Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponenten

Introductie

Op deze bladzijde bieden we in tabelvorm en ter download de requirements (specificaties) aan voor de VTH-software per 2021. Requirements geven inzicht in de wensen en eisen die we stellen aan software. De requirements zijn bedoeld voor gemeenten die zich oriënteren op nieuwe software voor Vergunningverlening, Toezichthouden en Handhaven dan wel een aanbesteding gaan doen. Ze helpen de inhoudelijk specialisten, medewerkers van ICT (functioneel beheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de aan te besteden software. Binnen de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) wordt deze groep componenten (applicaties) ook wel Vergunningen-Toezicht-Handhavingcomponenten (VTH-componenten) genoemd, of te wel de applicaties die het behandelen van Vergunningen en Aanvragen, het houden van Toezicht en de processen ten behoeve van de Handhaving ondersteunen.


Iteratief: Nu een 1.0 versie, straks een 1.1

De requirements worden met input van gemeenten en softwareleveranciers iteratief opgesteld. De onderstaande versie betreft de 1.0 versie. Dit is een voorlopig stabiele versie die een gemeente kan gebruiken bij het selecteren van software voor VTH ondersteuning. Het betreft hier nadrukkelijk niet de definitieve versie van de requirements. Gezien de ontwikkelingen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet, weten we dat de eisen die we aan de software stellen nog worden aangepast. Denk hierbij aan de doorontwikkeling van STAM, de samenwerkingsruimte en een verdere uitbouw van Toezicht & Handhaving. Deze onderwerpen zijn nog in beweging en gaan zorgen voor aanpassingen in de requirements.

Requirements en aanbesteding

Wil een gemeente in de zomer van 2019 starten met een aanbesteding, dan bieden deze requirements een goede basis voor die aanbesteding. Wil je meer weten over de verschillende manieren van aanbesteden en op welke wijze je de daarbij requirements gebruikt? VNG komt eind juni, begin juli met zowel een masterclass aanbesteden van Omgevingswet software als met een Handreiking Aanbesteden. Naar verwachting zullen de meeste leveranciers aan de belangrijkste requirements gaan voldoen (zie ook onderstaande indeling in categorieën). Dit zorgt er voor dat je qua functionaliteit als gemeente niet snel een "foute" keuze kan maken. Toch zullen de leveranciers op onderdelen gaan verschillen. Om hier inzicht in te verkrijgen zullen op deze site en in de handreiking ook vragen verschijnen waarmee een gemeente die inzicht kan verkrijgen. Denk hierbij aan vragen als: Op welke manier zal de leverancier de samenwerkingsvoorziening van het Digitale Stelsel gaan ondersteunen?

Uniforme manier van uitvragen

Met de requirements en de nog te verschijnen leveranciersvragen biedt VNG aan gemeenten een uniforme manier van uitvragen van de VTH-software. Een uniforme manier van uitvragen is essentieel om komende periode van implementatie succesvol te laten verlopen. Softwareleveranciers op gebied van VTH staan al onder druk om op 1 januari 2021 werkende software te kunnen leveren. Als iedere gemeente op haar eigen manier met eigen requirements de software gaat aanbesteden, levert dit voor de softwareleveranciers veel werk op. De tijd die ze daarmee besteden aan het meedoen met de aanbesteding, kunnen ze niet gebruiken om de software verder te ontwikkelen. Door als gemeenten op een uniforme wijze aan te besteden, zorgen we er voor dat leveranciers kunnen focussen de ontwikkeling van software.

Oplevermomenten

Wat is nu echt softwarefunctionaliteit die een gemeente per 1 januari 2021 nodig heeft? Welke functionaliteit wordt per 1 januari 2022 en per 2024 verwacht? Hiervoor hanteren we de MoSCoW indeling. Per component is aangeven in welke categorie deze bij benadering valt.

 • Must: requirements nodig bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021
 • Should: requirements die naar verwachting na 1 januari 2021 maar voor 1 januari 2022 nodig zijn en mogelijk nog ontwikkeld moeten worden
 • Could: requirements waarvan verwacht wordt dat deze per 1 januari 2024 nodig zijn

Overzicht VTH-componenten

De VTH-componenten vormen gezamenlijk de software die benodigd is voor de ondersteuning van de VTH-processen. Onder de VTH-componenten vallen een aantal subcomponenten. Het middelste blok gaat specifiek over de VTH-componenten. De componenten er omheen hebben een relatie met de VTH-componenten.

Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ApplicationComponent Register Objecten en Activitieten Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl ApplicationComponent Regelregistratiecomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus DSO-LV ApplicationComponent VTH-besluitencomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent ApplicationComponent DSO-LV Samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent ApplicationComponent Vergunning-en-meldingcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistratiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Vergunning en Melding ApplicationComponent Toezichtcomponent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Toezicht ApplicationComponent Handhavingcomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelcomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistratiecomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Handhaving ApplicationComponent Data-analyse-en-monitoringcomponent Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Deze svg is op 01-06-2019 21:46:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 01-06-2019 21:46:35 CEST

Overzicht VTH-componenten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVGModulaire opzet: GEMMA kent de Vergunning- Toezicht- Handhavingcomponent (VTH-component). Dit is een component voor alle VTH functionaliteit. Voor de Omgevingswet applicatiearchitectuur splitsen we deze component in meerdere componenten. Iedere subcomponent is of een module binnen een grotere softwaresuite of een apart aan te schaffen applicatie. Het is aan de gemeente om te kiezen op welke manier zij de applicaties willen aanschaffen. Kiest de gemeente voor één pakket van één leverancier of gaat ze voor een "best of breeds" aanpak waarbij verschillende applicaties van verschillende leveranciers samenwerken. Een gemeente kan dan bijvoorbeeld kiezen voor de Vergunning-en-meldingcomponent van leverancier X en de Toezichtcomponent en Handhavingcomponent van leverancier Y. Elk van deze componenten kan in de Common Ground gedachte verder worden gesplitst in een afhandelcomponent en een registratiecomponent. De gegevens in de registratiecomponenten zijn dan te benaderen vanuit de verschillende afhandelcomponenten.

Onderstaande geeft een overzicht van de component met sub-componenten. Van iedere component kunnen de requirements als CSV worden gedownload.

VTH-component waarbinnen vallen de:


VTH-component

Het VTH-component wordt onderverdeeld in een Vergunning-en-meldingcomponent, een Toezichtcomponent en een Handhavingcomponent. Elke van deze componenten zijn idealiter verdeeld in een Werkprocescomponent waarmee de processen kunnen worden aangestuurd, een afhandelcomponent waarmee de processen uitgevoerd worden en een registratiecomponent waarin de gegevens worden vastgelegd.

Vergunning-en-meldingcomponent

Het Vergunning-en-meldingcomponent bevat de componenten Werkprocescomponent Vergunning en Melding, de Vergunning-en-meldingafhandelcomponent en de Vergunning-en-meldingregistratiecomponent.

Vergunning-en-meldingafhandelcomponent

Omschrijving: Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten.

Functionele requirements
Aantal: 84
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingsobjecten en -activiteiten De fysieke leefomgeving verandert voordurend, als gevolg van vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc).


Should
VTH002 Kunnen registeren van de beschikking Voor toezicht, handhaving en monitoring is van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata.


Must
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH007 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag of een uitvoeringsorganisatie Het kan voorkomen dat een incident onder regelgeving en/of bevoegdheid valt van een ander bevoegd gezag. De melding incident moet dan kunnen worden doorgestuurd naar dat bevoegde gezag.

Het kan ook voorkomen dat een melding incident wel bij het juiste bevoegde gezag binnenkomt, maar dat binnen het takenpakket van een uitvoeringsdienst valt. In dat geval moet het kunnen worden doorgestuurd naar die uitvoeringsdienst.


Must
VTH008 Kunnen aanmaken van een samenwerkingsruimte in de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de software een samenwerking in de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV te kunnen starten.


Must
VTH009 Kunnen aanvragen van een advies via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO. Aansluiting op de Samenwerkvoorziening waarbij vanuit de VTH software de adviesaanvraag wordt uitgezet bij een ketenpartner en het resultaat wordt verwerkt/geregistreerd in VTH oplossing.


Must
VTH010 Kunnen ontvangen van het triggerbericht uit DSO-LV De DSO-LV stuurt een triggerbericht dat er een verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de nieuwste standaard en zichtbaar zijn in ontvangen verzoeken.


VTH011 Kunnen ophalen van de aanvraag of melding uit DSO-LV Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kan het verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO.


Must
VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij de aanvraag of melding uit het DSO Nadat er een triggerbericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het verzoek op basis van de nieuwste standaard worden opgehaald uit het DSO en worden opgeslagen in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH013 Kunnen opvragen van documenten uit de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Documenten (adviezen/rapporten/etc) die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleetmaken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie.


Must
VTH015 Kunnen samenwerken aan een verzoek in de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Als de behandeling van een verzoek samen met andere Bevoegd Gezagen moet plaatsvinden, dan gebeurt dit via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO-LV. Diensten of producten van andere partijen kunnen worden aangevraagd en worden bekeken in de Samenwerkingsvoorziening


Must
VTH016 Kunnen aanbrengen van relatie tussen DSO-LV verzoeknummer met de zaaknummer(s) van het betreffende bevoegd gezag Het zaaknummer bij een bevoegd gezag is een uniek nummer. Het DSO-LV verzoeknummer is ook een uniek nummer dat de aanvrager vanuit het Omgevingsloket heeft ontvangen. Voor zowel aanvrager, bevoegd gezag en alle betrokkenen bij de behandeling is het daarom noodzakelijk dat er een relatie kan worden gelegd tussen het DSO-LV verzoeknummer en het eigen zaaknummer, o.a. voor heldere communicatie en goede koppeling van ee


Must
VTH017 Kunnen betekenisvol overnemen van antwoorden op vragen uit de vragenboom die meegestuurd zijn in het Verzoek. De antwoorden van de aanvrager in de vragenboom geven al belangrijke informatie over vergunningplichten in relatie tot de voorgenomen activiteiten. Dit is belangrijke informatie bij de intake van de aanvraag en de start van de behandeling.


Must
VTH018 Kunnen ophalen van indieningsvereisten uit het DSO Aanvragen moeten voldoen aan bepaalde indieningsvereisten. Om dit te kunnen toetsen moeten deze indieningsvereisten opgehaald kunnen worden uit het DSO-LV.


Must
VTH019 Kunnen doorsturen van de aanvraag of melding activiteit (via DSO-LV) naar ander bevoegd gezag Indien het verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. De standaard die het DSO-LV hiervoor voorschrijft, wordt daarbij gebruikt.


Must
VTH020 Kunnen opzoeken van begrippen in de stelselcatalogus De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden geraadpleegd.


VTH021 Kunnen overnemen van begrippen uit de stelselcatalogus, met een link daar naar toe De relevante begrippen uit het Omgevingsplan zijn een belangrijke basis voor de behandeling van een VTH-zaak. Deze begrippen zijn opgenomen in de stelselcatalogus en moeten voor de behandeling van de VTH-zaak daaruit kunnen worden opgehaald.


Must
VTH022 Kunnen aanvragen van extern advies Vanuit de VTH software kan een aanvraag voor het leveren van een dienst/advies van een ketenpartner via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV automatisch bij de ketenpartner ingediend worden. Hiervoor wordt de standaard gebruikt die door DSO-LV wordt gehanteerd.


Must
VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumentenregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als een verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet.


Should
VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemechanisme (nu DROP, wordt later LVBB) Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst.


Must
VTH025 Kunnen registeren en opvragen van vergunning en handhavingsbesluiten in landelijke registraties (zoals het Landelijk Register Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Kadaster, etc) VRAAG AAN LEVERANCIERS: GRAAG JULLIE MENING


Should
VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.


Must
VTH027 Kunnen exporteren van ontwerpbesluit ten behoeve van ter inzagelegging Ontwerpbesluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbesluit moet daarvoor naar de interne component kunnen worden doorgestuurd waarmee het digitaal ter inzage wordt gelegd.


Must
VTH028 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het gemeentelijk webformulier VERDER UITWERKEN: HEEFT TE MAKEN MET MELDING INCIDENT!!!!


VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens / documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een archiefcomponent.


Must
VTH030 Kunnen uitwisselen van gegevens met de basis- of kernregistraties Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens op te halen.


Must
VTH031 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaakregistratiecomponent De VTH software kan een zaak registreren in het zaakregistratiescomponent, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in de zaakregistratie de zaak te registreren met de status.


Must
VTH032 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaaktypecataloguscomponent Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus.


Must
VTH033 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieel component Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component.


Must
VTH034 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan.


Should
VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data-analyse en monitoringcomponent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.


Should
VTH036 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratiecomponent Documenten dienen bij de Zaak opgeslagen te worden in de Documentregistratiecomponent en niet in de VTH software.


Must
VTH037 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent Voor VTH-zaken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van handhaving in het verleden of de actualiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in de handhavingregistratiecomponent en worden beschikbaar gesteld aan andere componenten, waaronder de VTH software.


Should
VTH038 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent Voor VTH-zaken is het noodzakelijk om de actuele situatie in de fysieke leefomgeving (objecten, activiteiten) te kennen en eventuele wijzigingen daarin (agv van de VTH-zaak die in behandeling is) te registreren. Daarvoor moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens via een standaard koppelvlak. Dit koppelvlak is nog in ontwikkeling.


Should
VTH039 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregistratiecomponent Voor VTH-zaken kunnen resultaten uit toezicht uit het verleden relevant zijn. Daarvoor moeten de resultaten van een toezichtzaak worden geregistreerd. Deze gegevens moeten dus kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens.


Should
VTH040 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component Voor toezicht en handhaving is het noodzakelijk dat er een goed beeld is van wat in het verleden aan activiteiten is gemeld en/of vergund en welke (maatwerk)voorschriften daarbij van toepassing zijn. Zonder die informatie (of de zekerheid dat er niets van toepassing is) kan een situatie niet inhoudelijk worden beoordeeld.


Should
VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan verzoeker en belanghebbende Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een verzoeker of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie.


Must
VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer, verzoeker en belanghebbende De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen


Must
VTH043 Kunnen afsluiten van het opstellen van de conceptbeschikking Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit betreft het afronden van een status in een zaak in de Zaakregistratiecomponent, waarbij de conceptbeschikking een verplichting is om deze status te halen. Dit is echter alleen van toepassing op uitgebreide procedure.


Must
VTH044 Kunnen geheel of gedeeltelijk buiten behandeling stellen van een aanvraag Een ingediend verzoek moet geheel of gedeeltelijk buiten behandeling gesteld kunnen worden. Dit kan voorkomen als er bijvoorbeeld voor het ingediende verzoek geen vergunningsplicht is of als niet of in onvoldoende mate aan de gestelde aanvraagvereisten is voldaan. Dit betreft de status van de zaak zetten in de Zaakregistratiecomponent.


Must
VTH045 Kunnen inhoudelijk toetsen van de activiteiten Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft.


Must
VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschikking Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.


Must
VTH047 Kunnen laten toetsen van de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking Bij eenvoudige vergunningaanvragen wordt op ambtelijk niveau besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het belangrijk de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking in elk geval door een tweede persoon (een collega of teamleider) te laten toetsen.


Must
VTH048 Kunnen laten vaststellen van de definitieve beschikking VERDER UITWERKEN!!!!


VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning


Must
VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikking Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH051 Kunnen opstellen van een planschaderisico Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk.

Bij de inhoudelijke toetsing wordt ook onderzocht in hoeverre er planschaderisico bestaat.


Must
VTH052 Kunnen opstellen van een proces-verbaal Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in een formeel document - het proces-verbaal - in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH053 Kunnen vergelijken van de aanvraag met de kaders van de geldende regelgeving Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft.


Must
VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk.


Must
VTH055 Kunnen agenderen van toezicht (al dan niet in een gerelateerde zaak) Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Dit kan eventueel als gerelateerde zaak geregisteerd worden in de Zaakregsitratiecomponent.


Must
VTH056 Kunnen bepalen en registreren van de te volgen procedure. Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat zowel voor binnenplanse als buitenplanse activiteiten de reguliere procedure wordt gevolgd, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. Van zo’n bijzondere situatie kan sprake zijn op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de MER-richtlijn of de Seveso-richtlijn), of als de aangevraagde activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu, of als er sprake is van een rijksmonumentenactiviteit.


Must
VTH057 Kunnen berekenen van leges op basis van gemeentelijke legesregeling Op grond van de vastgestelde legestarieven (berekeningsmethode) worden met behulp van specificaties binnen de aanvraag (activiteiten, specifieke variabelen als bouwsom, vloeroppervlak) de verschuldigde leges berekend voor de behandeling van een specifieke aanvraag.


Must
VTH059 Kunnen controleren of de aanvraag voldoet aan de indieningsvereisten, of de initiatiefnemer participatie heeft georganiseerd en of alle noodzakelijke bijlagen zijn aangeleverd De indieningsvereisten voor aanvragen zijn gedeeltelijk landelijk en gedeeltelijk lokaal vastgesteld. Als (essentiële) vereisten ontbreken, kan de aan vraag niet goed worden beoordeeld en kan er geen goed afwegen besluit worden genomen op de aanvraag. Aanvragen die niet voldoen, kunnen daarom buiten behandeling worden gesteld.


Must
VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart.


Must
VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging.


Must
VTH062 Kunnen opstellen van een advies Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken


Must
VTH063 Kunnen opstellen van een besluit Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen

De oplossingen die gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld.


Must
VTH064 Kunnen opstellen van een toetsingsdocument Een behandelaar toetst een activiteit binnen de VTH-zaak en moet de toetsing met het resultaat kunnen vastleggen in een document. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit De verschillende activiteiten worden in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.


Must
VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel.


Must
VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/besluitvorming. In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend.


Must
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Must
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Must
VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld.


Must
VTH074 Kunnen agenderen van een adviesvraag aan de Gemeenteraad De Gemeenteraad heeft bij afwijkingen van het omgevingsplan adviesrecht maar geen instemmingsrecht. Bovendien geldt dat een adviesvraag aan de Gemeenteraad geen reden is voor verlenging van de proceduredoorlooptijd. Het is daarom zaak om de eventuele adviesaanvraag bij de Gemeenteraad vroegtijdig te agenderen en zoveel mogelijk parallel uit te voeren met de verdere activiteiten in het proces. De Gemeenteraad ontvangt de adviesaanvraag van het College en agendeert deze.


Must
VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken.


Must
VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase


Must
VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar/behandelaren/adviseurs Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren.


Must
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Must
VTH085 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM) STAM is de standaard die het DSO-LV gebruikt voor uitwisseling van aanvragen en meldingen (inclusief alle gegevens) met bevoegde gezagen. Om geautomatiseerd aanvragen te kunnen ontvangen, moet op basis van deze standaard een koppeling kunnen worden gemaakt met het DSO-LV.


Must
VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zaakregistratiecomponent nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard vervangen door nieuwe standaard Zaakgericht Werken API.


Must
VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt.


Should
VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent


VTH089 Kunnen aanvragen van intern advies Inhoudelijk deskundige adviseurs kunnen vanuit de VTH software gevraagd worden om advies uit te brengen in een VTH-zaak. De VTH software biedt hiervoor bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het versturen van een interne e-mail of gebruikt hiervoor een ander notificatiemechanisme.


Must
VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is.


Must
VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen.


Must
VTH092 Kunnen doen van verzoek om aanpassing in omgevingsplan Indien sprake is van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit waaraan geen termijn is verbonden, dan moet binnen uiterlijk vijf jaar het omgevingsplan van de gemeente bijgewerkt worden zodat het met de verleende omgevingsvergunning in overeenstemming is.


Should
VTH093 Kunnen registeren van een zaak Het verzoek wordt in de Zaakregistratiecomponent geregistreerd


Should
VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd.


Should
VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken.


Should
VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken.


Should
 • Download als CSV


Vergunning-en-meldingregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces

Functionele requirements
Aantal: 5
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH002 Kunnen registeren van de beschikking Voor toezicht, handhaving en monitoring is van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata.


Must
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Must
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Must
VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken.


Should
 • Download als CSV


Werkprocescomponent Vergunning en Melding

Omschrijving: Component voor het ondersteunen van het werkproces van vergunningen en meldingen. Deze component is onderdeel van Vergunning-en-meldingcomponent.

Functionele requirements
Aantal: 7
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH075 Kunnen inplannen van werkzaamheden Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar.

Het verzoek moet kunnen worden toegekend aan een (hoofd)behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het verzoek.


Must
VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet.

De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken.


Must
VTH079 Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen Afhandeling van zaken volgt lang niet altijd de 'happy flow' c.q. is lang niet altijd en lineair proces. Soms moeten delen van het proces worden herhaald/opnieuw. Uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar deskundig is, goed kan bepalen hoe het proces verder moet en daarbij dus flexibel keuzes kan maken. Processen moeten dus slim modulair kunnen worden geïmplementeerd.


Must
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Must
VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatiebreed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende.


Must
VTH083 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen. Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk


Must
VTH084 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces Naast de wettelijke termijn, hanteren veel bevoegde gezagen servicetermijnen die korter zijn. Deze moeten kunnen worden ingesteld en vervolgens moet per proces de doorlooptijd worden bijgehouden en behoeve van rapportages.


Must
 • Download als CSVToezichtcomponent

Het Toezichtcomponent bevat de componenten Werkprocescomponent Toezicht, de Toezichtafhandelcomponent en de Toezichtregistratiecomponent.

Toezichtafhandelcomponent

Omschrijving: Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten.

Functionele requirements
Aantal: 61
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingsobjecten en -activiteiten De fysieke leefomgeving verandert voordurend, als gevolg van vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc).


Should
VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren.


Must
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten. Die worden opgeslagen in de Documentregistratiecompnent.


Must
VTH007 Kunnen doorsturen melding incident naar ander bevoegd gezag of een uitvoeringsorganisatie Het kan voorkomen dat een incident onder regelgeving en/of bevoegdheid valt van een ander bevoegd gezag. De melding incident moet dan kunnen worden doorgestuurd naar dat bevoegde gezag.

Het kan ook voorkomen dat een melding incident wel bij het juiste bevoegde gezag binnenkomt, maar dat binnen het takenpakket van een uitvoeringsdienst valt. In dat geval moet het kunnen worden doorgestuurd naar die uitvoeringsdienst.


Must
VTH009 Kunnen aanvragen van een advies via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO. Aansluiting op de Samenwerkvoorziening waarbij vanuit de VTH software de adviesaanvraag wordt uitgezet bij een ketenpartner en het resultaat wordt verwerkt/geregistreerd in VTH oplossing.


Must
VTH013 Kunnen opvragen van documenten uit de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Documenten (adviezen/rapporten/etc) die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleetmaken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie.


Must
VTH015 Kunnen samenwerken aan een verzoek in de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Als de behandeling van een verzoek samen met andere Bevoegd Gezagen moet plaatsvinden, dan gebeurt dit via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO-LV. Diensten of producten van andere partijen kunnen worden aangevraagd en worden bekeken in de Samenwerkingsvoorziening


Must
VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumentenregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als een verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet.


Should
VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemechanisme (nu DROP, wordt later LVBB) Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst.


Must
VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.


Must
VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens / documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een archiefcomponent.


Must
VTH030 Kunnen uitwisselen van gegevens met de basis- of kernregistraties Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens op te halen.


Must
VTH031 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaakregistratiecomponent De VTH software kan een zaak registreren in het zaakregistratiescomponent, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in de zaakregistratie de zaak te registreren met de status.


Must
VTH032 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaaktypecataloguscomponent Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus.


Must
VTH034 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan.


Should
VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data-analyse en monitoringcomponent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.


Should
VTH036 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratiecomponent Documenten dienen bij de Zaak opgeslagen te worden in de Documentregistratiecomponent en niet in de VTH software.


Must
VTH037 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent Voor VTH-zaken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van handhaving in het verleden of de actualiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in de handhavingregistratiecomponent en worden beschikbaar gesteld aan andere componenten, waaronder de VTH software.


Should
VTH038 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent Voor VTH-zaken is het noodzakelijk om de actuele situatie in de fysieke leefomgeving (objecten, activiteiten) te kennen en eventuele wijzigingen daarin (agv van de VTH-zaak die in behandeling is) te registreren. Daarvoor moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens via een standaard koppelvlak. Dit koppelvlak is nog in ontwikkeling.


Should
VTH039 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregistratiecomponent Voor VTH-zaken kunnen resultaten uit toezicht uit het verleden relevant zijn. Daarvoor moeten de resultaten van een toezichtzaak worden geregistreerd. Deze gegevens moeten dus kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens.


Should
VTH040 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component Voor toezicht en handhaving is het noodzakelijk dat er een goed beeld is van wat in het verleden aan activiteiten is gemeld en/of vergund en welke (maatwerk)voorschriften daarbij van toepassing zijn. Zonder die informatie (of de zekerheid dat er niets van toepassing is) kan een situatie niet inhoudelijk worden beoordeeld.


Should
VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan verzoeker en belanghebbende Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een verzoeker of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie.


Must
VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer, verzoeker en belanghebbende De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen


Must
VTH043 Kunnen afsluiten van het opstellen van de conceptbeschikking Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit betreft het afronden van een status in een zaak in de Zaakregistratiecomponent, waarbij de conceptbeschikking een verplichting is om deze status te halen. Dit is echter alleen van toepassing op uitgebreide procedure.


Must
VTH045 Kunnen inhoudelijk toetsen van de activiteiten Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft.


Must
VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschikking Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.


Must
VTH048 Kunnen laten vaststellen van de definitieve beschikking VERDER UITWERKEN!!!!


VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning


Must
VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikking Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH052 Kunnen opstellen van een proces-verbaal Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in een formeel document - het proces-verbaal - in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH053 Kunnen vergelijken van de aanvraag met de kaders van de geldende regelgeving Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft.


Must
VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk.


Must
VTH055 Kunnen agenderen van toezicht (al dan niet in een gerelateerde zaak) Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Dit kan eventueel als gerelateerde zaak geregisteerd worden in de Zaakregsitratiecomponent.


Must
VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag.


Must
VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart.


Must
VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging.


Must
VTH063 Kunnen opstellen van een besluit Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen

De oplossingen die gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld.


Must
VTH065 Kunnen opstellen van verslagen/rapportages. De ingediende zienswijzen worden doorgenomen en gewogen, en een eindverslag wordt opgesteld. Het verslag geeft een helder overzicht van de ingebrachte (bezwaar)punten met argumentatie


Must
VTH066 Kunnen prioriteren van toezicht op basis van lokaal uitvoeringsbeleid Op basis van het uitvoerings bepaalt het bevoegd gezag in welke volgorde toezicht wordt gehouden. De prioritering kan gebeuren op basis van inspecties op thema's, onderwerpen en prioriteit.


Must
VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt.


Must
VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel.


Must
VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/besluitvorming. In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend.


Must
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Must
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Must
VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld.


Must
VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken.


Must
VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase


Must
VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar/behandelaren/adviseurs Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren.


Must
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Must
VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatiebreed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende.


Must
VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zaakregistratiecomponent nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard vervangen door nieuwe standaard Zaakgericht Werken API.


Must
VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt.


Should
VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent


VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is.


Must
VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen.


Must
VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd.


Should
VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken.


Should
VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken.


Should
 • Download als CSV


Toezichtregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces

Functionele requirements
Aantal: 7
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren.


Must
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten. Die worden opgeslagen in de Documentregistratiecompnent.


Must
VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data-analyse en monitoringcomponent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.


Should
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Must
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Must
 • Download als CSV


Werkprocescomponent Toezicht

Omschrijving: Component voor het ondersteunen van het werkproces van toezicht houden. Deze component is onderdeel van Toezichtcomponent.

Functionele requirements
Aantal: 7
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH075 Kunnen inplannen van werkzaamheden Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar.

Het verzoek moet kunnen worden toegekend aan een (hoofd)behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het verzoek.


Must
VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet.

De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken.


Must
VTH079 Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen Afhandeling van zaken volgt lang niet altijd de 'happy flow' c.q. is lang niet altijd en lineair proces. Soms moeten delen van het proces worden herhaald/opnieuw. Uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar deskundig is, goed kan bepalen hoe het proces verder moet en daarbij dus flexibel keuzes kan maken. Processen moeten dus slim modulair kunnen worden geïmplementeerd.


Must
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Must
VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatiebreed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende.


Must
VTH083 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen. Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk


Must
VTH084 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces Naast de wettelijke termijn, hanteren veel bevoegde gezagen servicetermijnen die korter zijn. Deze moeten kunnen worden ingesteld en vervolgens moet per proces de doorlooptijd worden bijgehouden en behoeve van rapportages.


Must
 • Download als CSVHandhavingcomponent

Het Handhavingcomponent bevat de componenten Werkprocescomponent Handhaving, de Handhavingafhandelcomponent en de Handhavingregistratiecomponent.

Handhavingafhandelcomponent

Omschrijving: Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht.

Functionele requirements
Aantal: 62
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH001 Kunnen beheren van leefomgevingsobjecten en -activiteiten De fysieke leefomgeving verandert voordurend, als gevolg van vergunningvrije, meldingsplichtige en vergunningplichtige activiteiten. Dat moet voortdurend kunnen worden bijgehouden (monitoring) om cyclisch of dynamisch te analyseren of de veranderingen in de fysieke leefomgeving passend zijn binnen de kaders die in het omgevingsplan zijn vastgesteld (functies, omgevingswaarden, doelstellingen, etc).


Should
VTH002 Kunnen registeren van de beschikking Voor toezicht, handhaving en monitoring is van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata.


Must
VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren.


Must
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH005 Kunnen registreren van een formeel, vastgesteld document Een proces-verbaal, een advies, een verslag van een hoorzitting zijn voorbeelden van belangrijke documenten die goed moeten worden vastgelegd nadat de inhoud (zonodig in overleg met betrokkenen) is vastgesteld. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten. Die worden opgeslagen in de Documentregistratiecompnent.


Must
VTH009 Kunnen aanvragen van een advies via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO. Aansluiting op de Samenwerkvoorziening waarbij vanuit de VTH software de adviesaanvraag wordt uitgezet bij een ketenpartner en het resultaat wordt verwerkt/geregistreerd in VTH oplossing.


Must
VTH013 Kunnen opvragen van documenten uit de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Documenten (adviezen/rapporten/etc) die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleetmaken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH014 Kunnen registreren van de aanvraag of melding in het Omgevingsloket Als een aanvraag buiten het Omgevingsloket om, dus op papier, is ingediend, moet deze alsnog in het Omgevingsloket geregistreerd worden, zodat de voorzieningen van het DSO, zoals de samenwerkingsruimte, benut kunnen worden bij de verdere behandeling van de aanvraag. De VTH software beschikt hiervoor over een dergelijke registratiefunctie.


Must
VTH015 Kunnen samenwerken aan een verzoek in de Samenwerkingsvoorziening van het DSO Als de behandeling van een verzoek samen met andere Bevoegd Gezagen moet plaatsvinden, dan gebeurt dit via de Samenwerkingsvoorziening van het DSO-LV. Diensten of producten van andere partijen kunnen worden aangevraagd en worden bekeken in de Samenwerkingsvoorziening


Must
VTH023 Kunnen opvragen van gegevens in het monumentenregister bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Als een verzoek wordt ingediend, moet gecontroleerd kunnen worden in het monumentenregister bij het RvCE of het om een Rijksmonument gaat of niet.


Should
VTH024 Kunnen publiceren van een besluit via het officiele publicatiemechanisme (nu DROP, wordt later LVBB) Ontvangen aanvragen worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst.


Must
VTH026 Kunnen opvragen van de gemeentelijke legesregeling In de legesregeling zijn de berekeningsmethoden vastgelegd voor de activiteiten die binnen een aanvraag om omgevingsvergunning kunnen worden aangevraagd. Om de leges voor een specifieke aanvraag te kunnen berekenen, moet de regeling kunnen worden opgevraagd.


Must
VTH028 Kunnen ophalen van bijbehorende documenten vanuit het gemeentelijk webformulier VERDER UITWERKEN: HEEFT TE MAKEN MET MELDING INCIDENT!!!!


VTH029 Kunnen ophalen van gegevens / documenten uit archief functionaliteit Bij de behandeling van VTH-zaken kunnen gegevens / documenten uit gerelateerde zaken uit het verleden van belang zijn of zelfs het uitgangspunt voor de behandeling van de zaak. De VTH software haalt deze gegevens of documenten bijvoorbeeld uit een archiefcomponent.


Must
VTH030 Kunnen uitwisselen van gegevens met de basis- of kernregistraties Gegevens en bescheiden waarover de gemeente al beschikt, hoeven niet door de aanvrager te worden geleverd. De VTH software heeft koppelingen naar relevante (landelijke) basisregistraties om dergelijke gegevens op te halen.


Must
VTH031 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaakregistratiecomponent De VTH software kan een zaak registreren in het zaakregistratiescomponent, de afhandeling (uitvoering en bewaking van het proces) gebeurt vervolgens in de VTH software. Daarom moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen deze componenten. De Zaak- en Document Services is de huidige standaard om in de zaakregistratie de zaak te registreren met de status.


Must
VTH032 Kunnen uitwisselen van gegevens met de zaaktypecataloguscomponent Bij het registreren van de zaak worden alleen zaaktypes gebruikt uit de zaaktypecatalogus.


Must
VTH033 Kunnen uitwisselen van gegevens met financieel component Bijvoorbeeld voor het factureren van opgelegde leges, verbeurd verklaarde dwangsommen of uitvoeringskosten moeten de relevante gegevens kunnen worden uitgewisseld met de financiële component.


Must
VTH034 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan.


Should
VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data-analyse en monitoringcomponent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.


Should
VTH036 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratiecomponent Documenten dienen bij de Zaak opgeslagen te worden in de Documentregistratiecomponent en niet in de VTH software.


Must
VTH037 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent Voor VTH-zaken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van handhaving in het verleden of de actualiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in de handhavingregistratiecomponent en worden beschikbaar gesteld aan andere componenten, waaronder de VTH software.


Should
VTH038 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent Voor VTH-zaken is het noodzakelijk om de actuele situatie in de fysieke leefomgeving (objecten, activiteiten) te kennen en eventuele wijzigingen daarin (agv van de VTH-zaak die in behandeling is) te registreren. Daarvoor moeten de gegevens kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens via een standaard koppelvlak. Dit koppelvlak is nog in ontwikkeling.


Should
VTH039 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregistratiecomponent Voor VTH-zaken kunnen resultaten uit toezicht uit het verleden relevant zijn. Daarvoor moeten de resultaten van een toezichtzaak worden geregistreerd. Deze gegevens moeten dus kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens.


Should
VTH040 Kunnen uitwisselen van gegevens met het Vergunningen-en-meldingenregistratie component Voor toezicht en handhaving is het noodzakelijk dat er een goed beeld is van wat in het verleden aan activiteiten is gemeld en/of vergund en welke (maatwerk)voorschriften daarbij van toepassing zijn. Zonder die informatie (of de zekerheid dat er niets van toepassing is) kan een situatie niet inhoudelijk worden beoordeeld.


Should
VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan verzoeker en belanghebbende Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een verzoeker of belanghebbende. De VTH software de oplossing kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie.


Must
VTH042 Kunnen versturen van berichten aan initiatiefnemer, verzoeker en belanghebbende De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen


Must
VTH043 Kunnen afsluiten van het opstellen van de conceptbeschikking Na accordering door het College (of teamleider indien daartoe door het College gemandateerd) en verwerking van een eventueel raadsadvies is de conceptbeschikking (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking') gereed en is de inhoudelijkebehandelingsfase van het bedrijfsproces afgerond. Dit betreft het afronden van een status in een zaak in de Zaakregistratiecomponent, waarbij de conceptbeschikking een verplichting is om deze status te halen. Dit is echter alleen van toepassing op uitgebreide procedure.


Must
VTH045 Kunnen inhoudelijk toetsen van de activiteiten Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft.


Must
VTH046 Kunnen laten accorderen van de concept beschikking Bij complexe en/of beleidsgevoelige vergunningaanvragen accordeert het College de conceptbeschikking. Tevens wordt bepaald of advies aan de Gemeenteraad gevraagd zal worden.


Must
VTH048 Kunnen laten vaststellen van de definitieve beschikking VERDER UITWERKEN!!!!


VTH049 Kunnen opstellen van een concept beschikking Op basis van de uitkomst van de integrale afweging wordt via de Documentcreatiecomponent een concept voor de beschikking opgesteld (bij toepassing van de uitgebreide procedure spreken we van 'ontwerpbeschikking'). Hierin worden eventuele maatwerkvoorschriften opgenomen die de gemeente wil verbinden aan het verlenen van de vergunning


Must
VTH050 Kunnen opstellen van een legesbeschikking Op grond van de geldende legestarieven moet de aanvrager van een omgevingsvergunning leges betalen voor de behandeling van de aanvraag. Het opleggen van de leges is een op zichzelf staande beschikking waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH052 Kunnen opstellen van een proces-verbaal Als een toezichthouder een overtreding constateert, moet de toezichthouder in een formeel document - het proces-verbaal - in tekst en beeldmateriaal vastleggen en ondertekenen wat hij/zij heeft gezien, heeft besproken en met wie (overtreder, getuigen, belanghebbenden, etc). kan worden gemaakt. Het opstellen gebeurt via de Documentcreatiecomponent.


Must
VTH053 Kunnen vergelijken van de aanvraag met de kaders van de geldende regelgeving Bij de inhoudelijke toetsing worden de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd vergeleken met de kaders van de geldende regelgeving. Daartoe wordt op alle relevante deelgebieden van de regelgeving getoetst of het initiatief binnen de kaders blijft.


Must
VTH054 Kunnen aangeven van een risicoprofiel Wanneer op basis van de toetsingsadviezen een planschaderisico geconstateerd wordt en er is geen onderliggend plan of overeenkomst, is het afsluiten van een planschadeovereenkomst met de initiatiefnemer wenselijk.


Must
VTH055 Kunnen agenderen van toezicht (al dan niet in een gerelateerde zaak) Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Dit kan eventueel als gerelateerde zaak geregisteerd worden in de Zaakregsitratiecomponent.


Must
VTH058 Kunnen categoriseren van geconstateerde situatie/overtreding m.b.t. landelijke handhavingsstrategie Vanuit de Kwaliteitscriteria is de landelijk handhavingstrategie als handreiking vastgesteld voor landelijke eenduidigheid in de uitvoering van toezicht en handhaving. Om de big-8-cyclus goed sluitend te maken, is het noodzakelijk dat kan worden gemonitord en geanalyseerd wat bij de uitvoering van toezicht (en handhaving) inhoudelijk wordt geconstateerd inclusief ernst en gedrag.


Must
VTH060 Kunnen controleren of de aanvraagde of geconstateerde activiteiten vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningvrij zijn Als aangevraagde activiteiten vergunningsvrij zijn, hoeft er geen behandeling te worden gestart.


Must
VTH061 Kunnen ondersteunen in het maken van een integrale afweging op basis van verzamelde adviezen Bij meervoudige/complexe zaken (VTH) zullen verschillende behandelaren en adviseurs input leveren. De hoofdbehandelaar moet ondersteund kunnen worden om het overzicht te behouden bij de intergrale afweging, overwegingen en uiteindelijke resultaat van de integrale afweging.


Must
VTH063 Kunnen opstellen van een besluit Afhankelijk van het aantal en de omvang van de zienswijzen en de complexiteit van de verwerking daarvan kan de beantwoording van de zienswijzen opgenomen worden in het definitieve besluit of in een separate nota van beantwoording zienswijzen

De oplossingen die gevonden zijn voor de eventuele geschilpunten uit de ingediende zienswijzen worden verwerkt in de beschikking en daaruit wordt het definitieve besluit voor de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld.


Must
VTH067 Kunnen prioriteren van de geconstateerde overtredingen Een bevoegd gezag bepaalt op basis van de prioriteiten in het uitvoeringsbeleid welke overtredingen wel of niet worden opgepakt of in welke volgorde deze worden opgepakt. Bij de afweging biedt de VTH software de mogelijkheid om bij de vastleggen te motiveren waarom overtreding niet, eerder of later wordt opgepakt.


Must
VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit De verschillende activiteiten worden in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.


Must
VTH069 Kunnen vastleggen van afspraken met ketenpartners Afspraken tussen de verschillende partners kunnen vastgelegd worden, zodat het proces goed gecoördineerd verloopt en bij het opstellen van een besluit dit leidt tot een congruent geheel.


Must
VTH070 Kunnen vastleggen van samenhang met andere procedures/besluitvorming. In sommige zaken is (positieve) besluitvorming randvoorwaardelijk om verder te kunnen gaan of om de zaak af te kunnen ronden. Een voorbeeld: Een handhavingszaak kan worden afgerond als de overtreding is opgeheven doordat de benodigde omgevingsvergunning is verleend.


Must
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Must
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Must
VTH073 Kunnen samenstellen van eigen rapportages Bij de verschillende bevoegde gezagen zullen verschillende speerpunten of aandachtspunten zijn vastgesteld voor de dienstverlening. Daarvoor moeten specifieke rapportages kunnen worden opgesteld.


Must
VTH076 Kunnen opschorten van de beslistermijn Conform art. 4.5 Awb stelt de gemeente een (redelijke) termijn voor het aanleveren van gegevens en bescheiden; de beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de gestelde termijn daarvoor is verstreken.


Must
VTH077 Kunnen sluiten van de aanvraag Als de behandeling van de vergunningaanvraag is overgedragen aan een ander bestuursorgaan, of wanneer de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld omdat er geen vergunningplicht is of omdat niet in voldoende mate aan de aanvraagvereisten is voldaan, eindigt het bedrijfsproces na de intakefase


Must
VTH080 Kunnen aanwijzen van hoofdbehandelaar/behandelaren/adviseurs Een zaak moet kunnen worden toegewezen aan een specifieke medewerker als hoofdbehandelaar, zodat de zaak in zijn/haar werkvoorraad wordt opgenomen en hij/zij de juiste rechten krijgt om de zaak te afhandelen. Hetzelfde geldt voor behandelaren en adviseurs die worden gevraagd om specifieke aspecten van de aanvraag te toetsen of daarop te adviseren.


Must
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Must
VTH086 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaak- en Documenten Services Voor het automatisch kunnen aanmaken en updaten van zaken, is een koppeling naar een Zaaksysteem of Zaakregistratiecomponent nodig. Deze koppeling is gebaseerd op de huidige standaard en voldoet minimaal aan de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie. Later wordt deze standaard vervangen door nieuwe standaard Zaakgericht Werken API.


Must
VTH087 Kunnen koppelen op basis van de Standaard Zaakgericht Werken API (ZGW API) De nieuwe standaard Zaakgericht Werken API volgt de landelijke URI en API strategie. Deze nieuwe standaard is gebaseerd op REST/JSON en wordt ingezet om geautomatiseerd Zaakgericht te kunnen werken met infromatiesystemen van gemeenten of uitvoeringorganisaties. Minimaal de versie(s) zoals deze wordt beheerd door VNG Realisatie wordt hiervoor gebruikt.


Should
VTH088 Kunnen koppelen van documenten aan een Zaak in de Zaakregistratiecomponent De Zaakdocumenten die opgeslagen zijn in de Documentenregistratiecomponent, kunnen gekoppeld worden aan de Zaak die is opgeslagen in de Zaakregistratiecomponent


VTH090 Kunnen agenderen van een nieuwe (gerelateerde) zaak De uitkomst van een zaak kan de aanleiding zijn om een andere zaak te starten. Bijvoorbeeld: de behandeling van een melding van een incident kan als uitkomst hebben dat handhavend moet worden opgetreden. Daarvoor moet dan een zaak worden gestart voor het opleggen van een sanctie. Deze zaken moeten aan elkaar worden gerelateerd, zodat in de nieuwe zaak de voorgeschiedenis en relevante informatie direct inzichtelijk is.


Must
VTH091 Kunnen controleren op bestaande (afgehandelde of lopende) zaken (o.a. vergunning, toezicht, handhaving, wijziging omgevingsplan) Om te voorkomen dat er meerdere aanvragen of meldingen op hetzelfde object worden ingevoerd, is inzage op eerdere ingediende of lopende zaken een hulpmiddel bij het beoordelen of de melding of aanvraag in behandeling moet worden genomen.


Must
VTH093 Kunnen registeren van een zaak Het verzoek wordt in de Zaakregistratiecomponent geregistreerd


Should
VTH094 Kunnen relateren van een zaak aan één of meer andere gerelateerde zaken Verschillende zaken kunnen met elkaar samenhangen en dat moet voor een hoofdbehandelaar in één oogopslag duidelijk zijn, inclusief de actuele status. Bijvoorbeeld: een melding incident leidt tot het opleggen van een sanctie, waarbij toezicht wordt gehouden en uiteindelijk een sanctie wordt toegepast. Dan zijn er vier zaken aan elkaar gerelateerd.


Should
VTH095 Kunnen samenwerken met ketenpartners op basis van Zaakgericht Werken Zaakgericht werken is in het bestuursakkoord van 2015 als uitgangspunt vastgesteld voor de samenwerking in de keten. De VTH software biedt de mogelijkheid via de Samenwerkvoorziening van het DSO-LV Zaakgericht te kunnen samenwerken.


Should
VTH096 Kunnen werken op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet Voor samenwerking in de keten is de randvoorwaarde dat zaakgericht wordt gewerkt op basis van de interbestuurlijke ZTC-Omgevingswet, zodat de VTH-componenten het berichtenverkeer op de juiste manier verwerken.


Should
 • Download als CSV


Handhavingregistratiecomponent

Omschrijving: Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces

Functionele requirements
Aantal: 12
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH002 Kunnen registeren van de beschikking Voor toezicht, handhaving en monitoring is van belang dat een beschikking wordt geregistreerd inclusief belangrijke metadata.


Must
VTH003 Kunnen registreren van (geconstateerd) naleefgedrag gekoppeld aan (een) thema Het is noodzakelijk om in een toezichts- of handhavingszaak het naleefgedrag te kunnen registreren en te kunnen koppelen aan de thema's die zijn gecontroleerd om periodiek een goede risicoanalyse uit te kunnen voeren.


Must
VTH004 Kunnen registreren van (inkomende) correspondentie Voor een goede audittrail moet inkomende correspondentie in de zaak worden geregistreerd. De correspondentie wordt vastgelegd in de Documentregistratiecomponent.


Must
VTH006 Kunnen vastleggen en registreren beslissing/advies voor vervolg op basis van beoordeling geconstateerde situatie. Inhoudelijk deskundige interne en/of externe adviseurs brengen een advies uit, waarin behalve de conclusie of het past ook kan worden opgenomen welke aanpassingen aan het initiatief gedaan zouden kunnen worden om het passend te maken. Het betreft hier tekstuele vastlegging in het systeem en niet de eventueel bijhorende documenten. Die worden opgeslagen in de Documentregistratiecompnent.


Must
VTH034 Kunnen uitwisselen van gegevens met het besluitenregistratiecomponent Eerdere besluitvorming vormt een belangrijk kader voor een actuele VTH-zaak. Wanneer bijvoorbeeld een ontheffing voor een bepaalde, afwijkende activiteit eerder is geweigerd, kan dat daarna niet zomaar alsnog worden toegestaan.


Should
VTH035 Kunnen uitwisselen van gegevens met het data-analyse en monitoringcomponent VTH-besluiten hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving en brengen risico's in relatie tot het naleefgedrag in beeld. Het is daarmee belangrijke informatie voor monitoring en analyse.


Should
VTH036 Kunnen uitwisselen van gegevens met het documentregistratiecomponent Documenten dienen bij de Zaak opgeslagen te worden in de Documentregistratiecomponent en niet in de VTH software.


Must
VTH037 Kunnen uitwisselen van gegevens met het handhavingregistratiecomponent Voor VTH-zaken is het belangrijk om een goed beeld te hebben van handhaving in het verleden of de actualiteit. Deze gegevens worden opgeslagen in de handhavingregistratiecomponent en worden beschikbaar gesteld aan andere componenten, waaronder de VTH software.


Should
VTH039 Kunnen uitwisselen van gegevens met het toezichtregistratiecomponent Voor VTH-zaken kunnen resultaten uit toezicht uit het verleden relevant zijn. Daarvoor moeten de resultaten van een toezichtzaak worden geregistreerd. Deze gegevens moeten dus kunnen worden uitgewisseld. De VTH software (met name Toezicht en Handhaven) hebben toegang tot deze gegevens.


Should
VTH068 Kunnen samenstellen van activiteiten tot een integraal besluit De verschillende activiteiten worden in beginsel op zichzelf beoordeeld, waarna vervolgens integrale afweging plaatsvindt. Uiteindelijk moet het geheel leiden tot één integraal besluit, waarbij motiveringen van de verschillende activiteiten moeten worden samengevoegd en de integrale afweging wordt toegevoegd.


Must
VTH071 Kunnen genereren van operationele rapportages (bv. overzicht werkvoorraad, voortgang) Voor de beheersing van de werkvoorraad, zowel op het niveau van een individuele medewerker als (een onderdeel van) de organisatie, moeten periodiek rapportages kunnen worden gegenereerd. Verder moeten rapportages kunnen worden gegenereerd voor monitoring van de resultaten van de uitvoering als belangrijke informatie voor het opstellen van beleid en regelgeving. Ook het genereren van managementrapportage valt hieronder.


Must
VTH072 Kunnen genereren van management rapportages Om actief te kunnen sturen, ondersteunt de VTH software het kunnen genereren van rapportages ten behoeve van het Managent. De VTH software biedt hiervoor een aantal voorgedefinieerde rapportages (op basis van best practice).


Must
 • Download als CSV


Werkprocescomponent Handhaving

Omschrijving: Component voor het ondersteunen van het werkproces van handhaven. Deze component is onderdeel van Handhavingcomponent.

Functionele requirements
Aantal: 7
Requirement Toelichting MoSCoW
MoSCoW-methode


De MoSCoW-methode is een wijze van prioriteiten stellen in onder meer de software engineering. De eisen aan het resultaat van een project worden ermee ingedeeld. Het is een afkorting, waarvan de letters staan voor:

 • M - must haves: deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
 • S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
 • C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
 • W - would haves: deze eisen zullen waarschijnlijk in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. Ze worden daarom ook wel eens aangeduid als "won't haves".
VTH075 Kunnen inplannen van werkzaamheden Om het team dat de vergunningaanvraag behandelt tijdig te kunnen voorzien van gevraagde adviezen is het belangrijk om werkzaamheden aan de juiste medewerker(s) toe te wijzen en in te plannen in overleg met de hoofdbehandelaar.

Het verzoek moet kunnen worden toegekend aan een (hoofd)behandelaar. Deze is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van het verzoek.


Must
VTH078 Kunnen verlengen van het termijn van de te volgen procedure In geval van instemming door andere bestuursorganen wordt de reguliere procedure verlengd met vier weken. Bij enkel advies door andere bestuursorganen geldt deze verlenging niet.

De reguliere procedure kent een termijn van 8 weken; deze kan eventueel verlengd worden tot 14 weken. De reguliere procedure wordt met vier weken verlengd als instemming door een ander bestuursorgaan vereist is (maar niet bij alleen advies, noch van een ander bestuursorgaan noch van de gemeenteraad). De uitgebreide procedure kent een termijn van 6 maanden, eventueel verlengd met 6 weken.


Must
VTH079 Kunnen (flexibel) inrichten van de werkprocessen Afhandeling van zaken volgt lang niet altijd de 'happy flow' c.q. is lang niet altijd en lineair proces. Soms moeten delen van het proces worden herhaald/opnieuw. Uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar deskundig is, goed kan bepalen hoe het proces verder moet en daarbij dus flexibel keuzes kan maken. Processen moeten dus slim modulair kunnen worden geïmplementeerd.


Must
VTH081 Kunnen bewaken van de status van (interne en externe) adviesaanvraag De hoofdbehandelaar van een zaak moet goed overzicht hebben over voortgang van de zaak. Daar hoort bij dat de hoofdbehandelaar kan zien wat de voortgang is bij gevraagde adviezen (intern en extern) om op tijd te kunnen zien of er een knelpunt in de planning van een zaak. Het totaaloverzicht van de eindstatussen van de adviesvragen geeft een beeld op hoofdlijnen of er inhoudelijke knelpunten zijn en daarop moet worden geschakeld.


Must
VTH082 Kunnen bewaken van de status van een zaak Voor de monitoring van de bedrijfsvoering, zowel organisatiebreed als op individueel niveau, moeten de statussen van de (lopende) zaken kunnen worden bijgehouden. Klant(en) hebben ook behoefte aan inzicht in de voortgang van de eigen zaak. Afhankelijk van het type zaak, kan het daarbij gaan om een aanvrager, overtreder en/of belanghebbende.


Must
VTH083 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet / conform eigen service (instelbaar) termijnen. Aangezien de inhoudelijke toetsing belegd kan zijn bij diverse interne en externe adviseurs en ketenpartners, is bewaken van de termijnen voor levering van de adviezen en/of instemmingen noodzakelijk


Must
VTH084 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het aanvraagproces Naast de wettelijke termijn, hanteren veel bevoegde gezagen servicetermijnen die korter zijn. Deze moeten kunnen worden ingesteld en vervolgens moet per proces de doorlooptijd worden bijgehouden en behoeve van rapportages.


Must
 • Download als CSV