Publiceren applicatiefuncties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Publiceren applicatiefuncties
Publiceren applicatiefuncties
ArchiMateNote Hoe genereer je deze view: * start met met de doelgroepen gemeente, ketenpartner, inwoners en ondernemers en generiek * Genereer in de view alle aggregaties als embedded (een keer of drie om alle subfuncties naar boven te halen * klik op autolayout. BiZZdesign crasht als de applicatiefuncties onderling de hierarchie breken (een subfunctie die ook aan een bijvoorbeeld een groep hangt) ArchiMateNote Objecten die niet op een view staan, worden bij het importeren door ArchiMedes uitgefilterd. Deze view zorgt ervoor dat van naast de applicatiefuncties ook de applicatiesubfuncties op GEMMA online en in de Softwarecatalogus gepubliceerd worden Groepering van functionaliteit ten behoeve van inwoners en ondernemers (ApplicationFunction) Inwoners en ondernemers Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. Bijvoorbeeld het aanvragen van producten of diensten, het inzage krijgen in voor hen relevante gegevens, etc. De verwachting is dat deze groep functionaliteit zowel in omvang als in rijkheid gaat groeien om steeds meer 'self-service' door klanten mogelijk te maken. (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers Functionaliteit voor zelfdiagnose door de burger, waarmee deze kan inschatten voor welke ondersteuning hij of zij wel of niet in aanmerking komt. (ApplicationFunction) Ondersteunen van zelfdiagnose Functionaliteit die vraag en aanbod van individuele burgers aan elkaar koppelt.. Vrijwilligers kunnen hier hun aanbod plaatsen en burgers(of hun mantelzorgers) met een hulpvraag hun verzoek. Burgers kunnen onderling tot overeenstemming komen of worden daarbij begeleid door professionals of vrijwilligers. De rol van de gemeente kan, variëren van ondersteunend, faciliterend tot regulerend en initierend. (ApplicationFunction) Matchen van vraag en aanbod Een voorziening waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen lokaal of regionaal beschikbaar zijn voor welke diensten. Een digitale gids met informatie over dienstverleners en instellingen. Deze informatie kan als een lijst worden weergegeven maar het is ook mogelijk om deze informatie weer te geven op een kaart van de buurt, de gemeente of de regio. (ApplicationFunction) Tonen van sociale kaart Functionaliteit om digitaal vastgelegde kennisinformatie te ontsluiten (ApplicationFunction) Ontsluiten van kennis ApplicationFunction Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction Publieksdiensten- functionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction Ondersteuningfunctional- iteit voor inwoners en ondernemers Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationFunction) Maken van afspraken Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationFunction) Aanvragen van producten en diensten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationFunction) Toetsen van voorwaarden Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationFunction) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationFunction) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Functionaliteit voor het vertalen van een bepaalde klantbehoefte naar een specifieke productvraag en bijbehorende eisen. Bijvoorbeeld een zoekveld dat leidt naar de top3 meest relevante producten of diensten op basis van een zoekterm. (ApplicationFunction) Vertalen behoefte naar productvraag Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipatie Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationFunction) Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationFunction) Beantwoorden van zoekvragen Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationFunction) Klanttevredenheidsmeti- ng en analyse Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formatteren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Opmaken van procesoutput Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen ApplicationFunction Bestuurfunctionaliteit voor inwoners en ondernemers ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Functionaliteit voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data (ApplicationFunction) Politieke data-analyse Functionaliteit om inzicht te geven in het democratische proces van besluitvorming (ApplicationFunction) Besluitvormingsproces transparantie Functionaliteit voor het kunnen raadplegen en krijgen van inzicht in politieke data (ApplicationFunction) Politieke data-analyse Functionaliteit voor het live uitzenden van vergaderingen. (ApplicationFunction) Uitzenden van vergaderingen Groepering van de generieke functionaliteit (ApplicationFunction) Generiek Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor ketenpartners Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Functionaliteit waarmee een ketenpartner zich kan authentiseren bij het portaal (ApplicationFunction) Authenticeren ketenpartner Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statusinformatie en andere informatie mbt. lopende zaken bij te kunnen werken. (ApplicationFunction) Aanleveren van zaakinformatie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om verantwoordingsinformatie aan te leveren. Bijvoorbeeld voor de besteding van ter beschikking gesteld budget. (ApplicationFunction) Aanleveren van verantwoordingsinforma- tie Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om statistische informatie aan te kunnen leveren aan de gemeente. (ApplicationFunction) Aanleveren van statistische informatie Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Functionaliteit voor het toevoegen of relateren van klantcontacten aan een specifieke zaak waarop dit klantcontact betrekking heeft. (ApplicationFunction) Toevoegen klantcontacten aan lopende zaken Functionaliteit voor het onderhouden van relaties (klanten, leveranciers, etc.). (ApplicationFunction) Onderhouden van relaties Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klanten en contactmomenten. (ApplicationFunction) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van klantcontacten Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van afspraken Functionaliteit voor het genereren van berichten met betrekking tot afspraken naar klanten (burgers of bedrijven). (ApplicationFunction) Genereren van berichten mbt afspraken Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken (ApplicationFunction) Aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van afspraken Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationFunction) Beheren van processen Functionaliteit voor het monitoren van de status van de diverse lopende processen. Onder andere om inzicht te krijgen in de lopende en afgesloten processen, de status van de lopende processen en de processen die uit de planning dreigen te gaan lopen. (ApplicationFunction) Monitoren processen Functionaliteit voor het definiëren (aanmaken en configureren) van bedrijfsprocessen. (ApplicationFunction) Definiëren processen Functionaliteit voor het analyseren en evalueren van het verloop van (groepen) processen. (ApplicationFunction) Analyseren processen Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationFunction) Beheren van e- formulieren Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Functionaliteit voor het ondersteunen van versie- en wijzigingsbeheer op documenten. Hieronder valt functionaliteit als versioning en check-in en check-out (locking). (ApplicationFunction) Ondersteunen van versiebeheer Functionaliteit voor het toevoegen van metadata aan documenten. Bijvoorbeeld auteur, aanmaakdatum of onderwerp. (ApplicationFunction) Metadateren documenten Functionaliteit voor het aanmaken en beheren van templates op basis waarvan documenten gegenereerd worden (ApplicationFunction) Maken en beheren templates Functionaliteit voor het toevoegen/aanmaken van nieuwe documenten. Voor het aanmaken zelf zal veelal gebruik worden gemaakt van een kantoorautomatiseringsdocument. (ApplicationFunction) Aanmaken van documenten Functionaliteit voor het tonen van opgeslagen documenten op basis van zoekparameters en functionaliteit voor het bijwerken van deze documenten of de bijbehorende metadata. Voor het bewerken zelf zal meestal gebruik worden gemaakt van een KA-systeem. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken van documenten Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinformatie Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens. (ApplicationFunction) Analyseren van gegevens Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. (ApplicationFunction) Verwerven en transformeren van data Functionaliteit voor het tonen van standaard selecties op basis van de ingezamelde en geïntegreerde brondata. (ApplicationFunction) Tonen van standaard selecties Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van data analyses Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van geografische data Functionaliteit voor het definiëren en tonen van rapportages op basis van de beschikbare dataset(s). (ApplicationFunction) Maken en tonen van rapportages Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van geografische data Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van data analyses Functionaliteit van het maken en tonen van trendanalyses op de ontwikkeling van dataset's in de tijd. (ApplicationFunction) Maken en tonen van trendanalyses Het visualiseren van (big) data analyses in rapportages, dashboards, scorecards, grafieken, etc. ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van data analyses Het visualiseren van gegevens op kaarten * al dan niet aangevuld met andere datasoorten * ten behoeve van het creëren van inzichten en stuurinformatie. (ApplicationFunction) Visualiseren van geografische data Functionaliteit voor het integreren/relateren van gegevens die zijn verzameld uit de diverse bronsystemen. (ApplicationFunction) Integreren van gegevens Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationFunction) Analyseren van geo- gegevens Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van de administratie van (de opslag van) informatieobjecten en hun metagegevens. (ApplicationFunction) Documenteren van beheer van informatieobjecten Functionaliteit voor het beheren van gearchiveerde informatieobjecten. (ApplicationFunction) Beheren gearchiveerde informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationFunction) Digitaliseren van documenten Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met ketenpartners (ApplicationFunction) Uitwisselen van berichten met ketenpartners Functionaliteit voor het tonen en bijwerken van zaakgegevens (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakgegevens Functionaliteit voor het tonen en bijwerken (toevoegen, verwijderen, bijwerken) van de bij een zaak horende zaakdocumenten. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken zaakdocumenten Functionaliteit voor het relateren van contactmomenten aan zaken (ApplicationFunction) Relateren van contactmomenten aan zaken Functionaliteit voor ondersteunen van zaakafhandeling volgens de configuratie in het betreffende zaaktype.uitvoeren van zaken volgens de configuratie in het betreffende zaaktype. (ApplicationFunction) Ondersteunen zaakafhandeling Functionaliteit voor het monitoren van (de uitvoering) van zaken. Bijvoorbeeld op doorlooptermijn, werkverdeling of status. (ApplicationFunction) Monitoren zaken Functionaliteit voor het in de tijd agenderen van zaken. Bijvoorbeeld het tijdens het verlenen van de vergunning alvast aanmaken van een toezicht-zaak op een bouwproject bij voorziene aanvang van de werkzaamheden. (ApplicationFunction) Agenderen van zaken Functionaliteit voor het aanmaken van een nieuwe zaak en het vastleggen van bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld een zaaknummer). (ApplicationFunction) Aanmaken zaak Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Digitaal ondertekenen documenten Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationFunction) Beheren van webcontent Functionaliteit voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationFunction) Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationFunction) Toetsen van voorwaarden Een groep functionaliteit voor klanten van de gemeente: inwoners en ondernemers. Met deze functionaliteit stelt de gemeente haar klanten in staat om dingen te doen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor inwoners en ondernemers Functionaliteit voor burgers, bedrijven en instellingen om afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld in het kader van werken op afspraak. (ApplicationFunction) Maken van afspraken Functionaliteit waarmee burgers of ondernemers producten of diensten kunnen aanvragen en eventueel gewenste aanvullende informatie toe kunnen voegen. (ApplicationFunction) Aanvragen van producten en diensten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationFunction) Toetsen van voorwaarden Functionaliteit voor het ondersteunen van een intelligente vraag-antwoord dialoog waarin alle benodigde gegevens voor het kunnen aanvragen van een product of dienst worden verzameld. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vraag-antwoord dialoog Functionaliteit voor het daadwerkelijk indienen van een aanvraag en het tonen van een ontvangstbevesting na indiening (ApplicationFunction) Indienen aanvraag en tonen ontvangstbevestiging Functionaliteit voor het actief aan het publiek beschikbaarstellen van informatieobjecten (ApplicationFunction) Beschikbaarstellen van informatieobjecten Functionaliteit voor het aanbieden en leveren van informatieobjecten als download. (ApplicationFunction) Aanbieden informatieobjecten als download Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit voor het online beschikbaarstellen informatieobjecten. (ApplicationFunction) Online beschikbaarstellen informatieobjecten Functionaliteit voor het tonen van webcontent aan burgers en bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen van (web)content Functionaliteit voor het publiceren van lokale regelgeving (ApplicationFunction) Publiceren van regelgeving Functionaliteit voor het aan inwoners of andere belangstellenden presenteren van allerhande (niet nader gespecificeerde) content. (ApplicationFunction) Publiceren algemene content Functionaliteit voor het aan belangstellenden presenteren van nieuwsberichten en blogs door en/of over de gemeente. (ApplicationFunction) Publiceren nieuwsberichten en blogs Functionaliteit voor het aan inwoners of andere belangstellenden tonen van evenementen (kalender) in de gemeente. (ApplicationFunction) Publiceren van evenementen Functionaliteit voor het publiceren van vraag-antwoord combinaties. Bijvoorbeeld een set met veelgestelde vragen voor publicatie op de website. (ApplicationFunction) Publiceren van vraag- antwoordcombinaties Functionaliteit voor het publiceren van subsidies (ApplicationFunction) Publiceren van subsidies Functionaliteit voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakingen Functionaliteit voor het publiceren van een overzicht van de beschikbare gemeentelijke producten en diensten en de bijbehorende modaliteiten. (ApplicationFunction) Publiceren gemeentelijke producten en diensten Functionaliteit voor het vertalen van een bepaalde klantbehoefte naar een specifieke productvraag en bijbehorende eisen. Bijvoorbeeld een zoekveld dat leidt naar de top3 meest relevante producten of diensten op basis van een zoekterm. (ApplicationFunction) Vertalen behoefte naar productvraag Functionaliteit waarmee ingespeeld kan worden op ideeën en denkkracht van inwoners. Via burgerparticipatie worden bewoners uit de wijk samenwerkingspartners bij planning, ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid. Het doel van burgerparticipatie kan verschillen, er is geen vast format voor; de uitkomst ervan staat niet vast. (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerparticipatie Functionaliteit voor het vragen van input voor op te stellen beleid (ApplicationFunction) Input vragen voor beleid Functionaliteit voor het peilen van meningen bij inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld via online enquetes (ApplicationFunction) Peilen van meningen bij inwoners en ondernemers Functionaliteit voor het ondersteunen van bugerinitiatieven (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerinitiatieven Functionaliteit die burgers of bedrijven in staat stelt om afgenomen producten of diensten, bijbehorende leges of andere verschuldigde bedragen af te rekenen. (ApplicationFunction) Afrekenen van producten en diensten Functionaliteit voor het offline betalen van producten en diensten. (ApplicationFunction) Offline betalen van producten en diensten Functionaliteit voor het online betalen van producten en diensten. (ApplicationFunction) Online betalen van producten en diensten Functionaliteit waarmee een burger of bedrijf zijn gegevens kan inzien, lopende zaken kan volgen en waarmee persoonlijke gegevens, zoals het e-mail adres of telefoonnummer, kan worden gewijzigd. De burger kan aanlopende zaken documenten toevoegen en gegevens aanvullen. Dit kan (op termijn) worden ingevuld via mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken lopende zaken en mijn gegevens Functionaliteit voor het aan burgers en bedrijven tonen van een overzicht van alle lopende en afgesloten zaken waarin hij betrokken is, alsmede de status en andere relevante gegevens over deze zaken. Voor burgers bij voorkeur via Mijnoverheid lopende zaken. (ApplicationFunction) Tonen lopende & afgesloten zaken Functionaliteit voor het aan een burger tonen van de over hem vastgelegde gegevens en functionaliteit voor het corrigeren en actualiseren hiervan. Bij voorkeur via Mijnoverheid.nl. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken mijn gegevens (burger) Functionaliteit voor het aan een bedrijf tonen van de over hem vastgelegde gegevens en functionaliteit voor het corrigeren en actualiseren hiervan. (ApplicationFunction) Tonen en bijwerken mijn gegevens (bedrijf) Functionaliteit voor het tonen van berichten vanuit de gemeente. Bij voorkeur zoals geboden door de berichtenbox burgers of bedrijven. (ApplicationFunction) Tonen berichten Functionaliteit voor het beheren van persoonlijke voorkeuren (ApplicationFunction) Beheren en verwerken van persoonlijke voorkeuren Functionaliteit om gegevens te tonen over plaatsgevonden registratie en gebruik van vastgelegde gegevens (ApplicationFunction) Tonen persoonsgegevens gebruik Functionaliteit voor het stapsgewijs leiden van klanten naar het juiste product. (ApplicationFunction) Geleiden van klanten Functionaliteit om zoekvragen van klanten te beantwoorden via het aanbieden van (verwijzingen naar) relevantie informatie (ApplicationFunction) Beantwoorden van zoekvragen Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationFunction) Klanttevredenheidsmeti- ng en analyse Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Configuren van de regels die per afnemer gelden voor het distribueren van mutaties die van bronnen ontvangen worden. (ApplicationFunction) Configureren distributieregels Functionaliteit voor het synchroniseren van (groepen)gegevens tussen bronsystemen en afnemers. (ApplicationFunction) Synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het inwinnen van gegevens uit bronsystemen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik. Gegevens worden ingewonnen conform afspraken die tussen bronhouder en afnemer vastgelegd zijn in een gegevensleveringsovereenkomst (GLO). (ApplicationFunction) Inwinnen van gegevens Functionaliteit voor het distribueren van gegevens naar afnemers. (ApplicationFunction) Distribueren van gegevens Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het uitvoeren van instanties van gedefinieerde processen.Dit betreft zowel functionaliteit voor het automatisch uitvoeren van bepaalde processtappen als het routeren van taken in het proces langs de diverse betrokken medewerkers. (ApplicationFunction) Uitvoeren processen Functionaliteit voor het monitoren en loggen van procesuitvoering (ApplicationFunction) Monitoren en loggen van procesuitvoering Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van processen (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, bijwerken en verwijderen van processen Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit voor het distribueren van notificaties naar relevante afnemers. (ApplicationFunction) Routeren van notificaties Functionaliteit voor de generieke ontvangst en verwerking van notificaties van derden, bijvoorbeeld bronhouders, sectorale of landelijke knooppunten, landelijke bouwstenen of commerciële organisaties. (ApplicationFunction) Ontvangen van notificaties Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het ontsluiten van aangemaakte logrecords naar geautoriseerde gebruikers. (ApplicationFunction) Delen loggegevens Functionaliteit voor het configureren van de informatiesystemen die logrecords mogen aanmaken. (ApplicationFunction) Configureren van loggingbronnen Functionaliteit voor het aanmaken van een logrecord door een geautoriseerd informatiesysteem (ApplicationFunction) Registreren loggegevens Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het genereren en uitgeven van unieke zaakaanduidingen (ApplicationFunction) Genereren unieke zaakaanduidingen Functionaliteit voor het configureren van zaken op basis van een zaaktype. Nieuwe zaken worden op basis van de inhoud van het bijbehorende zaaktype voorzien van mijlpalen, resultaattypen, doorlooptijden etc. (ApplicationFunction) Automatisch configureren van zaken Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaakgegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van zaken Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van medewerkergegevens. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van medewerkergegevens Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van bedrijven- en instellingengegevens (KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid) conform LISA. (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van bedrijven- en instellingengegevens Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit voor het opslaan van de ingezamelde gegevenssets. (ApplicationFunction) Opslaan van gegevenssets Functionaliteit voor het inzamelen en in een gewenst formaat transformeren van gegevens uit diverse bronsystemen. (ApplicationFunction) Inzamelen en transformeren van gegevens Functionaliteit van het naar andere applicaties (en de gebruikerstoepassing) ontsluiten van ingezamelde en opgeslagen gegevenssets, bijvoorbeeld tbv. het genereren van managementinformatie. (ApplicationFunction) Delen van gegevenssets Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Functionaliteit voor het ondersteunen van versiebeheer van documenten (ApplicationFunction) Versiebeheer van documenten Functionaliteit voor het groeperen van informatieobjecten (documenten) in één of meerdere dossiers (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van dossiers Functionaliteit voor het aanmaken, raadplegen, bijwerken en verwijderen van documenten (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen van documenten Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het aanmaken van gegevens (ApplicationFunction) Registreren van basisgegevens Functionaliteit voor het ontsluiten van gegevens (ApplicationFunction) Delen van basisgegevens Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formatteren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar e-mailserver. (ApplicationFunction) Routeren van procesoutput naar e- mail Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar een printer tbv. verzending per post of [ (ApplicationFunction) Routeren van procesoutput naar printer Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar de berichtenbox (inwoners en ondernemers). (ApplicationFunction) Routeren van procesoutput naar berichtenbox (inwoners en ondernemers) Functionaliteit voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Opmaken van procesoutput Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het routeren van terugmeldingen over gerede twijfel aan de juistheid van gegevens naar de betreffende bronhouder. (ApplicationFunction) Routeren van terugmelding naar bronhouder Functionaliteit voor het configureren van de bronsystemen die terugmeldingen kunnen ontvangen. Onderdeel van de configuratie is de wijze waarop terugmeldingen gerouteerd kunnen worden naar de bronhouder (Webservice, mail, ...) (ApplicationFunction) Configureren bronhouders Functionaliteit voor het aanmaken van een terugmelding door geautoriseerde gebruikers (ApplicationFunction) Aanmaken, delen, verwijderen en wijzigen terugmelding Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit voor het monitoren van het berichtenverkeer (ApplicationFunction) Monitoren van berichtenverkeer Functionaliteit voor het loggen van het berichtenverkeer (ApplicationFunction) Loggen van berichtenverkeer Functionaliteit voor het beveiligen van het berichtenverkeer (ApplicationFunction) Beveiligen van berichtenverkeer Functionaliteit voor het transformeren van berichten (ApplicationFunction) Transformeren van berichten Functionaliteit voor het routeren van ontvangen berichten naar de geconfigureerde endpoints (de ontvanger) (ApplicationFunction) Routeren van berichten Functionaliteit voor het orkestreren van berichten (ApplicationFunction) Orkestreren van berichten Functionaliteit voor het ontvangen van berichten (ApplicationFunction) Ontvangen van berichten Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Toezicht op gebruik, toekennen rechten en systeemrechten aan gebruikers (autorisatie en access management) (ApplicationFunction) Beheren toegangsrechten Registreren en deregistreren van gebruikers, identificeren van gebruikers (identity management) (ApplicationFunction) Beheren gebruikers Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit voor het verwijderen van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Verwijderen/vernietige- n van informatieobjecten Functionaliteit voor het identificeren en vervolgens controleren en completeren van informatieobjecten ter voorbereiding van duurzame opslag. (ApplicationFunction) Valideren van informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de metagegevens van informatieobjecten (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten metagegevens informatieobjecten Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van de content van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Opslaan en ontsluiten data informatieobjecten Functionaliteit voor het converteren van informatieobjecten naar een duurzaam archiefformaat. (ApplicationFunction) Converteren informatieobject naar duurzaam formaat Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit voor het desgewenst transformeren van ingewonnen open data (ApplicationFunction) Transformeren van open data Functionaliteit voor het inwinnen en verzamelen van open data uit verschillende bronnen. (ApplicationFunction) Inwinnen van open data Functionaliteit voor het ontsluiten van open data. (ApplicationFunction) Delen van open data Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen Groepering van functionaliteit ten behoeve van de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Gemeente ApplicationFunction Ondersteuningsfunctionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het melden en afhandelen van incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van helpdeskwerkzaamhede- n Het uitvoeren en bewaken van benodigde maatregelen, processen en procedures voor adequate beveiliging en privacy. (ApplicationFunction) Beheren en implementeren van beveiligingsmaatregelen Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden door het gebruik kunnen werken met documenten, rekenbladen, persoonlijke email en agenda. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kantoorautomatisering Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Functonaliteit voor het uitzenden van op een specifieke doelgroep gerichte informatie. (ApplicationFunction) Uitzenden van doelgroep-specifieke informatie Functionaliteit voor het beheren van personeels- en salarisgegevens voor een juiste salarisverwerking. (ApplicationFunction) Ondersteunen van salarisadministratie en verwerking Functonaliteit om binnen een gebouw aanwezige installaties centraal aan te sturen, bedienen en laten samenwerken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouwinstallatiebeheer Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control Functionaliteit om het verwerven van middelen en het bewaken van afspraken hierover te kunnen bewaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van inkoop en contractmanagement Functionaliteit voor het afhandelen van bezwaren en beroepen (ApplicationFunction) Ondersteunen van bezwaar- en beroep Functionaliteit voor het beheren van medewerkers (ApplicationFunction) Ondersteunen van personeelsmanagement Functionaliteit voor het beschikbaar stellen van informatie en diensten aan gemeentelijke medewerkers. (ApplicationFunction) Publiceren van informatie voor medewerkers Het beheren van ontwikkelde architectuurmodellen voor gebruik in verandertrajecten. (ApplicationFunction) Beheren van architectuurmodellen Het beheren van het inroosteren van medewerkers voor het vervullen van bepaalde taken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van roosterbeheer Functionaliteit voor het beheren van voorraden van producten. (ApplicationFunction) Ondersteunen van vooraadbeheer Functionaliteit voor het beheren van kennis. Meestal in de vorm van kennisregels. (ApplicationFunction) Ondersteunen van kennisbeheer Om zicht te krijgen en te houden op de resultaten van de sociale wijkteams en de kosteneffecten daarvan, wordt een systematiek van resultaatsturing en verantwoording ontwikkeld. (ApplicationFunction) Ondersteunen van contracten- en SLA- beheer Functionaliteit om diverse soorten financiele processen te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van financiële processen Functionaliteit waarmee de uitputting van de gemeentelijke budgetten op het gebied van de decentralisaties gemonitord en bewaakt kan worden. (ApplicationFunction) Ondersteunen budgetbewaking ApplicationFunction Beheren vaste activa ApplicationFunction Beheren uitgavenbeheer ApplicationFunction Beheren projectboekhouding ApplicationFunction Beheren grootboek ApplicationFunction Beheren debiteuren ApplicationFunction Beheren crediteuren ApplicationFunction Beheren budgettering Het inkopen van zorg en ondersteuning levert uiteraard ook een stroom op van facturen en declaraties. Voor de gemeente als financier is het noodzakelijk dit financiële verkeer zorgvuldig te beheren. Om de administratieve last voor gemeente en zorgaanbieders te beperken is het noodzakelijk dit financiële berichtenverkeer op zoveel mogelijk dezelfde wijze en op een veilige manier elektronisch in te richten. Daardoor blijft de administratieve component van de werkzaamheden beperkt tot één uitgebreide functie, in plaats van een proces per gemeente en zorgverzekeraar. Ten behoeve van de transitie van de extramurale zorg (naar WMO) zijn declaratieberichten van de zorgaanbieder naar de gemeente beschikbaar. Op deze wijze kunnen de declaraties elektronisch worden ingediend. Deze elektronische declaratieberichten zijn binnen de WMO ook inzetbaar voor bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp. (ApplicationFunction) Beheren declaraties en facturen Functionaliteit voor het het reserveren en administreren van facilitaire middelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van uitlenen facilitaire middelen Functionaliteit voor het ondersteuning van tijdregistratie door medewerkers. (ApplicationFunction) Ondersteunen van tijdregistratie Functionaliteit voor het aan bezoekers van de website beschikbaar stellen van relevante social media feeds. Dit kunnen eigen (gemeente, wethouders, raadsleden,..) feeds zijn, maar ook een selectie van andere interessante feeds behoort tot de mogelijkheden. (ApplicationFunction) Publiceren social media feeds Functionaliteit voor het beheren van IT objecten (assets). Bv. hardware, software, licenties etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen van IT- objectenbeheer Functionaliteit voor het autoriseren en fysiek mogelijk maken van toegang tot gemeentelijke gebouwen, ruimtes en locaties. (ApplicationFunction) Ondersteunen van gebouw-, ruimte- en locatietoegang. Functionaliteit voor het innen van openstaande vorderingen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van innen van vorderingen Functionaliteit voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationFunction) Beheren van gemeentelijke eigendommen Een groep met sociaal domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Sociaal domeinfunctionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren van de jeugdzorg (ApplicationFunction) Beheren van jeugdzorg ApplicationFunction Opstellen verzoek tot onderzoek (VTO) ApplicationFunction Ontvangen notificaties en zorgsignalen Functionaliteit voor het berekenen van de bruto- c.q. netto verrekening (ApplicationFunction) Beheren van bruto c.q. netto verwerking Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (ApplicationFunction) Beheren van zelfredzaamheidontwikk- eling Functionaliteit voor het beheren van leerlingenvervoer (ApplicationFunction) Beheren van leerlingenvervoer Functionaliteit voor het beheren van leerlingenadministratie (ApplicationFunction) Beheren van leerlingenadministratie Functionaliteit voor het beheren van kredietverstrekking door de gemeente (ApplicationFunction) Beheren van kredietverstrekking Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van gebouweigendommen Functionaliteit voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationFunction) Beheren van sociale werkvoorziening Functionaliteit voor het beheren van het verlenen van schuldhulpverlening. Let op: onderscheid opnemen minnelijk en WSNP (ApplicationFunction) Beheren van schuldhulpverleningen Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Functionaliteit voor het beheren van casusregievoering (ApplicationFunction) Beheren van casusregievoering Functionaliteit voor het beheren van budgetbeheer en en schuldhulpverlening (ApplicationFunction) Beheren van budgetbeheer Functionaliteit voor het beheren van arbeidsbemiddeling (ApplicationFunction) Beheren van arbeidsbemiddeling Functionaliteit voor het beheren van de werving van producten en diensten, specifiek voor de taken in het ruimtelijke domein. (ApplicationFunction) Beheren van acquisities Functionaliteit die aan de professional/ regisseur wordt geboden om ofwel het systeem rondom de burger in kaart te brengen en de rol daarvan in de te leveren hulp en ondersteuning ofwel hulp en ondersteuning aan een groep burgers/ een gezin in kaart te brengen (ApplicationFunction) Beheren van groepstraject Functionaliteit die bij intake en diagnose door de regisseur met de burger ingezet kan worden om bijvoorbeeld aan de hand van een beslisboom een vraag te verhelderen, te selecteren en door te routeren. Voorbeelden van diagnose-instrumenten zijn de Zelfredzaamheidsmatrix en de Participatieladder. (ApplicationFunction) Bieden van triage- en diagnose-instrumenten Functionaliteit voor het beheren van het verstrekken van voorzieningen (ApplicationFunction) Beheren van voorzieningenverstrekkin- gen Functionaliteit voor het beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning (ApplicationFunction) Beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning Functionaliteit voor het beheren van de besluitvorming rondom levensonderhoud (ApplicationFunction) Beheren van de besluitvorming levensonderhoud Functionaliteit voor het beheren van inkomensbeslaglegging door derden (ApplicationFunction) Beheren van inkomensbeslaglegging derden Functionaliteit voor het beheren van het leveren van inkomensondersteuning. (ApplicationFunction) Beheren van leveren inkomensondersteuning Functionaliteit voor het beheren van regels en normen die betrekking hebben het totaal van alle onderdelen van levensonderhoud en inkomensondersteuning. (ApplicationFunction) Collectief beheren van levensonderhoud en inkomensondersteuning Functionaliteit voor verantwoording richting intern management en overzichten richting Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (ApplicationFunction) Verantwoorden levensonderhoud en inkomensondersteuning Functionaliteit voor het beheren van signalen (intern en extern) en het beheren van daaruit voortvloeiende taken voor medewerkers (ApplicationFunction) Beheren van signaleringen en taken Functionaliteit voor het beheren van het uitvoeren van instrumenten (ApplicationFunction) Beheren van uitvoering instrumenten Een groep met openbare orde en veiligheid domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor gemeente Het geautomatiseerd voorspellen op basis van grote hoeveelheden criminaliteit gerelateerde data, profielen, resultaten in het verleden en het verbeteren van deze voorspellingen op basis van feedback uit eerdere voorspellingen. (ApplicationFunction) Machine learning criminaliteitsdata Aan de hand van specialistische algoritmen kunnen afleiden van relationele netwerken tussen personen. (ApplicationFunction) Berekenen van relatienetwerken Het combineren en analyseren van grote hoeveelheden crimimaliteitsdata voor het verkrijgen van voorgedefinieerde of nieuwe inzichten. (ApplicationFunction) Analyseren van grote hoeveeheden criminaliiteisdata Ondersteunen van de coördinatie van alle betrokken partners bij crises en rampen. (ApplicationFunction) Ondersteunen coördinatie crises en rampen Registratie en beheer van agressiegevallen en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak. (ApplicationFunction) Ondersteunen van registreren agressiegevallen Het ondersteunen van de registratie en beheer van veiligheidsrisico's. (ApplicationFunction) Ondersteunen beheren van veiligheidsrisico's Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening openbare orde en veiligheid Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van horeca vergunningen waaronder drankvergunningen, gebruik Bibob, etc. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening horeca Naast generieke vergunningverleningfunctionaliteit is er specifieke functionaliteit voor het verlenen van evenementen vergunningen (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverlening evenementen Het kunnen beheren van vergunningen die onderdeel uitmaken van de evenementen vergunningen (zoals drank en horeca vergunningen). (ApplicationFunction) Beheren van onderliggende vergunningen Het faciliteren van risico-inschaling van evenementen en het ondersteunen van verschillende deel-processen in de vergunningverlening (en handhaving) op basis van de risico-klasse. (ApplicationFunction) Risicobehandeling Beheren van relaties en input van partners zoals de brandweer en politie die betrokken zijn bij het vergunningsverlening en -handhaving proces van evenementen. (ApplicationFunction) Beheren van relaties partners Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van horecavergunning het handhaven hiervan met specifieke functionaliteit voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen horeca Het op basis van en in het verlengde van het verlenen van evenementvergunning het handhaven hiervan met specifieke functionaliteit voor de samenwerking tussen de partners in dit domein. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen evenementen Een groep met publieksdienst domeinspecifieke functionaliteit voor de (medewerkers) van de gemeente (ApplicationFunction) Publieksdiensten-functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via een call-center. (ApplicationFunction) Ondersteunen van callcenterwerkzaamhede- n Functionaliteit voor het ondersteunen van dienstverlening via balies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van baliedienstverlening Functionaliteit voor het monitoren en beheren van, o.a. social, media inclusief het leveren van managementinformatie. (ApplicationFunction) Monitoren, plaatsen en analyseren van social media berichten Functionaliteit voor het kunnen vaststellen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationFunction) Ondersteunen van waardering Functionaliteit voor het heffen van diverse soorten belastingen alsmede leges en retributies. (ApplicationFunction) Ondersteunen van belastingheffing Functionaliteit voor het ondersteunen van verlening van kwijtschelding (ApplicationFunction) Ondersteunen van kwijtschelding ApplicationFunction Ondersteunen van belasting subject- en objectregistratie Functionaliteit om ingediende ideeën vast te leggen, te (laten) beoordelen en van reactie te voorzien (ApplicationFunction) Beheren van ingediende ideeën Functionaliteit voor het aannemen, behandelen en terugmelden van klachten en meldingen (ApplicationFunction) Beheren van klachten en meldingen Functionaliteit voor het innemen en bewaren van verloren voorwwerpen en het teruggeven daarvan aan de rechtmatige eigenaar (ApplicationFunction) Beheren van aangiften van verloren en gevonden voorwerpen Functionaliteit voor het afhandelen van schadeclaims waarvoor de gemeente aansprakelijk is. (ApplicationFunction) Afhandelen van schade Functionaliteit voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationFunction) Beheren van subsidies Functionaliteit voor het ondersteunen van diensten rondom de burgerlijke stand (ApplicationFunction) Ondersteunen van burgerlijke stand diensten Functionaliteit voor het administreren van persoons gerelateerde gegevens (ApplicationFunction) Beheren van persoons gerelateerde gegevens (BRP) ApplicationFunction Ondersteunen van documenten verstrekking ApplicationFunction Ondersteunen van Nederlanderschap diensten Functionaliteit voor het uitwisselen van berichten met het GBA-netwerk (ApplicationFunction) Uitwisselen van berichten met het GBA- netwerk Functionaliteit voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationFunction) Beheren van winkels, markt en straathandel Functionaliteit voor het strategisch kunnen promoten van de stad (ApplicationFunction) Ondersteunen van city marketing Functionaliteit voor het kunnen geven van bedrijfsadviezen en bieden van bedrijfsondersteuning (ApplicationFunction) Ondersteunen van bedrijfsadvies en ondersteuning Functionaliteit voor aqcuisitie en relatiebeheer richting ondernemers (ApplicationFunction) Ondersteunen van economische aquisitie en accountmanagement Functionaliteit voor het kunnen organiseren van verkiezingen en het verwerken van uitgebrachte stemmen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van verkiezingen Component voor ondersteuning van oa Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationFunction) Beheren van BW- en APV-vergunningen Functionaliteit om te meten hoe tevreden afnemers zijn over dienstenlevering (ApplicationFunction) Klanttevredenheidsmeti- ng en analyse Een groep met specifieke ruimtelijke domeinfunctionaliteit voor de gemeente zelf. (ApplicationFunction) Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren van de aansturing onderhoud openbare ruimte, waaronder inspecties en gerichte onderzoeken. (ApplicationFunction) Beheren van aansturing onderhoud openbare ruimte Functionaliteit voor het verwerken van elders genomen besluiten richting het centrale WKPB-loket bij het Kadaster. (ApplicationFunction) Beheren van beperkingsbesluiten Functionaliteit voor het maken van ontwerpen ten behoeve van de inrichting van de ruimte, zoals bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota's en stedebouwkundige visies. (ApplicationFunction) Ontwikkelen van ruimtelijk ontwerpen Functionaliteit voor het maken van bestekken inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. (ApplicationFunction) Maken van bestekken Het maken, verwerken en publiceren van Ruimtelijke Plannen, inclusief plaatsen op de landelijke voorziening; Ruimtelijkeplannen.nl (ApplicationFunction) Beheren van digitale ruimtelijke plannen Beheren van gegevens over rechten op graven. (ApplicationFunction) Beheren van grafrechten Functionaliteit voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationFunction) Beheren van omgevingsvergunningen Functionaliteit voor het beheer en de exploitatie van grond-eigendommen in privaatrechtelijke zin. (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van grond-eigendommen Functionaliteit voor het beheren en inwinnen van geometrische gegevens middels terrestrisch of fotogrammetrische toepassingen ten behoeve van vastleggen van de werkelijkheidheid in digitale bron bestanden. (ApplicationFunction) Beheren en inwinnen van geometrische gegevens Functionaliteit voor het beheer van parkeervoorzieningen zoals parkeerplaatsen, parkeergarages of tijdelijke voorzieningen op overige gronden. (ApplicationFunction) Beheren van parkeerdiensten Functionaliteit voor het in samenhang beheren van projecten (ApplicationFunction) Project-, programma-, portfoliobeheer Functionaliteit voor het beheren van gegevens over verkeersaantalen en stromen ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de infrastructuur en het maken van scenario's voor de verdere ontwikkeling. (ApplicationFunction) Beheren van verkeersprognoses Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationFunction) Beheren van verkeersinfrastructuur (grijs) Functionaliteit voor het beheren van openbare verlichting. (ApplicationFunction) Beheren van openbare verlichting Functionaliteit voor het beheren van maken van beheerplannen voor beheer van wegen. (ApplicationFunction) Maken van beheersplannen wegbeheer Functionaliteit voor het aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer. (ApplicationFunction) Aanleveren van areaalgegevens voor wegbeheer Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationFunction) Beheren van water en waterinfrastructuur (blauw) Functionaliteit voor het beheren van riolen. (ApplicationFunction) Beheren van riolen Functionaliteit voor het beheren van waterinstallaties. (ApplicationFunction) Beheren van waterinstallaties Functionaliteit voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationFunction) Beheren van gebouwen (rood) Functionaliteit voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationFunction) Beheren van subsidies Functionaliteit voor het registeren van gegevens die betrekking hebben op (gemeentelijke) monumenten. (ApplicationFunction) Beheren van monumentgegevens Functionaliteit voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed en percelen in privaatrechtelijke zin (ApplicationFunction) Beheren en exploiteren van gebouweigendommen Functionaliteit voor het beheren van accommodaties. (ApplicationFunction) Beheren van accommodaties Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht ApplicationFunction Beheren van meldingen openbare ruimte Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationFunction) Beheren van groenvoorzieningen (groen) Functionaliteit voor het beheren van havens. (ApplicationFunction) Beheren van havens Functionaliteit voor het beheren van begraafplaatsen (ApplicationFunction) Beheren van begraafplaatsen Fasciliteren van gegevensbeheer voor het ophalen van afval. (ApplicationFunction) Beheren van afvalinzameling ApplicationFunction Beheren van lucht en geluid Functionaliteit voor het beheren van gegevens over bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van bodem en grondstromen Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationFunction) Beheren van sonderingen Functionaliteit om archeologische werkzaamheden te ondersteunen (ApplicationFunction) Ondersteunen van archeologie Fasciliteren van gegevens rondom ophalen en verwerken van afval. (ApplicationFunction) Beheren van afvalgegevens Functionaliteit voor het doen meldingen naar het KLIC loket van het Kadaster in het kader van de WION en het verwerken van gegevens daarvan. (ApplicationFunction) Ondersteunen van grondroeren en KLIC- meldingen Functionaliteit voor het beheren van gemeentelijke eigendommen (ApplicationFunction) Beheren van gemeentelijke eigendommen Fasciliteren van gegevensonderhoud verkeerregelinstallaties (ApplicationFunction) Beheren van verkeersregelinstallaties Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationFunction) Beheren van bodemvoorzieningen (bruin) Functionaliteit voor het beheren van gegevens over bodemsamenstelling. (ApplicationFunction) Beheren van bodem en grondstromen Het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen) (ApplicationFunction) Beheren van sonderingen Een groep met functionaliteit voor de gemeente zelf. Deze groep bestaat uit generieke functionaliteit die in veel gemeentelijke processen/domeinen/bedrijfsfuncties inzetbaar is. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor gemeente Functionaliteit voor het beheren en publiceren van informatie over producten en diensten die door de gemeente worden aangeboden, bijvoorbeeld over het aanvraagproces, de voorwaarden om in aanmerking te komen of de prijs. Vaak wordt dit een producten- en dienstencatalogus (PDC) genoemd. (ApplicationFunction) Beheren van producten en diensten Functionaliteit waarmee klantcontacten vastgelegd kunnen worden. Klantcontacten kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van klantcontacten Functionaliteit waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden. Afspraken kunnen geïnitieerd worden door de burger en/of door de gemeente. (ApplicationFunction) Beheren van afspraken Functionaliteit voor het definiëren, monitoren en analyseren van processen . (ApplicationFunction) Beheren van processen Functionaliteit voor het aanmaken, ontwerpen, wijzigen en verwijderen van elektonische formulieren en interactieve vraag-antwoord dialogen. (ApplicationFunction) Beheren van e- formulieren Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit voor het beheren van documenten. Hieronder valt het aanmaken, bijwerken en verwijderen van documenten, alsmede functionaliteit voor het metadateren en ondertekenen van documenten (ApplicationFunction) Beheren van documenten Functionaliteit voor het creëren en tonen van managementinformatie. Hieronder valt functionaliteit voor het integreren van gegevens en het maken en tonen van standaard en custom rapportages of trendanalyes. (ApplicationFunction) Beheren van managementinformatie Het ophalen van data uit een of meer bronnen, het volgens regels omzetten of combineren daarvan en het wegschrijven op een andere plaats. (ApplicationFunction) Verwerven en transformeren van data Functionaliteit voor het zoeken van verbanden in verzamelde gegevens in combinatie met geo-gegevens (ApplicationFunction) Analyseren van geo- gegevens Functionaliteit voor het in bewaring geven en beheren van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Archiveren van informatieobjecten Functionaliteit voor het zoeken van informatieobjecten via metagegevens. (ApplicationFunction) Tonen en zoeken van informatieobjecten Functionaliteit voor het digitaliseren van papieren documenten. Functionaliteit om papieren documenten te scannen (digital-reborn), eventueel verder te digitaliseren (tekstherkenning) en in een digitaal formaat op te slaan. (ApplicationFunction) Digitaliseren van documenten Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het agenderen van zaken en het tonen en bijwerken van zaaktypen. (ApplicationFunction) Beheren van zaken Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Digitaal ondertekenen documenten Functionaliteit voor het beheren en publiceren van webcontent. (ApplicationFunction) Beheren van webcontent Functionaliteit voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten. (ApplicationFunction) Ondersteunen bewaking bestuurlijke activiteiten Het in een situatie toetsen of aan bepaalde voorwaarden is voldaan (ApplicationFunction) Toetsen van voorwaarden Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formatteren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Opmaken van procesoutput Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen ApplicationFunction Bestuurfunctionaliteit voor gemeente ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Functionaliteit om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en informatie flexibel te kunnen publiceren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van planning en control Groepering van functionaliteit ten behoeve van ketenpartners (ApplicationFunction) Ketenpartners ApplicationFunction Sociaal domeinfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction Openbare Orde en Veiligheidfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction Publieksdiensten- functionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction Ruimtelijk domeinfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction Ondersteuningsfunction- aliteit voor ketenpartners Functionaliteit die de gemeente aanbiedt aan ketenpartners om zaken met de gemeente af te kunnen handelen. (ApplicationFunction) Generieke functionaliteit voor ketenpartners Functionaliteit voor het ondersteunen van het digitaal samenwerken in team verband. (ApplicationFunction) Ondersteunen van digitaal samenwerken Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om facturen of declaraties (bij voorkeur elektronisch) in te kunnen dienen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van factuur en declaratieindiening Functionaliteit die een gemeente beschikbaar stelt aan ketenpartners om informatie aan te leveren, zoals statistische en verantwoordingsinformatie (ApplicationFunction) Aanleveren van informatie Een groep gedeelde generieke functionaliteit die voornamelijk ten dienste staat aan andere applicatiefuncties. (ApplicationFunction) Gedeelde generieke functionaliteit Functionaliteit voor het (door)leveren van gegevens van een bron aan binnengemeentelijke afnemende applicaties. Afnemers krijgen gegevens geleverd op basis van abonnementen die door de afnemers zijn ingesteld. (ApplicationFunction) Distribueren en synchroniseren van gegevens Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het uitvoeren en automatiseren van processen (ApplicationFunction) Aanmaken en geautomatiseerd uitvoeren processen Functionaliteit voor het ontvangen en routeren van notificaties van bronsystemen naar gemeentelijke afnemers. Functionaliteit omvat het inwinnen van configuratie van bronnen en afnemers, instellen van abonnementen van afnemers, ontvangst en routering van notificaties en logging van ontvangen en gerouteerde signalen (ApplicationFunction) Inwinnen en routeren van notificaties Functionaliteit voor het configureren van de diverse gegevensbronnen en de afnemers. (ApplicationFunction) Configureren van bronnen en afnemers Functionaliteit voor het aanmaken en configureren van abonnementen op mutaties in bepaalde (groepen) gegevens of signalen. (ApplicationFunction) Configureren van abonnementen Functionaliteit voor het registreren en delen van beschrijvingen van (web)services (ApplicationFunction) Registreren en delen van servicebeschrijvingen Functionaliteit voor het opslaan en ontsluiten van logrecords die door informatiesystemen zijn aangemaakt. (ApplicationFunction) Registreren en delen van loggegevens Functionaliteit voor het registreren en aan applicaties beschikbaar stellen van zaakgegevens, zaaktypen en documenten. Deze applicatiefunctie levert zowel diensten aan de specifieke functionaliteit van de gemeente (beheren zaken, inzage in lopende zaken voor de professional) als aan de functionaliteit voor de burger (tonen en bijwerken lopende zaken). (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaken Functionaliteit voor het registreren en delen van kerngegevens (ApplicationFunction) Registreren en delen van kerngegevens Functionaliteit voor het registreren, delen en integreren van actuele en historische gegevens uit verschillende bronnen en het ontsluiten hiervan naar andere applicaties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van gegevenssets Functionaliteit voor het registreren en delen van documenten (ApplicationFunction) Registreren en delen van documenten Functionaliteit voor het registreren en naar applicaties ontsluiten van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van basisgegevens Functionaliteit voor het routeren van procesoutput (berichten, documenten) naar diverse kanalen, zoals berichtenbox, e-mail of printer. (ApplicationFunction) Formatteren en routeren van procesoutput Functionaliteit voor het opmaken van output om geschikt te zijn voor verzending via verschillende kanalen (ApplicationFunction) Opmaken van procesoutput Functionaliteit voor het melden van gerede twijfel over de juistheid van over gegevens aan de desbetreffende bronhouders. Dit terugmelden kan zowel voor gegevens uit binnengemeentelijke registraties als voor gegevens uit landelijke basisregistraties. (ApplicationFunction) Registreren en delen van terugmeldingen Functionaliteit voor het uitwisselen, transformeren en routeren van berichten (ApplicationFunction) Routeren en transformeren van berichten Functionaliteit ten dienste van applicaties voor het beheren van identiteiten, rollen en autorisaties van gebruikers. (ApplicationFunction) Registreren en delen van identiteiten en autorisaties Functionaliteit voor het duurzaam opslaan, in stand en toegankelijk houden van informatieobjecten. (ApplicationFunction) Duurzaam opslaan en ontsluiten informatieobjecten Functionaliteit waarmee open data worden ontsloten naar applicaties of apps. (ApplicationFunction) Verzamelen en ontsluiten van open data Functionaliteit voor het genereren van documenten (ApplicationFunction) Genereren van documenten Functionaliteit voor het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. (ApplicationFunction) Registreren en delen van zaaktypen ApplicationFunction Bestuurfunctionaliteit voor ketenpartners ApplicationFunction Bestuurlijk overleg en besluitvorming Functionaliteit om ambtenaren die een bestuurlijke besluitvorming voorbereiden te ondersteunen. (ApplicationFunction) Voorbereidingsproces bestuurlijke besluiten Functionaliteit voor het (digitaal) verslagleggen van tekst, beeld en geluid. (ApplicationFunction) Vastleggen van vergaderingen en besluiten Functionaliteit voor het opstellen van agenda's en het kunnen distribueren daarvan samen met bijbehorende stukken of verwijzingen daarnaar. (ApplicationFunction) Opstellen en distribueren van agenda en stukken Het archiveren van plaatsgevonden vergaderingen zodanig dat ze op een later tijdstip toegankelijk zijn voor raadpleging. (ApplicationFunction) Archiveren van vergadering en besluiten Deze svg is op 23-09-2020 20:15:44 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 23-09-2020 20:15:44 CEST
Legenda


Originele kleuren
Applicatiefunctiecategorie
   
   
Toelichting
   
   
GEMMA type
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
   
   
GEMMA status
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view Publiceren applicatiefuncties
"Geen" komt niet voor in de lijst (Bedrijfsarchitectuur, Informatiearchitectuur, Technische architectuur, Applicatiearchitectuur, Totaal (meerlaags)) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Architectuurlaag".
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Publiceren applicatiefuncties
Documentatie  : Veel applicatie-sub-functies staan niet op een view. Deze view zorgt ervoor dat de applicatiesubfuncties niet uitgefilterd worden
Architectuurlaag  : Geen
Domein  : Geen
Object ID  : 17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
Detailniveau  : Detailview
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Viewtype  : Contentfilter
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
Object ID_nl  : 17ef38c4-147f-4158-9c88-ab851ff6d02d
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)