RSGB

Contextdiagram
Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB Component voor slachtofferregistratie bij een ramp. (ApplicationComponent) CRIB- component Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementi- nformatiecom- ponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren). (ApplicationComponent) Gebouwinstall- atiecomponent Component voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan. (ApplicationComponent) Gemeentelijke eigendommen- component Component voor met name het efficiënt verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens. (ApplicationComponent) Gegevensmag- azijncompone- nt Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het ondersteunen van lokale verkiezingen. (ApplicationComponent) Verkiezingenc- omponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens. (ApplicationComponent) GBA- administratiec- omponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het definiëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Bedrijfsproces beheercompo- nent (BPM) Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompon- ent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehe- ercomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el Constraint RSGB 2.01 In RSGB 3.0 zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de gegevens catalogussen van het BRP, NHR, IMGeo (en BGT) en BRWOZ. (Constraint) RSGB 3.0 RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 01-10-2023 00:33:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 01-10-2023 00:33:46 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
Standaard
Documentation   :  Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is.
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA status   :  In gebruik
GEMMA type   :  Standaard
Beheerder   :  VNG Realisatie
Afkorting   :  RSGB
URL   :  http://gemmaonline.nl/index.php/Informatiemodel Basis- en Kerngegevens (RSGB)
Object ID   :  bc6234c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl   :  bc6234c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID   :  id-bc6234c1-8db0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch   :  rsgb
Relaties
Deze pagina is het laatst bewerkt op 30 sep 2023 om 19:03.