BRP Personen bevragen API

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationInterfaces > BRP Personen bevragen API
Contextdiagram
API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI). (ApplicationInterface) BRP Personen bevragen API Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet. (ApplicationComponent) WRO- component Component voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet. (ApplicationComponent) Reïntegratie- en werkzoekende- ncomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar- en beroepcompo- nent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Component voor het in beeld brengen van potentiële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheidsma- nagementcom- ponent Component voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (ApplicationComponent) WMO- component Component om de schulden van personen te kunnen administreren. (ApplicationComponent) Schuldenadmi- nistratiecompo- nent Component voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten. (ApplicationComponent) Leerlingenver- voercompone- nt Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet. (ApplicationComponent) Inkomenscom- ponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingco- mponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies. (ApplicationComponent) Belastingenco- mponent Component voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein (ApplicationComponent) Toezicht- en handhavingco- mponent sociaal domein Component voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet. (ApplicationComponent) Monumentenc- omponent Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren. (ApplicationComponent) WOZ- voormeldingc- omponent Component voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet. (ApplicationComponent) Leerlingenbeh- eercomponent Component voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken. (ApplicationComponent) WOZ- taxatiecompo- nent Landelijke voorziening GBA-V. GBA verstrekkingen voor het afnemers. (ApplicationComponent) GBA-V (Verstrekkings- voorziening) Landelijke voorziening Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Samen met de nieuwe GBA vormt dit de nieuwe Basisregistratie Personen (BRP) (ApplicationComponent) RNI - Registratie Niet Ingezetenen Standaardspecificatie van de BRP Personen bevragen API (Constraint) BRP Personen bevragen API- standaard ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen CompositionRelationship CompositionRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 10-04-2024 22:42:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 22:42:24 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationInterface
Label     BRP Personen bevragen API
Definitie     API voor het zoeken en raadplegen van actuele personen, partners, ouders en kinderen uit de basisregistratie personen (BRP), inclusief de registratie niet-ingezeten (RNI).
Object ID     bdb4f854-6122-4e98-af06-135664bb531f
Object ID     bdb4f854-6122-4e98-af06-135664bb531f
Object ID_nl     bdb4f854-6122-4e98-af06-135664bb531f,bdb4f854-6122-4e98-af06-135664bb531f
Original ID     id-378e36dcdd3541148d10898dcbf4a2c2
Semanticsearch     brp personen bevragen api
Relaties
Uitgaand    
Inkomend    
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 15:13.