Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Omgevingsbeleidscomponenten

Introductie

Bij het in beeld brengen van de functionaliteit maken we onderscheid tussen de generieke functionaliteit (die voor alle componenten in de groep geldt) en specifieke functionaliteit die slechts een van de componenten in de groep betreft. Mocht op een later moment blijken dat ook van andere applicatiecomponenten een nadere uitwerking naar services gewenst is, dan zal dat t.z.t. worden gedaan.

Dit zijn de referentiecomponenten die gezamenlijk ondersteuning bieden aan het Omgevingsbeleid. Deze groep van componenten omvat:

Omgevingsbeleidcomponent (download als CSV) waarbinnen vallen de:

Omgevingsbeleidcomponent

Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vijf sub-componenten:

 • tekstcomponent
 • werkingsgebiedencomponent
 • werkprocescomponent
 • publicatiecomponent
 • viewercomponent

Binnen de tekstcomponent is reeds een onderverdeling gemaakt waarin specifieke requirements voor de omgevingsvisie, het programma en het omgevingssplan zal worden opgenomen. Vooralsnog zijn de genrieke requirements voor het opstellen van teksten opgenomen in de tekstcomponent.


Hierbij valt te denken aan het publiceren van een besluit in de LVBB of het valideren van een besluit. Specifieke functionaliteit is toebedeeld aan een van de specialisaties van de omgevingsbeleidcomponent:

 • Omgevingsvisiecomponent
 • Omgevingsprogrammacomponent
 • Omgevingsplancomponent

Hieronder staan de generieke requirements die voor alle omgevingsbeleidcomponenten (visie, programma en plan) gelden. De drie componenten zijn specialisaties van de Omgevingsbeleid- en regelbeheercomponent en overerven daarmee dus de generieke functies.

De procesondersteunende systemen zullen na publicatie (van de visie, programma of plan) voor hun opslag aangewezen zijn op de landelijke voorzieningen (LVBB, DSO-LV Register Toepasbare Regels etc). Echter, voor de wijzigingsfase binnen de gemeenten is er wel een eigen registratie nodig. Evenals in de conceptfase waarin wordt samengewerkt met ketenpartners, waarbij tevens een koppeling nodig is met de samenwerkingsruimte die in deze fase gebruikt wordt.

Dat leveranciers na publicatie voor een optimalisatie kiezen om kopie-gegevens te hebben in hun oplossingen is een keuze, zolang ze maar de brongegevens tijdig van de juiste voorziening halen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Kunnen voldoen aan nieuwste versie van STOP-TPOD. Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. Een aantal specifieke eisen zijn opgenomen in de requirements.


OB01Kunnen syncrhoniseren met landelijkevoorziening Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD


 • Download als CSV


Tekstcomponent

Omschrijving: Component voor het opstellen en wijzigen van regeling in tekst. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Kunnen voldoen aan nieuwste versie van STOP-TPOD. Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. Een aantal specifieke eisen zijn opgenomen in de requirements.


OBT01 Kunnen opstellen / wijzigen van regeling of tekst
 • Kunnen opstellen en wijzigen van regeling (omgevingsplan met regels, werkingsgebieden en waarden) en tekst (programma of visie). Hieronder vallen een aantal sub-requirements.


OBT01.1 Kunnen wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden
OBT01.2 Kunnen annoteren van juridische regels, en waarden (juridisch spoor)
OBT01.3 Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor
OBT01.4 Kunnen toevoegen van metadata aan een regeling
OBT01.5 Op basis van standaard kunnen uitwisselen van gegevens met werkingsgebiedcomponent
OBT04 Kunnen tijdreizen in regelingen Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen.


OBT05 Kunnen vergelijken van (onderdelen van) regelingen Kunnen vergelijken van regelingen (oud, huidig en toekomstig) met als doel het detecteren van de verschillen tussen de regelingen.


OBT06 Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Kunnen ondersteunen voorkomen van fouten door beide wijzigen van zelfde artikel door
 • gebruikers hebben inzicht in elkaars werkzaamheden
 • Vraag voor aanbesteding: hoe gaat de leverancier dit ondersteunen


OBT07 Kunnen ondersteunen bij samenloop Onder samenloop wordt de situatie verstaan waarin een tekstuele afhankelijkheid tussen twee (of meer) wetsvoorstellen (of met betrekking tot een wet die nog niet in werking is getreden) bestaat terwijl de procedures van totstandkoming in de tijd onafhankelijk van elkaar verlopen.
 • nader te specificeren. heeft relatie met samenwerkingsfunctionaliteit.


OBT08 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling Kunnen bevragen van de dataset behorende bij regeling. Hierbij valt te denken aan:
 • kunnen tonen van werkingsgebieden in combinatie met juridische regels
 • kunnen tonen van relaties tussen werkingsgebieden en thema (bijvoorbeeld geef me inzicht in waar ik tot 10 meter hoogte mag bouwen)


OBT09 Kunnen ondersteunen van waardelijsten
 • Kunnen ondersteunen van waardelijsten zoals gedefinieerd binnen STOP-TPOD en voor het omgevingsplan uitgewerkt in document 17 van de standaard.
 • Een gemeente dient zelf de uitbreidbare waardelijsten te kunnen aanpassen (beheren).
 • De software leverancier dient de limitatieve waardelijst dient middels configuratie van de software aan te passen naar de nieuwste versie.


OBT10 !! in onderzoek!! Kunnen interacteren met de DSO stelselcatalogus Kunnen interacteren met de DSO stelselcatalogus, hieronder vallen sub-requirements B11.1 en volgende.
 • Gebruiken van begrippen uit Stelselcatalogus
 • Begrippen toevoegen aan Stelselcatalogus


OBT11 Kunnen leggen van relatie tussen eigen omgevingsdocument en ander omgevingsdocument Middels AKN kunnen vastleggen van de relatie tussen de regels die vastgesteld worden in de diverse onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels).

Doel: Intern toetsen van de impact van de samenhang van de regels in deze onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels).


OBT12 Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties Hieronder wordt verstaan:
 • Het kunnen ophalen van objecten en gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) en gemeentelijke Kernregistraties.
 • Het kunnen relateren van het werkingsgebied van een omgevingsregel aan een object uit de basis- of kernregistraties.
 • Kunnen ophalen van ambtsgebied


OBT13 Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking van regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Omgevingsbeleidcomponent kan tijdens het opstellen de regeling en wijzigingsbesluiten al valideren op zaken als gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties.


OBT14 !!in onderzoek!! Kunnen ondersteunen van samenwerking !! Requirement in onderzoek!! Onder kunnen ondersteunen van samenwerking verstaan we:
 • Kunnen gebruiken van DSO-LV upload/download API voor documenten
 • Kunnen gebruiken van DSO-LV upload/download API voor regelingen (in STOP-TPOD)
 • Kunnen ontvangen van notificatie als nieuwe documentatie da wel regeling beschikbaar is
 • Kunnen viewen van regelingen (inclusief regelingen in wording)
 • Kunnen aangeven dat bevoegd gezag in bepaald gebied een regeling aan het aanpassen is (zaakgericht)
 • samenwerking voor initiatiefnemers en stedebouwkundige bureau's.


 • Download als CSV


Omgevingsvisiecomponent (specialisatie Omgevingsbeleidcomponent)

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen en beheren van een omgevingsvisie.
In principe mag een Omgevingsvisie vormvrij zijn. Dit wil zeggen, het mag in welke vorm dan ook gepubliceerd worden, denk aan voorbeelden als een digitale presentatie of een videofilm.

Wellicht komt een apart opslagmodel voor visies conform een internationale standaard. Er zullen in alle gevallen wel metagegevens aan toegekend gaan worden en er zullen relaties ontstaan tussen de andere onderdelen van het Omgevingsbeleids- en regelbeheercomponent. De Omgevingsvisiecomponent zal dit moeten ondersteunen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OV01 Kunnen opstellen en wijzigen van een omgevingsvisie
 • Kunnen maken en wijzigen van een omgevingsvisie op basis van STOP-TP Omgevingsvisie


 • Download als CSV


Omgevingsprogrammacomponent (specialisatie Omgevingsbeleidcomponent)

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsprogramma.
Er zullen in alle gevallen wel metagegevens aan toegekend gaan worden en er zullen relaties ontstaan tussen de andere onderdelen van het Omgevingsbeleids- en regelbeheercomponent. De Omgevingsprogrammacomponent zal dit moeten ondersteunen.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
P01 Kunnen opstellen en wijzigen van een omgevingsprogramma
 • Kunnen maken en wijzigen van een omgevingsprogramma op basis van STOP-TP Omgevingsvisie


 • Download als CSV


Omgevingsplancomponent (specialisatie Omgevingsbeleidcomponent)

Omschrijving: Component voor het ontwikkelen / wijzigen van een omgevingsplan.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OP01 Kunnen opstellen en wijzigen van een omgevingsplan


OP02 Kunnen leggen van de relatie juridische regels en toepasbare regels !!Requirement in onderzoek!! Nader uit te werken op welke manier software relatie legt tussen juridische- en toepasbare regels.


 • Download als CSV


Werkingsgebiedencomponent

Omschrijving: Component voor het tekenen en wijzigen van werkingsgebieden. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Kunnen voldoen aan nieuwste versie van STOP-TPOD. Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. Een aantal specifieke eisen zijn opgenomen in de requirements.


OBW01 Kunnen tekenen en wijzigen van werkingsgebied Kunnen tekenen en wijzigen van een werkingsgebied


OBW02 Kunnen overnemen van geometrie Hieronder verstaan we:
 • Kunnen overnemen van geometrie uit extern bestand (GIS / CAD)
 • Kunnen overnemen van geometrie via applicatie service


OBW03 Op basis van standaard kunnen uitwisselen van gegevens met werkingsgebiedcomponent Kunnen uitwisselen van gegevens met tekstcomponent op basis van (nog te definieren) standaard.


 • Download als CSV


Werkprocescomponent

Omschrijving: Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Kunnen voldoen aan nieuwste versie van STOP-TPOD. Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. Een aantal specifieke eisen zijn opgenomen in de requirements.


OBWP01 Kunnen besturen van gehele werkproces (generiek voor omgevingsbeleid) Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan). Hieronder vallen een aantal sub-requirements beiginnend bij.
 • Vraag bij aanbesteding


OBWP 01.1 Kunnen monitoren van statussen
OBWP 01.2 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces
OBWP 01.3 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet
OBWP 01.4 Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn
OBWP02 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie


OBWP03 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen programma


OBWP04 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsplan Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsplan zoals gedefineerd op GEMMAonline.


 • Download als CSV


Publicatiecomponent

Omschrijving: Component voor het publiceren van regelingen (visie, programma en plan). Onderdeel van omgevingsbeleidcomponent.

Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Kunnen voldoen aan nieuwste versie van STOP-TPOD. Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. Een aantal specifieke eisen zijn opgenomen in de requirements.


OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP) tussen oude en nieuwe versies van de regeling (tekst, annotaties en datacollecties waaronder geometrie ) (was-wordt).
 • Kunnen genereren van een was-wordt instructie welke aan het (wijzigings)besluit wordt toegevoegd.


OBP02 Kunnen consolideren van de regeling Hieronder wordt verstaan:
 • het over elkaar heen leggen van (eerder gemaakte) was-wordt-mutaties uit wijzigingsbesluiten tot een geconsolideerde regeling (omgevingsplan, omgevingsvisie of programma)


OBP03 Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens
 • Denk hierbij aan kunnen aangeven van af en tot wanneer een besluit in werking treed.


OBP04 Kunnen tonen van (concept)besluit / regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen tonen van wijzigingsbesluit in de vorm van tekst conform presentatieweergave in de omgevingsbeleidviewercomponent
 • Kunnen tonen van wijzingsbesluit en regling op een kaart conform de STOP-TPOD presentatieweergave in de omgevingsbeleidviewercomponent


OBP05 Kunnen publiceren van initiele versie van regeling Kunnen publiceren van eerste versie van de regeling (bijvoorbeeld omgevingsplan van rechtswege) waarna volgende publicaties wijzigingsbesluiten zijn.
 • in onderzoek: wat is exact de eerste versie


OBP06 Kunnen valideren van besluiten via LVBB Kunnen valideren van besluit via LVBB validatie service.


OBP07 Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen aanleveren van initieel- of wijzigingsbesluit naar de LVBB volgens STOP-TPOD om besluit beschikbaar te stellen en bekend te maken.
 • Kunnen gebruiken van digikoppeling voor aanlevering aan LVBB


OBP08 Kunnen archiveren van besluiten Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen archiveren van besluiten in STOP/TPOD
 • Kunnen aanleveren van besluiten aan archiefregistratiecomponent

Let op: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het conform wettelijke normen archiveren van haar besluiten. De LVBB vervult deze functie niet.


 • Download als CSV


Viewercomponent

Omschrijving:

 • Component voor het weergeven van omgevingsbeleid, omgevingsplan, omgevingsvisie en programma.
 • Weergave in tekst of op een kaart.
 • Tekst of kaart kan eenvoudig door niet gebruikers van de gehele applicatie worden ingezien, bijvoorbeeld door deze via een website te onsluiten dan wel niet gebruikers eenvoudig toegang te geven tot alleen de viewer.
 • Component ondersteunt hiermee de gemeenteraad bij het nemen van een besluit.
 • Onderdeel van omgevingsbeleidcomponent.
Functionele requirements
Requirement Toelichting MoScoW
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Kunnen voldoen aan nieuwste versie van STOP-TPOD. Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard. Een aantal specifieke eisen zijn opgenomen in de requirements.


OBV01 Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart
 • Kunnen tonen van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave
 • Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave


OBV02 Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst
 • Kunnen tonen van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave
 • Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave


OBV03 Kunnen tonen van verschillen tussen regelingen


OBV04 Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij tekst of kaart welke door andere gebruikers kan worden gezien.


 • Download als CSV