Zaken API

Contextdiagram
De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (ApplicationInterface) Zaken API Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren publicatie-en- beheercompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistrati- ecomponent Component voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen (ApplicationComponent) Terreinexploita- tiecomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Component voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO). (ApplicationComponent) Bodembeheer- component Component voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten). (ApplicationComponent) BGT- beheercompo- nent Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties. (ApplicationComponent) Relatiebeheer- component (CRM) Component die ondersteuning biedt voor het exploiteren van gemeentelijk vastgoed. (ApplicationComponent) Vastgoedexplo- itatiecompone- nt Component voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning. (ApplicationComponent) Subsidiecomp- onent Abstract verzamelcomponent voor procesondersteunende systemen die zaakgericht zijn ingericht. (ApplicationComponent) Zaakafhandel- component (abstract component) Component voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties (ApplicationComponent) Meldingen openbare ruimtecompon- ent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingco- mponent fysieke leefomgeving Component voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen. (ApplicationComponent) BAG- beheercompo- nent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. (ApplicationComponent) Omgevingsbel- eidcomponent Component voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages. (ApplicationComponent) Parkeerbehee- rcomponent Component voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en). (ApplicationComponent) Gravenbeheer- component Component die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening. (ApplicationComponent) Mijngemeente- component Component voor het beheren van accommodaties. (ApplicationComponent) Accommodati- ebeheercomp- onent Component voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, onder meer: * riolen * waterinstallaties * gebouwen * openbare verlichting * wegen * groenvoorziening * ondergrondse objecten (ApplicationComponent) BOR- component Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel- toezicht-en- handhavingco- mponent ApplicationService Zaakgericht werken De Zaken API-standaard standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens. (Constraint) Zaken API- standaard ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht RealizationRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Verplicht ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship Aanbevolen AssignmentRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 17:01:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 17:01:54 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationInterface
Label     Zaken API
Definitie     De Zaken API standaardiseert het creëren, bijwerken, lezen en verwijderen van zaakgegevens.
Object ID     cfb9872c-1a5d-468d-ab97-a90bbbaf4d0e
Object ID     cfb9872c-1a5d-468d-ab97-a90bbbaf4d0e
Object ID_nl     cfb9872c-1a5d-468d-ab97-a90bbbaf4d0e,cfb9872c-1a5d-468d-ab97-a90bbbaf4d0e
Original ID     id-cfb9872c-1a5d-468d-ab97-a90bbbaf4d0e
Semanticsearch     zaken api
Deze pagina is het laatst bewerkt op 2 apr 2024 om 17:03.