Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationFunctions > Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf. (ApplicationFunction) Ruimtelijk domeinfunctiona- liteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren van de aansturing onderhoud openbare ruimte, waaronder inspecties en gerichte onderzoeken. (ApplicationFunction) Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte Functionaliteit voor het verwerken van elders genomen besluiten richting het centrale WKPB-loket bij het Kadaster. (ApplicationFunction) Beheren van beperkingsbeslui- ten Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota's en stedebouwkundige visies. (ApplicationFunction) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Maken van bestekken Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening; Ruimtelijkeplannen.nl (ApplicationFunction) Beheren van digitale ruimtelijke plannen Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationFunction) Beheren van grafrechten Functionaliteit voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationFunction) Beheren van omgevingsvergu- nningen Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond- eigendommen Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Functionaliteit voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationFunction) Beheren van parkeerdiensten Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Functionaliteit voor het beheren van gegevens over verkeersaantalen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. (ApplicationFunction) Beheren van verkeersprognos- es Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationFunction) Beheren van verkeersinfrastr- uctuur (grijs) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationFunction) Beheren van water en waterinfrastruct- uur (blauw) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationFunction) Beheren van bodemvoorzieni- ngen (bruin) Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente Grouping Ruimtelijk domein Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationFunction) Beheren van groenvoorzienin- gen (groen) ApplicationFunction Beheren van lucht en geluid Functionaliteit voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationFunction) Beheren van gebouwen (rood) Functionaliteit voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationFunction) Beheren van monumentgegev- ens Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van gebouweigendo- mmen Functionaliteit voor het beheren van accommodaties. (ApplicationFunction) Beheren van accommodaties Functionaliteit voor het ondersteunen van toezicht op naleving van regels (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht ApplicationFunction Beheren van meldingen openbare ruimte Functionaliteit voor het beheren van havens. (ApplicationFunction) Beheren van havens Functionaliteit voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationFunction) Beheren van begraafplaatsen Fasciliteren van gegevensbeheer voor het ophalen van afval. (ApplicationFunction) Beheren van afvalinzameling Functionaliteit om archeologische werkzaamheden te ondersteunen (ApplicationFunction) Ondersteunen van archeologie Fasciliteren van gegevens rondom ophalen en verwerken van afval. (ApplicationFunction) Beheren van afvalgegevens Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationFunction) Ondersteunen van grondroeren en KLIC- meldingen Functionaliteit voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationFunction) Beheren van gemeentelijke eigendommen Fasciliteren van gegevensonderhoud verkeerregelinstallaties (ApplicationFunction) Beheren van verkeersregelins- tallaties Functionaliteit voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationFunction) Beheren van subsidies AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 20-03-2020 19:03:41 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 20-03-2020 19:03:41 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
ArchiMate_Function.png
Naam  : Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente
Definitie  : Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf.
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Relaties  :  Subfunctie(s):


Onderdeel van:

  • Gemeente (Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente)


Komt voor op   :  ArchiMate views: