Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponenten

Introductie

Op deze bladzijde bieden we in tabelvorm en ter download de requirements (specificaties) aan voor de VTH-software per 2022. Requirements geven inzicht in de wensen en eisen die we stellen aan software. De requirements zijn bedoeld voor gemeenten die zich oriënteren op nieuwe software voor Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaven dan wel een aanbesteding gaan doen. Ze helpen de inhoudelijk specialisten, medewerkers van ICT (functioneel beheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de aan te besteden software. Binnen de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) wordt deze groep componenten (applicaties) ook wel Vergunningen-Toezicht-Handhavingcomponenten (VTH-componenten) genoemd, of te wel de applicaties die het behandelen van Vergunningen en Aanvragen, het houden van Toezicht en de processen ten behoeve van de Handhaving ondersteunen.


Iteratief: Nu een 1.1 versie, straks een 1.2

De requirements worden met input van gemeenten en softwareleveranciers iteratief opgesteld. De onderstaande versie betreft de 1.1 versie. De afgelopen periode zijn opmerkingen en feedback van gemeenten en leveranciers verwerkt tot deze nieuwe versie, die een gemeente kan gebruiken bij het selecteren van software voor VTH ondersteuning. Het betreft hier nadrukkelijk niet de definitieve versie van de requirements. Gezien de ontwikkelingen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet, weten we dat de eisen die we aan de software stellen nog worden aangepast. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van STAM, de Samenwerkfunctionaliteit en een verdere uitbouw van Toezicht & Handhaving. Deze onderwerpen zijn nog in beweging en gaan zorgen voor aanpassingen in de requirements. Ook de feedback die we krijgen van gemeenten en leveranciers leiden ertoe, dat de requirements steeds aangepast zullen worden.

De volgende wijzigingen ten opzichte versie 1.0 zijn doorgevoerd:

Aanpassing in naam requirement VTH018, VTH019, VTH030, VTH032, VTH033, VTH034, VTH035, VTH092
Aanpassing in toelichting VTH002, VTH004, VTH005, VTH006, VTH007, VTH014, VTH016, VTH020, VTH021, VTH027, VTH044, VTH046, VTH049, VTH052, VTH054, VTH058, VTH061, VTH062, VTH063, VTH065, VTH066, VTH068, VTH069, VTH077, VTH078, VTH083, VTH086, VTH093, VTH095
Aanpassing in naam requirement en toelichting VTH008, VTH009, VTH011, VTH012, VTH013, VTH029, VTH031, VTH036, VTH041, VTH042, VTH043, VTH045, VTH051, VTH088
Nieuwe requirement VTH097, VTH098, VTH099, VTH100, VTH101, VTH102
Verwijderde requirement VTH015, VTH022, VTH025, VTH028, VTH037, VTH038, VTH039, VTH040, VTH048, VTH053, VTH055, VTH085


Requirements en aanbesteding

Wil een gemeente starten met een aanbesteding, dan bieden deze requirements een goede basis voor die aanbesteding. Wil je meer weten over de verschillende manieren van aanbesteden en op welke wijze je de daarbij requirements gebruikt? Volg dan de Masterclass verwerven van Omgevingswet software en lees de Handreiking omgevingswetsoftware verwerven die in november op de VNG site is verschenen.

Naar verwachting zullen de meeste leveranciers aan de belangrijkste requirements gaan voldoen (zie ook onderstaande indeling in categorieën). Dit zorgt er voor dat je qua functionaliteit als gemeente niet snel een "foute" keuze kan maken. Toch zullen de leveranciers op onderdelen gaan verschillen. Om hier inzicht in te verkrijgen zullen op deze site en in de handreiking ook vragen verschijnen waarmee een gemeente die inzicht kan verkrijgen. Denk hierbij aan vragen als: Op welke manier zal de leverancier de samenwerkfunctionaliteit van het Digitale Stelsel gaan ondersteunen?


Uniforme manier van uitvragen

Met de requirements en de nog te verschijnen open vragen (zie Handreiking Verwerving) biedt VNG aan gemeenten een uniforme manier van uitvragen van de VTH-software. Een uniforme manier van uitvragen is essentieel om komende periode van implementatie succesvol te laten verlopen. Softwareleveranciers op gebied van VTH staan al onder druk om op 1 januari 2022 werkende software te kunnen leveren. Als iedere gemeente op haar eigen manier met eigen requirements de software gaat aanbesteden, levert dit voor de softwareleveranciers veel werk op. De tijd die ze daarmee besteden aan het meedoen met de aanbesteding, kunnen ze niet gebruiken om de software te ontwikkelen. Door op een als gemeenten op een uniforme wijze aan besteden, zorgen we er voor dat leveranciers kunnen focussen de ontwikkeling van software.

Doorontwikkeling applicaties: Na 1 januari 2022 zal de software voor VTH zich verder ontwikkelen. Gemeenten hebben hierbij aangegeven dat ze graag zien dat de software gaat voldoen aan Common Ground en dat de gehele beleidscyclus (van visie, naar plan, vergunning verlening, toezicht, handhaving en evaluatie) wordt ondersteund met integrale software. Komende periode zal deze doorontwikkeling verder in beeld worden gebracht.


Nieuwe categorieën

We hanteren nieuwe categorieën voor de requirements, die meer in lijn liggen met de ‘Minimale acties Omgevingswet’. De requirements zijn nu onderverdeeld in drie categorieën:

  • Must: Deze functionaliteiten zijn noodzakelijk om de wet uit te kunnen voeren op het moment dat de wet in werking treedt. Het gaat om functionaliteiten om aan te kunnen sluiten op DSO-LV en andere verplichte landelijke voorzieningen en om functionaliteiten om essentiële processtappen uit te kunnen voeren. Functionaliteiten in deze categorie zijn in alle gevallen ‘Must Have’. Voorbeelden hiervan zijn, het kunnen produceren van een omgevingsplan in STOP-formaat en het kunnen publiceren van dit plan naar LVBB, het kunnen ophalen van een vergunningaanvraag in STAM-formaat en het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning.
  • Should: Deze functionaliteiten zijn gezien vanuit het wettelijke minimum niet noodzakelijk om de wet uit te kunnen voeren, maar volgens VNG wel essentieel voor een adequate uitvoering. Deze functionaliteiten zijn volgens VNG minimaal ’Should Have’. U kunt besluiten om enkele van deze functionaliteiten als ‘Must Have’ te bestempelen als u ze voor uw eigen situatie noodzakelijk acht. Een voorbeeld van een functionaliteit in deze categorie is functionaliteit voor het aansluiten op de samenwerkfunctionaliteit van DSO-LV. Deze aansluiting is niet verplicht, maar wel essentieel om binnen de wettelijke termijn een vergunningaanvraag in samenwerking met andere partijen af te kunnen handelen.
  • Onbepaald: Deze functionaliteiten zijn niet noodzakelijk vanuit het wettelijke minimum of essentieel voor een adequate uitvoering. VNG kan daarom aan deze functionaliteiten geen belang toekennen. U dient zelf te bepalen hoe gewenst deze functionaliteiten voor uw situatie is. VNG raadt aan om deze requirements te internaliseren voordat u ze gebruikt bij het definiëren van een PvE voor uw software door uw lokale situatie te vertalen in ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’.


Overzicht VTH-componenten

De VTH-component is de software die benodigd is voor de ondersteuning van de VTH-processen. De component bevat een aantal functies die de verschillende processen ondersteunen. De componenten er omheen hebben een relatie met de VTH-componenten. GEMMA kent de Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Omgevingswet (oftewel VTH-component). Dit is een component voor alle VTH functionaliteit. Voor de Omgevingswet applicatiearchitectuur is deze component in meerdere applicatiefuncties gesplitst. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de component met de applicatiefuncties.

Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent ApplicationComponent Data-analyse-en- monitoringcomponent Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van handhaving Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van toezicht Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren. (ApplicationFunction) Ondersteunen van objecten en activiteiten Besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in het nieuwe Besluitenregister. Dit register is te bevragen via de Besluiten API. Voor meer informatie over deze API wordt verwezen naar de Zaakgericht Werken componenten (https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/standaard/besluiten/index). (ApplicationComponent) Besluitenregister De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Deze svg is op 25-09-2020 04:30:32 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 25-09-2020 04:30:32 CEST

Overzicht VTH-component (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGIn de vorige versie van de requirements was de VTH-component onderverdeeld in meerdere (aparte) applicatiecomponenten, met het idee dat elk component apart aanbesteed en geïmplementeerd zou kunnen worden. In de praktijk zijn leveranciers nog niet zo ver. Daarom is nu de insteek gekozen dat de huidige requirements iets zeggen over de verschillende functies die de VTH-component moet kunnen ondersteunen. Deze aanpak sluit beter aan als gemeenten nu een aanbesteding in de markt willen zetten. Het past bij hetgeen op dit moment door leveranciers geboden wordt.

De modulaire opzet is echter niet buiten beeld. In het kader van Common Ground willen we juist toe naar meer aparte componenten die ontsloten worden door gestandaardiseerde API’s. Dit is echter een andere architectuur waar gemeenten en leveranciers naar toe gaan groeien. Deze nieuwe architectuur wordt de komende maanden vormgegeven en op een aparte pagina verder toegelicht. Meer informatie hierover volgt.


De VTH-component

De component Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent Omgevingswet onderkend een 5-tal applicatiefuncties:

Onderstaande geeft een overzicht van de requirements per applicatiefunctie. Van de VTH-component kunnen per applicatiefunctie de requirements als CSV worden gedownload.


Ondersteunen van generieke VTH-OW functionaliteit

Omschrijving: Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen., Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component horen.

Functionele requirements
Aantal: 55
Requirement Toelichting Categorie
VTH002 Kunnen registeren van de beschikking Voor toezicht, handhaving en monitoring is het van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata. Hierbij wordt metadata opgeslagen zoals: - type beschikking (Vergunning, maatwerkvoorschriften, handhaving) - datum beschikking - geldigheid (bv bij tijdelijke omgevingsvergunning) - betrokken activiteiten. De beschikking wordt als document vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.


Should
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie bij de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.


Should
VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.


Should
VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten, zoals het vastleggen/registreren van advies voor vervolg in relatie tot handhavingsbeleid, bijvoorbeeld: Overtreding J/N, Ernst overtreding, Gedrag overtreder of Advies sanctie. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.


Onbepaald
VTH008 Kunnen starten, stoppen, wijzigen en verwijderen van een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de VTH-software of Zaaksysteem een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV te kunnen starten. Naast het initiëren van een Samenwerking, moet het ook mogelijk zijn om Samenwerkingen te stoppen, te wijzigen als de samenstelling van de samenwerking verandert en te verwijderen als de documenten uit de samenwerking zijn gearchiveerd.


Should
VTH009 Kunnen uitzetten en ontvangen van actieverzoeken via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Adviesaanvragen worden bij een (keten)partner uitgezet in de vorm van een actieverzoek. De VTH software moet deze actieverzoeken in de Samenwerkfunctionaliteit kunnen uitzetten naar partners, maar ook kunnen ontvangen van partners.


Should
VTH013 Kunnen opslaan en opvragen van documenten in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Documenten (adviezen/rapporten/etc) die ketenpartners nodig hebben, moeten gedeeld kunnen worden in de Samenwerking. De VTH software kan hiervoor documenten opslaan in de Samenwerkfunctionaliteit. De documenten die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleet maken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.


Should
VTH020 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden geraadpleegd. Ook bij de uitvoering van Toezicht en Handhaving is het gewenst om de juiste begrippen te kunnen hanteren.


Should
VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumentenregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Als een Verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet.


Onbepaald
VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemechanisme (DROP) Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst.


Must
VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit de Archiefregistratiecomponent Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens/documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een Archiefregistratiecomponent.


Onbepaald
VTH030 Kunnen bevragen van gegevens in de basis- of kernregistraties Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens te raadplegen.


Should
VTH031 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister De VTH software kan een zaak registreren via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in het Zakenregister de zaak te registreren met de status. Deze standaard wordt vervangen door de Zaken API.


Should
VTH032 Kunnen bevragen van gegevens in de Zaaktypecataloguscomponent of het Catalogusregister Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus.


Should
VTH033 Kunnen bevragen van gegevens in de financieel component Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component.


Onbepaald
VTH034 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in het Besluitenregister Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan.


Should
VTH035 Kunnen aanbieden van gegevens aan het data-analyse en monitoringcomponent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.


Onbepaald
VTH036 Kunnen bevragen en wijzigen van gegevens in de Documentregistratiecomponent of het Documentenregister Documenten worden in de Documentregistratiecomponent opgeslagen en niet in de VTH software. Bijhorende metadata worden in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API opgeslagen en kunnen door het VTH-systeem worden bevraagd.


Should
VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan indiener en belanghebbende Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een indiener of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie.


Onbepaald
VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer, indiener en belanghebbende De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (bv. informatieve of inhoudelijke brieven). Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, brief of Berichtenbox. Dit is afhankelijk van de wens van de aanvrager. Het is wettelijk verplicht alle (gebruikelijke) kanalen hiervoor open te houden. Mogelijk dat deze berichten via de Outputmanagementcomponent gestuurd worden, als de gemeente deze heeft.


Onbepaald
VTH043 Kunnen afsluiten van het proces opstellen van de (concept)beschikking Na vaststelling door het bevoegde orgaan (met verwerking van eventuele aanpassingen), wordt het document dat formeel is vastgesteld 'bevroren', waarmee een behandelingsfase is afgerond. Het kan hierbij gaan om - Ontwerp beschikking omgevingsvergunning (college) - Ontwerp advies met instemming (raad) - Definitieve beschikking omgevingsvergunning (college of gemandateerde ambtenaar) - Definitief Advies met instemming (raad) In feite betreft het hier het afronden van een processtap. Dit kan mogelijk leiden tot het aanpassen van een status van de zaak.


Onbepaald
VTH045 Kunnen vastleggen van resultaten van inhoudelijke toetsing van de activiteiten Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd door het bevoegd gezag vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft. De resultaten van de toetsing kunnen in een risicogericht toetsingsprotocol worden vastgelegd.


Should
VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschikking Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden. Het daadwerkelijk accorderen wordt buiten het VTH-systeem gedaan. In feite betreft het hier het starten en volgen van een processtap.


Onbepaald
VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning.


Onbepaald
VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Een risicoprofiel van de aanvraag (en de daarin aangevraagde activiteiten), op basis waarvan een bijbehorende toetsings- en toezichtsprotocol van toepassing is waarin de diepgang overeenkomst met het vastgelegde risicoprofiel.


Should
VTH056 Kunnen bepalen en registreren van de te volgen procedure Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo'n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit.


Onbepaald
VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart.


Onbepaald
VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging. Bijvoorbeeld door vanuit de deeltoetsingen (op hoofdlijnen) direct inzichtelijk te krijgen welke knelpunten er zijn en wat passend is (en dus geen issue is). Dit kan dan direct de agenda voor de integrale afweging zijn.


Onbepaald
VTH063 Kunnen opstellen van een besluit Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen. De oplossingen die tijdens de integrale afweging gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. Tevens mogelijkheid om concreet aan te geven welke motivering in de tekst van de beschikking moet worden opgenomen en welke voorschriften (indien van toepassing).


Onbepaald
VTH064 Kunnen opstellen van een toetsingsdocument Een behandelaar toetst een activiteit binnen de VTH-zaak en moet de toetsing met het resultaat kunnen vastleggen in een document. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Onbepaald
VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel. De afspraken kunnen vastgelegd zijn in de PDC Omgevingswet.


Should
VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/besluitvorming In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend.


Onbepaald
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Onbepaald
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Onbepaald
VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld.


Onbepaald
VTH075 Kunnen inplannen van werkzaamheden Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar. Het Verzoek moet kunnen worden toegekend aan een (hoofd)behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het Verzoek.


Onbepaald
VTH079 Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen Afhandeling van zaken volgt lang niet altijd de 'happy flow' c.q. is lang niet altijd en lineair proces. Soms moeten delen van het proces worden herhaald/opnieuw. Uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar deskundig is, goed kan bepalen hoe het proces verder moet en daarbij dus flexibel keuzes kan maken. Processen moeten dus slim modulair kunnen worden geïmplementeerd.


Onbepaald
VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar/behandelaren/adviseurs Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren.


Should
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Should
VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatiebreed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende.


Should
VTH083 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk.


Should
VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zakenregister nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard Zaken API.


Should
VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt.


Should
VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent of in het Zakenregister De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent of het Zakenregister.


Should
VTH089 Kunnen aanvragen van intern advies Inhoudelijk deskundige adviseurs kunnen vanuit de VTH software gevraagd worden om advies uit te brengen in een VTH-zaak. De VTH software biedt hiervoor bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het versturen van een interne e-mail of gebruikt hiervoor een ander notificatiemechanisme.


Onbepaald
VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is.


Should
VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen.


Onbepaald
VTH093 Kunnen registeren van een zaak Het Verzoek wordt geregistreerd via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister.


Should
VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd.


Should
VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken. Dit geldt niet alleen voor planvorming en vergunningverlening (via DSO-LV), maar ook voor toezicht en handhaving in de bestaande situatie (nog niet via DSO-LV).


Should
VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken.


Should
VTH099 Kunnen abonneren op en ontvangen van notificaties van de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Door de Samenwerkfunctionaliteit worden notificaties gestuurd naar partners als er in de Samenwerking iets is gewijzigd. Dit kan een uitnodiging voor een nieuwe samenwerking zijn, een actieverzoek of een nieuwe status van het uitgezette actieverzoek of een notificatie als er een document beschikbaar is gesteld in de Samenwerking.


Should
VTH100 Kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen van rechten op documenten in een Samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV De VTH software moet rechten op documenten die in de Samenwerking worden gedeeld met partners kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen.


Should
VTH101 Kunnen bevragen van gegevens uit de lokale dan wel landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Adressen of gebieden (waar de aanvraag over gaat) die worden gebruikt in het Verzoek kunnen in de Basisregistraties (zoals de BAG) bevraagd worden. Zo moet BAG (pand(-id) of vbo(-id)) opgehaald kunnen worden en als relatie vastgelegd kunnen worden in het VTH systeem. Als er geen relatie is met een bestaand BAG object dan moet een (tijdelijk) geometrie (punt of vlak) kunnen opnemen. Ook is het wenselijk een BAG attribuut zoals status, bijvoorbeeld object in onderzoek of geconstateerd, op te kunnen vragen. BAG beheerders geven aan welk nieuw verblijfsobject/adres gebruikt moet worden. Zo kunnen deze adressen direct in het besluit opgenomen kunnen worden.


Should
VTH102 Kunnen versturen van notificaties aan andere systemen als er gegevens in het VTH-systeem zijn gewijzigd Dit is nodig voor starten van BAG proces, verkrijgen brondocument (vergunning, bouwtekeningen, etc.) voor de BAG, melding dat er een vergunning is verleend (gereedmelding), etc. Idealiter verloopt deze notificatie via de Notificatierouteringcomponent.


Onbepaald
  • Download als CSV


Ondersteunen van aanvragen en meldingen

Omschrijving: Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen., Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen.

Functionele requirements
Aantal: 29
Requirement Toelichting Categorie
VTH010 Kunnen ontvangen van het triggerbericht uit DSO-LV De DSO-LV stuurt een triggerbericht dat er een Verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de nieuwste standaard en zichtbaar zijn in ontvangen Verzoeken. Het Bevoegd Gezag (of de Uitvoerende Instantie) kan het Verzoek doorsturen naar een ander Bevoegd Gezag als zij concludeert dat het Verzoek niet juist is gerouteerd. Hiervoor wordt door het DSO-LV een nieuw triggerbericht naar het nieuwe Bevoegd Gezag gestuurd, en indien van toepassing naar de nieuwe uitvoerende instantie. Het nieuwe triggerbericht is identiek aan het oorspronkelijke bericht, behalve de elementen heeftAlsVerantwoordelijkeVoorBehandeling en eventueel isUitbesteedVoorBehandelingAan. Aan het verschil tussen de indienDatum en de berichtverzenddatum kan het nieuwe Bevoegd Gezag al concluderen dat het om een doorgestuurd Verzoek gaat. Als het nieuwe Bevoegd Gezag het hele Verzoek ophaalt ontvangt het de Verzoek XML met daarin de historieinformatie voor Bevoegd gezag en Uitvoerende instantie. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van vooroverleg (Vooroverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: Aanvraag vergunning, Melding, Informatie, Informatie ongewoon voorval, Aanvraag Maatwerkvoorschrift, Melding gelijkwaardige maatregel, Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel.


Must
VTH011 Kunnen ophalen van het Verzoek uit DSO-LV Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kan het Verzoek op basis van de nieuwste standaard (via de API 'Ophalen Verzoek') worden opgehaald uit het DSO-LV. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van Vooroverleg (Omgevingsoverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: Aanvraag vergunning, Melding, Informatie, Informatie ongewoon voorval, Aanvraag maatwerkvoorschrift, Melding gelijkwaardige maatregel, Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel.


Must
VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij het Verzoek uit het DSO-LV Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het Verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO-LV (eveneens via de API 'Verzoek ophalen'). De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent via de ZDS standaard of in het Documentenregister via de Documenten API.


Must
VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de Samenwerkfunctionaliteit, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie.


Onbepaald
VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV Verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag Het zaaknummer bij een bevoegd gezag is een uniek nummer. Het DSO-LV Verzoeknummer is ook een uniek nummer dat de aanvrager vanuit het Omgevingsloket heeft ontvangen. Voor zowel aanvrager, bevoegd gezag en alle betrokkenen bij de behandeling is het daarom noodzakelijk dat er een relatie kan worden gelegd tussen het DSO-LV Verzoeknummer en het eigen interne zaaknummer (afkomstig van het Zaakregister), o.a. voor heldere communicatie en goede koppeling naar andere gerelateerde zaken.


Should
VTH017 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit de vragenboom die meegestuurd zijn in het Verzoek De antwoorden bij de indieningsvereisten van de aanvrager geven al belangrijke informatie over vergunningplichten in relatie tot de voorgenomen activiteiten. Dit is elementaire informatie bij de intake van de aanvraag en de start van de behandeling.


Should
VTH018 Kunnen ophalen van indieningsvereisten uit het DSO-LV Aanvragen moeten voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Om dit te kunnen toetsen moeten deze indieningsvereisten opgehaald kunnen worden uit het DSO-LV.


Should
VTH019 Kunnen doorsturen van het Verzoek via DSO-LV naar ander bevoegd gezag Indien het Verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het Verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. Het koppelvlak die het DSO-LV hiervoor beschikbaar stelt, wordt daarbij gebruikt.


Must
VTH021 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden opgehaald. Ook bij de uitvoering van Toezicht en Handhaving is het gewenst om de juiste begrippen te kunnen hanteren.


Should
VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.


Should
VTH027 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzagelegging Ontwerpbesluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. In het VTH-systeem moet aangegeven kunnen worden dat het een openbaar document is. Het daadwerkelijk publiceren van een archiefwaardig document wordt niet door het VTH-systeem gedaan.


Should
VTH044 Kunnen geheel of gedeeltelijk buiten behandeling stellen van een aanvraag Een ingediend Verzoek moet geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld kunnen worden. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld voor het ingediende Verzoek geen vergunningsplicht is of als niet of in onvoldoende mate aan de gestelde aanvraagvereisten is voldaan. Dit betreft de status van de zaak zetten via de ZDS standaard in de Zaakregistratiecomponent of via de Zaken API in het Zaakregister.


Should
VTH047 Kunnen laten toetsen van de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking Bij eenvoudige vergunningaanvragen wordt op ambtelijk niveau besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het belangrijk de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking in elk geval door een tweede persoon (een collega of teamleider) te laten toetsen.


Onbepaald
VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikking Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Onbepaald
VTH051 Kunnen afhandelen van een planschadeprocedure Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk. Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat. Mogelijk dat hiervoor een deelzaak wordt gestart.


Onbepaald
VTH057 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling Op grond van de vastgestelde legestarieven (berekeningsmethode) worden met behulp van specificaties binnen de aanvraag (activiteiten, specifieke variabelen als bouwsom, vloeroppervlak) de verschuldigde leges berekend voor de behandeling van een specifieke aanvraag.


Onbepaald
VTH059 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd De indieningsvereisten voor aanvragen zijn gedeeltelijk landelijk en gedeeltelijk lokaal vastgesteld. Als (essentiële) vereisten ontbreken, kan de aan vraag niet goed worden beoordeeld en kan er geen goed afwegen besluit worden genomen op de aanvraag. Aanvragen die niet voldoen, kunnen daarom buiten behandeling worden gesteld.


Onbepaald
VTH062 Kunnen opstellen van een advies Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Ten behoeve van de integrale afweging moet kunnen worden aangegeven welke knelpunten er zijn en wat passend is (en dus geen issue is). Dit vormt dan gelijk de input voor de agenda van een gezamenlijke, integrale afweging.


Onbepaald
VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rapportages De ingediende zienswijzen worden (tijdens een hoorzitting) besproken en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie.


Onbepaald
VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit De verschillende activiteiten worden (als deelzaken) in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.


Onbepaald
VTH074 Kunnen agenderen van een adviesvraag aan de Gemeenteraad De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze.


Onbepaald
VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden: de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken.


Must
VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase.


Onbepaald
VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. Ook bij Handhaving moet het mogelijk zijn termijnen te kunnen verlengen.


Must
VTH084 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces Naast de wettelijke termijn, hanteren veel bevoegde gezagen servicetermijnen die korter zijn. Deze moeten kunnen worden ingesteld en vervolgens moet per proces de doorlooptijd worden bijgehouden en behoeve van rapportages.


Onbepaald
VTH092 Kunnen doen van verzoek om wijziging in omgevingsplan Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is.


Onbepaald
VTH097 Kunnen ontvangen van het kopie-triggerbericht uit DSO-LV Als Verzoeken door een andere (uitvoerende) organisatie dan het verantwoordelijke Bevoegd Gezag worden uitgevoerd, dan gaat het originele triggerbericht naar die betreffende (uitvoerende) organisatie. Daarbij wordt er een kopie-triggerbericht naar het Bevoegd Gezag gestuurd. De VTH software moet dit kopie-triggerbericht kunnen ontvangen.


Must
VTH098 Kunnen verwijderen van een Verzoek uit de werkmap van het DSO-LV Als het Verzoek volledig is afgehandeld, kan het Bevoegd Gezag de werkmap verwijderen in de DSO-LV. Dit verwijderen staat los van het verzoek in mijn omgevingsloket van de indiener. Die staat nog in de zogenoemde Projectmap.


Must
VTH103 Kunnen verwerken van meerdere activiteiten van hetzelfde type in het Verzoek In het Verzoek kunnen meerdere activiteten van hetzelfde type worden opgenomen. Het VTH-systeem moet deze verschillende activiteiten kunnen onderscheiden en kunnen verwerken.


Must
  • Download als CSV


Ondersteunen van toezicht

Omschrijving: Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen., Deze functie is bedoeld om de processen van toezicht te ondersteunen.

Functionele requirements
Aantal: 7
Requirement Toelichting Categorie
VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren.


Onbepaald
VTH007 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag of een uitvoeringsorganisatie Het kan voorkomen dat een incident onder regelgeving en/of bevoegdheid valt van een ander bevoegd gezag. De melding incident moet dan kunnen worden doorgestuurd naar dat bevoegde gezag. Het kan ook voorkomen dat een melding incident wel bij het juiste bevoegde gezag binnenkomt, maar dat binnen het takenpakket van een uitvoeringsdienst valt. In dat geval moet het kunnen worden doorgestuurd naar die uitvoeringsdienst.


Onbepaald
VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.


Should
VTH052 Kunnen opstellen van een proces-verbaal Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). Hieruit kan een formeel document - het proces-verbaal - worden gegenereerd.


Onbepaald
VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de juiste sancties op te leggen en om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag.


Onbepaald
VTH066 Kunnen prioriteren van toezicht op basis van lokaal uitvoeringsbeleid Op basis van het uitvoeringsbeleid bepaalt het bevoegd gezag in welke volgorde toezicht wordt gehouden. De prioritering kan gebeuren op basis van inspecties op thema's, onderwerpen en prioriteit.


Onbepaald
VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt.


Onbepaald
  • Download als CSV


Ondersteunen van handhaving

Omschrijving: Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen., Deze functie is bedoeld om de processen voor handhaving te ondersteunen.

Functionele requirements
Aantal: 5
Requirement Toelichting Categorie
VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de juiste sancties op te leggen en om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag.


Onbepaald
VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rapportages De ingediende zienswijzen worden (tijdens een hoorzitting) besproken en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie.


Onbepaald
VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt.


Onbepaald
VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit De verschillende activiteiten worden (als deelzaken) in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.


Onbepaald
VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet. Ook bij Handhaving moet het mogelijk zijn termijnen te kunnen verlengen.


Must
  • Download als CSV


Ondersteunen van objecten en activiteiten

Omschrijving: Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren., Deze functie is bedoeld om de processen te ondersteunen die de vergunde objecten en activiteiten registeren en beheren.

Functionele requirements
Aantal: 1
Requirement Toelichting Categorie
VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingsobjecten en -activiteiten De fysieke leefomgeving verandert voordurend, als gevolg van vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc).


Should
  • Download als CSV