Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Requirements voor regelcomponenten

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > Views > Requirements voor regelcomponenten
Requirements voor regelcomponenten
ApplicationComponent Regelregistratiecomponent Requirement Registreren en delen van gegevens die worden gebruikt in het regelbeheer Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare-regelscomponent Het kunnen beheren van de behandeldienstconfiguratie waarmee een bevoegd gezag een activiteit waarvoor zij verantwoordelijk is kan koppelen aan een behandeldienst. Deze functionaliteit is wel noodzakelijk, maar hoeft niet per se onderdeel van toepasbare-regels-software te zijn. De documentatie van de service voor het beheren van de behandeldienstconfiguratie is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-samenwerken/behandeldienst-instellen/ Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar informatie over beheren behandeldienstconfiguratie aangepast 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 8-7-2020: Beschrijving van de status van de service van het DSO geactualiseerd. Toegevoegd dat deze functionaliteit wel nodig is, maar niet per se onderdeel van toepasbare-regels-software dient te zijn. MoSCoW-indeling gewijzigd in Must. 27-11-2019: Nieuw 13-12-2019: Toelichting tekstueel (Requirement) TR25 Kunnen beheren van behandeldienst configuratie Het kunnen presenteren van toepasbare regels, inclusief alle achterliggende gegevens, aan personen die geen gebruiker van de software zijn. Het opstellen van goede toepasbare regels vraagt de betrokkenheid van verschillende deskundigen. Het moet mogelijk zijn de toepasbare regels te bespreken met en te laten reviewen door verschillende deskundigen die geen toegang hebben tot de software en ook niet getraind zijn in het gebruiken ervan. Enkele mogelijke vormen zijn een document (PDF, Word e.d.) en een webportaal gericht op raadplegen en reviewen in plaats van opstellen en beheren. Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 10-12-2019: Toelichting tekstueel 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR31 Kunnen presenteren van toepasbare regels voor niet- gebruikers Het kunnen verifiëren van een STTR-bestand met de verificatieservice van DSO-LV of andere verificatie-functionaliteit. De verificatie-functie controleert de regels in het bestand en laat weten of de regels aan de standaard voldoen. De bestanden worden bij het controleren niet opgeslagen in het Register toepasbare regels. De documentatie van de verificatieservice is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar de documentatie van de verificatieservice aangepast. 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 10-12-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (van Must naar Should) 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR22 Kunnen verifiëren van toepasbare regels DEZE REQUIREMENT IS VERVALLEN OMDAT DEZE BINNEN DE SCOPE VAN TR03 VALT. Het kunnen gebruiken van informatiebronnen zoals informatieproducten, basisregistraties of andere registratie om vragen in een vragenboom automatisch te beantwoorden (voorinvullen). Wijzigingen: 14-7-2021: Alinea over status van registerbevraging verwijderd. 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Vervallen, dit zal een onderdeel van STTR zijn en valt daarom binnen TR03. (Requirement) TR04 Kunnen gebruiken van informatiebronnen in toepasbare regels Het kunnen importeren van toepasbare regels in STTR-formaat. DSO-LV biedt de mogelijkheid om toepasbare regels als STTR-bestand te downloaden. Wijzigingen: 27-11-2019: MoSCoW-indeling 4-12-2020: MoSCoW-indeling veranderd van Onbepaald naar Should omdat kunnen importeren nodig is om de toepasbare regels bij de bruidsschat te kunnen importeren en aanpassen. (Requirement) TR24 Kunnen importeren van toepasbare regels Het kunnen afspelen van toepasbare regels voor checken en voor aanvragen zonder gebruik te maken van het omgevingsloket van DSO-LV Gemeenten willen hun toepasbare regels kunnen bekijken en testen voordat ze deze registreren in DSO-LV. Dit maakt het mogelijk om de eigen toepasbare regels op te stellen, te beproeven en aan te passen zonder ze steeds eerst in DSO-LV te moeten registreren. Aandachtspunten bij het afspelen zijn of de toepasbare regels werken conform verwachtingen, of er geen overbodige vragen worden gesteld, of de helpteksten kloppen en of de toepasbare regels tot de juiste conclusies leiden. Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 14-1-2020: Toelichting tekstueel 27-11-2019: MoSCoW-indeling (Requirement) TR13 Kunnen afspelen van toepasbare regels Het kunnen toetsen van de formuleringen van toepasbare regels (de vragen) aan een schrijfwijzer. Er is online een schrijfwijzer voor teksten voor toepasbare regels beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/schrijfwijzer/. Het doel van deze schrijfwijzer is dat iedereen op dezelfde manier schrijft voor het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gebruikers kunnen de teksten daardoor beter begrijpen en de vragen gemakkelijker beantwoorden. Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar schrijfwijzer vervangen 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR11 Kunnen toetsten van toepasbare regels aan schrijfwijzer Het kunnen configureren van de mogelijkheid voor een omgevingsoverleg voor aanvraagformulieren. Deze functionaliteit is wel noodzakelijk, maar hoeft niet per se onderdeel van toepasbare-regels-software te zijn. De documentatie van de service voor het beheren van de omgevingsoverlegconfiguratie is beschikbaar op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/omgevingsoverleg-configuratie-beheren/ Wijzigingen: 14-7-2021: MoSCoW-indeling gewijzigd in Must omdat de service beschikbaar is. 14-7-2021: Alinea dat deze functionaliteit nog in ontwikkeling is verwijderd 14-7-2021: Verwijzing naar informatie over het beheren van de omgevingsoverlegconfiguratie toegevoegd 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 8-7-2020: Beschrijving van de status van de service van het DSO geactualsieerd. Toegevoegd dat deze functionaliteit wel nodig is, maar niet per se onderdeel van toepasbare-regels-software dient te zijn. 14-1-2020: Nieuw (Requirement) TR26 Kunnen configureren omgevingsoverleg Het (deels) geautomatiseerd af kunnen leiden van toepasbare regels uit juridische regels of een andere basis voor de juridische en toepasbare regels, bijvoorbeeld een doelenboom. Wijzigingen: 27-11-2019: MoSCoW-indeling (Requirement) TR12 Kunnen afleiden van toepasbare regels Het kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels overeenkomstig de mogelijkheden van de standaard voor toepasbare regels, STTR. Hieronder ter illustratie enkele mogelijkheden van STTR. • relateren aan activiteiten en regelbeheerobjecten (conclusie, indieningsvereisten of maatregelen), werkingsgebieden en aansluitpunten; • bedrijfsregels; • uitvoeringsregels; • conversieregels; • verwijzen naar (sub)werkingsgebieden op verschillende niveaus; • interactieregels, o.a. voor de volgorde van vragen; • content zoals helpteksten, toelichtende tekst, afbeeldingen of video’s bij toepasbare regels; • begin- en einddatum geldigheid; • modellering van een conclusie; • modellering van indieningsvereisten; • modellering van maatregelen; • herbruikbare vragen. De standaard STTR specificeert deze mogelijkheden volledig en exact. De documentatie van STTR is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/ Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar STTR aangepast 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 8-7-2020: Toelichting tekstueel 17-1-2020: Toelichting tekstueel 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR03 Kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels Het kunnen toepasbaar maken van de activiteiten in de functionele structuur in DSO-LV zodat toepasbare regels geregistreerd kunnen worden. Door het creëren en wijzigen van attributen van activiteiten in de functionele structuur en het toevoegen van regelbeheerobjecten. Aan die ‘regelbeheerobjecten’ kunnen vervolgens de toepasbare regels worden gehangen. De documentatie voor het toepasbaar maken van activiteiten is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar documentatie over toepasbaar maken activiteiten aangepast 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Titel requirement, Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR20 Kunnen toepasbaar maken activiteiten Het kunnen analyseren van juridische regels als basis voor het opstellen en beheren van toepasbare regels, omdat toepasbare regels hun grondslag hebben in de juridische regels. Analyseren houdt onder andere in het onderkennen van de juridische activiteiten in de regelgeving en het onderkennen welke criteria bepalen wanneer een initiatief toestemmingsvrij, vergunningsplichtig, meldingsplichtig of informatieplichtig is en wat de indieningsvereisten zijn. Het analyseren van juridische regels kan ook zonder software worden gedaan. N.B. Onder toepasbare regels verstaan we hier (conform IMTR 1.1.2): Toepasbare regels zijn begrijpelijke regels die zijn opgesteld op grond van juridische regels (zoals omgevingswet, AMvB’s, omgevingsplannen, en verordeningen). Zij bestaan uit: bedrijfsregels (business logica), uitvoeringsregels, eventueel conversieregels (uitvraging en koppeling data aan bedrijfsregels) en interactieregels (presentatielogica). Zij resulteren in begrijpelijke vragenbomen aan de initiatiefnemer. Wijzigingen: 14-7-2021: Versienummer van IMTR aangepast 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 14-1-2020: Begrip Toepasbare Regels toegevoegd. 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR01 Kunnen analyseren van juridische regels Het kunnen beheren van verschillende versies van toepasbare regels en van sets van bij elkaar horende toepasbare regels, zoals de bij dezelfde juridische activiteit horende toepasbare regels voor checken (conclusie) en voor aanvragen (indieningsvereisten). Door wijzigingen in juridische regels of verbeteringen van de toepasbare regels zelf kunnen verschillende versies van toepasbare regels ontstaan. Voor beheer van versies is het nodig om te kunnen zien welke versies zijn geregistreerd in DSO-LV en wat de begin- en einddata van de verschillende versies zijn. Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR05 Kunnen beheren van versies van toepasbare regels DEZE REQUIREMENT IS VERVALLEN OMDAT DEZE BUITEN DE SCOPE VAN DE REGELBEHEERCOMPONENT VALT. Het kunnen generen van een eigen loket voor checken en aanvragen buiten het Omgevingsloket van DSO-LV dat gebruik kan maken van de toepasbare regels die beschikbaar zijn in DSO-LV. DSO-LV is een open stelsel. Dat betekent dat de functionaliteiten en gegevens beschikbaar in DSO-LV ook door andere applicaties gebruikt kunnen worden. Dit stelt gemeenten in staat om, indien gewenst, een eigen loket voor ‘checken’ en ‘aanvragen’ te realiseren. Zo’n loket dient ook gebruik te kunnen maken van de in DSO-LV beschikbare toepasbare regels van andere bestuursorganen, zoals het rijk, provincies en waterschappen. Deze eis hoort strikt genomen niet bij de eisen voor het opstellen en beheren van toepasbare regels, maar het kan in een marktverkenning of aanbesteding wel zinvol zijn om de eis op te nemen omdat software voor toepasbare regels soms de optie biedt om een eigen loket voor checken en aanvragen te genereren. Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Vervallen. Deze requirement is buiten scope van het opstellen en beheren van toepasbare regels en is daarom vervallen. (Requirement) TR32 Kunnen genereren van eigen loket voor checken en aanvragen Bij gemeenten werken vaak meerdere personen aan de toepasbare regels, zowel van binnen als van buiten de eigen organisatie. Deze moeten gelijktijdig de toepasbare regels kunnen beheren. Het met meerdere personen kunnen werken aan toepasbare regels vraagt o.a. om het kunnen in- en uitchecken van toepasbare regels in een repository en logging van wijzigingen. Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 13-12-2019: Toelichting tekstueel 27-11-2019 : MoSCoW- indeling (Requirement) TR06 Kunnen beheren van toepasbare regels door meerdere personen tegelijkertijd Het kunnen genereren van een STTR-bestand met toepasbare regels volgens de geldende versie van STTR. Toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Voor het vastleggen van toepasbare regels in DSO-LV moet een gemeente in staat zijn valide STTR-bestanden aan DSO-LV aan te bieden. De documentatie van STTR is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/ Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar STTR aangepast 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR21 Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR- formaat Het kunnen vastleggen van de relatie tussen toepasbare regels en de juridische regels waarop ze zijn gebaseerd. Voor het beheren van toepasbare regels is het zinvol om de relatie met de juridische regels waar ze op gebaseerd zijn te kennen. Bij wijzigingen in de juridische regels is dan te zien welke toepasbare regels hier mogelijk door geraakt worden. Deze requirement betreft het kunnen relateren van juridische en toepasbare regels bij het bevoegd gezag zelf (vandaar 'lokaal' in de titel), bijvoorbeeld als omgevingsplan en de bijbehorende toepasbare regels nog in bewerking zijn en het omgevingsplan nog niet bekend is gemaakt. De requirement betreft niet het relateren van toepasbare regels aan de activiteiten in DSO-LV. Dat laatste is noodzakelijk en behoort tot requirement TR03. Voor het 'lokaal' kunnen relateren van juridische en toepasbare regels werkt VNG samen met leveranciers een standaard uit. Zie https://github.com/VNG-Realisatie/Regels-bij-activiteiten Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar API-specificatie ‘Regels bij activiteiten’ toegevoegd. 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 17-1-2020: Titel requirement, Toelichting tekstueel 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR02 Kunnen relateren van juridische en toepasbare regels (lokaal) Het kunnen registreren, wijzigen en verwijderen van de toepasbare regels in de Registratie Toepasbare Regels van DSO-LV, middels Standaard Toepasbare Regels STTR. Om toepasbare regels te kunnen registreren is een koppeling nodig tussen het lokale regelbeheersysteem en het digitaal stelsel op basis van de standaard Digikoppeling. De documentatie voor het aanleveren van toepasbare regels is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: 14-7-2021: Verwijzing naar de documentatie van de aanleverenservice aangepast. 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 17-1-2020: Toelichting tekstueel 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR23 Kunnen registreren van toepasbare regels Het kunnen zoeken in toepasbare regels met als zoekingang minimaal tekst, bijvoorbeeld door in een zoekveld tekst in te voeren met als zoekresultaat de toepasbare regels die die tekst bevatten. Daarnaast het kunnen zoeken op de relatie naar juridische activiteit en werkingsgebied als deze relaties in de software beschikbaar zijn. Andere mogelijke zoekcriteria zijn: - Begin en einddata van toepasbare regels - Of toepasbare regels wel of niet zijn geregistreerd in DSO-LV en wanneer - Type toepasbare regel Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 10-12-2019: Toelichting tekstueel 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR10 Kunnen zoeken in toepasbare regels Het kunnen ontsluiten van toepasbare regels voor andere software anders dan via STTR, o.a. voor hergebruik van de gegevens, het beheren van relaties (bijvoorbeeld met juridische regels) en het kunnen migreren naar andere software. Enkele mogelijke vormen zijn bestandsuitwisseling, databasetoegang en services. Wijzigingen: 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR30 Kunnen ontsluiten van toepasbare regels voor andere software Deze svg is op 21-12-2021 12:58:46 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 21-12-2021 12:58:46 CET
Legenda
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Requirements voor regelcomponenten
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Omgevingswet/1.5/id-525a954b-365e-4b6d-868f-36e0898f8b13
ArchiMate-model  : Omgevingswet
Label  : Requirements voor regelcomponenten
Object ID  : 525a954b-365e-4b6d-868f-36e0898f8b13
Publiceren  : GEMMA Online en redactie
Object ID  : 525a954b-365e-4b6d-868f-36e0898f8b13
Object ID_nl  : 525a954b-365e-4b6d-868f-36e0898f8b13
Original ID  : id-525a954b-365e-4b6d-868f-36e0898f8b13
Semanticsearch  : requirements voor regelcomponenten
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)