Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponenten

Introductie

Bij het in beeld brengen van de functionaliteit maken we onderscheid tussen de generieke functionaliteit (die voor alle componenten in de groep geldt) en specifieke functionaliteit die slechts een van de componenten in de groep betreft. Mocht op een later moment blijken dat ook van andere applicatiecomponenten een nadere uitwerking naar services gewenst is, dan zal dat t.z.t. worden gedaan.

VTH-referentiecomponenten

GEMMA kent de Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent. Dit is een component voor alle VTH functionaliteit. Voor de Omgevingswet applicatiearchitectuur splitsen we deze component in meerdere componenten. Enerzijds door het Common Ground uitgangspunt waarbij processen en gegevens worden gescheiden. Anderzijds is de aard van de organisatorische indeling, procesondersteuning en interactie met de gebruikers van verschillende doelgroepen zo groot dat ook om die manier een verticale scheiding in componenten kan worden doorgevoerd. Deze laatste splitsing zorgt voor een opdeling van Vergunningen, Toezicht en Handhaving functionaliteiten.

Het voormalige VTH-component wordt hiermee gesplitst in:

Afhandelreferentiecomponenten

 1. Vergunning- en-melding-afhandelcomponent (download als CSV)
 2. Toezichtafhandelcomponent (download als CSV)
 3. Handhavingafhandelcomponent (download als CSV)


Gegevensbeheercomponenten (nieuw)

 1. Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-beheercomponent (download als CSV)
 2. VTH-besluiten-beheercomponent (download als CSV)


Registratiereferentiecomponenten

 1. Vergunning- en-melding-registratiecomponent (download als CSV)
 2. Toezichtregistratiecomponent (download als CSV)
 3. Handhavingregistratiecomponent (download als CSV)
 4. Leefomgevingobjecten-en-activiteitencomponent (download als CSV)
 5. VTH-besluitenregistratiecomponent (download als CSV)


Afhandelreferentiecomponenten

Vergunning- en-melding-afhandelcomponent

Omschrijving: Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW

Vergunning-en-meldingafhandelcomponent: Ondersteunen bij afhandeling vergunning aanvraag
Requirement Toelichting MoScoW
V1. Ondersteunen bij intake vergunningaanvraag Ondersteuning bij registratie en publicatie, toewijzing.
V101 Kunnen ontvangen van STAM bericht (VMG007)
V102 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit vragenboom (voorkomen dubbel uitvragen / overtypen van gegevens)
V103 Kunnen doorsturen aanvraag of melding (via DSO-LV) naar ander bevoegd gezag (=requirement VMG1.)
V104 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten in DSO-LV werkmap (VMG007)
V105 Kunnen aanmaken van zaak (VMG012)
V106 Kunnen starten van een keten van zaken (in geval van meerdere betrokken bevoegd gezagen, VGM012)
V107 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag
V108 Kunnen samenstellen activiteiten tot een vergunning
V121 Kunnen publiceren van aanvraag ten behoeve van belanghebbenden *Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar
V122 Kunnen controleren of de aanvraagde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn
V123 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de (vorm)vereisten, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd
V124 Kunnen controleren op bestaande (lopende) vergunningaanvragen (via VMG014)
V2.Ondersteunen bij inhoudelijk behandelen vergunningaanvraag Ondersteuning bij coördineren vergunningendelen andere bestuursorganen, evt. ontwerpbesluit en terinzagelegging, aanpassing tot conceptbesluit.
V201 Kunnen controleren op toepasselijkheid van coodrinatieregeling
V202 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners
V203 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan een vergunning (zie: VMG010)
V211 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies
V212 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag
V213 Kunnen uitvoeren van planschade-risicoanalyse
V214 Ondersteuning bieden voor gebruik van integraal toetsingsprotocol
V215 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning (VMG005)
V216 Kunnen doen van verzoek om aanpassing in omgevingsplan (relevante requirement?)
V221 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen
V222 Kunnen aangeven van een risicoprofiel
V223 Kunnen opstellen van een ontwerpbeschikking
V231 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling
V3. Ondersteunen bij besluiten vergunningaanvraag Ondersteuning bij nemen besluit op ambtelijk of eventueel bestuurlijk niveau.
V301 Kunnen uitvoeren van uniforme openbare voorbereidingsprocedure (bij uitgebreide procedure) inclusief:
V302 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzage legging
V303 Kunnen registreren van ingediende zienswijzen
V304 Kunnen registreren van persoon of bedrijf die zienswijze heeft ingediend (ten behoeve van bekendmaking)
V305 Kunnen opstellen van eindverslag UOVP
V311 Kunnen opstellen van besluit vergunningaanvraag
V4. Ondersteunen bij bekendmaken besluit vergunningaanvraag Ondersteuning bij leveren, publiceren besluit en informeren belanghebbenden.
V401 Kunnen verzenden van de beschikking aan de initiatiefnemer
V402 Kunnen registreren van de vergunning en het besluit (VMG013)
V403 Kunnen publiceren van besluit (beschikbaar maken) via KOOP (DROP) (VMG009)
V404 Kunnen registeren van vergunning in landelijke registraties (zoals het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen)
V411 Kunnen agenderen van toezicht (VMG007. Kunnen zaakgericht werken)

Vergunning-en-meldingafhandelcomponent: Ondersteunen bij afhandelen melding
Requirement Toelichting MoScoW
M1. Ondersteuning bij het afhandelen van een melding
M101 Kunnen weigeren van de melding
M102 Kunnen aangeven van een risico profiel
M103 Kunnen opleggen van maatwerkvoorschriften

Vergunning-en-meldingafhandelcomponent: Generieke ondersteuning bij afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen
Requirement Toelichting MoScoW
VMG001. Kunnen gebruiken van de Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) Ontvangen STAM-berichten en het opvragen van de bijbehorende documentatie
VMG001001 Kunnen ontvangen van STAM bericht vanaf DSO-LV
VMG001002 Kunnen opvragen van documentatie uit werkmap in DSO-LV
VMG002. Kunnen doorsturen aanvraag of melding naar een ander bevoegd gezag. Indien een verzoek van een indiener via het DSO-LV Omgevingsloketdoor onterecht is terechtgekomen bij het betreffende bevoegd gezag moet de toepassing in staat zijn de aanvraag via het DSO-LV door te sturen naar een andere bevoegd gezag.
VMG003. Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk behandelen van een vergunning.
VMG004. Kunnen interacteren met DSO-LV stelselcatalogus Kunnen interacteren met de DSO-LV stelselcatalogus.
VMG004001 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus
VMG004002 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe
VMG004003 Kunnen toevoegen van een (niet in de stelselcatalogus aanwezig) begrip
VMG006. Kunnen monitoren van omgevingswaarden Optionele requirement. Kan ook worden gerealiseerd door aparte Monitoring component.
VMG007. Kunnen zaakgericht werken Voor zaakgericht werken verwijzen we naar de generieke GEMMA requirements in Zaakgericht Werken in GEMMA.

Onder zaakgericht werken valt ook de functionaliteit voor het agenderen van toezicht.

VMG008. Kunnen genereren van rapportages Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages.
VMG008001 Rapportage voor kunnen beheersen werkvoorraad
VMG008002 Rapportage voor ontdekken van trends
VMG008003 Rapportage voor analyse van afhandeling
VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht.
VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbende VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten?
VMG011. Kunnen publiceren van besluit via KOOP (DROP) Met DROP van KOOP publiceren van besluit omtrent vergunningen aanvraag.
VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand)
VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
 • VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie?
 • VRAAG: VTH gegevens verder specificeren?


VMG013001 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent
VMG013002 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component
VMG013003 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisratiecomponent
VMG013004 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent
VMG013005 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent
VMG013006 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratie component
VMG013007 Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiecomponent
VMG013008 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcomponent
VMG013009 Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties
VMG014. Kunnen interacteren met archief functionaliteit
 • VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie?


VMG014001 Kunnen exporteren van archiefwaardige gegevens / documenten naar archief functionaliteit
VMG014002 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit
VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing.
 • VRAAG: overlap met zaakgericht werken?
VMG016001 Kunnen monitoren van statussen
VMG016002 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraag proces
VMG016003 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen.
 • Download als CSV


Toezichtafhandelcomponent

Omschrijving: Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
T1. Ondersteuning Intake toezicht houden


T102 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit vragenboom (voorkomen dubbel uitvragen / overtypen van gegevens)
T103 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag.
T104 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het webformulier
T105 Kunnen aanmaken van zaak (VMG012)
T106 Kunnen starten van een keten van zaken (in geval van meerdere betrokken bevoegd gezagen, VGM012)
T108 Kunnen samenstellen activiteiten tot een situatie waarop toezicht moet worden gehouden vergunning
T109 Kunnen relateren van de toezichtzaak aan andere zaken
T121 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar
T122 Kunnen controleren of de gemelde en/of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn
T124 Kunnen controleren op bestaande (lopende) vergunningaanvragen (via VMG014)
T2. Ondersteunen voorbereiden toezicht houden Ondersteuning bij voorbereiden uitvoeren toezicht, evt. coördineren toezichtdelen andere bestuursorganen.


215 Kunnen gebruiken van toepasbare regels uit DSO-LV ten behoeve van het inhoudelijk voorbereiden van toezicht houden
T202 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners
T203 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan voorbereiding toezicht houden.
T211 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies
T212 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag
T221 Kunnen uitvoeren van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen
T222 Kunnen aangeven van een risicoprofiel van de situatie waarop toezicht moet worden gehouden op basis van bekende gegevens (historie vergunningen, toezicht, handhaving), regelgeving en VTH uitvoeringsbeleid.
T223 Kunnen opstellen van een toezichtplan
V214 Ondersteuning bieden voor gebruik van integraal toezichtsprotocol
T3. Ondersteunen uitvoeren toezicht


T301 Kunnen vastleggen van de geconstateerde situatie in een toezichtrapport, inclusief evt. foto- en videomateriaal
T302 Kunnen registreren van het toezichtrapport als formeel, vastgesteld document.
T303 Kunnen samenwerken met ketenpartners aan vastleggen en beoordelen geconstateerde situatie
T311 Kunnen van aanvragen van intern en extern advies
T312 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag
T321 Kunnen registeren en categoriseren van geconstateerde overtredingen m.b.t. activiteit en regelgeving
T322 Kunnen categoriseren van geconstateerde overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie
T323 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen op basis van lokaal uitvoeringsbeleid.
T344 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie.
T4. Ondersteunen bekendmaken resultaten toezichthouden Ondersteuning bij leveren toezichtrapportage aan behandelaar van de lopende zaak (vergunning, melding incident, opleggen sanctie, toepassen sanctie) of de nieuw te starten zaak (opleggen sanctie).


T401 Kunnen versturen van toezichtrapport en advies/beslissing voor vervolg aan lopende zaak
T402 Kunnen agenderen van nieuwe zaak in handhavingscomponent (opleggen sanctie) met bijbehorende documenten (of link naar toezichtzaak)
T403 Kunnen verzenden toezichtrapport en beoordeling aan overtreder/verantwoordelijke, derde belanghebbenden

Toezichtafhandelcomponent: Generieke ondersteuning bij toezicht
Requirement Toelichting MoScoW
VMG008. Kunnen genereren van rapportages Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages.
VMG008001 Rapportage voor kunnen beheersen werkvoorraad
VMG008002 Rapportage voor ontdekken van trends
VMG008003 Rapportage voor analyse van afhandeling
VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht.
VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbende VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten?
VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand)
VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
 • VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie?
 • VRAAG: VTH gegevens verder specificeren?


VMG013001 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent
VMG013002 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component
VMG013003 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisratiecomponent
VMG013004 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent
VMG013005 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent
VMG013006 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratie component
VMG013007 Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiecomponent
VMG013008 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcomponent
VMG013009 Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties
VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing.
 • VRAAG: overlap met zaakgericht werken?
VMG016001 Kunnen monitoren van statussen
VMG016002 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraag proces
VMG016003 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen.
 • Download als CSV


Handhavingafhandelcomponent

Omschrijving: Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW

Handhavingafhandelcomponent: Generieke ondersteuning bij handhaving
Requirement Toelichting MoScoW
VMG008. Kunnen genereren van rapportages Kunnen samenstellen van eigen rapportages en kunnen genereren van rapportages.
VMG008001 Rapportage voor kunnen beheersen werkvoorraad
VMG008002 Rapportage voor ontdekken van trends
VMG008003 Rapportage voor analyse van afhandeling
VMG009. Kunnen samenwerken met ketenpartners Requirement benodigd tijdens processen voor vergunning verlening. Gewenste functionaliteit wordt onderzocht.
VMG010. Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer en belanghebbende VRAAG: op welke manier gaat de gemeente contact onderhouden met de initiatiefnemer en belanghebbende? Is er behoefte aan een registratie van initiatiefnemers en belanghebbenden bij een bepaalde aanvraag incl de registratie van de (verplichte) contactmomenten?
VMG012. Kunnen uitwisselen van gegevens met externe bronnen Kunnen gebruik maken van externe bronnen zoals basisregistraties en informatieproducten (Bijvoorbeeld voor het herkennen van een adres met een Rijks- of Gemeentelijk Monument dan wel een Karakteristiek pand)
VMG013. Kunnen uitwisselen van gegevens met gemeentelijke registraties
 • VRAAG: waar zit de scheiding tussen archief en registratie?
 • VRAAG: VTH gegevens verder specificeren?


VMG013001 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent
VMG013002 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component
VMG013003 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregisratiecomponent
VMG013004 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent
VMG013005 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent
VMG013006 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratie component
VMG013007 Kunnen uitwisselen van gegevens met het zaakregistratiecomponent
VMG013008 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieelcomponent
VMG013009 Kunnen uitwisselen van gegevens met overige relevante registraties
VMG016. Kunnen besturen van gehele werkproces Kunnen besturen van werkproces doormiddel van een workflow management functie (evt BPMN en SDU) en termijnsturing.
 • VRAAG: overlap met zaakgericht werken?
VMG016001 Kunnen monitoren van statussen
VMG016002 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraag proces
VMG016003 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen.
 • Download als CSV


Gegevensbeheercomponenten

Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-beheercomponent

Omschrijving:

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Beheren van leefomgevingobjecten en -activiteiten


 • Download als CSV


VTH-besluiten-beheercomponent

Omschrijving:

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Beheren van VTH-besluiten


 • Download als CSV


Registatiereferentiecomponenten

Vergunning- en-melding-registratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenprocessen

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Registreren en delen van meldingsgegevens


Onbepaald
Registreren en delen van vergunningsgegevens


 • Download als CSV


Toezichtregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Registreren en delen van toezichtgegevens


 • Download als CSV


Handhavingregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Registreren en delen van handhavinggegevens


 • Download als CSV


Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent

Omschrijving: Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Registreren en delen van leefomgevingobjecten en -activiteiten


 • Download als CSV


VTH-besluitenregistratiecomponent

Omschrijving:

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoSCoW
Registreren en delen van VTH-besluiten


 • Download als CSV