Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

BOR-component

Contextdiagram
Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw). (ApplicationComponent) BOR- component Basismodel Geo-informatie NEN 3610 (Constraint) NEN 3610 Het Informatiemodel Stedelijk Water bevat de deelverzameling Geo-gegevens van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), conform NEN 3610 (Constraint) IMSW (Stedelijk Water) Bij het informatiemodel GWSW is het uitwisselformaat GWSW.RibX vastgesteld specifiek voor opdrachtverlening en rapportage bij de inspectie en reiniging van riolen, kolken en putten. (Constraint) GWSW.RibX Het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) vormt een gemeenschappelijke begrippenkader voor gegevensuitwisseling ten behoeve van grondroerders werkzaamheden. Het IMKL is gekoppeld aan de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). (Constraint) IMKL Kabels en Leidingen Het OroX is het generieke uitwisselformaat ten behoeve van de uitwisseling volgens het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). Het OroX is een specificatie binnen de universele semantische taal RDF/RDFS/OWL-2 (Turtle). (Constraint) GWSW.OroX Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. (Constraint) GWSW Het RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken) is een semantische standaard voor gemeentelijke zaakgegevens. (Constraint) RGBZ Het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens is de semantische standaard voor gemeentelijke basisgegevens. Het RSGB specificeert de basis- en kerngegevens waaraan gemeentebreed behoefte is. (Constraint) RSGB IFC (Industry Foundation Classes) is een standaard voor uitwisseling in het kader van bouwwerkinformatiemodellen. (Constraint) IFC StUF Basis Gegegevens (STUF-BG) is een berichtenstandaard voor de uitwisseling van basis- en kerngegevens binnen en tussen gemeenten en samenwerkende overheidsorganisaties. Het is gebaseerd op de StUF-standaard voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) c.q. in het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp (GFO). StUF-BG bevat generieke berichten voor de uitwisseling van gegevens over bijvoorbeeld personen, bedrijven en gebouwen. (Constraint) StUF BG IMBRO zorgt voor een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem en ondergrond. IMBRO is gebaseerd op het Basismodel Geo-informatie (NEN3610). (Constraint) IMBRO Bodem en Ondergrond Standaard services voor ontsluiten en koppelen van Zaaksysteem (ZS) en Document Managementsysteem (DMS) gebaseerd op StUF en CMIS. Zaak- en documentservices is een op StUF-ZKN en CMIS gebaseerde berichtenstandaard voor de uitwisseling van zaakgegevens en zaakgerelateerde documenten tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken. Ook de interactie van het zaaksysteem en het DMS met andere applicaties in het gemeentelijk applicatielandschap wordt met behulp van deze services gestandaardiseerd. (Constraint) Zaak- en documentservice- s IMGeo is het informatiemodel voor grootschalige topografie. (Constraint) IMGeo (BGT) StUF Zaken (StUF ZKN) is een berichtenstandaard opgesteld op basis van het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF) voor het uitwisselen van gegevens die zijn beschreven in het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zakens (RGBZ). StUF ZKN is een standaard die voortbouwt op StUF en StUF BG en voorziet in een grote hoeveelheid berichten waarmee applicaties zaakgerelateerde gegevens zoals zaken, besluiten en documenten kunnen uitwisselen. (Constraint) StUF ZKN Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) dient als schakel tussen de BGT en IMGeo en producten voor het beheer van de openbare ruimte (Constraint) IMBOR Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot groenvoorzieningen (groen). (ApplicationFunction) Beheren van groenvoorzienin- gen (groen) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot objecten in de grond (waaronder rioleringen). (ApplicationFunction) Beheren van bodemvoorzieni- ngen (bruin) ApplicationFunction Beheren van lucht en geluid Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot waterinrichting (blauw). (ApplicationFunction) Beheren van water en waterinfrastruct- uur (blauw) Functionaliteit voor het bijhouden van beheergegevens met betrekking tot verkeersinfrastructuur (grijs). (ApplicationFunction) Beheren van verkeersinfrastr- uctuur (grijs) Functionaliteit voor het ondersteunen van gebouwenbeheer. (ApplicationFunction) Beheren van gebouwen (rood) StUF-Geo IMGeo is een op StUF-gebaseerde berichtenstandaard voor uitwisseling van BGT (Constraint) StUF Geo IMGeo RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen RealizationRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship Verplicht Deze svg is op 15-09-2021 13:53:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 15-09-2021 13:53:22 CEST
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : BOR-component
Definitie  : Component voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).
BBN  : BBN 1
BIV score BBN  : 111
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : De component ondersteunt de registratie van objecten in de openbare ruimte waarvoor de gemeente het beheer uitvoert. De opgeslagen gegevens dienen als uitgangspunt bij het opstellen van planningen en begrotingen voor het onderhoud.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 1
Integriteit (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 6d7fba88-cb82-49cc-be4b-e0001f056ba7
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Object ID  : 6d7fba88-cb82-49cc-be4b-e0001f056ba7
Object ID_nl  : 6d7fba88-cb82-49cc-be4b-e0001f056ba7
Original ID  : id-6d7fba88-cb82-49cc-be4b-e0001f056ba7
Semanticsearch  : bor-component
Relaties  : 
Realiseert verplichte standaarden (1):


Komt voor op   :  ArchiMate views: