Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Contextdiagram
Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Regie- en zaakservices is een op StUF-ZKN gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van gegevens tussen onder meer zaaksystemen en regiesystemen voor het zaakgericht regievoeren in het sociaal domein. (Constraint) Regie- en zaakservices Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG API voor het zoeken en raadplegen van adressen, adresseerbaar objecten en panden uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). (ApplicationInterface) BAG bevragen API StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Generieke weergave van de landelijke basisregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Basisregistratie Component voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten. (ApplicationComponent) Archiefbeheer- component Component dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten (ApplicationComponent) Archiefregistrat- iecomponent Generieke weergave van de gemeentelijke kernregistraties. Deze generieke weergave wordt gebruikt in de modellering van GEMMA patronen. (ApplicationComponent) Kernregistratie- component Component voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens. (ApplicationComponent) Verwerkingenl- oggingcompon- ent Koppelvlakstandaard voor logging van verwerkingen (Constraint) Verwerkingenl- ogging API- standaard Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandelc- omponent (abstract component) Component voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. (ApplicationComponent) Gegevensdistr- ibutiecompone- nt De Notificaties API-standaard beschrijft hoe geabonneerde informatiesystemen notificaties kunnen ontvangen. (Constraint) Notificaties API-standaard (ontvangen) De Autorisaties API-standaard wordt gebruikt om op applicatieniveau vast te leggen welke informatiesystemen toegang hebben tot welke gegevens. (Constraint) Autorisaties API-standaard Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Applicatieservice voor het aanmaken van zaken, het tonen en bijwerken van zaakgegevens en bijbehorende documenten alsmede het plannen en agenderen van zaken (ApplicationService) Beheren van zaken De Catalogi API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaaktypegegevens. (Constraint) Catalogi API- standaard Component voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers. (ApplicationComponent) Notificatierout- eringcompone- nt Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent De Besluiten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van besluitgegevens. (Constraint) Besluiten API- standaard Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Data- warehouseco- mponent De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard De Documenten API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van informatieobjecten en bijbehorende metagegevens. (Constraint) Documenten API-standaard Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebusco- mponent Component voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan. (ApplicationComponent) Terugmeldinge- n- registratiecom- ponent ApplicationComponent Gegevensver- werkingscomp- onent Applicatieservice voor het beheren van budgetbeheer en schuldhulpverlening (ApplicationService) Beheren van budgetbeheer Abstract verzamelcomponent voor Specifieke procesafhandelcomponenten. Dit zijn taak-specifieke systemen waarin zaakgericht gewerkt of op zijn minst zaakgericht geregistreerd wordt. Systemen die invulling geven aan deze referentiecomponent moeten zaakinformatie kunnen bijwerken in een Zakenregistratiecomponent (ZRC) via de standaard Zaak-documentservices. (ApplicationComponent) Specifiek zaakafhandelc- omponent (abstract component) RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship RealizationRelationship FlowRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 11-11-2022 08:47:39 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2022 08:47:39 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Definitie  : Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Object ID  : 0eb4669c-f394-4376-8dcc-88a46ce54555
BBN  : BBN 2 en beschikbaarheidsmaatregelen op BBN1
BIV score BBN  : 122
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : irritatie en ongemak bij burgers geventileerd in de media;
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : politieke schade aan een bestuurder: bestuurder moet zich verantwoorden n.a.v. verantwoordings vragen;
Vertrouwelijkheid  : 2
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 2 : verlies van publiek respect; klachten van burgers significant verlies van motivatie van medewerkers;
Object ID  : 0eb4669c-f394-4376-8dcc-88a46ce54555
Object ID_nl  : 0eb4669c-f394-4376-8dcc-88a46ce54555
Original ID  : id-0eb4669c-f394-4376-8dcc-88a46ce54555
Semanticsearch  : budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent
Relaties  : 


Realiseert services (ArchiMate 3.0) (2):

Komt voor op   :  ArchiMate views: