Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Ontwikkeling en implementatie op het gebied van de leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensbeheer Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Ruimtelijk Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Sociaal Domein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie sociaal domein o.a. bijzondere bijstand, subsidies, kredieten, stadspas en andere minimaregelingen (BusinessFunction) Voorzieningenverstrekking o.a. bijzondere bijstand, subsidies, kredieten, stadspas en andere minimaregelingen (BusinessFunction) Voorzieningenverstrekking Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcomponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO-component Het verstrekken van kredieten. (BusinessFunction) Kredietverstrekking Component voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten (ApplicationComponent) Kredietverstrekkingcomponent Preventie en nazorg na schuldbemiddeling (BusinessFunction) Budgetbeheer Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponent Schuldhulpverlening minnelijke regeling Schulidhulpverlening WSNP (BusinessFunction) Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening minnelijke regeling Schulidhulpverlening WSNP (BusinessFunction) Schuldhulpverlening Het ondersteunen van zelfredzaamheidontwikkeling bij inwoners, waarbij zelfredzaamheid gezien wordt als: "Het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maakt." (WMO) (BusinessFunction) Zelfredzaamheidontwikkeling Component ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers (ApplicationComponent) Zelfredzaamheidontwikkelcom- ponent BusinessFunction Leerlingenvervoer Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenvervoercomponent BusinessFunction Leerlingenadministratie Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeheercomponent voorzieningen die er zijn voor de jeugd die problemen heeft en specifieke zorg nodig heeft. Die zorg kan op een breed spectrum betrekking hebben, van op jeugdigen toegesneden psychische hulp tot schuldhulpverlening. (BusinessFunction) Jeugdzorg Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitiële jeugdzorg via CORV. (ApplicationComponent) CORV-component Bestaat uit: * Registratie aanmelding werkinstrument GSD * Behandeling uitvoering werkinstrument GSD * Bepaling loonwaarde op vacature * Besluitvorming uitvoering werkinstrument GSD * Oplevering uitvoering werkinstrument GSD (BusinessFunction) Uitvoering instrumenten Bestaat uit: * Registratie aanmelding werkinstrument GSD * Behandeling uitvoering werkinstrument GSD * Bepaling loonwaarde op vacature * Besluitvorming uitvoering werkinstrument GSD * Oplevering uitvoering werkinstrument GSD (BusinessFunction) Uitvoering instrumenten Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Wet sociale werkvoorziening en biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving. (BusinessFunction) Beheer sociale werkvoorziening Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcomponent Component voor het beheer van de sociale werkvoorziening (ApplicationComponent) Sociale werkvoorzieningcomponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent * Matchen WZ naar Vacature * Dealmaking, * Drempel verlagend aanbod vanuit de gemeente aan werkgever. * Stimulering om werkzoekende in dienst te nemen. * Jobhunting * Monitoring voortgang individuele solicitatie * Marching op relevante ondernemingsprofielen (BusinessFunction) Arbeidsmarktbemiddeling Component voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers. (ApplicationComponent) Vacaturematchingcomponent (Gemeentelijke) inkomensondersteunende regelingen die tot taakgebied van gemeente behoren en bijzondere bijstand. (BusinessFunction) Inkomensondersteuning (Gemeentelijke) inkomensondersteunende regelingen die tot taakgebied van gemeente behoren en bijzondere bijstand. (BusinessFunction) Inkomensondersteuning Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent * Registeren informatieverzoek beslaglegger * Informatieverstrekking aan beslaglegger * Registreren beslaglegging derden * Berekenen beslagvrije voet * Bepaling effectuering beslaglegging (BusinessFunction) Inkomensbeslaglegging derden * Registeren informatieverzoek beslaglegger * Informatieverstrekking aan beslaglegger * Registreren beslaglegging derden * Berekenen beslagvrije voet * Bepaling effectuering beslaglegging (BusinessFunction) Inkomensbeslaglegging derden Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Het eisen van teruggave van een (deel van een) bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd. (BusinessFunction) Vordering sociaal domein Het verhalen van kosten voor het levensonderhoud op derden. (BusinessFunction) Verhaal Het invorderen van teveel uitbetaalde uitkeringssommen. (BusinessFunction) Invordering uitkering Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscomponent Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domein BusinessFunction Treffen van handhavingsmaatregel Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het instellen van bijzonder onderzoek naar aanleiding van verdenking of vermoeden van fraude (BusinessFunction) Bijzonder onderzoek Het instellen van bijzonder onderzoek naar aanleiding van verdenking of vermoeden van fraude (BusinessFunction) Bijzonder onderzoek BusinessFunction Regulier toezicht Het voeren van Regie op het verbeteren van bijvoorbeeld Burgers en Huishoudens, Jeugd en Kinderen, Ondernemingen/Arbeidsmarkt, Gebied/Wijk, Veiligheid, Omgeving, etc. en het daarvoor nemen van verbeterinitiatieven, door het inzetten en monitoren van interne en externe producten en diensten om een bepaald verbeterdoel te bereiken Voorstel: Regievoering op casussen die geen voorspelbaar verloop kennen. (BusinessFunction) Casusregievoering sociaal domein Vorming van een beeld van de situatie van de klant(en) inclusief behoeften en mogelijkheden. (BusinessFunction) Casus Beoordeling Creatie en tussentijdse bijstelling van een plan van aanpak. (BusinessFunction) Casus Planvorming BusinessFunction Casus Coordinatie Monitoring van deelplannen uitvoering op voortgang en resultaten. (BusinessFunction) Casus Monitoring Evaluatie van resultaten, tussentijds en bij beeindiging. (BusinessFunction) Casus Evaluatie Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecomponent Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Deze svg is op 24-03-2019 11:40:52 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 24-03-2019 11:40:52 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
   
   
   
GEMMA status
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

ArchiMate-view SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-56e87e1e-dc86-437e-87e6-728ee3f40fd9
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : SD02 Bedrijfsfuncties sociaal domein met referentiecomponenten
ArchiMate-gezichtspunt  : Introductory
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Sociaal domein
Object ID  : 56e87e1e-dc86-437e-87e6-728ee3f40fd9
Detailniveau  : Samenhang
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties sociaal domein
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)