Beheren toepasbare regels

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > ApplicationFunctions > Beheren toepasbare regels
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Deze functie omvat: Kunnen analyseren van juridische regels Kunnen relateren van juridische en toepasbare regels (lokaal) Kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels Kunnen beheren van versies van toepasbare regels Kunnen toetsten van toepasbare regels aan schrijfwijzer Kunnen afleiden van toepasbare regels Kunnen toepasbaar maken activiteiten Kunnen importeren van toepasbare regels Kunnen ophalen van regels bij activiteiten Kunnen ophalen van werkzaamheden uit Register Toepasbare Regels (RTR) Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Beheren toepasbare regels Kunnen ophalen van werkzaamheden uit de landelijke voorziening. Werkzaamheden zijn bedoeld voor de incidentele initiatiefnemers zodat zij ondersteund worden om de juiste activiteiten te vinden tijdens het checken. Werkzaamheden zijn gekoppeld aan de laagste activiteit. Een werkzaamheid kan een koppeling hebben met één of meerdere activiteiten, een activiteit kan een koppeling hebben met één of meerdere werkzaamheden. Wijzigingen: * 04-05-2022: Nieuw toegevoegd (Requirement) TR41 Kunnen ophalen van werkzaamhed- en uit Register Toepasbare Regels (RTR) Het kunnen analyseren van juridische regels als basis voor het opstellen en beheren van toepasbare regels, omdat toepasbare regels hun grondslag hebben in de juridische regels. Analyseren houdt onder andere in het onderkennen van de juridische activiteiten in de regelgeving en het onderkennen welke criteria bepalen wanneer een initiatief toestemmingsvrij, vergunningsplichtig, meldingsplichtig of informatieplichtig is en wat de indieningsvereisten zijn. Het analyseren van juridische regels kan ook zonder software worden gedaan. N.B. Onder toepasbare regels verstaan we hier (conform IMTR 1.1.2): Toepasbare regels zijn begrijpelijke regels die zijn opgesteld op grond van juridische regels (zoals omgevingswet, AMvB’s, omgevingsplannen, en verordeningen). Zij bestaan uit: bedrijfsregels (business logica), uitvoeringsregels, eventueel conversieregels (uitvraging en koppeling data aan bedrijfsregels) en interactieregels (presentatielogica). Zij resulteren in begrijpelijke vragenbomen aan de initiatiefnemer. Wijzigingen: * 14-7-2021: Versienummer van IMTR aangepast * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 14-1-2020: Begrip Toepasbare Regels toegevoegd. * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR01 Kunnen analyseren vanjuridische regels Het kunnen beheren van verschillende versies van toepasbare regels en van sets van bij elkaar horende toepasbare regels, zoals de bij dezelfde juridische activiteit horende toepasbare regels voor checken (conclusie) en voor aanvragen (indieningsvereisten). Door wijzigingen in juridische regels of verbeteringen van de toepasbare regels zelf kunnen verschillende versies van toepasbare regels ontstaan. Voor beheer van versies is het nodig om te kunnen zien welke versies zijn geregistreerd in DSO-LV en wat de begin- en einddata van de verschillende versies zijn. Wijzigingen: * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR05 Kunnen beheren van versies van toepasbare regels Het kunnen importeren van toepasbare regels in STTR-formaat. DSO-LV biedt de mogelijkheid om toepasbare regels als STTR-bestand te downloaden. Wijzigingen: * 27-11-2019: MoSCoW-indeling * 4-12-2020: MoSCoW-indeling veranderd van Onbepaald naar Should omdat kunnen importeren nodig is om de toepasbare regels bij de bruidsschat te kunnen importeren en aanpassen. * 08-04-2022: MoSCow-indeling aangepast van Should naar Must (Requirement) TR24 Kunnen importeren van toepasbare regels Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscompon- ent Het kunnen vastleggen van de relatie tussen toepasbare regels en de juridische regels waarop ze zijn gebaseerd. Voor het beheren van toepasbare regels is het zinvol om de relatie met de juridische regels waar ze op gebaseerd zijn te kennen. Bij wijzigingen in de juridische regels is dan te zien welke toepasbare regels hier mogelijk door geraakt worden. Deze requirement betreft het kunnen relateren van juridische en toepasbare regels bij het bevoegd gezag zelf (vandaar 'lokaal' in de titel), bijvoorbeeld als omgevingsplan en de bijbehorende toepasbare regels nog in bewerking zijn en het omgevingsplan nog niet bekend is gemaakt. De requirement betreft niet het relateren van toepasbare regels aan de activiteiten in DSO-LV. Dat laatste is noodzakelijk en behoort tot requirement TR03. Voor het 'lokaal' kunnen relateren van juridische en toepasbare regels werkt VNG samen met leveranciers een standaard uit. Zie https://github.com/VNG-Realisatie/Regels-bij-activiteiten Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar API-specificatie ‘Regels bij activiteiten’ toegevoegd. * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 17-1-2020: Titel requirement, Toelichting tekstueel * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR02 Kunnen relateren van juridische en toepasbare regels (lokaal) Het kunnen toetsen van de formuleringen van toepasbare regels (de vragen) aan een schrijfwijzer. Er is online een schrijfwijzer voor teksten voor toepasbare regels beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/schrijfwijzer/. Het doel van deze schrijfwijzer is dat iedereen op dezelfde manier schrijft voor het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gebruikers kunnen de teksten daardoor beter begrijpen en de vragen gemakkelijker beantwoorden. Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar schrijfwijzer vervangen * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR11 Kunnen toetsten van toepasbare regels aan schrijfwijzer Het kunnen toepasbaar maken van de activiteiten in de functionele structuur in DSO-LV zodat toepasbare regels geregistreerd kunnen worden. Door het creëren en wijzigen van attributen van activiteiten in de functionele structuur en het toevoegen van regelbeheerobjecten. Aan die ‘regelbeheerobjecten’ kunnen vervolgens de toepasbare regels worden gehangen. De documentatie voor het toepasbaar maken van activiteiten is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar documentatie over toepasbaar maken activiteiten aangepast * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 27-11-2019: Titel requirement, Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR20 Kunnen toepasbaar maken activiteiten Het (deels) geautomatiseerd af kunnen leiden van toepasbare regels uit juridische regels of een andere basis voor de juridische en toepasbare regels, bijvoorbeeld een doelenboom. Wijzigingen: * 27-11-2019: MoSCoW-indeling (Requirement) TR12 Kunnen afleiden van toepasbare regels Het kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels overeenkomstig de mogelijkheden van de standaard voor toepasbare regels, STTR. Hieronder ter illustratie enkele mogelijkheden van STTR. * relateren aan activiteiten en regelbeheerobjecten (conclusie, indieningsvereisten of maatregelen), werkingsgebieden en aansluitpunten; * bedrijfsregels; * uitvoeringsregels; * conversieregels; * verwijzen naar (sub)werkingsgebieden op verschillende niveaus; * interactieregels, o.a. voor de volgorde van vragen; * content zoals helpteksten, toelichtende tekst, afbeeldingen of video’s bij toepasbare regels; * begin- en einddatum geldigheid; * modellering van een conclusie; * modellering van indieningsvereisten; * modellering van maatregelen; * herbruikbare vragen. De standaard STTR specificeert deze mogelijkheden volledig en exact. De documentatie van STTR is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/ Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar STTR aangepast * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 8-7-2020: Toelichting tekstueel * 17-1-2020: Toelichting tekstueel * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR03 Kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels Het kunnen ophalen van regels bij activiteiten uit de omgevingsbeleidcomponent. De omgevingsbeleidcomponent bevat de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De toepasbare regelscomponent vraagt bij de omgevingswetbeleidcomponent gegevens op over (Omgevingswet-)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. Wijzigingen: * 04-05-2022: Nieuw toegevoegd (Requirement) TR40 Kunnen ophalen van regels bij activiteiten RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 22-04-2023 06:25:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 06:25:19 CEST
Eigenschappen
Elementtype     ApplicationFunction
Label     Beheren toepasbare regels
Definitie     Deze functie omvat:

Kunnen analyseren van juridische regels Kunnen relateren van juridische en toepasbare regels (lokaal) Kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels Kunnen beheren van versies van toepasbare regels Kunnen toetsten van toepasbare regels aan schrijfwijzer Kunnen afleiden van toepasbare regels Kunnen toepasbaar maken activiteiten Kunnen importeren van toepasbare regels Kunnen ophalen van regels bij activiteiten Kunnen ophalen van werkzaamheden uit Register Toepasbare Regels (RTR)

Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet
Object ID     4cc1d41b-27c4-4c26-ad42-82956ca066c6
Object ID_nl     4cc1d41b-27c4-4c26-ad42-82956ca066c6
Original ID     id-4cc1d41b-27c4-4c26-ad42-82956ca066c6
Semanticsearch     beheren toepasbare regels
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 08:54.