Ethisch verantwoord

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Drivers > Ethisch verantwoord
Contextdiagram
De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving (Driver) Ethisch verantwoord Driver Digitale samenleving Goal De gemeente versterkt de digitale veiligheid en voorkomt datalekken Afkorting IBDS (opvolger Data Agenda Overheid) (Driver) Interbestuurlijk- e Datastrategie Uniformiteit is er op gericht om burgers en bedrijven de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk te laten ervaren als één organisatie. De overheid standaardiseert haar dienstverlening waar het kan en levert maatwerk waar het nodig is. Aspecten van dienstverlening die vergelijkbaar zijn krijgen op soortgelijke wijze vorm, door gebruik te maken van standaard bouwstenen. Daarbij kan het gaan om hergebruik van diensten, of onderdelen daarvan, of de toepassing van open standaarden op eigen processen en systemen. (Goal) Uniform Driver Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek De informatie die de overheid gebruikt en levert is -binnen afgesproken kwaliteitscriteria- in overeenstemming met de werkelijkheid. De informatie is correct, compleet en actueel. Burgers en bedrijven hebben inzage in de informatie die hen betreft, wanneer deze is gecreëerd, gelezen, gekopieerd, gewijzigd of vernietigd. Alle relevante informatie wordt verstrekt, er wordt niets verwijderd of achtergehouden. Gebruikte en verstrekte informatie is over diensten heen onderling consistent. (Goal) Integer Digitale diensten voor de overheid zijn voor iedereen bruikbaar oftewel "digitoegankelijk". Bovendien hebben burgers en bedrijven belang bij een overheid die bereikbaar is via verschillende kanalen: bij voorkeur digitaal, indien gewenst via de telefoon, post of persoonlijk. Overheidsdienstverleners communiceren eenduidig via alle beschikbare kanalen en bieden begeleiding aan diegenen die er zonder hulp niet uitkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving. Ze sluiten aan bij de manier waarop afnemers contact met hen willen en kunnen onderhouden. Zowel wat betreft de beschikbare communicatiekanalen, als de tijdstippen waarop contact mogelijk is en de gebruikersvriendelijkheid van de communicatiemiddelen. (Goal) Toegankelijk Overheidsdienstverlening legt zo min mogelijk belasting op het milieu en onze leefomgeving. Dit leidt tot lagere emissies, minder verbruik van grondstoffen, energie en een positieve bijdrage aan de leefomgeving. (Goal) Duurzaam De overheid doet in haar dienstverlening recht aan de zekerheid die burgers en bedrijven daarin mogen stellen. In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd. (Goal) Betrouwbaar De overheidsdienstverlener gebruikt begrijpelijke taal in alle teksten over dienstverlening. Zo is de dienst voor iedereen begrijpelijk, kunnen burgers en bedrijven gemakkelijk een aanvraag doen, een benodigde actie uitvoeren, een vraag stellen en is de daaropvolgende communicatie helder. Het is voor burgers en bedrijven duidelijk wat de betekenis van de informatie is binnen het werkproces waar het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. Automatische besluitvorming (door toepassing van algoritmes) vindt altijd voor burgers en bedrijven op begrijpelijke wijze plaats. (Goal) Begrijpelijk Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk terecht bij de dienstverlener met verzoeken, ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheidsdienstverlener herstelt met deze inbreng fouten, compenseert tekortkomingen en leert hiervan om haar dienstverlening continu te verbeteren. Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken. Bij inzet van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de waarden, belangen, verwachtingen en zorgen van burgers en bedrijven. (Goal) Ontvankelijk InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 17-04-2024 11:57:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 11:57:45 CEST
Eigenschappen
Elementtype     Driver
Label     Ethisch verantwoord
Definitie     De overheid handelt binnen wettelijke kaders met oog voor de belangen van de mensen in de digitale samenleving
GEMMA type     Kernwaarde
Vindt grondslag in     Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek (ipv Agenda Digitale Ethiek) en Interbestuurlijke Datastrategie genaamd IBDS (opvolger Data Agenda Overheid)
ID     KWD06
Referentiearchitectuur     GEMMA
Review 31-10-2022     Zeker gezien de algoritme discussie en afwegingen tussen belangen.
GEMMA type     Kernwaarde
Object ID     61216158-2374-477f-8b9d-138d51bec8eb
Object ID     61216158-2374-477f-8b9d-138d51bec8eb
Object ID_nl     61216158-2374-477f-8b9d-138d51bec8eb,61216158-2374-477f-8b9d-138d51bec8eb
Original ID     id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6305
Semanticsearch     ethisch verantwoord
Deze pagina is het laatst bewerkt op 10 apr 2024 om 20:34.