Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Contextdiagram
Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Standaard services voor ontsluiten gegevens voor de processen met betrekking tot Toezicht en Handhaving , gebaseerd op StUF. Toezicht en handhaving services is een op StUF-RIHa gebaseerde berichtenstandaard welke het mogelijk maakt complete en gebundelde gegevens uit basisregistraties in de keten en in het veld te gebruiken. De standaard is afgestemd op zaakgericht werken en andere StUF-standaarden. (Constraint) Toezicht en handhaving services Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmelding- en- registratiecom- ponent StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG Het standaard koppelvlak 'Digikoppeling adapter intern' definieert de communicatie tussen systemen binnen een gemeente en een Digikoppeling adapter (Constraint) Digikoppeling adapter intern Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie StUF BAG is een op StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor het doorgeven van wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan afnemende applicaties waaronder de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). (Constraint) StUF BAG Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecific- atie Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentserv- ices Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistra- tiecomponent Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices VISI is een door de Nederlandse bouwsector geaccepteerd afsprakenstelsel voor de digitale uitwisseling van formele communicatie. (Constraint) VISI Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent API voor het zoeken en raadplegen van vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). (ApplicationInterface) BRK bevragen API StUF-LVO is een op STUF gebaseerde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens met de Landelijke Voorziening Omgevingsloket. (Constraint) StUF LVO StUF RIHa is een op basis van StUF opgestelde berichtenstandaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Het RIHa beschrijft de gegevens in de berichtuitwisseling tussen toezichthoudende en handhavende organisaties (straf- en bestuursrecht, alle bestuurslagen). RIHa en StUF RIHa zijn ontwikkeld door Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM). (Constraint) StUF RIHa De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. (Constraint) OWMS Digitoegankelijk specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten voor iedereen toegankelijk kunnen worden gemaakt. (Constraint) Digitoegankelij- k Koppelvlakspecificatie voor het aansluiting op de Berichtenbox van MijnOverheid. (Constraint) MijnOverheid Berichtenbox koppelvlak De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Component voor het routeren, transformeren en eventueel orkestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component API voor het raadplegen van de (historische) bewoning van een adres, verloop op een adres, of de medebewoners van een persoon. (ApplicationInterface) BRP Bewoning API Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratie- component Standaard services voor het uitwisselen van informatie tussen Wabo- en BAG-systemen, gebaseerd op StUF. Wabo-BAG services is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van de koppeling van Wabo- en BAG-administraties met als doel de BAG-administratie tijdig op de hoogte te stellen van (eventueel toekomstige) wijzigingen. (Constraint) Wabo-BAG services IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa Middels het Informatiemodel Welstand (IMWE) kan data uit welstandsnota's gestructureerd worden opgeslagen. IMWE is ontwikkeld naar analogie van het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO). Ook is een relatie gelegd met Informatiemodel Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (IMKICH). (Constraint) IMWE Welstand API voor het raadplegen van historische gegevens over personen. Met deze API kun je verblijfplaatshistorie, partnerhistorie, verblijfstitelhistorie en nationaliteithistorie opvragen. (ApplicationInterface) BRP Historie bevragen API Het Informatie Publicatie Model Vergunningen beschrijft de randvoorwaarden voor het publiceren van vergunningen op internet. Het beschrijft de metadata standaard waarmee gegevens worden uitgewisseld, beschrijft de mogelijkheden die de centrale zoekdienst de deelnemende overheden biedt en geeft een toelichting op de aansluitvormen. (Constraint) IPMV Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taakspecifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) Applicatieservice voor ondersteuning van het beheer van winkels, markten en straathandel (ApplicationService) Beheren van winkels, markt en straathandel Deze applicatieservice is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van handhaving Component voor ondersteuning van o.a. Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen. (ApplicationService) Beheren van BW- en APV- vergunningen Het op basis van en in het verlengde van het vergunningverleningproces openbare orde en veiligheid ondersteunen van de handhaving hiervan. (ApplicationService) Ondersteunen handhaving vergunningen openbare orde en veiligheid De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard Deze applicatieservice is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationService) Ondersteunen van toezicht Applicatieservice voor het publiceren van officiële gemeentelijke bekendmakingen. (ApplicationService) Publiceren van bekendmaking- en Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Het ondersteunen van het gehele vergunningverleningproces (met o.a. ontvangen, behandelen, besluiten, bezwaren) voor vergunningen in het openbare orde en veiligheidsdomein. (ApplicationService) Ondersteunen vergunningver- lening openbare orde en veiligheid Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompo- nent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt RealizationRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen Verplicht (RealizationRelationship) Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship FlowRelationship ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 12-04-2024 13:35:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2024 13:35:25 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationComponent
Label     Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent
Definitie     Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.
Toelichting     Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
GEMMA type     Referentiecomponent
Toelichting     Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
GEMMA status     In gebruik
GEMMA type     Referentiecomponent
Object ID     ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
BBN     BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN     122
Beschikbaarheid     1
Beschikbaarheid     1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media.
Integriteit     2
Integriteit     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers.
Vertrouwelijkheid     2
Vertrouwelijkheid     2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers; significant verlies van motivatie van medewerkers.
Object ID     ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Object ID_nl     ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d,ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Original ID     id-ca98dd6d-1c0b-43dc-a26e-61ebd1cd810d
Semanticsearch     vergunning- toezicht- handhavingcomponent
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 17:14.