Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Hoofdstuk: Uitgangspunten en principes

In dit document bouwen we voort op een aantal bestaande architecturen namelijk de GEMMA, Zaakgericht werken, Common Ground en uiteraard DSO-LV.

GEMMA als uitgangspunt

De GEMMA biedt allerlei handvatten voor de informatievoorziening van gemeenten. Deze worden ook hier gebruikt, waar van toepassing. Dit geldt enerzijds voor de architectuurprincipes, zoals beschreven op GEMMA Online. Deze principes zijn:

 1. Beheers risico's voortdurend
 2. Beschrijf de dienst nauwkeurig
 3. Bied de dienst proactief aan
 4. Bied regie op gegevens
 5. Bouw diensten modulair op
 6. Bundel diensten
 7. Geef inzicht in de afhandeling van de dienst
 8. Hergebruik voor kopen, voor maken
 9. Informeer bij de bron
 10. Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat
 11. Maak diensten schaalbaar
 12. Neem gegevens als fundament
 13. Onze gemeente biedt de klant een goede informatiepositie
 14. Onze gemeente denkt vanuit de positie van de klant
 15. Onze gemeente digitaliseert haar diensten en processen
 16. Onze gemeente gaat op een vertrouwelijke manier met gegevens om
 17. Onze gemeente gebruikt generieke processen en functies
 18. Onze gemeente hergebruikt gegevens
 19. Onze gemeente stelt openbare gegevens als open data beschikbaar
 20. Onze gemeente voert regie over uitbestede diensten
 21. Pas doelbinding toe
 22. Standaardiseer waar mogelijk
 23. Streef naar eenvoud
 24. Stuur cyclisch op kwaliteit
 25. Verifieer altijd
 26. Verplaats je in de gebruiker
 27. Zorg voor digitale inclusie
 28. Zorg voor digitale weerbaarheid

Anderzijds nemen we waar het van toepassing is de GEMMA referentiecomponenten over en gebruiken die in de Omgevingswetprojectarchitectuur als uitgangspunt.

Zaakgericht werken als uitgangspunt

De Omgevingswet staat voor integraal en zaakgericht werken. Dit is zo afgesproken in het bestuursakkoord. De minimale variant hiervan is het uitgangspunt dat we in het kader van de Omgevingswet minimaal zaakgericht registreren zoals beschreven in het GEMMA Katern Zaakgericht Werken.

Uitvoering van omgevingswettaken vindt, daar waar meerdere partijen betrokken zijn, plaats in procesketens (ketens van processen). Iedere organisatie voert haar eigen bedrijfsproces uit. Deze bedrijfsprocessen vormen gezamenlijk een procesketen gericht op bijvoorbeeld de behandeling van een vergunningaanvraag of de aanpassing van een omgevingsplan.
In het bestuursakkoord is afgesproken dat de samenwerking in deze procesketen zaakgericht plaatsvindt. Dat betekent dat er sprake is van een keten van bedrijfsprocessen die, vanuit de procesketen gezien, zich gedraagt als een keten van zaken. Kenmerkend hierbij is dat elke zaak zich afspeelt binnen één organisatie cq. bij één ketenpartner (ondersteund door haar eigen informatiesystemen). Of een ketenpartner daadwerkelijk haar bedrijfsprocessen zaakgericht uitvoert, is niet direct relevant. Van belang is daarentegen wel dat tussen de ketenpartners zaakgericht gecommuniceerd en afgestemd wordt (ook al werkt niet iedereen zaakgericht) om uitvoering te geven aan een procesketen zoals bijvoorbeeld die aanvraagbehandeling of die aanpassing. In de ketensamenwerking is dus de afspraak dat de betrokken ketenpartners minimaal doen alsof zij zaken uitvoeren, zaken die aan elkaar gerelateerd zijn. (citaat Rapportage UIVO-i-onderzoek Informatie-architectuur Samenwerking versie 1.0).

Een verder uitwerking van de relatie processen en zaakgericht werken is na te lezen in de GEMMA Procesarchitectuur.

DSO-LV als uitgangspunt

In het Digitaal stelsel omgevingswet is ook aan aantal principes geldig die we meenemen als uitgangspunten voor de relatie van DSO-LV met de gemeentelijke informatievoorziening. De NORA principes die daaraan vooraf gaan zien we als een gegeven en net als bij de GEMMA principes zijn deze bij de betreffende architectuur na te lezen.

De DSO-LV principes zijn:

 • op bedrijfsarchitectuurniveau
  • Eén stelselorganisatie voert regie op het digitaal stelsel (APDSO01)
  • De stelselorganisatie ondersteunt het beantwoorden van vragen over de werking van het digitaal stelsel (APDSO02).
  • Eindverantwoordelijkheid samengestelde omgevingsinformatie is belegd (APDSO02a).
  • Leveranciers van omgevingsinformatie hergebruiken gegevens (APDSO02b).
 • op informatiearchituurniveau
  • Het digitaal stelsel is modulair opgebouwd (APDSO03).
  • Onderdelen en functies zijn ontkoppeld (APDSO04).
  • Hergebruik voor kopen en maken (APDSO05).
  • Gebruikerstoepassingen zijn voor de gebruikers in één loket ontsloten (APDSO06).
  • Alle omgevingswetdocumenten worden op één punt aangeleverd en afgenomen (APDSO07).
  • Bevoegd gezagen leveren omgevingswetdocumenten en toepasbare regels aan (APDSO08).
  • Archivering bij de bron (APDSO09).


Deze pagina is het laatst bewerkt op 21 okt 2023 om 01:01.