Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Zaakafhandelcomponent (abstract component)

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Zaakafhandelcomponent (abstract component)
Contextdiagram
Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) De Autorisaties API wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (ApplicationInterface) Autorisaties API De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard De Notificaties API beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (ApplicationInterface) Notificaties API(ontvangen) Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard De Catalogi API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (ApplicationInterface) Catalogi API De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard De Documenten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (ApplicationInterface) Documenten API De Besluiten API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (ApplicationInterface) Besluiten API De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatal- oguscompone- nt Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent De zaakafhandelcomponent werkt de zaakgegevesn (bv nieuwe status, betrokkenen,..) bij in de Zaakregistratiecomponent (FlowRelationship) 1. bijwerken zaakgegevens De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent registreert de aanvraag als zaak in de ZRC. (FlowRelationship) 1a. registreren aanvraag als zaak De bij de zaak behorende zaakdocumenten worden weggeschreven in de documentregistratiecomponent. Dit onder vermelding van het zaaknummer. (FlowRelationship) 1b. registratie zaakdocumenten De Mijngemeentecomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 2. Document + metadata De Zaakafhandelcomponent werkt zaakdocumenten rechtstreeks bij (toevoegen, verwijderen, bijwerken) in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) 2. bijwerken (zaak)documenten De Zaakafhandelcomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 3. Registeren document bij zaak Op basis van het zaaktype routeert de servicebuscomponent de aanvraag naar een Zaakafhandelcomponent (generiek of specifiek). (FlowRelationship) 3b. aanvraag product of dienst De notificatierouteringscomponent notificeert een Zaakafhandelcomponent van bepaalde wijzigingen, obv een abonnementen op notificaties per zaaktype. (FlowRelationship) 3b. notificeren over zaak De Documentbeheercomponent stuurt het nieuw binnengekomen document ovv. de benodigde metadata (in ieder geval het zaaknummer) naar de bijbehorende Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. Document + metadata Op basis van het zaaktype routeert de Documentbeheerocmponent de aanvraag naar de juiste Zaakafhandelcomponent. (FlowRelationship) 4. aanvraag product of dienst De Zaakregistratiecomponent registreert het binnengekomen document in de Documentregistratiecomponent ovv. het betreffende zaaknummer. (FlowRelationship) 5. Registeren document bij zaak RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship Het zaakafhandelcomponent registreert de zaak die obv het document wordt gestart en vult alle relevante zaakgegevens in, bv betrokkene, zaakobject, etc. (FlowRelationship) De generieke of specifieke zaakafhandelcoponent markeert de zaakdocumenten die voor uitplaatsing, overbrenging of vernietiging in aanmerking komen in de documentregistratiecomponent. Wanneer de zaak is anagemaakt, wordt het al in dhet documentregistratiecomponent bestaande document bijgewerkt met het zaaknummer. (FlowRelationship) ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht FlowRelationship bijwerken zaak (status en inhoud) Zaakdocumenten werkt het generieke of specifieke zakenafhandelcomponent rechtstreeks bij in het Documentenregistratiecomponent. Dit telkens ovv. het bijbehorende zaaknummer. (FlowRelationship) bijwerken zaakdocumenten Het generieke of specifieke zaakafhandelcomponent werkt zaakgegevens bij in de zakenregistratiecomponent. Bijvoorbeeld een nieuwe zaakstatus, het registreren van een nieuwe betrokkene,... (FlowRelationship) bijwerken zaakgegevens FlowRelationship inzien zaakdocumenten Een specifiek of generiek zaakafhandelcomponent geeft de lijst met de te archiveren (uitplaatsen/overbrengen) zaken door aan de Archiefbeheercomponent. (FlowRelationship) lijst met te archiveren zaken De archiefbeheercomponent geeft de generieke of specifieke zaakafhandelcomponent de opdracht om een zaakdossier uit te plaatsen of over te brengen (of evt. te vernietigen). (FlowRelationship) opdracht uitplaatsen/overbrengen/vernietigen zaken en zaakdocumenten Het zaakafhendalcomponent dat de notificatie heeft ontvangen, vraagt het document op bij de documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen document Het generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent vraagt de actuele versie van het zaaktype behorende bij de betreffende zaak op bij het Zaaktyperegistratiecomponent. (FlowRelationship) opvragen zaaktype FlowRelationship registratie productaanvraag als zaak FlowRelationship registreren zaakdocumenten De generieke of specifieke Zaakafhandelcomponent biedt de te archiveren zaken en bijbehorende informatie aan ana het archiefregistratiecomponent. De 'zaak' kan hier ook informatie bevatten die niet in het RGBZ zit, bijvoorbeeld het procesverloop van het afhandelproces. (FlowRelationship) te archiveren zaken en (zaak)documenten De Zaakregistratiecomponent geeft het bijbehorende zaaknummer terug. (FlowRelationship) zaaknummer Deze svg is op 10-11-2022 18:55:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 10-11-2022 18:55:34 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Basiscomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Zaakafhandelcomponent (abstract component)
Definitie  : Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht.
Toelichting  : Hieronder valt dus zowel de referentiecomponent "Generieke Zaakfhandelcomponent (gZAC)", als de abstracte component "Specifieke zaakafhandelcomponent". Voorbeelden van referentiecomponenten die hiedonder vallen zijn een Vergunningencomponent, een Meldingen-Openbareruimtecomponent of een Burgerzakencomponent.
GEMMA type  : Basiscomponent
Object ID  : 1e437d94-acfc-47dd-9326-2bc5914dc204
Object ID  : 1e437d94-acfc-47dd-9326-2bc5914dc204
Object ID_nl  : 1e437d94-acfc-47dd-9326-2bc5914dc204
Original ID  : id-1e437d94-acfc-47dd-9326-2bc5914dc204
Semanticsearch  : zaakafhandelcomponent (abstract component)
Relaties  : 
Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views: meer views ...