Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Regelbeheercomponenten

Introductie

Bij het in beeld brengen van de functionaliteit maken we onderscheid tussen de generieke functionaliteit (die voor alle componenten in de groep geldt) en specifieke functionaliteit die slechts een van de componenten in de groep betreft. Mocht op een later moment blijken dat ook van andere applicatiecomponenten een nadere uitwerking naar services gewenst is, dan zal dat t.z.t. worden gedaan.

Regelbeheercomponenten

Dit zijn de referentiecomponenten die gezamenlijk ondersteuning bieden aan het regelbeheer. Deze groep van componenten omvat:

 1. Regelbeheercomponent (download als CSV)
 2. Toepasbare-regelscomponent (download als CSV)


Regelbeheercomponent

Omschrijving: De regelbeheercomponent onderhoud de relatie tussen de regels en omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Tevens regelt deze component het beheer tussen de juridische regels en de toepasbare regels.

!! Functionaliteit is nog in onderzoek

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
R01 !! in onderzoek !! Vastleggen en controleren relatie juridische en toepasbare regels Toepasbare regels hebben hun grondslag in de juridische regels. Registratie van deze relatie is ook onderdeel van de DSO-standaarden (STTR). De regelcomponent moet in staat zijn de vastlegging van de relatie te ondersteunen en controleren.


R02 !! in onderzoek !! Beheren van juridische regels binnen de diverse omgevingsbeleidscomponenten Juridische regel ls die in de diverse type componenten worden gebruikt moeten aan elkaar gerelateerd zijn om de consistentie te borgen.


R03 !! in onderzoek !! Ondersteuning voor het vastleggen van het gebruik van juridische regels


R04!! in onderzoek !! Kunnen relateren van juridische regels binnen omgevingsdocumenten In het omgevingsbeleidscomponenten worden dezelfde juridische regels gebruikt. Deze moeten aan elkaar gerelateerd zijn zodat beheer eenvoudiger wordt ondersteund.


R11 !! in onderzoek !! Rapportages over gebruik van regels Bevraging van de visie, programma, plan en toepasbare regelscomponent over het gebruik van regels om consistentie te controleren en analyse te doen van het gebruik van regels door de afzonderlijke componenten.


 • Download als CSV


Toepasbare-regelscomponent

Omschrijving: Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
T01 Kunnen beheren en bewerken van (lokale) functionele structuur Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen uitbreiden van de functionele structuur door lokale activiteiten toe te voegen op de onderdelen waar dit is toegestaan.
 • Kunnen bekijken, opstellen en wijzigen van regelbeheerobjecten.
 • Kunnen bekijken van de regelbeheerobjecten (na publicatie moeten deze ook met behulp van een aangeboden service afzonderlijk bekeken kunnen worden).

Toelichting regelbeheerobjecten: Aan de onderste laag activiteiten kunnen regelbeheerobjecten worden gehangen. Deze horen bij de functionele structuur. Dit zijn bij een onderwerp bijvoorbeeld:

 • de conclusie - ben ik vergunning- of meldingplichtig - van het onderwerp.
 • de indieningsvereisten - wat moet ik allemaal aanleveren als ik een vergunningaanvraag - van het onderwerp.

Deze regelbeheerobjecten zijn nodig om toepasbare regels naar te laten verwijzen, als een soort kapstok.


T02 Kunnen publiceren van functionele structuur Kunnen toevoegen van functionele structuur (activiteit en regelbeheerobject) aan RTR in DSO-LV (middels Standaard Functionele Structuur, STFS) via digikoppeling Functionele structuur.


T03 Kunnen beheren en bewerken van toepasbare regels Kunnen beheren en bewerken van toepasbare regels conform de STTR standaard:
 • Kunnen specificeren van bedrijfsregels
 • Kunnen specificeren van uitvoeringsregels
 • Kunnen specificeren van conversieregels
 • Kunnen specificeren van interactieregels


T04 Kunnen visualiseren van test vragenboom in DSO-LV Kunnen visualiseren vragenboom op basis van gemaakte toepasbare regels in de STTR staging area van DSO-LV.


T05 Kunnen valideren/verifiëren toepasbare regels Kunnen uitvoeren van validatie op STTR format.


T06 Kunnen publiceren van toepasbareregels Kunnen publiceren van de toepasbare regels aan de RTR in DSO-LV (middels Standaard Toepasbare regels STTR) via digikoppeling.

Als de verificatie is geslaagd moeten de regels in STTR formaat worden aangeleverd aan de het Register Toepasbare Regels (RTR). De planmaker kan via de component de toepasbare regels aanleveren bij DSO-LV. Hierbij wordt de vragenboom gekoppeld aan het regelbeheerobject in de eerder aangeleverde functionele structuur.


T07 !! in onderzoek !! kunnen relateren van juridische regel aan toepasbare regel


T08 Kunnen vastleggen van metadata bij toepasbare regels Kunnen vastleggen van meta data waaronder: eigenaar, relatie met beleid, eventuele randvoorwaarden etc.


T11 Kunnen importeren en bewerken van toepasbare regels Kunnen importeren en vervolgens bewerken van toepasbare regels in STTR standaard


T12 Kunnen ophalen en koppelen met een basisregistratie of lokale registratie Kunnen bevragen van een basisregistratie of lokale registratie in een vragenboom


T21 Kunnen zoeken in STTR bestand Kunnen zoeken in STTR bestanden. Via verschillende zoekingangen als werkingsgebied, activiteiten.


T22 Opvragen van statistieken van het gebruik van de vragenbomen in het loket Kunnen verkrijgen van inzicht in gebruik van vraagbomen in het loket. Voor het beheer van Toepasbare Regels is het van belang om te weken hoe de vraagbomen worden gebruikt. Welke vragen worden met welke waarden beantwoord. Komen alle vragen aan bod? Op welke conclusies komt men meestal uit.


 • Download als CSV