Doeltreffend

Contextdiagram
De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven. (Driver) Doeltreffend Goal De gemeente gebruikt collectief beheerde voorzieningen Burgers en bedrijven krijgen de dienstverlening waar ze recht of behoefte aan hebben. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat informatie hierover beschikbaar wordt gesteld. De overheidsdienstverlener neemt zelf het initiatief om burgers en bedrijven te informeren, wanneer uit beschikbare gegevens blijft dat dit voor hen van belang is. Dit uiteraard binnen de wettelijke kaders. (Goal) Proactief Driver NORA Goal De gemeente bespaart geld door samen in te kopen Goal De gemeente gebruikt een overzichtelijk informatieland- schap Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk Goal De gemeente biedt betrouwbare toegang tot dienstverlenin- g op maat Goal De gemeente gebruikt gegevensstan- daarden om vermijdbare administratiev- e lasten te voorkomen Burgers en bedrijven en bedrijfsvoering van een gemeente hebben een belang bij interoperabel zijn van data en systemen zodat ketensamenwerking en regie ondersteund wordt. (Goal) Interoperabel Diensten en deeldiensten die bij elkaar horen worden gebundeld aangeboden aan burgers en bedrijven. Zo ervaren zij de dienstverlening als één geheel en worden ze beter bediend. Overheidsdienstverleners en ketenpartners werken samen om dit te bereiken. (Goal) Gebundeld De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats. (Goal) Begrijpelijk Goal De gemeente voldoet aan informatiewett- en zoals de AVG en de BIO De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 17-04-2024 12:28:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 12:28:20 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Driver
Label     Doeltreffend
Definitie     De (dienstverlening van de) overheid bereikt de gestelde doelen en voldoet zo aan de verwachtingen van burgers en bedrijven.
GEMMA type     Kernwaarde
NORA kernwaarde     https://www.noraonline.nl/wiki/Doeltreffend
ID     KWD04
Referentiearchitectuur     NORA
Review 31-10-2022     Het is breder dan dienstverlening, daarom in toelichting de dienstverlening tussen haakjes geplaatst.
GEMMA type     Kernwaarde
Object ID     b6d920f2-ef06-4d2b-940c-1943af4ed2d1
Vindt grondslag in     NORA
Object ID     b6d920f2-ef06-4d2b-940c-1943af4ed2d1
Object ID_nl     b6d920f2-ef06-4d2b-940c-1943af4ed2d1,b6d920f2-ef06-4d2b-940c-1943af4ed2d1
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6303
Semanticsearch     doeltreffend
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.