Subsidiescomponent

Contextdiagram
Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescompo- nent Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservice- s Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecificati- e Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcreati- eservices Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratiec- omponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehousecomp- onent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiec- omponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecompo- nent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscom- ponent Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Loggingcompon- ent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistrib- utiecomponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierouter- ingcomponent Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek Procesafhandelc- omponent (abstract component) Functionaliteit voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationFunction) Beheren van subsidies RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 20-09-2020 15:10:06 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 20-09-2020 15:10:06 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Subsidiescomponent
Definitie  : Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
Object ID_nl  : fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
Relaties  : 
Toegewezen functies (1):
Komt voor op   :  ArchiMate views: