Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Ruimtelijk domein applicatieservices voor gemeente

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Ruimtelijk domein applicatieservices voor gemeente
Contextdiagram
Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf. (Grouping) Ruimtelijk domein applicatieservi- ces voor gemeente Applicatieservice voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota's en stedebouwkundige visies. (ApplicationService) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationService) Beheren van grafrechten Applicatieservice voor het doen van meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationService) Ondersteunen van grondroeren enKLIC- meldingen ApplicationService Beheren van lucht en geluid Applicatieservice voor het beheren van accommodaties. (ApplicationService) Beheren van accommodatie- s Applicatieservice voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationService) Beheren van verkeersinfrast- ructuur (grijs) Applicatieservice voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationService) Beheren en exploiteren vangrond- eigendommen Applicatieservice voor het verwerken van elders genomen besluiten richting het centrale WKPB-loket bij het Kadaster. (ApplicationService) Beheren van beperkingsbes- luiten Applicatieservice voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationService) Beheren van groenvoorzieni- ngen (groen) Faciliteren van gegevensonderhoud verkeerregelinstallaties (ApplicationService) Beheren van verkeersregeli- nstallaties Applicatieservice voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationService) Beheren van subsidies Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht Applicatieservice voor het beheren van havens. (ApplicationService) Beheren van havens Applicatieservice voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationService) Beheren van gebouwen (rood) Applicatieservice voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationService) Beheren van bodemvoorzie- ningen (bruin) Applicatieservice voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationService) Beheren van monumentgeg- evens ApplicationService Beheren van meldingen openbare ruimte Applicatieservice voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationService) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Applicatieservice voor het beheren van de aansturing onderhoud openbare ruimte, waaronder inspecties en gerichte onderzoeken. (ApplicationService) Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte Applicatieservice om archeologische werkzaamheden te ondersteunen (ApplicationService) Ondersteunen van archeologie Applicatieservice voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationService) Project-, programma-, portfoliobeheer Faciliteren van gegevens rondom ophalen en verwerken van afval. (ApplicationService) Beheren van afvalgegevens Applicatieservice voor het beheren van gegevens over verkeersaantalen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. (ApplicationService) Beheren van verkeersprogn- oses Applicatieservice voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationService) Beheren van omgevingsver- gunningen Applicatieservice voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationService) Beheren van parkeerdienste- n Groepering van applicatieservices ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (BusinessRole) Gemeente Applicatieservice voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationService) Beheren van begraafplaatse- n Faciliteren van gegevensbeheer voor het ophalen van afval. (ApplicationService) Beheren van afvalinzameling Grouping Ruimtelijk domein Applicatieservice voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationService) Beheren van water en waterinfrastruc- tuur (blauw) Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening; Ruimtelijkeplannen.nl (ApplicationService) Beheren van digitale ruimtelijke plannen Applicatieservice voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationService) Maken van bestekken Applicatieservice voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationService) Beheren van gemeentelijke eigendommen Applicatieservice voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationService) Beheren en exploiteren vangebouweig- endommen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 01-07-2022 00:28:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 01-07-2022 00:28:35 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Groep
Naam  : Ruimtelijk domein applicatieservices voor gemeente
Definitie  : Een groep met specifieke ruimtelijke domein applicatieservices voor de gemeente zelf.
GEMMA subtype  : Domein en doelgroep
GEMMA type  : Groep
Object ID  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Object ID_nl  : 9a505387-cf35-11e5-11ba-005056a85f9c
Original ID  : id-fe17de65e0634ba0b05d28c6a899425b
Semanticsearch  : ruimtelijk domein applicatieservices voor gemeente
Relaties  :  default - Grouping Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...