Neem gegevens als fundament

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Neem gegevens als fundament
Contextdiagram
Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in. (Principle) Neem gegevens als fundament Diensten en de hiervoor benodigde informatie, zijn op het juiste moment klaar voor gebruik. De overheidsdienstverlener zorgt voor de tijdigheid, continuïteit en robuustheid van de dienst, zodanig dat deze: # geleverd kan worden wanneer deze nodig is; # ook in de toekomst geleverd blijft worden; # bestand is tegen verstoringen en aanvallen. De overheidsdienstverlener legt daarom de vereisten over beschikbaarheid vast en evalueert deze regelmatig. De overheidsdienstverlener zorgt ervoor dat de dienst aan de verwachtingen blijft voldoen, die burgers en bedrijven redelijkerwijs mogen stellen. (Goal) Beschikbaar De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Diensten en deeldiensten die bij elkaar horen worden gebundeld aangeboden aan burgers en bedrijven. Zo ervaren zij de dienstverlening als één geheel en worden ze beter bediend. Overheidsdienstverleners en ketenpartners werken samen om dit te bereiken. (Goal) Gebundeld De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar Uniformiteit is er op gericht om burgers en bedrijven de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is. Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan om hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan, of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. (Goal) Uniform Betere dienstverlening door digitalisering gaat in veel gevallen gepaard met een efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee met lagere kosten voor overheidsorganisaties. Burgers en bedrijven verwachten een juist gebruik van middelen, dus zonder verspilling, en dat juist gebruik van middelen ook regelmatig wordt gecontroleerd. (Goal) Kostenefficient Burgers en bedrijven kunnen informatie over dienstverlening vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarbij verwijst de overheidsdienstverlener zo nodig door naar andere overheidsdienstverleners. De dienstverlening is alleen doelmatig als de afnemer de dienst kan vinden. (Goal) Vindbaar Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats. (Goal) Begrijpelijk De overheidsdienstverlener zorgt voor goede informatievoorziening over het aanvragen en leveren van een dienst door deze gebruikersvriendelijk in te richten. De informatie wordt overzichtelijk en in onderlinge samenhang gepresenteerd. Dat is essentieel zodat burgers en bedrijven kunnen bepalen waar ze recht op hebben, en hoe dat recht kunnen halen. (Goal) Overzichtelijk RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 25-02-2024 19:15:41 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-02-2024 19:15:41 CET
Eigenschappen
Property "NORA implicaties" (as page type) with input value "https://www.noraonline.nl/wiki/Draag_zorg_voor_juiste_en_actuele_en_volledige_informatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Hanteer_bewaartermijnen_voor_informatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Leg_auditlogs_vast_bij_de_bronregistratie_van_het_gegeven, https://www.noraonline.nl/wiki/Leg_de_context_van_een_informatieobject_vast_in_metadata, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_gegevens_herleidbaar_tot_de_bron_(herkomst), https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_zoveel_mogelijk_data_beschikbaar_als_open_data, https://www.noraonline.nl/wiki/Pas_de_FAIR_dataprincipes_toe, https://www.noraonline.nl/wiki/Sla_informatie_op_in_een_duurzaam_toegankelijk_bestandsformaat, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_van_ieder_gegeven_de_kwaliteit_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_voor_ieder_gegeven_de_unieke_bron_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_één_verantwoordelijke_vast_voor_ieder_gegeven, https://www.noraonline.nl/wiki/Voorkom_verlies_van_informatie" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
Elementtype     Principle
Label     Neem gegevens als fundament
Definitie     Gebruik gegevens als fundament voor het ontwerp, realisatie en doorontwikkeling van de dienst en richt het beheer hiervan goed in.
Toelichting     De kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens bepaalt de waarde van de dienst. De onderliggende gegevens kennen meestal een veel langere levenscyclus dan de systemen waarin deze verwerkt wordt. Als gegevens op duurzame wijze toegankelijk zijn gemaakt voor mens én machine kunnen deze gegevens dienen als fundering voor verschillende diensten in verschillende toepassingen, door de tijd en over de hele keten heen.
GEMMA type     Principe
Implicatie     Data is het nieuwe goud maar algoritmes die niet discriminerend zijn vanuit ethisch perspectief toevoegen en onafhankelijk van Aziatische en Amerikaanse grote partijen en digitale duurzaamheid borgen. En Open data beschikbaar stellen via standaarden.
Toelichting     De kwaliteit en toegankelijkheid van gegevens bepaalt de waarde van de dienst. De onderliggende gegevens kennen meestal een veel langere levenscyclus dan de systemen waarin deze verwerkt wordt. Als gegevens op duurzame wijze toegankelijk zijn gemaakt voor mens én machine kunnen deze gegevens dienen als fundering voor verschillende diensten in verschillende toepassingen, door de tijd en over de hele keten heen.
ID     GAP10
NORA principe     https://www.noraonline.nl/wiki/Neem_gegevens_als_fundament
Referentiearchitectuur     NORA
Review 31-10-2022     Gebeurtenisgericht werken wordt gemist als alternatief. Daarom toevoegen als AP vanuit de GEMMA na de review.
GEMMA type     Principe
Object ID     e25e9d6f-8e3d-400c-b88d-6ac38df5f2bf
NORA implicaties     https://www.noraonline.nl/wiki/Draag_zorg_voor_juiste_en_actuele_en_volledige_informatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Hanteer_bewaartermijnen_voor_informatie, https://www.noraonline.nl/wiki/Leg_auditlogs_vast_bij_de_bronregistratie_van_het_gegeven, https://www.noraonline.nl/wiki/Leg_de_context_van_een_informatieobject_vast_in_metadata, https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_gegevens_herleidbaar_tot_de_bron_(herkomst), https://www.noraonline.nl/wiki/Maak_zoveel_mogelijk_data_beschikbaar_als_open_data, https://www.noraonline.nl/wiki/Pas_de_FAIR_dataprincipes_toe, https://www.noraonline.nl/wiki/Sla_informatie_op_in_een_duurzaam_toegankelijk_bestandsformaat, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_van_ieder_gegeven_de_kwaliteit_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_voor_ieder_gegeven_de_unieke_bron_vast, https://www.noraonline.nl/wiki/Stel_één_verantwoordelijke_vast_voor_ieder_gegeven, https://www.noraonline.nl/wiki/Voorkom_verlies_van_informatie
Object ID     e25e9d6f-8e3d-400c-b88d-6ac38df5f2bf
Object ID_nl     e25e9d6f-8e3d-400c-b88d-6ac38df5f2bf,e25e9d6f-8e3d-400c-b88d-6ac38df5f2bf
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6162
Semanticsearch     neem gegevens als fundament
Deze pagina is het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 06:34.