Relateren van contactmomenten aan zaken

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationServices > Relateren van contactmomenten aan zaken
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Service.png
Naam  : Relateren van contactmomenten aan zaken
Definitie  : Applicatieservice voor het relateren van contactmomenten aan zaken
Object ID  : 56a3ac10-82fa-11e5-1099-005056a83192
Object ID_nl  : 56a3ac10-82fa-11e5-1099-005056a83192
Original ID  : id-8468cd316bc24ddea24847c90c756541
Semanticsearch  : relateren van contactmomenten aan zaken
Relaties  :  Onderdeel van:
Komt voor op   :  ArchiMate views: