met sociaal domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente (Grouping) Sociaal domeinapplicat- ieservices voor gemeente Applicatieservice voor het beheren van budgetbeheer en schuldhulpverlening (ApplicationService) Beheren van budgetbeheer Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving Applicatieservice voor het beheren van kredietverstrekking door de gemeente (ApplicationService) Beheren van kredietverstrek- king Grouping Sociaal domein Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed (ApplicationService) Ondersteunen vastgoedexploi- tatie Applicatieservice voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationService) Beheren van levensonderho- ud en inkomensonde- rsteuning Applicatieservice voor het beheren van casusregievoering (ApplicationService) Beheren van casusregievoe- ring Applicatieservice voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationService) Beheren van jeugdzorg Applicatieservice voor het beheren van leerlingenadministratie (ApplicationService) Beheren van leerlingenadmi- nistratie Applicatieservice voor het beheren van het verstrekken van voorzieningen (ApplicationService) Beheren van voorzieningen- verstrekkingen Applicatieservice voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationService) Beheren van bruto c.q. nettoverwerkin- g Applicatieservice voor het beheren van arbeidsbemiddeling (ApplicationService) Beheren van arbeidsbemidd- eling Applicatieservice die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationService) Beheren van groepstraject Applicatieservice voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationService) Beheren van sociale werkvoorzieni- ng Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (ApplicationService) Beheren van zelfredzaamhe- idontwikkeling Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Applicatieservice die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationService) Bieden van triage- en diagnose- instrumenten Applicatieservice voor het beheren van leerlingenvervoer (ApplicationService) Beheren van leerlingenverv- oer Applicatieservice voor het beheren van de werving van producten en diensten, specifiek voor de taken in het ruimtelijke domein. (ApplicationService) Beheren van acquisities Applicatieservice voor het beheren van het verlenen van schuldhulpverlening. Let op: onderscheid opnemen minnelijk en WSNP (ApplicationService) Beheren van schuldhulpverl- eningen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 09-11-2022 08:51:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 08:51:34 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Sociaal domein applicatieservices voor gemeente
Definitie  : Een groep met sociaal domeinspecifieke applicatieservices voor de (medewerkers) van de gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-a73d0d427ef9466ba2153aa42f32e8b7
Semanticsearch  : sociaal domein applicatieservices voor gemeente
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...