Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunction- aliteit voor gemeente Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (ApplicationFunction) Beheren van zelfredzaamhei- dontwikkeling Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Grouping Sociaal domein Functionaliteit voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationFunction) Beheren van levensonderhou- d en inkomensonder- steuning Functionaliteit voor het beheren van het verlenen van schuldhulpverlening. Let op: onderscheid opnemen minnelijk en WSNP (ApplicationFunction) Beheren van schuldhulpverle- ningen Functionaliteit voor het beheren van budgetbeheer en en schuldhulpverlening (ApplicationFunction) Beheren van budgetbeheer Functionaliteit voor het beheren van arbeidsbemiddeling (ApplicationFunction) Beheren van arbeidsbemidde- ling Functionaliteit voor het beheren van de werving van producten en diensten, specifiek voor de taken in het ruimtelijke domein. (ApplicationFunction) Beheren van acquisities Functionaliteit die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationFunction) Beheren van groepstraject Functionaliteit die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationFunction) Bieden van triage- en diagnose instrumenten Functionaliteit voor het beheren van het verstrekken van voorzieningen (ApplicationFunction) Beheren van voorzieningenv- erstrekkingen Functionaliteit voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationFunction) Beheren van jeugdzorg Functionaliteit voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationFunction) Beheren van bruto c.q. netto verwerki- ng Functionaliteit voor het beheren van leerlingenvervoer (ApplicationFunction) Beheren van leerlingenvervo- er Functionaliteit voor het beheren van leerlingenadministratie (ApplicationFunction) Beheren van leerlingenadmin- istratie Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van gebouweig- endommen Functionaliteit voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationFunction) Beheren van sociale werkvoorzienin- g Functionaliteit voor het beheren van het opleggen van handhavingsmaatregelen (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Functionaliteit voor het beheren van casusregievoering (ApplicationFunction) Beheren van casusregievoeri- ng Functionaliteit voor het beheren van kredietverstrekking door de gemeente (ApplicationFunction) Beheren van kredietverstrek- king AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-11-2019 21:59:42 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-11-2019 21:59:42 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 97f63f42-cf27-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)


Komt voor op   :  ArchiMate views: