Beheer motivatie-relaties

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Views > Beheer motivatie-relaties

Property "NORA implicaties nl" (as page type) with input value "https://www.noraonline.nl/wiki/Hanteer_het_zero-trust_model, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_stelselafspraken_over_identificatie_en_authenticatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_toegang_tot_applicaties_en_gegevens_afhankelijk_van_authenticatieniveau, https://www.noraonline.nl/wiki/Richt_een_sterke_logging_en_audit-trail_in, https://www.noraonline.nl/wiki/Segmenteer_het_netwerk, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_onweerlegbaarheid_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_kwaliteit_van_gegevens_van_het_begin_tot_het_einde_van_het_proces, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_werking_van_algoritmes, https://www.noraonline.nl/wiki/Verleen_alleen_strikt_noodzakelijke_toegangsrechten" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.

Beheer motivatie-relaties
Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Bied de dienst aan wanneer dit in het belang is of zou kunnen zijn voor de afnemer. (Principle) Bied de dienst proactief aan Baseer oplossingen op zelfstandige componenten (Principle) Bouw diensten modulair op Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken. (Principle) Hergebruik voor kopen, voor maken Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. (Principle) Informeer bij de bron Lever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet, fysiek (off-line) en eventueel via andere passende kanalen waar de afnemer gebruik van kan maken (Principle) Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Standaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet. (Principle) Standaardiseer waar mogelijk Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Bereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte. (Principle) Maak diensten schaalbaar Organiseer maatregelen pro-actief en preventief tegen digitale bedreigingen (Principle) Zorg voor digitale weerbaarheid Iedereen kan meedoen in de (digitale) samenleving (Principle) Zorg voor digitale inclusie Digitale zelfbeschikking op gegevens (Principle) Bied regie op gegevens Voorkom onnodige complexiteit door activiteiten en middelen die geen waarde toevoegen, weg te laten. (Principle) Streef naar eenvoud De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats. (Goal) Begrijpelijk Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam Diensten en deeldiensten die bij elkaar horen worden gebundeld aangeboden aan burgers en bedrijven. Zo ervaren zij de dienstverlening als één geheel en worden ze beter bediend. Overheidsdienstverleners en ketenpartners werken samen om dit te bereiken. (Goal) Gebundeld Innovaties kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe innovatieve toepassingen vormen de technologische kennisbasis voor vernieuwing op tal van maatschappelijke terreinen. Innovatie maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst. De overheid benut innovaties om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele en eigentijdse vormen van interactie met burgers en bedrijven. Als lerende organisatie stelt de overheid zich open voor innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven en de wetenschap. En maakt ruimte voor innovatie door zich niet te richten op de oplossing maar op het gewenste resultaat. (Goal) Innovatief De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient Burgers en bedrijven worden niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie. De overheidsdienstverlener hergebruikt informatie die bekend is, bij zichzelf of bij andere overheidsdienstverleners. De overheidsdienstverlener stelt als dat nodig is informatie beschikbaar aan andere overheidsdienstverleners en ketenpartners, op basis van verantwoord gegevensgebruik. Overheidsdienstverleners en ketenpartners hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om hieraan invulling te geven. Het onnodig opvragen of leveren van informatie kost tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten. (Goal) Noodzakelijk Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk terecht bij de dienstverlener met verzoeken, ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheidsdienstverlener herstelt met deze inbreng fouten, compenseert tekortkomingen en leert hiervan om haar dienstverlening continu te verbeteren. Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken. Bij inzet van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de waarden, belangen, verwachtingen en zorgen van burgers en bedrijven. (Goal) Ontvankelijk De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy Burgers en bedrijven krijgen de dienstverlening waar ze recht of behoefte aan hebben. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat informatie hierover beschikbaar wordt gesteld. De overheidsdienstverlener neemt zelf het initiatief om burgers en bedrijven te informeren, wanneer uit beschikbare gegevens blijft dat dit voor hen van belang is. Dit uiteraard binnen de wettelijke kaders. (Goal) Proactief Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt en krijgen inzicht waarom ze voor bepaalde dienstverlening wel of niet in aanmerking komen. De overheid houdt hen op de hoogte van het verloop van procedures waarbij ze betrokken zijn. De overheid zorgt ervoor dat haar werkwijze transparant is, kan zich hierover verantwoorden en stelt de informatie die hiervoor nodig is actief beschikbaar. Burgers en bedrijven kunnen de prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de informatie die daarvoor nodig is actief beschikbaar. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid. (Goal) Transparant Uniformiteit is er op gericht om burgers en bedrijven de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is. Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan om hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan, of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. (Goal) Uniform De overheid legt verantwoording af aan het publiek en de volksvertegenwoordiging. De keuzes die ten grondslag liggen aan de inrichting van de dienstverlening zijn inzichtelijk. De overheidsdienstverlener kan laten zien hoe verschillende belangen tegenover elkaar zijn afgewogen. De overheidsdienstverlener rapporteert hoe de dienst functioneert, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. (Goal) Verantwoord Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk Burgers en bedrijven kunnen informatie over dienstverlening vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarbij verwijst de overheidsdienstverlener zo nodig door naar andere overheidsdienstverleners. De dienstverlening is alleen doelmatig als de afnemer de dienst kan vinden. (Goal) Vindbaar Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt. (Goal) Interoperabel Een digitaal onafhankelijke (van big tech) overheid zorgt ervoor dat we als overheid Europees politiek en economisch minder kwetsbaar zijn. (Driver) Digitaal soeverein De (dienstverlening van de) overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt. (Driver) Doelmatig De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Een open overheid helpt om digitale democratie te realiseren en verantwoording af te leggen over het handelen als overheid. (Driver) Open De (dienstverlening van de) overheid is op de toekomst voorbereid. (Driver) Toekomstgericht Toegevoegde waarde voor de maatschappij vanuit algemeen nut en maatschappelijk belang (Driver) Van Maatschappelijke waarde Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen ArchiMateNote GEMMA Hieronder worden alleen relaties getrokken in de GEMMA context van nieuwe elementen. ArchiMateNote NORA ArchiMateNote Principes ArchiMateNote Kwaliteitsdoelen ArchiMateNote Kernwaarden De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats. (Goal) Begrijpelijk Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam Diensten en deeldiensten die bij elkaar horen worden gebundeld aangeboden aan burgers en bedrijven. Zo ervaren zij de dienstverlening als één geheel en worden ze beter bediend. Overheidsdienstverleners en ketenpartners werken samen om dit te bereiken. (Goal) Gebundeld Innovaties kunnen oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwe innovatieve toepassingen vormen de technologische kennisbasis voor vernieuwing op tal van maatschappelijke terreinen. Innovatie maakt nieuwe oplossingen mogelijk, nu en in de toekomst. De overheid benut innovaties om de dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe, meer flexibele en eigentijdse vormen van interactie met burgers en bedrijven. Als lerende organisatie stelt de overheid zich open voor innovatieve oplossingen van het bedrijfsleven en de wetenschap. En maakt ruimte voor innovatie door zich niet te richten op de oplossing maar op het gewenste resultaat. (Goal) Innovatief De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient Burgers en bedrijven worden niet geconfronteerd met overbodige vragen of irrelevante informatie. De overheidsdienstverlener hergebruikt informatie die bekend is, bij zichzelf of bij andere overheidsdienstverleners. De overheidsdienstverlener stelt als dat nodig is informatie beschikbaar aan andere overheidsdienstverleners en ketenpartners, op basis van verantwoord gegevensgebruik. Overheidsdienstverleners en ketenpartners hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om hieraan invulling te geven. Het onnodig opvragen of leveren van informatie kost tijd, wekt irritatie op en verhoogt de kans op fouten. (Goal) Noodzakelijk Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk terecht bij de dienstverlener met verzoeken, ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheidsdienstverlener herstelt met deze inbreng fouten, compenseert tekortkomingen en leert hiervan om haar dienstverlening continu te verbeteren. Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken. Bij inzet van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de waarden, belangen, verwachtingen en zorgen van burgers en bedrijven. (Goal) Ontvankelijk De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy. (Goal) Privacy Burgers en bedrijven krijgen de dienstverlening waar ze recht of behoefte aan hebben. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat informatie hierover beschikbaar wordt gesteld. De overheidsdienstverlener neemt zelf het initiatief om burgers en bedrijven te informeren, wanneer uit beschikbare gegevens blijft dat dit voor hen van belang is. Dit uiteraard binnen de wettelijke kaders. (Goal) Proactief Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt en krijgen inzicht waarom ze voor bepaalde dienstverlening wel of niet in aanmerking komen. De overheid houdt hen op de hoogte van het verloop van procedures waarbij ze betrokken zijn. De overheid zorgt ervoor dat haar werkwijze transparant is, kan zich hierover verantwoorden en stelt de informatie die hiervoor nodig is actief beschikbaar. Burgers en bedrijven kunnen de prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de informatie die daarvoor nodig is actief beschikbaar. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid. (Goal) Transparant Uniformiteit is er op gericht om burgers en bedrijven de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is. Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan om hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan, of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. (Goal) Uniform De overheid legt verantwoording af aan het publiek en de volksvertegenwoordiging. De keuzes die ten grondslag liggen aan de inrichting van de dienstverlening zijn inzichtelijk. De overheidsdienstverlener kan laten zien hoe verschillende belangen tegenover elkaar zijn afgewogen. De overheidsdienstverlener rapporteert hoe de dienst functioneert, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke verbeteringen noodzakelijk zijn. (Goal) Verantwoord Informatie die niet openbaar gemaakt of gedeeld mag worden, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze vertrouwelijke informatie is afdoende afgeschermd voor onbevoegden door passende technische en organisatorische maatregelen. Bekend is wie bevoegdheden heeft om informatie te creëren, kopiëren, wijzigen en vernietigen, en wanneer deze bevoegdheden zijn gebruikt. (Goal) Vertrouwelijk Burgers en bedrijven kunnen informatie over dienstverlening vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarbij verwijst de overheidsdienstverlener zo nodig door naar andere overheidsdienstverleners. De dienstverlening is alleen doelmatig als de afnemer de dienst kan vinden. (Goal) Vindbaar Overheidsdienstverlening moet zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Om dit mogelijk te maken zijn overheidsorganisaties, processen en systemen duidelijk afgebakend en modulair opgebouwd. De positionering van verschillende onderdelen is duidelijk evenals de afspraken die gelden. Hierdoor kunnen gedeelde functies gemakkelijker over overheidsorganisaties gebruikt worden. (Goal) Wendbaar Maak in alle stappen van ontwerp en doorontwikkeling van de dienst de risico's inzichtelijk en stuur op een afgewogen beheersing ervan. (Principle) Beheers risico's voortdurend Beschrijf nauwkeurig, positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod en informeer de afnemer over de dienst, zowel procesmatig als inhoudelijk. (Principle) Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Bied de dienst aan wanneer dit in het belang is of zou kunnen zijn voor de afnemer. (Principle) Bied de dienst proactief aan Baseer oplossingen op zelfstandige componenten (Principle) Bouw diensten modulair op Bundel de dienst met andere voor de afnemer relevante diensten binnen de keten, zodat die in één keer afgenomen kunnen worden. (Principle) Bundel diensten Ga uit van overheidsbreed hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan voordat je overgaat tot het kopen of het laten maken. (Principle) Hergebruik voor kopen, voor maken Maak bij de dienst gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een bronregistratie. (Principle) Informeer bij de bron Lever een gelijkwaardige uitkomst, ongeacht het gebruikte kanaal. Bied de dienst aan via internet, fysiek (off-line) en eventueel via andere passende kanalen waar de afnemer gebruik van kan maken (Principle) Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Geef burgers en bedrijven de zekerheid dat informatie over hen alleen wordt gebruikt voor de doelen waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. (Principle) Pas doelbinding toe Standaardiseer waar het kan, maak specifiek waar het moet. (Principle) Standaardiseer waar mogelijk Ontwerp, realiseer en verbeter de dienst vanuit het perspectief van de afnemer. (Principle) Verplaats je in de gebruiker Bereid de dienst voor op veranderende werklast of reikwijdte. (Principle) Maak diensten schaalbaar Voorkom onnodige complexiteit door activiteiten en middelen die geen waarde toevoegen, weg te laten. (Principle) Streef naar eenvoud De (dienstverlening van de) overheid is zo ingericht dat met een optimale balans tussen kosten, tijdigheid en kwaliteit het beoogde doel wordt bereikt. (Driver) Doelmatig De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend De (dienstverlening van de) overheid is op de toekomst voorbereid. (Driver) Toekomstgericht Niemand hoeft bij dienstverlening van de overheid te vrezen voor gevaren en bedreigingen. (Driver) Veilig De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar (Driver) Vertrouwen ArchiMateNote Principes ArchiMateNote Kwaliteitsdoelen ArchiMateNote Kernwaarden De gemeente heeft als taak uitvoering van wettelijke taken als dienstverlener inclusief toezichthouder en handhaver. (Goal) Rechtmatig Beschrijf de dienst nauwkeurig en positioneer deze helder binnen het dienstenaanbod. (Principle) Beschrijf de dienst nauwkeurig Verifieer doorlopend de kwaliteit en de juiste werking van de componenten en beheersmaatregelen van de dienst. Amsterdam: Borg gedurende de levensloop van onze digitale diensten dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met inachtneming van wettelijke kaders en beleidskaders. (Principle) Verifieer altijd Maak cyclische sturing op de kwaliteit van de dienst mogelijk. (Principle) Stuur cyclisch op kwaliteit RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 23-02-2024 10:49:20 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-02-2024 10:49:20 CET
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
ArchiMate-view Beheer motivatie-relaties
Property "NORA implicaties" (as page type) with input value "https://www.noraonline.nl/wiki/Hanteer_het_zero-trust_model, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_stelselafspraken_over_identificatie_en_authenticatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_toegang_tot_applicaties_en_gegevens_afhankelijk_van_authenticatieniveau, https://www.noraonline.nl/wiki/Richt_een_sterke_logging_en_audit-trail_in, https://www.noraonline.nl/wiki/Segmenteer_het_netwerk, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_onweerlegbaarheid_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_kwaliteit_van_gegevens_van_het_begin_tot_het_einde_van_het_proces, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_werking_van_algoritmes, https://www.noraonline.nl/wiki/Verleen_alleen_strikt_noodzakelijke_toegangsrechten" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.Property "NORA implicaties nl" (as page type) with input value "https://www.noraonline.nl/wiki/Hanteer_het_zero-trust_model, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_stelselafspraken_over_identificatie_en_authenticatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_toegang_tot_applicaties_en_gegevens_afhankelijk_van_authenticatieniveau, https://www.noraonline.nl/wiki/Richt_een_sterke_logging_en_audit-trail_in, https://www.noraonline.nl/wiki/Segmenteer_het_netwerk, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_onweerlegbaarheid_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_kwaliteit_van_gegevens_van_het_begin_tot_het_einde_van_het_proces, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_werking_van_algoritmes, https://www.noraonline.nl/wiki/Verleen_alleen_strikt_noodzakelijke_toegangsrechten" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : GEMMA2/0.9/id-60f84b23-aa8d-4bc0-bbcf-ad2d48e6c494
ArchiMate-model  : GEMMA 2
Label  : Beheer motivatie-relaties
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 60f84b23-aa8d-4bc0-bbcf-ad2d48e6c494
Viewtype  : Contentfilter
GEMMA thema  : Geen
Architectuurlaag  : Motivatie
Domein  : Niet domeingebonden
Detailniveau  : Samenhang
Scope  : Gemeente
NORA implicaties  : https://www.noraonline.nl/wiki/Hanteer_het_zero-trust_model, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_stelselafspraken_over_identificatie_en_authenticatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_toegang_tot_applicaties_en_gegevens_afhankelijk_van_authenticatieniveau, https://www.noraonline.nl/wiki/Richt_een_sterke_logging_en_audit-trail_in, https://www.noraonline.nl/wiki/Segmenteer_het_netwerk, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_onweerlegbaarheid_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_kwaliteit_van_gegevens_van_het_begin_tot_het_einde_van_het_proces, https://www.noraonline.nl/wiki/Verifieer_de_werking_van_algoritmes, https://www.noraonline.nl/wiki/Verleen_alleen_strikt_noodzakelijke_toegangsrechten
Object ID  : 60f84b23-aa8d-4bc0-bbcf-ad2d48e6c494
Object ID_nl  : 60f84b23-aa8d-4bc0-bbcf-ad2d48e6c494,60f84b23-aa8d-4bc0-bbcf-ad2d48e6c494
Original ID  : id-140019de7ec9424dafe38ada26c1953e
Semanticsearch  : beheer motivatie-relaties
Elementen  : 
Relaties  : 
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 03:48.