Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Requirements Omgevingsbeleidscomponenten

Introductie

Op deze bladzijde bieden we in tabelvorm en ter download de requirements (specificaties) aan voor de omgevingsbeleidsoftware per 2022. Requirements geven inzicht in de wensen en eisen die we stellen aan software. Het betreft hier de software die nodig is voor het maken en wijzigen van omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.

De requirements zijn bedoeld voor gemeenten die zich oriënteren op nieuwe software voor planvorming dan wel een verwerving gaan starten. Ze helpen de inhoudelijk specialisten (o.a. plan juristen) , medewerkers van ICT (functioneelbeheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de aan te verwerven software. Binnen de Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) wordt deze groep componenten (applicaties) ook wel omgevingsbeleidcomponenten genoemd, of te wel de applicaties die het maken van beleid voor de Omgevingswet ondersteunen. Deze omgevingsbeleidcomponenten zijn modulair opgezet waardoor een gemeente afhankelijk van haar specifieke wensen meer of minder componenten kan gebruiken: zie voor meer informatie modulaire opzet.


Iteratief: Nu een 1.2 versie, straks een 1.3

De requirements worden met input van gemeenten en softwareleveranciers iteratief opgesteld. De onderstaande versie betreft de 1.2 versie (januari 2020). Dit is een voorlopig stabiele versie die een gemeente kan gebruiken bij het selecteren van software voor planvorming. Het betreft hier nadrukkelijk niet de definitieve versie van de requirements. Gezien de ontwikkelingen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet, weten we dat de eisen die we aan de software stellen nog worden aangepast. Denk hierbij aan de ontwikkeling van STOP-TPOD of de samenwerkingsruimte. Beide onderwerpen zijn nog in beweging en gaan zorgen voor aanpassingen in de requirements.

In de 1.1 versie (november 2019) is de uitleg van veel requirements bijgewerkt, zijn twee requirements vervallen en zijn er twee requirements toegevoegd. In de 1.2 zijn enkele requirements bijgewerkt. Per requirement is aangeven wat er gewijzigd is. Versie 1.3 zal eind juli 2020 verschijnen.


Requirements en aanbesteding

Wil een gemeente software verwerven, dan bieden deze requirements een goede basis voor die aanbesteding. Wil je meer weten over de verschillende manieren van aanbesteden en op welke wijze je de daarbij requirements gebruikt? Volg dan de Masterclass verwerven van Omgevingswet software en lees de Handreiking Verwerking.

Naar verwachting zullen de meeste leveranciers aan de belangrijkste requirements gaan voldoen (zie ook onderstaande indeling in categorieën). Dit zorgt er voor dat je qua functionaliteit als gemeente niet snel een "foute" keuze kan maken. Toch zullen de leveranciers op onderdelen gaan verschillen. Om hier inzicht in te verkrijgen zullen op deze site en in de handreiking verwerving ook open vragen verschijnen waarmee een gemeente die inzicht kan verkrijgen. Denk hierbij aan vragen als: Op welke manier zal de leverancier de workflow voor het opstellen van een omgevingsplan ondersteunen? Of op welke manier gaat de leverancier ondersteuning bieden aan het koppelen van juridische en toepasbare regels?


Uniforme manier van uitvragen

Met de requirements en de open vragen in de handreiking biedt VNG aan gemeenten een uniforme manier van uitvragen van de plansoftware. Een uniforme manier van uitvragen is essentieel om komende periode van implementatie succesvol te laten verlopen. Softwareleveranciers op gebied van planvorming staan al onder druk om op 1 januari 2022 werkende software te kunnen leveren. Als iedere gemeente op haar eigen manier met eigen requirements de software gaat aanbesteden, levert dit voor de softwareleveranciers veel werk op. De tijd die ze daarmee besteden aan het meedoen met de aanbesteding, kunnen ze niet gebruiken om de software te ontwikkelen. Door op een als gemeenten op een uniforme wijze aan besteden, zorgen we er voor dat leveranciers kunnen focussen de ontwikkeling van software.

Doorontwikkeling applicaties: Na 1 januari 2022 zal de software voor planvorming zich verder ontwikkelen. Gemeenten hebben hierbij aangegeven dat ze graag zien dat de software gaat voldoen aan Common Ground en dat de gehele beleidscyclus (van visie, naar plan, vergunning verlening, toezicht, handhaving en evaluatie) wordt ondersteund met integrale software. Komende periode zal deze doorontwikkeling verder in beeld worden gebracht.


Soorten requirements

Wat is nu echt softwarefunctionaliteit die een gemeente per 1 januari 2022 nodig heeft? Welke is nodig, maar kan ook eventueel na 1 januari? En welke functionaliteit is niet essentieel en kan iedere gemeente voor zich zelf besluiten of ze deze functionaliteit wil gebruiken. Hiervoor hanteren we de onderstaande drie categorieën. Per requirement is aangegeven welke categorie het betreft.

 • Must Have: Deze functionaliteiten zijn noodzakelijk om de wet uit te kunnen voeren op het moment dat de wet in werking treedt. Het gaat om functionaliteiten om aan te kunnen sluiten op DSO-LV en andere verplichte landelijke voorzieningen en om functionaliteiten om essentiële processtappen uit te kunnen voeren. Functionaliteiten in deze categorie zijn in alle gevallen ‘Must Have’. Voorbeelden hiervan zijn, het kunnen produceren van een omgevingsplan in STOP-formaat en het kunnen publiceren van dit plan naar LVBB, het kunnen ophalen van een vergunningaanvraag in STAM-formaat en het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning.
 • Should Have: Deze functionaliteiten zijn gezien vanuit het wettelijke minimum niet noodzakelijk om de wet uit te kunnen voeren, maar volgens VNG wel essentieel voor een adequate uitvoering. Deze functionaliteiten zijn volgens VNG minimaal ’Should Have’. U kunt besluiten om enkele van deze functionaliteiten als ‘Must Have’ te bestempelen als u ze voor uw eigen situatie noodzakelijk acht. Een voorbeeld van een functionaliteit in deze categorie is functionaliteit voor het aansluiten op de samenwerkingsfunctionaliteit van DSO-LV. Deze aansluiting is niet verplicht, maar wel essentieel om binnen de wettelijke termijn een vergunningaanvraag in samenwerking met andere partijen af te kunnen handelen.
 • Onbepaald: Deze functionaliteiten zijn niet noodzakelijk vanuit het wettelijke minimum of essentieel voor een adequate uitvoering. VNG kan daarom aan deze functionaliteiten geen belang toekennen. U dient zelf te bepalen hoe gewenst deze functionaliteiten voor situatie is. VNG raadt aan om deze softwarerequirements te internaliseren voordat u ze gebruikt bij het definiëren van een PvE voor uw software door uw lokale situatie te vertalen in ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’.


Overzicht Omgevingsbeleidcomponenten

De Omgevingsbeleidcomponenten vormen gezamenlijk de software die benodigd is voor het opstellen van beleid voor de Omgevingswet. Denk hierbij aan het wijzigen van het omgevingsplan of het maken van een omgevingsvisie. Onder de Omgevingsbeleidcomponent vallen een aantal subcomponenten.

Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Publicatiecomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercomponent Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Maakcomponent Component voor het karteren en wijzigen van geometrieen van regels en annotaties in omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Geometriecomponent Component voor het opstellen en wijzigen van tekst in een regeling. Bedoeld voor wijzigen van omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent.. (ApplicationComponent) Tekst-en- annotatiecomponent Deze svg is op 04-02-2020 02:00:12 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 02:00:12 CET

Overzicht Omgevingsbeleidcomponenten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG


Modulaire opzet: De omgevingsbeleidcomponent is modulair opgezet. Iedere subcomponent is of een module binnen een grotere softwaresuite of een apart aan te schaffen applicatie. Het is aan de gemeente om te kiezen op welke manier zij de applicaties willen aanschaffen. Kiest de gemeente voor één pakket van één leverancier of gaat ze voor een "best of breeds" aanpak waarbij verschillende applicaties van verschillende leveranciers samenwerken. Een gemeente kan dan bijvoorbeeld kiezen voor de tekstcomponent van leverancier X en de geometriecomponent van leverancier Y terwijl de viewercomponent weer afgenomen wordt bij leverancier Z.

Omgevingsplan uitbesteed aan een bureau? Met de modulaire opzet ondersteunen de requirements zowel gemeenten die zelf hun omgevingsplan gaan onderhouden, als gemeenten die deze taak uitbesteden aan een bureau. Een gemeente die het wijzigen van haar plan uitbesteed zal vermoedelijk voldoende hebben aan de publicatie- en viewer component. Waarbij een gemeente die haar plannen zelf maakt de gehele omgevingsbeleidcomponent zal gebruiken. Momenteel (juni 2020) onderzoekt de VNG op welke manier gemeenten en stedenbouwkundige bureaus's digitaal samen kunnen werken onder de Omgevingswet. Deze zomer zullen daarvan de resultaten verschijnen.

Onderstaande geeft een overzicht van de component met sub-componenten. Van iedere component kunnen de requirements als CSV worden gedownload.

Omgevingsbeleidcomponent (download als CSV) waarbinnen vallen de:

De requirements

Onderstaande tabellen tonen de requirements per (sub-)component. We starten met de hoofdcomponent, de omgevingsbeleidcomponent.

Omgevingsbeleidcomponent

Omschrijving: Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten., Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten.
Hieronder staan de generieke requirements die voor alle omgevingsbeleidcomponenten (visie, programma en plan) gelden. De drie componenten zijn specialisaties van de Omgevingsbeleid- en regelbeheercomponent en overerven daarmee dus de generieke functies.

De procesondersteunende systemen zullen na publicatie (van de visie, programma of plan) voor hun opslag aangewezen zijn op de landelijke voorzieningen (LVBB, DSO-LV Register Toepasbare Regels etc). Echter, voor de wijzigingsfase binnen de gemeenten is er wel een eigen registratie nodig. Evenals in de conceptfase waarin wordt samengewerkt met ketenpartners, waarbij tevens een koppeling nodig is met de DSO-LV samenwerkingsruimte die in deze fase gebruikt kan worden.

Dat leveranciers na publicatie voor een optimalisatie kiezen om kopie-gegevens te hebben in hun oplossingen is een keuze, zolang ze maar de brongegevens tijdig van de juiste voorziening halen.

Functionele requirements
Aantal: 2
Requirement Toelichting Categorie
OB00 Voldoet aan STOP-TPOD Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen onderhouden van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) conform de vigerende versie van STOP-TPOD.
 • Voor eisen verwijzen we in algemene zin naar de documentatie bij de standaard.
 • Een aantal specifieke eisen is opgenomen in de requirements.


Must
OB01Kunnen ophalen van regeling uit landelijke voorziening Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD.
 • Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de synchronisatie service van de landelijke voorziening


Must
 • Download als CSV


Regelingcomponent

Omschrijving: Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent

Functionele requirements
Aantal: 10
Requirement Toelichting Categorie
OBR00 Kunnen onderhouden van tekst en geometrie als eenheid Kunnen onderhouden van tekst, geometrie en annotaties van de regeling als eenheid volgens STOP-TPOD


Must
OBR01 Kunnen leggen van de relatie juridische regels en toepasbare regels (lokaal) Het kunnen vastleggen van de relatie tussen de juridische regels en de daarvan afgeleide toepasbare regels.

Voor het beheren van toepasbare regels is het zinvol om de relatie met de juridische regels waar ze op gebaseerd zijn te kennen. Bij wijzigingen in de juridische regels is dan te zien welke toepasbare regels hier mogelijk door geraakt worden.

Deze requirement betreft het kunnen relateren van juridische en toepasbare regels bij het bevoegd gezag zelf (vandaar 'lokaal' in de titel), bijvoorbeeld als omgevingsplan en de bijbehorende toepasbare regels nog in bewerking zijn en het omgevingsplan nog niet bekend is gemaakt.

Voor het 'lokaal' kunnen relateren van juridische en toepasbare regels werkt VNG samen met leveranciers een standaard uit.


Should
OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingen Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen.
 • Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling.
 • geupdate in versie 1.1. Van could naar must. Hiermee is OBR08 vervallen.


Must
OBR04a Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers.
 • Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden.
 • Kunnen samenvoegen van wijzigingen.
 • Requirement geupdate in versie 1.2: van should naar must


Must
OBR04b Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan tussen organisaties Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers van verschillende organisaties (bijvoorbeeld in geval van uitbesteding van het omgevingsplan aan een extern bureau)
 • Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden.
 • Kunnen samenvoegen van wijzigingen.
 • Requirement geupdate in versie 1.2.


Should
OBR05 Kunnen ondersteunen bij samenloop Hieronder wordt verstaan:
 • Onder samenloop wordt de situatie verstaan waarin een tekstuele afhankelijkheid tussen twee (of meer) wetsvoorstellen (of met betrekking tot een wet die nog niet in werking is getreden) bestaat terwijl de procedures van totstandkoming in de tijd onafhankelijk van elkaar verlopen.
 • Requirement wordt in volgende versie verder gespecificeerd.
 • Aangepast in versie 1.1: van must naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Could
OBR06 Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Hieronder wordt verstaan:
 • Tijdens het opstellen de tekst en geometrie valideren op zaken als: verplichte velden ingevuld, gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties etc.


Should
OBR07 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling Kunnen bevragen van de dataset behorende bij de regeling. Hierbij valt te denken aan:
 • kunnen tonen van locatie in combinatie met annotatie
 • kunnen tonen van annotatie in combinatie met andere annotatie.

Hierbij valt te denken aan een vraag als: geef me inzicht in waar ik tot 10 meter hoogte mag bouwen.

 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
OBR08 Kunnen vergelijken van (onderdelen) van regeling
 • requirement is vervallen in versie 1.1
 • opgegaan in requirement OBR02.


OBR09 Kunnen leggen van relatie tussen eigen omgevingsdocument en ander omgevingsdocument Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen vastleggen van de relatie tussen de regels in het omgevingsplan en tekst uit programma of visie.

Doel: Intern toetsen van de impact van de samenhang van de regels tussen deze onderdelen (visie, programma, plan en toepasbare regels).

 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
 • Download als CSV


Tekstcomponent (categorie: wettelijk verplicht)

Omschrijving: Component voor het opstellen en wijzigen van tekst in een regeling. Bedoeld voor wijzigen van omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent..

Functionele requirements
Aantal: 8
Requirement Toelichting Categorie
OBT01 Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken (verwijderen) van regels.

Onder regels wordt het volgende verstaan. In de systematiek van de toepassingsprofielen voor OW-besluiten bestaan regels uit de volgende onderdelen:

 • de juridische regeltekst
 • juridische annotaties: de structuur van de regeling, de coördinaten die de werkingsgebieden van regels begrenzen en de waarden die de normen uit de juridische regeltekst ter plaatse van de verschillende werkingsgebieden hebben;
 • service aannotaties: elementen waarmee betekenis aan regeltekst en informatie-objecten wordt toegevoegd. Zij maken het OW-besluit machine-leesbaar en maken het mogelijk maken om regeltekst, werkingsgebieden en nomrwaarden betekenisvol en leesbaar weer te geven, waar nodig op een kaart.
 • Aangepast in versie 1.1: geupdate naar nieuwste versie van STOP.


Must
OBT02 Kunnen annoteren van juridische regels (juridisch spoor) Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen annoteren van juridische- en beleidsregels v.w.b. tekststructuur, normwaarden en werkingsgebied. (In LVBB het juridisch spoor genoemd.)
 • Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden.
 • Deze requirement is een verdieping op OBT01.


Must
OBT03 Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen annoteren ten behoeve van het servicespoor.
 • Dit servicespoor bevat additionele informatie die machineleesbaarheid en slimme bevraging verbeteren maar de juridische betekenis niet verandert.
 • Hieronder valt ook: Kunnen annoteren van individuele woorden in een regeling.
 • Deze requirement is een verdieping op OBT01.


Must
OBT04 Kunnen toevoegen van metadata aan een regeling Kunnen toevoegen van metadata aan regeling zoals gedefinieerd in STOP (IMOP). Waaronder: Concept, Ontwerp, Vastgesteld, Inwerkingtreding, Onherroepelijk en ook naam.


Must
OBT05 Kunnen leggen van een relatie met geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen leggen van relatie van tekst naar geometrie. (Zoals beheerd met de geometriecomponent en in andere registraties).
 • Er wordt bij het leggen van de relatie tussen tekst een geometrie uitgegaan van de richting tekst naar geometrie en niet andersom.
 • aangepast in versie 1.1.


Must
OBT06 Kunnen toepassen van waardelijsten Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen toepassen van waardelijsten zoals gedefinieerd binnen STOP-TPOD en voor het omgevingsplan uitgewerkt in document 17 van de standaard, bij het onderhouden van annotaties.
 • Kunnen aanpassen van de waardelijst.
 • Kunnen importeren van waardelijst.


Must
OBT07 Kunnen interacteren met de DSO stelselcatalogus Kunnen interacteren met de DSO stelselcatalogus, hieronder vallen sub-requirements:
 • Gebruiken van begrippen uit Stelselcatalogus
 • Begrippen toevoegen aan Stelselcatalogus
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar should.


Should
OBT08 Kunnen navigeren in tekst Hieronder wordt verstaan:
 • Op een vlotte manier kunnen navigeren door regels. Bijvoorbeeld door een navigatie menu met artikelen.
 • Nieuwe requirement in versie 1.1.


Should
 • Download als CSV


Geometriecomponent (categorie: basis)

Omschrijving: Component voor het karteren en wijzigen van geometrieen van regels en annotaties in omgevingsdocumenten: omgevingsvisie, programma en omgevingsplan. Deze component is onderdeel van de regelingencomponent..

Functionele requirements
Aantal: 5
Requirement Toelichting Categorie
OBG01 Kunnen karteren en wijzigen van geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen karteren van een geometrie.
 • Kunnen aanpassen van geometrie, van regels (i.c. werkingsgebieden) en van bepaalde annotaties (i.c. locaties)
 • Aangepaste requirement in versie 1.1


Must
OBG02 Kunnen importeren van geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • OF kunnen importeren van geometrie vanuit extern bestand
 • OF kunnen overnemen van geometrie via GEO JSON koppeling

Dit ondersteunt bijvoorbeeld:

 • Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties
 • Het kunnen ophalen van objecten en gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) en gemeentelijke Kernregistraties.
 • Kunnen ophalen van ambtsgebied.
 • Kunnen ophalen van werkingsgebied (uit IMRO plan).
 • Let op: requirement aangepast in versie 1.2 OBG02 en OBG04 samengevoegd.


Must
OBG04 Kunnen ophalen en overnemen van geometrie en ID uit (basis)registraties (requirement vervallen)
 • Aangepast in versie 1.2: samengevoegd met OBG02


Should
OBG05 Kunnen ondersteunen van 3D Kunnen ondersteunen van 3D.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
OBG06 Kunnen annoteren vanuit geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen annoteren van werkingsgebied. (In LVBB het juridisch spoor genoemd.)
 • Onder annoteren verstaan we het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen die tekst machine-leesbaar maken en/of het mogelijk maken dat bepaalde gegevens op een kaart weergegeven worden.
 • Let op: Requirement toegevoegd in versie 1.2.


 • Download als CSV


Werkprocescomponent (categorie: plus)

Omschrijving: Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.

Functionele requirements
Aantal: 6
Requirement Toelichting Categorie
OBWP01 Kunnen besturen van gehele werkproces (generiek voor omgevingsbeleid) Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan). Hieronder vallen een aantal sub-requirements.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
OBWP 01.1 Kunnen monitoren van statussen
OBWP 01.2 Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces
OBWP 01.3 Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet
OBWP 01.4 Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn
OBWP 01.5 Kunnen ondersteunen van separate processen voor verschillende tegelijkertijd onderhanden wijzigingen
OBWP02 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsvisie Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsvisie zoals gedefineerd op GEMMAonline.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
OBWP03 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen programma Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een programma zoals gedefineerd op GEMMAonline.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
OBWP04 Kunnen ondersteunen van werkproces opstellen of wijzigen omgevingsplan Kunnen ondersteunen van het werkproces voor het opstellen dan wel wijzigen van een omgevingsplan zoals gedefineerd op GEMMAonline.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
OBWP05 Kunnen ondersteunen van samenwerking Kunnen interacteren met DSO-LV samenwerkingsfunctionaliteit.
 • Hiervoor komt naar verwachting in de nabije toekomst functionaliteit in de DSO-LV. Op dat moment zal deze requirements worden geupdate.
 • nieuwe requirement in versie 1.1.


Onbepaald
OBWP06 Werkproces aanpassen
 • Kunnen aanpassen van het werkproces.
 • Nieuwe requirement in versie 1.2


Onbepaald
 • Download als CSV


Publicatiecomponent (categorie: wettelijk verplicht)

Omschrijving: Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.

Functionele requirements
Aantal: 9
Requirement Toelichting Categorie
OB01Kunnen ophalen van regeling uit landelijke voorziening Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ophalen van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) uit LVBB dan wel DSO-LV OZON conform STOP-TPOD.
 • Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de synchronisatie service van de landelijke voorziening


Must
OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP) tussen oude en nieuwe versies van de regeling (tekst, annotaties en geometrie ) (was-wordt).
 • Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het (wijzigings)besluit wordt toegevoegd.
 • Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken.


Must
OBP02 Kunnen consolideren van de regeling Hieronder wordt verstaan:
 • het kunnen tonen van de geconsolideerde regeling op elk moment in tijd op basis van (ontvangen) was/wordt instructies.
 • Bijvoorbeeld nodig op het moment dat de organisatie haar omgevingsplan heeft uitbesteed aan een extern bureau. Dit bureau levert de wijzigingen in het plan terug aan de gemeente waarna de gemeente het geheel consolideerd.
 • Geupdate tekst in versie 1.1.


Must
OBP03 Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens
 • Kunnen doorgeven van relevante procedure gevens
 • Denk hierbij aan kunnen aangeven van af en tot wanneer een besluit in werking treed.


Must
OBP04 Kunnen aanleveren van initiele versie van omgevingsvisie en programma
 • Kunnen aanleveren van initiele versie van omgevingsvisie en programma
 • Geupdate requirement in versie 1.1.


Must
OBP05 Kunnen valideren van besluiten via LVBB Kunnen valideren van besluit via LVBB validatie service.


Must
OBP06 Kunnen aanleveren van besluiten aan LVBB Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen aanleveren van wijzigingsbesluit (incl. was/wordt instructies) naar de LVBB volgens STOP-TPOD om besluit beschikbaar te stellen en bekend te maken.
 • Kunnen gebruiken van digikoppeling (via CORV) voor aanlevering aan LVBB.
 • requirement geupdate in versie 1.1.


Must
OBP08 Kunnen archiveren van besluiten Hieronder wordt verstaan:
 • OF Kunnen archiveren van bestandenset conform STOP/TPOD inclusief benodigde procesinformatie die inzicht geeft in waarom een besluit op deze manier tot stand is gekomen.
 • OF Kunnen aanleveren van bestandenset conform archiefregistratiecomponent

Let op: De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het conform wettelijke normen archiveren van haar besluiten. De LVBB vervult deze functie niet.


Must
OBP09 Kunnen importeren van wijzgingen in regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen importeren van wijzigingen (was/wordt) in regeling (in STOP-TPOD) via bestandsimport of via koppeling (API).
 • Bijvoorbeeld ten behoeve van organisaties die het wijzigen van hun omgevingsplan uitbesteden.
 • Nieuwe requirement in versie 1.1


Must
 • Download als CSV


Viewercomponent (categorie: basis)

Omschrijving: Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.

Functionele requirements
Aantal: 4
Requirement Toelichting Categorie
OBV01 Kunnen tonen van omgevingsbeleid op een kaart
 • Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave;
 • Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatieweergave.


Must
OBV02 Kunnen tonen van omgevingsbeleid als tekst
 • Kunnen tonen van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave
 • Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatieweergave


Must
OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen.
 • Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling.
 • Zeflde eis als OBR02, maar dan voor de viewercomponent. Hier opgenomen zodat een organisatie die haar plan uitbesteed voldoende heeft aan alleen een publicatie- en viewercomponent.
 • requirments geupdate in versie 1.1.


Must
OBV04 Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij tekst of kaart welke door andere gebruikers kan worden gezien.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelft het belang kan aangeven.


Onbepaald
 • Download als CSV