Informatiemodel

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Groupings > Informatiemodel
Contextdiagram
Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein. (Grouping) Informatiemod- el Geographic information – Spatial Schema + Nederlands Profiel (informatiemodel van geometrieën) De vector representatie wordt gebruikt voor het vastleggen van discrete fenomenen waarin de geometrie van een object wordt beschreven met behulp van primitieven zoals: punt, lijn en vlak (2D) of met volumes(3D). De geometrische basistypes voor vectorgegevens worden gedefinieerd in ISO 19107 middels een geometrie model. In deze standaard worden ook primitieven gedefinieerd voor topologisch modelleren waarbij de onderlinge relaties tussen geografische objecten expliciet worden vastgelegd. (Constraint) ISO 19107 In de catalogus Handelsregister, wordt de inhoud van de registratie beschreven zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2010. (Constraint) Gegevenscata- logus Handelsregist- er Simple feature access (informatiemodel voor 2D geometrietypen) ISO 19125-1 Simple feature access definieert een model voor 2 dimensionale geometrietypen. De daarin opgenomen geometrietypen zijn een selectie uit ISO 19107. De term simple feature staat voor features beperkt tot 2 dimensionale geometrie en lineaire interpolatie (alleen rechte lijnen tussen punten). (Constraint) Simple feature access ISO 19125 Koppelvlakstandaard voor Toepasbare Regels (Constraint) STTR - Toepasbare Regels Het Semantisch Model e-Factuur (SMeF) geeft een semantische beschrijving van de verschillende factuurelementen en legt deze expliciet vast voor het gebruik van elektronische facturatie. Op deze manier wordt semantische interoperabiliteit gegarandeerd. (Constraint) Semantisch Model e- Factureren (SMeF) Groeperingen van standaarden in gradaties waarin op basis van de specificatie een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Gradaties interoperabilite- it Informatiemodel met de specificatie van de kenmerken van zaaktypen in een zaaktypecatalogus, de betekenis daarvan en hoe ze zich tot elkaar verhouden. (Constraint) imZTC De Erfgoedstandaard is een gestandaardiseerd gegevenswoordenboek (data dictionary) ten behoeve van erfgoedregistraties (Constraint) Erfgoedstanda- ard Koppelvlakstandaard voor Aanvragen en Meldingen (Constraint) STAM - Aanvragen en meldingen De Data Product Specificatie voor berichtenverkeer voor de voorziening Digitale Bereikbaarheidskaart. (Constraint) Informatiemod- el berichtenverk- eer Digitale Bereikbaarhei- dskaart Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM) heeft een aantal standaarden ontwikkeld die het uitwisselen van informatie tussen organisaties makkelijker maken. Afspraken over de structuur van uit te wisselen informatie zijn vastgelegd in het Referentie Informatiemodel Handhaving (RIHa). Een model dat toepasbaar is voor toezicht en handhaving in alle domeinen. (Constraint) RIHa MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. MDTO vervangt het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). Het MDTO-metagegevensschema beschrijft de structuur, de relaties en betekenis van de metagegevens, en de waarden die zijn toegestaan. (Constraint) MDTO Metagegeven- sschema Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Popolo is een informatiemodel en gegevensuitwisselingsstandaard voor open raadsinformatie (Constraint) Popolo Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. (Constraint) GWSW Het informatiemodel Geluid (IMGeluid) beschrijft de semantiek van digitale bestanden voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens. De Centrale Voorziening Geluidgegevens is een centraal punt voor het eenduidig uitwisselen van akoestische gegevens tussen bronhouders en gebruikers voor verschillende geluiddomeinen. Deze gegevens bestaan uit objecten die te maken hebben met bronbeheersing en gegevens voor akoestisch onderzoek. Deze gegevens geven de juridische werkelijkheid weer en worden gebruikt voor vergunningen en monitoring. (Constraint) IMGeluid Standaard voor het Toepassingsprofiel Omgevingsplan (Constraint) TPOD Omgevingspla- n Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte (Constraint) IMBOR Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 De gegevenscatalogus BGT is wettelijk verplicht en beschrijft de topografische objecten die bronhouders in ieder geval moeten leveren om tot een landsdekkend bestand te komen. (Constraint) Gegevenscata- logus BGT Gegevensstandaard voor het werk en inkomen (SUWI) domein. SGR definieert structuur in de vorm van definities, formaten en mogelijke waarden van het gegevens voor de keten Werk en Inkomen. De standaard is vastgelegd in het Suwi-Gegevensregister (SGR). (Constraint) SGR Standaard voor Officële Publicaties (Constraint) STOP - Officiele Publicaties Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. (Constraint) IMGeo (BGT) Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden. (Informatiemodel). (Constraint) TMLO Standaard voor het Toepassingsprofiel kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). (Constraint) TPOD BOPA Deze catalogus beschrijft per object ('objecttype') de gegevens ('attribuutsoorten') die krachtens de artikelen 19 tot en met 25 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen in de adressenregistratie en gebouwenregistratie moeten worden opgenomen en definieert deze gegevens. (Constraint) BAG Grondslagen Catalogus AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 17-04-2024 12:23:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 12:23:47 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Grouping
Label     Informatiemodel
Definitie     Groepering van standaarden van formele beschrijvingen van alle informatie die van belang is binnen een gegeven domein.
Toelichting     Een informatiemodel beschrijft dit domein in termen van objecten, gegevens (attributen) daarvan en relaties daartussen en doet dat op een inhoudelijke (of semantisch) manier.
GEMMA type     Groep
Toelichting     Een informatiemodel beschrijft dit domein in termen van objecten, gegevens (attributen) daarvan en relaties daartussen en doet dat op een inhoudelijke (of semantisch) manier.
GEMMA subtype     Gradaties
GEMMA type     Groep
GEMMA sortering     2
Object ID     b0882655-e1c0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID     b0882655-e1c0-11e3-67ab-0050568a6153
Object ID_nl     b0882655-e1c0-11e3-67ab-0050568a6153,b0882655-e1c0-11e3-67ab-0050568a6153
Original ID     id-b0882655-e1c0-11e3-67ab-0050568a6153
Semanticsearch     informatiemodel
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:14.