Zaak- en documentservices

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Constraints > Zaak- en documentservices
Contextdiagram
Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, ondermeer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor het inzien en beheren van documenten. (ApplicationComponent) Documentbeh- eercomponent De component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten. (ApplicationComponent) Contractbehee- rcomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbeheer- component Component voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster (ApplicationComponent) Wkpb- component Component voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein. (ApplicationComponent) Regiecompon- ent Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingco- mponent Component voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). (ApplicationComponent) WOZ- beheercompo- nent Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer (ApplicationComponent) Callcentercom- ponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren. (ApplicationComponent) Afsprakenbeh- eercomponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomp- onent Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet. (ApplicationComponent) Jeugdzorgcom- ponent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenverv- oercomponent Component voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager. (ApplicationComponent) Scanning-en- imagingcompo- nent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Systeem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes. (ApplicationComponent) Burgerzakenc- omponent Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformat- iecomponent Component voor budgetadvies en schuldhulpverlening. (ApplicationComponent) Budgetadvies- en schuldhulpverl- eningcompone- nt Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiescom- ponent Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodatie- beheercompo- nent Component voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via Jubes. (ApplicationComponent) JUBES- component Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcrea- tiecomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcompo- nent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompon- ent Wijzigingen in deze versie: OverdragenZaakservices en Besluitservices toegevoegd, aanscherping CMIS koppelvlak, aanscherping authenticatie en authorisatie. (Constraint) Zaak- en documentservi- ces 1.2 Versie 1.0 en versie 1.1 zijn gelijkwaardig. De 1.0 versie is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Zaak- en documentservi- ces 1.1 Groepering van standaarden met een gedetailleerde specificatie, op basis waarvan een koppeling kan worden gebouwd en getest. (Grouping) Eindproduct Versie 1.0 en versie 1.1 zijn gelijkwaardig. De 1.0 versie is ontwikkeld door operatie NUP (Constraint) Zaak- en documentservi- ces 1.0 Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratie- component Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregi- stratiecompon- ent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Generiek zaakafhandelc- omponent RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen SpecializationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 20-04-2023 02:04:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 02:04:07 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Standaard
ArchiMate_Constraint.png


Naam  : Zaak- en documentservices
Definitie  : Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd.
Specificaties  : http://gemmaonline.nl/index.php/Zaak-_en_Documentservices
Afkorting  : ZDS
GEMMA type  : Standaard
GEMMA status   : In gebruik
Standaardversie   : 
Compliancy  : https://www.gemmaonline.nl
Beheerder  : VNG Realisatie
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 3 apr 2023 om 10:59.