Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Subsidiescomponent

Contextdiagram
Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Documentcreatieservices is een op StUF-ZKN en StUF-BG gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van de gegevens ten behoeve van het documentcreatieproces. (Constraint) Documentcrea- tieservices Standaard services voor het uitwisselen van gegevens tussen inningensysteem en taakspecifieke applicaties, gebaseerd op StUF. (Constraint) Betalen en invorderen services Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces Specificatie voor de exportfunctionaliteit ten behoeve van bron- en onderzoeksbestanden uit de gemeentelijke bestanden voor import in i-Spiegel tool. (Constraint) i-Spiegel exportspecifica- tie Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratie- component Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecom- ponent De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Applicatieservice voor het beheren van diverse soorten subsidies. (ApplicationService) Beheren van subsidies Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 08-11-2022 19:29:35 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-11-2022 19:29:35 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Subsidiescomponent
Definitie  : Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.
Toelichting  : De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Object ID  : fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
Object ID_nl  : fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
Original ID  : id-fe60b335-3b0a-431b-963e-ae38adea4ae1
Semanticsearch  : subsidiescomponent
Relaties  : 


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: