Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcom- ponent Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservice- s Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreati- eservices Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie. (Constraint) VISI Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecificati- e StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). (Constraint) StUF BAG Middels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota's gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH). (Constraint) IMWE Welstand StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadata-standaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS bestaat uit afspraken over semantiek en syntax van: * eigenschappen die overheidsinformatie beschrijven; * lijsten van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben; * syntax van waarden die deze eigenschappen kunnen hebben. (Constraint) OWMS IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API standaard Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API- standaard (ontvangen) Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregist- ratiecomponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenlo- ggingcomponen- t Functionaliteit voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationFunction) Beheren van zaken Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrati- ecomponent De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelco- mponent (abstract component) De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiec- omponent Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheerco- mponent De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehousecomp- onent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Functionaliteit voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationFunction) Publiceren van bekendmakinge- n Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationFunction) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelco- mponent (abstract component) Functionaliteit voor het ontvangen en beoordelen van aanvragen van wijzigingen in de ruimtelijke omgeving op basis van ondermeer de WRO. (ApplicationFunction) Beheren van omgevingsvergu- nningen Functionaliteit voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationFunction) Beheren van winkels, markt en straathandel Component voor ondersteuning van oa Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationFunction) Beheren van BW- en APV- vergunningen Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationFunction) Ondersteunen vergunningverle- ning openbare orde en veiligheid Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. (Constraint) StUF LVO Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden. (Constraint) Toezicht en handhaving services Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. (Constraint) Wabo-BAG services RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship FlowRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 16-09-2021 23:16:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 16-09-2021 23:16:58 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Definitie  : Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.
Toelichting  : Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Object ID_nl  : ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Original ID  : id-ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Semanticsearch  : vergunning- toezicht- handhavingcomponent
Relaties  : 


Realiseert verplichte standaarden (3):


Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...