OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid
OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid
Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Automatiseringsmanagement Het plannen, beheren en rapporteren van en over projecten. (BusinessFunction) Projectmanagement Het bewaken dat de organisatie voldoet aan alle aspecten van veiligheid en beveiliging. (BusinessFunction) Veiligheidsmanagement Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratieve ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van gemeenten publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatie- en archiefbeheer Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het verlenen van vastgoedgerelateerde diensten, parkeerdiensten en nutsdiensten (gas, water en licht), de planning daarvan en het onderhoud daarop. (BusinessFunction) Huisvesting Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeelsmanagement Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatiseringsmanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatiemanagement Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contractmanagement Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Sturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten. (BusinessFunction) Besturing Het besluiten over de manier waarop veiligheid binnen de lokale omgeving integraal kan worden bevorderd. (BusinessFunction) Besluitvorming lokale integraleveiligheid Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsvorming Bestuurlijke besluitvorming voor de bevordering van de regionale veiligheid in samenwerkingsverband met regionale partners. (BusinessFunction) Besluitvorming regionale integrale veiligheid Het maken van afspraken over samenwerking met partners in de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Samenwerkingsafspraken partners integrale veiligheid Het aangaan van de interactie met de klant en ketenpartners, het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klant- en keteninteractie Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactbeheer Het leveren van een product of dienst (BusinessFunction) Verstrekking Het delen van informatie met partners. Hiervoor is een specifieke taak belegd (bijvoorbeeld bij een informatiemanager) ondersteund door juridische ondersteuning. Op bestuurlijk niveau worden er afspraken gemaakt wat er met wie gedeeld mag worden. Dit speelt o.a. bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteiten en het plannen, oefenen en bestrijden van rampen. (BusinessFunction) Informatiedeling georganiseerde criminaliteit Het ontvangen van signalen, gegevens of een verzoek of een melding die aanleiding geeft om een proces te starten of die anderszins bijdraagt aan de uitvoering van het proces. (BusinessFunction) Ontvangst Het geven van algemene of persoonlijke informatie of advies. (BusinessFunction) Informering Het verlenen van service aan dienstenafnemers (BusinessFunction) Klantenservice Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van gemeentelijk beleid (BusinessFunction) Samenwerking en participatie Het onderhouden van relaties in bestaande sociale netwerken van personen en organisaties met als doel het bevorderen van openbare orde en veiligheid. Dit omvat onder andere het voeren van preventieve, persoonlijke gesprekken en het onderhouden van relaties met lokale, sociale organisaties. (BusinessFunction) Onderhouden van sociale netwerken Het verwerken van signalen ten aanzien van het betreffende onderwerp (BusinessFunction) Signaalverwerking Het ondersteunen van de zelfredzaamheidsontwikkeling van burgers (BusinessFunction) Zelfredzaamheidstimulering Het leveren van producten en diensten waar een klant om heeft gevraagd of die anderzijds tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. (BusinessFunction) Uitvoering Het geheel van activiteiten om in de gemeente op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken. (BusinessFunction) Gegevensmanagement Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het sociaal domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Sociaal Domein Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein openbare orde en veiligheid worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering openbare orde en veiligheid Het verzamelen, transformeren, combineren, analyseren en visualiseren van veiligheid gerelateerde data. (BusinessFunction) Veiligheidsdata-analyse Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Dataverwerving integrale veiligheid Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de integrale veiligheid. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie integrale veiligheid Het verwerven van digitale en niet digitale informatie uit interne en externe bronnen ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Dataverwerving georganiseerde criminaliteit Het visualiseren van de resultaten data analyses in de vorm van dashboards, stoplichten, grafieken etc. (BusinessFunction) Veiligheidsinformatie visualisatie Het maken van analyses en het presenteren van de resultaten om overzicht en signalen te verkrijgen op het gebied van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. (BusinessFunction) Data-analyse, verwerking en visualisatie criminaliteit BusinessFunction Casusregievoering veiligheidsdomein Het uitvoeren van activiteiten om producten en diensten te leveren binnen het Veiligheidsdomein. (BusinessFunction) Producten- en dienstenrealisatie veiligheidsdomein Het beheren en verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Vergunningenbeheer evenementen Het verlenen van vergunningen voor evenementen. (BusinessFunction) Horeca vergunningverlening Het voeren van campagnes gericht op burgers en organisaties met als doel het bevorderen van de veiligheid (bijvoorbeeld inbraakpreventie campagnes en het ondersteunen lokale burgerinitiatieven). (BusinessFunction) Preventiecampagnes Het uitvoeren van werkzaamheden om in geval van verstoringen van de openbare orde adequaat op te kunnen treden. (BusinessFunction) Beheren openbare orde en veiligheid Het opleiden, trainen en oefenen van personeel om in geval van rampen adequaat te kunnen handelen. (BusinessFunction) Rampenoefening en opleiding Het daadwerkelijk acteren bij crises en rampen conform opgestelde crises- en rampscenarios. (BusinessFunction) Rampenbestrijding (warm) Het uitvoeren van toezicht en handhaving om te zorgen dat vastgestelde regelgeving wordt nageleefd. (BusinessFunction) Toezicht en handhaving veiligheidsdomein Het opleggen van een maatregel in het kader van toezicht en handhaving. (BusinessFunction) Handhaving Het uitvoeren van toezicht. (BusinessFunction) Toezicht Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het domein publieksdiensten worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering Publieksdiensten Het leveren van gemeentelijke producten en diensten die tot het ruimtelijk domein worden gerekend. (BusinessFunction) Uitvoering fysieke leefomgeving Het vanuit allerlei perspectieven controleren of aan de gewenste doelstellingen en randvoorwaarden wordt voldaan en het zonodig nemen van de juiste corrigerende maatregelen (BusinessFunction) Bewaking Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkingsbewaking Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het bewaken of processen binnen de zelf opgestelde beperkingen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Kaderbewaking Het bepalen en managen van grotere veranderingen zodat maximaal wordt bijgedragen aan de doelstellingen. (BusinessFunction) Verandermanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen (inhoud en proces). (BusinessFunction) Performance management Verdere invulling geven aan de gewenste verandering. Ontwikkeling heeft betrekking op de inhoudelijke beleidsterreinen van de gemeente. Het behelst het opstellen van de gewenste portfolio van producten en diensten alsook het verder uitwerken van deze producten en diensten voor de verschillende beleidsterreinen van de gemeente. Ook het doorvoeren van de gewenste (organisatie)veranderingen maakt deze uit van deze functie. (BusinessFunction) Ontwikkeling Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op sociale aspecten. (BusinessFunction) Sociale ontwikkeling Het ontwikkelen en implementeren van beleid dat betrekking heeft op economische aspecten. (BusinessFunction) Economische ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd, onder welke voorwaarden dit gebeurt en het doorvoeren hiervan. (BusinessFunction) Ontwikkeling dienstverlening Het ontwikkelen en implementeren van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving binnen een gemeente. (BusinessFunction) Fysieke leefomgeving ontwikkeling Het ontwikkelen en invoeren van beleid dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheidsaspecten. (BusinessFunction) Openbare orde en veiligheidontwikkeling Het maken, toetsen en actualiseren van plannen en de organisatie voor het handelen in het geval van rampen. (BusinessFunction) Plan- en organisatievorming rampen (koud) Het bepalen van kaders waarbinnen vergunningen afgegeven mogen worden vanuit het perspectief openbare orde en veiligheid. (BusinessFunction) Kaderstelling integrale veiligheid vergunningverlening Het ontwikkelen van aanpakken voor verschillende veiligheid-gerelateerde probleemgebieden. (BusinessFunction) Aanpak specifieke probleemgebieden openbare orde en veiligheid Het coördineren van de kwaliteit en levering van uitbestede diensten door aanbieders. (BusinessFunction) Regievoering Het inhoudelijke en procesmatig afstemmen met een partij met wie wordt samengewerkt of waarvan diensten worden betrokken, zodat beiden over de juiste informatie beschikken. (BusinessFunction) Afstemming Het bewaken of de door een aanbieder geleverde dienst conform afspraken is. (BusinessFunction) Opdrachtbewaking Het verstrekken van een opdracht aan een aanbieder voor het leveren van een dienst. (BusinessFunction) Opdrachtverstrekking Het kiezen van een aanbieder voor een bepaalde in te kopen dienst of in het geval van een samenwerking het bepalen van de keuze van een organisatie om mee te gaan samenwerken als gevolg van de strategie van Samenwerkingsvorming (BusinessFunction) Organisatiekeuze Deze svg is op 09-11-2022 06:03:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-11-2022 06:03:03 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
   
   

   
ArchiMate-view OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-406de6a6-75db-42b5-85df-cc353d7f71ff
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : OOV01 Bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Openbare orde en veiligheid
Object ID  : 406de6a6-75db-42b5-85df-cc353d7f71ff
Detailniveau  : Overzicht
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Scope  : Gemeente
Viewtype  : Basis
GEMMA thema  : Geen
Object ID  : 406de6a6-75db-42b5-85df-cc353d7f71ff
Object ID_nl  : 406de6a6-75db-42b5-85df-cc353d7f71ff
Original ID  : id-406de6a6-75db-42b5-85df-cc353d7f71ff
Semanticsearch  : oov01 bedrijfsfuncties openbare orde en veiligheid
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)