Documentregistratiecomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Documentregistratiecomponent
Contextdiagram
Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-metagegevensschema beschrijft de structuur, de relaties en betekenis van de metagegevens, en de waarden die zijn toegestaan. (Constraint) MDTO Metagegeven- sschema Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Een Submission Information Package (SIP) is een verzameling informatieobjecten met bijbehorende representaties en metagegevens. De MDTO-specificatie voor een Submission Information Package (SIP) is te gebruiken voor aanlevering aan een e-depot van informatieobjecten met MDTO-metadata. (Constraint) MDTO- specificatie Submission Information Package (SIP) StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). De MDTO-ontologie is een beschrijving van het MDTO-metagegevensschema in RDF. (Constraint) MDTO RDF- ontologie Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard voor het beheren en toegankelijk maken van content repositories zoals content management systemen (CMS) en document management systemen (DMS). (Constraint) CMIS De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving De Notificaties API-standaard voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (Constraint) Notificaties API-standaard (aanbieden, routeren, abonneren) MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-XML-schema beschrijft de XML-syntax waarin de metagegevens conform het metagegevensschema uitgewisseld worden. In de vorm van een XML Schema Definition (XSD), als tekst en als HTML, met daarbij een toelichting en voorbeelden. (Constraint) MDTO XML- schema De Notificaties API voor aanbieden en routeren wordt gebruikt voor het aanbieden en routeren van notificaties en het abonneren op kanalen. (ApplicationInterface) Notificaties API (aanbieden, routeren, abonneren) Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Applicatieservice voor het registreren en delen van documenten (ApplicationService) Registreren en delen van documenten Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Het zaakafhendalcomponent dat de notificatie heeft ontvangen, vraagt het document op bij de documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen document Een inwoner kan via de Mijngemeentecomponent de zaakdocumenten inzien waar hij/zij toegang toe heeft, zoals de aanvraag en de daarbij verstuurde bijlagen. (FlowRelationship) 2. zaakdocumenten RealizationRelationship Aanbevolen De Documentregistratiecomponent stuurt bij bepaalde wijzigingen (bv. een nieuw document toegevoegd aan een zaak) een notificatie naar de Notificatierouteringscomponent. (FlowRelationship) 2. Notificatie nieuw of gewijzigd document Een KCC-medewerker kan documenten aan een zaak bijwerken of toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een nagekomen stuk wil inleveren. Uiteraard enkel wanneer toegestaan in het betreffende proces en pas nadat de zaak door de Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek) is geregistreerd als zaak. (FlowRelationship) 4. bijwerken zaakdocumenten RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen De Documentbeheercomponent kan documenten en dossiers in de Documentregistratiecomponent bijwerken (bv toevoegen metadata). (FlowRelationship) 2. bijwerken van (zaak)documenten Een KCC medewerker heeft via de Relatiebeheercomponent inzicht in de documenten bij een zaak. (FlowRelationship) 3. inzien zaakdocumenten Zaakdocumenten werkt het generieke of specifieke zakenafhandelcomponent rechtstreeks bij in het Documentenregistratiecomponent. Dit telkens ovv. het bijbehorende zaaknummer. (FlowRelationship) bijwerken zaakdocumenten RealizationRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht FlowRelationship De Zaakafhandelcomponent werkt zaakdocumenten rechtstreeks bij (toevoegen, verwijderen, bijwerken) in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) 2. bijwerken (zaak)documenten FlowRelationship registreren zaakdocumenten De Zaakregistratiecomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 5. Registeren document bij zaak De bij een zaak horende zaakdocumenten worden vanuit de documentregistratiecomponent aangeboden aan het archiefregistratiecomponent en bij de betreffende zaak gevoegd. (FlowRelationship) (zaak)documenten FlowRelationship RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship ServingRelationship Aanbevolen De documentbeheercomponent biedt inzicht in de documenten in de Documentregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. inzien van (zaak)documen- ten FlowRelationship De bij de zaak behorende zaakdocumenten worden weggeschreven in de documentregistratiecomponent. Dit onder vermelding van het zaaknummer. (FlowRelationship) 1b. registratie zaakdocumenten RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship De medewerker registreert en metadateert het document. De Documentbeheercomponent voegt dit toe aan de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) registratie ingescand document RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship inzien zaakdocumenten RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship De Zaakafhandelcomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 3. Registeren document bij zaak RealizationRelationship De generieke of specifieke zaakafhandelcoponent markeert de zaakdocumenten die voor uitplaatsing, overbrenging of vernietiging in aanmerking komen in de documentregistratiecomponent. Wanneer de zaak is anagemaakt, wordt het al in dhet documentregistratiecomponent bestaande document bijgewerkt met het zaaknummer. (FlowRelationship) FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:41:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:41:26 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Documentregistratiecomponent
Definitie     Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
Toelichting     De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Opslag vindt plaats conform het informatie-objecten-gedeelte van het RGBZ. Ontsluiting vindt plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door VNG Realisatie vastgestelde Zaak- en Documentservices.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Opslag vindt plaats conform het informatie-objecten-gedeelte van het RGBZ. Ontsluiting vindt plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door VNG Realisatie vastgestelde Zaak- en Documentservices.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
BBN     BBN 1 en BBN2 beschikbaarheids- en integriteitsmaatregelen
BIV score BBN     221
Beschikbaarheid     2
Beschikbaarheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Integriteit     2
Integriteit     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Vertrouwelijkheid     1
Vertrouwelijkheid     1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID     0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Object ID_nl     0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878,0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Original ID     id-0e99ec6c-283a-4ec9-8efa-e11468e6b878
Semanticsearch     documentregistratiecomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 21:23.