Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet


Hoofdstuk: Requirements Omgevingsbeleidscomponenten

Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet
 1. Inleiding
 2. Uitgangspunten en principes
 3. De referentiecomponenten voor de Omgevingswet
 4. Requirements Omgevingsbeleidscomponenten
 5. Requirements Regelbeheercomponenten
 6. Requirements Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponenten
 7. Standaarden voor de Omgevingswet
 8. Koppelingen voor de Omgevingswet

Deze pagina is een onderdeel van Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet compleet: Hele document bekijken - Exporteren - Definitie

Introductie

Op deze pagina bieden we in tabelvorm en ter download de requirements (specificaties) aan voor de omgevingsbeleidsoftware per 2024. Requirements geven inzicht in de wensen en eisen die we stellen aan software. De requirements zijn bedoeld voor gemeenten die zich oriënteren op nieuwe software voor omgevingsbeleid dan wel een aanbesteding gaan doen. Ze helpen de inhoudelijk specialisten (o.a. juristen, regelanalisten en vergunningverleners), medewerkers van ICT (functioneel beheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de aan te besteden software.


Iteratief: Nu een 1.5.1 versie

De requirements worden met input van gemeenten en softwareleveranciers iteratief opgesteld. De onderstaande versie betreft de 1.5.1 versie. Dit is een stabiele versie die een gemeente kan gebruiken bij het selecteren van software voor omgevingsbeleid. Gezien de ontwikkelingen binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet, weten we dat de eisen die we aan de software stellen nog worden aangepast. Denk hierbij aan de ontwikkeling van de standaard voor publiceren (STOP) en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD).

Per versie worden er releasenotes als ODS-bestand ter download beschikbaar gesteld, waarin de verschillen tussen de vorige versie en de nieuwe versie naast elkaar worden weergegeven. Lees vooraf het tabblad waarop de instructies staan.


Requirements en aanbesteding

Wil een gemeente starten met een aanbesteding, dan bieden deze requirements een goede basis voor die aanbesteding. Wil je meer weten over de verschillende manieren van aanbesteden en op welke wijze je de daarbij requirements gebruikt? VNG heeft een Handreiking Aanbesteden.

Naar verwachting zullen de meeste leveranciers aan de belangrijkste requirements gaan voldoen (zie ook onderstaande indeling in categorieën). Dit zorgt er voor dat je qua functionaliteit als gemeente niet snel een "foute" keuze kan maken. Toch zullen de leveranciers op onderdelen gaan verschillen. Om hier inzicht in te verkrijgen zullen op deze site en in de handreiking ook vragen verschijnen waarmee een gemeente die inzicht kan verkrijgen. Denk hierbij aan vragen als: Op welke manier zal de leverancier de workflow voor het opstellen van een omgevingsplan ondersteunen? Of op welke manier gaat de leverancier ondersteuning bieden aan het koppelen van juridische en toepasbare regels?


Uniforme manier van uitvragen

Met de requirements en de leveranciersvragen biedt VNG aan gemeenten een uniforme manier van uitvragen van de software voor toepasbare regels. Een uniforme manier van uitvragen is essentieel om komende periode van implementatie succesvol te laten verlopen. Softwareleveranciers staan al onder druk om in 2023 werkende software te kunnen leveren. Als iedere gemeente op haar eigen manier met eigen requirements de software gaat aanbesteden, levert dit voor de softwareleveranciers veel werk op. De tijd die ze daarmee besteden aan het meedoen met de aanbesteding, kunnen ze niet gebruiken om de software te ontwikkelen. Door op een als gemeenten op een uniforme wijze aan besteden, zorgen we er voor dat leveranciers kunnen focussen de ontwikkeling van software.


Categorieën voor requirements

We hanteren de volgende categorieën voor de requirements, die meer in lijn liggen met de ‘Minimale acties Omgevingswet’. De requirements zijn onderverdeeld in drie categorieën:

 • Must Have: Deze functionaliteiten zijn noodzakelijk om de wet uit te kunnen voeren op het moment dat de wet in werking treedt. Het gaat om functionaliteiten om aan te kunnen sluiten op DSO-LV en andere verplichte landelijke voorzieningen en om functionaliteiten om essentiële processtappen uit te kunnen voeren. Functionaliteiten in deze categorie zijn in alle gevallen ‘Must Have’. Voorbeelden hiervan zijn, het kunnen produceren van een omgevingsplan in STOP-formaat en het kunnen publiceren van dit plan naar LVBB, het kunnen ophalen van een vergunningaanvraag in STAM-formaat en het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning.
 • Should Have: Deze functionaliteiten zijn gezien vanuit het wettelijke minimum niet noodzakelijk om de wet uit te kunnen voeren, maar volgens VNG wel essentieel voor een adequate uitvoering. Deze functionaliteiten zijn volgens VNG minimaal ’Should Have’. U kunt besluiten om enkele van deze functionaliteiten als ‘Must Have’ te bestempelen als u ze voor uw eigen situatie noodzakelijk acht. Een voorbeeld van een functionaliteit in deze categorie is functionaliteit voor het aansluiten op de samenwerkingsfunctionaliteit van DSO-LV. Deze aansluiting is niet verplicht, maar wel essentieel om binnen de wettelijke termijn een vergunningaanvraag in samenwerking met andere partijen af te kunnen handelen.
 • Onbepaald: Deze functionaliteiten zijn niet noodzakelijk vanuit het wettelijke minimum of essentieel voor een adequate uitvoering. VNG kan daarom aan deze functionaliteiten geen belang toekennen. U dient zelf te bepalen hoe gewenst deze functionaliteiten voor situatie is. VNG raadt aan om deze softwarerequirements te internaliseren voordat u ze gebruikt bij het definiëren van een PvE voor uw software door uw lokale situatie te vertalen in ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’.


VNG raadt aan om deze softwarerequirements te internaliseren voordat u ze gebruikt bij het definiëren van een PvE voor uw software door uw lokale situatie te vertalen in ‘must haves’, ‘should haves’, ‘could haves’ en ‘won’t haves’. Ga na welke softwarerequirement voor u van toepassing is en ga na of de hier aangegeven categorie ook bij u van toepassing is.

Requirements die niet meer gelden, zijn uit de lijst weggehaald. In de Releasenotes die horen bij deze versie is terug te vinden welke requirements nieuw zijn, welke requirements zijn aangepast en welke requirements zijn vervallen.

Doorontwikkeling applicaties: Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de software voor omgevingsbeleid zich verder ontwikkelen. Gemeenten hebben hierbij aangegeven dat ze graag zien dat de software gaat voldoen aan Common Ground en dat de gehele beleidscyclus (van visie, naar plan, vergunning verlening, toezicht, handhaving en evaluatie) wordt ondersteund met integrale software.

Overzicht Omgevingsbeleidcomponent

De Omgevingsbeleidcomponent bevat applicatiefuncties die benodigd zijn voor het opstellen van beleid voor de Omgevingswet. Denk hierbij aan het wijzigen van het omgevingsplan of het maken van een omgevingsvisie.

Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de omgevingsbeleidcomponent horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke OB-functionaliteit Functie voor het beheren van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. (ApplicationFunction) Beheren van regelingen Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren van besluiten en documenten Functie voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en voorbereidingsbesluit) in tekst en kaart. De functie ondersteunt het inzien van regelingen van meerdere organisaties waarvoor een regeling wordt beheerd (bijvoorbeeld door planbureaus). (ApplicationFunction) Inzien van regelingen Functie voor het kunnen samenwerken aan besluiten tussen organisaties. (ApplicationFunction) Samenwerken aan besluiten Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Omgevingsdocumentviewercomp- onent Functie voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en voorbereidingsbesluit) in tekst en kaart. De functie ondersteunt het inzien van regelingen van meerdere organisaties waarvoor een regeling wordt beheerd (bijvoorbeeld door planbureaus). (ApplicationFunction) Inzien van regelingen AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:13:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:13:39 CEST

Overzicht Omgevingsbeleidcomponent (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv


Modulaire opzet: De omgevingsbeleidcomponent bestaat uit een component met functies gericht op omgevingsbeleid en een component gericht op viewer functionaliteit. De viewercomponent kan onderdeel zijn van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als los component ingezet worden. Het is aan de gemeente om te kiezen op welke manier zij de componenten willen aanschaffen.

Omgevingsplan uitbesteed aan een bureau? Met de modulaire opzet ondersteunen de requirements zowel gemeenten die zelf hun omgevingsplan gaan onderhouden, als gemeenten die deze taak uitbesteden aan een bureau. Een gemeente die het wijzigen van haar plan uitbesteedt, zal vermoedelijk voldoende hebben aan de viewercomponent. Waarbij een gemeente die haar plannen zelf maakt, de gehele omgevingsbeleidcomponent en mogelijk ook de viewercomponent zal gebruiken.

De requirements per applicatiefunctie

Onderstaande tabellen tonen de requirements per applicatiefunctie.

Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Deze applicatiefunctie is een verzamelling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de omgevingsbeleidcomponent horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke OB-functionaliteit Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan, voorbereidingsbesluit). Toelichting: Denk hierbij aan de volgende functionaliteiten: * Kunnen monitoren van statussen * Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces * Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet * Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn * Versie 1.5: Toelichting seperate processen verwijderd * Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd * Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4 * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBWP01 Kunnen besturen van gehele werkproces Toelichting modulaire opzet: * De omgevingsbeleidcomponent kan ook de viewercomponent bevatten. De viewercomponent kan ook als los component worden ingezet. * De gemeente kan kiezen welke module(s) ze aanschaft. * Daarbij zijn de volgende combinaties mogelijk: ** Omgevingsbeleidcomponent ** Omgevingsbeleidcomponent en viewercomponent ** Viewercomponent * Versie 1.5: Categorie MoSCoW aangepast van Must naar Should en toelichting aangepast * Nieuwe requirement in versie 1.3 (Requirement) OB02 Component kent een modulaire opzet Hieronder wordt verstaan: * Kunnen karteren van een geometrie. * Kunnen aanpassen van geometrie. Toelichting: * De geometrie wordt toegepast bij annoteren van de juridisch regels * Aangepaste requirement in versie 1.1 * Requirement aangepast in versie 1.4 van 'karteren en wijzigen' naar 'onderhouden' en tekst in toelichting toegevoegd (Requirement) OBG01 Kunnen onderhouden van geometrie Hieronder wordt verstaan: Het kunnen ondersteunen van integraal/samenhangend werken voor het samenbrengen van diverse activiteiten en thema's in de lopende regeling binnen de eigen organisatie. Toelichting: * Aangepaste toelichting in versie 1.4 * Deze requirement heeft geen relatie met Zaakgericht werken. * Nieuwe requirement in versie 1.1 (Requirement) OBWP05 Kunnen ondersteunen van samenwerking Hieronder wordt verstaan: * Kunnen aanpassen van het werkproces. * Aangepast in versie 1.4.1: In requirementnaam 'kunnen' toegevoegd * Nieuwe requirement in versie 1.2 (Requirement) OBWP06 Werkproces kunnen aanpassen Hieronder wordt verstaan: * Het zaakgericht kunnen verwerken van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA) * Het zaakgericht kunnen verwerken van nieuwe initiatieven * Het zaakgericht kunnen verwerken van aanpassingen n.a.v. bezwaar of beroep * Het zaakgericht kunnen verwerken van aanwijzingen, instructies en projectbesluiten Toelichting: * Aangepast in versie 1.4.1: Status 'in onderzoek' verwijderd * Aangepaste toelichting in versie 1.4 * Nieuwe requirement in versie 1.3 (Requirement) OBWP07 Zaakgericht kunnen uitvoeren vanhet proces voor het wijzigen van het omgevingsplan Hieronder wordt verstaan: * Kunnen borgen van duurzame toegankelijkheid van informatie over de procesgang * Kunnen borgen van duurzame toegankelijkheid van de regelingen Toelichting: De regelingen worden conform STOP/TPOD duurzaam toegankelijk ontsloten * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OB05 Kunnen borgen van duurzame toegankelijkheid Functie voor het beheren van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. (ApplicationFunction) Beheren van regelingen Hieronder wordt verstaan: * Tijdens het opstellen de tekst en geometrie valideren op zaken als: verplichte velden ingevuld, gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties etc. * Gebruik van validatieregels conform standaard STOP-TPOD Release A zoals gepubliceerd op de website van Geonovum: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD * Aangepast in versie 1.5: Caterorie van MUST naar SHOULD * Aangepast in versie 1.4.1: 'validatiesregel' aangepast naar 'validatieregel' * Toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBR06 Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers (interne samenloop). * Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden. * Kunnen samenvoegen van wijzigingen. Toelichting: * Requirement geupdate in versie 1.2: van should naar must * Tekst aangepast in versie 1.4. Was: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie. Is geworden: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling. (Requirement) OBR04a Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst of kaart welke door andere gebruikers kan worden gezien. Toelichting: * Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBV04 Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Hieronder wordt verstaan: * kunnen leggen van relatie van tekst naar geometrie via het geometriecomponent of zoals is overgenomen uit een ander geometrische bron. * De relatie met de andere geometrische bron is duurzaam vastgelegd en herleidbaar. Toelichting: * Toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBT05 Kunnen leggen van een relatie met geometrie Hieronder wordt verstaan: * Op een vlotte manier kunnen navigeren door regels. Bijvoorbeeld door een navigatie menu met artikelen. Toelichting: * Nieuwe requirement in versie 1.1. (Requirement) OBT08 Kunnen navigeren in tekst Hieronder wordt verstaan: * Het kunnen uitvoeren van regeling- en besluitannotaties, bijvoorbeeld de naam van het bevoegd gezag dat het omgevingsplan heeft vastgesteld en de datum waarop de versie van het omgevingsplan is gepubliceerd * het kunnen uitvoeren van tekststructuurannotaties, bijvoorbeeld het nummer en de titel van het structuurdeel (hoofdstukken, afdelingen en paragrafen) * het kunnen uitvoeren van artikelen-, leden- en regeltekstannotaties, bijvoorbeeld het nummer en de titel van het artikel, het lidnummer en inhoudelijke annotaties van de tekst van artikel en lid, zoals werkingsgebied * het kunnen annoteren van inhoudelijke regeltekstannotaties, bijvoorbeeld activiteit, norm, normwaarde, locatie, gebiedsaanwijzing, thema, regeltype, idealisatie en activiteitkwalificatie. Toelichting: * Onder annoteren wordt verstaan het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken. * Annoteren is afgebakend tot de kenmerken genoemd in het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) en in het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). * Het annoteren is toegelicht in de VNG handreiking Annoteren Omgevingsplan (https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/2021-03-vng-handreiking-annoteren-omgevingsplan-v4.pdf). * Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OBT10 Kunnen annoteren van juridische regels Hieronder wordt verstaan: * Kunnen toepassen van (meta)gegevens tijdens het opstellen, wijzigen en annoteren van juridische regels van een omgevingsbeleiddocument * Het toepassen omvat het zoeken, het overnemen van de verwijzing, en visualiseren van de functionele structuur in relatie tot beoogde annotaties van juridische regels. Toelichting: * Het gaat om de toepassing van verwijzingen naar concepten, juridische termen en objecten (waaronder waardenlijsten) in een omgevingsbeleidsdocument * De (meta)gegevens worden verkregen door het aanroepen van de DSO-LV Stelselcatalogus API 'Catalogus opvragen' * Aangepast in versie 1.5: Categorie van MUST naar SHOULD * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OBT09 Kunnen afnemen van (meta)gegevens uit de Stelselcatalogus Hieronder wordt verstaan: * Kunnen toepassen van de mutatiescenario's zoals genoemd in de standaard STOP-TPOD - release A Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBT01 Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden Hieronder wordt verstaan: * Het kunnen ophalen van geometrie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) en gemeentelijke Kernregistraties. * Kunnen ophalen van ambtsgebied. * Kunnen ophalen van geldende regeling. * Let op: Toelichting in versie 1.4 aangepast (Requirement) OBG02 Kunnen importeren van geometrie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ondersteunen van 3D. Toelichting: * Aangepast in versie 1.4.1: Typefout uit toelichting verwijderd * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBG05 Kunnen ondersteunen van 3D Hieronder wordt verstaan: * Kunnen annoteren van locatie met bijvoorbeeld bijbehorende juridische regels, waarden of activiteiten. Toelichting: * Onder annoteren wordt verstaan het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken. * Annoteren is afgebakend tot de kenmerken genoemd in het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) en in het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). * Het annoteren is toegelicht in de VNG handreiking Annoteren Omgevingsplan (https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/2021-03-vng-handreiking-annoteren-omgevingsplan-v4.pdf). * Let op: Requirement toegevoegd in versie 1.2. * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBG06 Kunnen annoteren vanuit geometrie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen vastleggen van de relatie tussen de regels in het omgevingsplan en tekst uit programma of visie. Toelichting * Intern kunnen toetsen van de impact van de samenhang van de regels tussen deze onderdelen (visie, programma, plan, voorbereidingsbesluit). * Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd * Aangepast in versie 1.4: Was: Kunnen leggen van relatie tussen eigen omgevingsdocument en ander omgevingsdocument. Wordt: Kunnen leggen van relatie tussen regelingen. * Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBR09 Kunnen leggen van relatie tussen regelingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen overnemen, in de lopende regelingversie, van wijzigingen in een (door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau), in STOP/TPOD, aangeboden regeling door organisaties die het maken van hun omgevingsplan uitbesteden. * Kunnen ondersteunen van het voorkomen van fouten door wijzigingen, in de aangeboden regelingversie, die conflicteren met de lopende regelingversie. * Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd * Nieuw requirement in versie 1.4, heeft betrekking op de zgn. plan-plan-keten (Requirement) OBR10 Kunnen verwerken van een aangeboden regelingversie Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen en verwerken van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit) conform STOP-TPOD. * Het gaat om het 'downloaden' voor een aantal uitzonderlijke gevallen: ** ten einde uitvalsituaties te voorkomen, ** gebieds- of themagewijs het omgevingsplan door stedenbouwkundige bureaus te laten wijzigen, ** als 'backup' bij wijziging van softwareleverancier. ** het inlezen van de bruidsschat * Aangepast in versie 1.5.1: Toevoeging brondhouderskoppelvlak van LVBB verwijderd * Aangepast in versie 1.5: Uitzonderlijke gevallen aangevuld * Aangepast in versie 1.4.1.: 'Downloadfunctie' is beschikbaar als dienst, niet als service. * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OBR11 Kunnen ophalen van geconsolideerde regeling Hieronder wordt verstaan: * Het valideren tegen de landelijke validatieservice via het Stelselknooppunt * Het valideren van regelingversies op consistentie van de structuur * Het kunnen verstrekken van een validatieopdracht * Het kunnen ophalen van een validatierapport * Aangepast in versie 1.5: Categorie van SHOULD naar MUST * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OBR12 Kunnen valideren van regelingversieop consistentie van de structuur Releases worden volgens Parallele Versionering uitgebracht. De specificatie van STOP-TPOD - Release A is te vinden via * https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD * https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/ Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB waardoor de specificaties van de release nog kunnen wijzigen tot de datum van inwerkingtreding. * Het opnemen van een instructie ten behoeve van de 'pons' valt ook onder Release A. * Versie 1.5: Toelichting aangepast * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OB03 Kunnen onderhouden van regelingenconform STOP-TPOD - Release A Releases worden volgens Parallele Versionering uitgebracht. De specificatie van STOP-TPOD - Release B is te vinden via * https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD * https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/ Toelichting: * Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB waardoor de specificaties van de release nog kunnen wijzigen tot de datum van inwerkingtreding. * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OB04 Kunnen onderhouden van regelingenconform STOP-TPOD - Release B Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren van besluiten en documenten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP-TPOD) tussen oude en nieuwe versies van de lopende regeling (tekst, annotaties en geometrie) (was-wordt). * Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het wijzigingsbesluit wordt toegevoegd. * Wijzigingen kunnen geselecteerd worden tot één wijzigingsbesluit. Toelichting: * Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken. * De was/wordt instructie wordt gebruikt ten behoeve van de aanlevering aan de raad en college en aan de landelijke voorziening. * Aangepast in versie 1.5: toevoeging 'ten behoeve van publicatie' verwijderd. * Aangepast in versie 1.4.1: In requirementnaam ‘van’ toegevoegd * Was: Kunnen genereren van was/wordt instructies. Is in versie 1.4 geworden: Kunnen genereren van was/wordt instructies ten behoeve publicatie * Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan: * Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten (en gerelateerde informatie zoals locaties en regels) aan de toepasbare regelcomponent conform de specificaties van de API Regels bij activiteiten zoals gepubliceerd op https://github.com/VNG-Realisatie/Regels-bij-activiteiten. Toelichting: * Aangepast in versie 1.4.1: Categorie aangepast van Onbepaald naar Should ivm standaardisatie API door VNG * Aangepaste requirement in versie 1.4: API verwijzing opgenomen * Aangepaste requirement in versie 1.3: scherper verwoord dat het om informatie-uitwisseling gaat (Requirement) OBR01 Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten aan de toepasbare regel component (lokaal) Hieronder wordt verstaan: * Kunnen genereren van een regeling met wijzigingen, op een eerder gepubliceerde versie van die regeling, door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau ten behoeve van organisaties die het maken van hun omgevingsplan uitbesteden. Toelichting: * Het gegenereerde bestand is conform het uitwisselpakket zoals dat beschreven is op de website van KOOP. * Aangepast in versie 1.5: Exportformaat opgenomen in toelichting * Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd * Nieuw requirement in versie 1.4, heeft betrekking op de zgn. plan-plan-keten. * De gebruikte gepubliceerde versie van die regeling is de geconsolideerde versie die op het moment van starten van het wijzigen opgehaald is uit de LVBB. Bij het aanbieden van de regeling met wijzigingen kan de geconsolideerde regeling in de LVBB inmiddels aangepast zijn. * Een MUST voor stedenbouwkundige bureaus. (Requirement) OBR13 Kunnen aanbieden van een regelingversie aan een andere organisatie (waaronder een gemeente) Hieronder wordt verstaan: * Kunnen valideren van wijzigingsbesluit via het LVBB Bronhouderkoppelvlak aan de vereisten uit STOP-TPOD release A. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.3. Was kunnen valideren van besluit. Is geworden: kunnen valideren van regeling. * Tekst aangepast in versie 1.4. Was kunnen valideren van regeling. Is geworden: Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie. * Requirementnaam aangepast in versie 1.5: Was: Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie. Is geworden: Kunnen valideren ten behoeve van aanlevering (Requirement) OBP05 Kunnen valideren ten behoeve van aanlevering Hieronder wordt verstaan: * Het kunnen aanleveren aan de LVBB * Het betreft de besluiten en document: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit Toelichting: * Nieuw requirement in versie 1.5 * De kennisgeving van het voornemen besluit buitenplanse omgevingsactiviteit wordt aangeleverd aan DROP (dit betreft een VTH-requirement) * De kennisgeving van het voorgenomen besluit wijzigen omgevingsplan wordt aangeleverd aan LVBB. (Requirement) OBP10 Kunnen aanleveren aan de landelijke voorziening ten behoeve van bekendmaken en beschikbaarstellen Hieronder wordt verstaan: Het kunnen genereren van een versie van het wijzigingsbesluit in een archiefwaardig PDF-formaat. Toelichting: * Versie 1.5: Nieuw requirement (Requirement) OBC01 Kunnen exporteren van een ter besluitvorming voor te leggen wijzigingsbesluit in PDF formaat Functie voor het kunnen samenwerken aan besluiten tussen organisaties. (ApplicationFunction) Samenwerken aan besluiten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen bieden van inzicht aan gebruikers van de delen van de regeling waaraan gewerkt wordt. Toelichting: * Het betreft het vastleggen van de afspraken tussen organisaties over welke onderdelen van de regeling bij wie onderhanden zijn. * Aangepast in versie 1.4.1: Tekstuele aanpassing in toelichting van 1.4 * Tekst aangepast in versie 1.4. Was: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie. Is geworden: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling tussen organisaties. * Requirement geupdate in versie 1.2. (Requirement) OBR04b Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling tussen organisaties Functie voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en voorbereidingsbesluit) in tekst en kaart. De functie ondersteunt het inzien van regelingen van meerdere organisaties waarvoor een regeling wordt beheerd (bijvoorbeeld door planbureaus). (ApplicationFunction) Inzien van regelingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van de regeling (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, voorbereidingsbesluit) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatiemodel; * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatiemodel. * Kunnen tonen van wijzigingen voor één wijzigingsbesluit op basis van STOP-TPOD presentatiemodel. Toelichting: * Toelichting aangepast in versie 1.5 * Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd * Tekst aangepast in versie 1.4 * Requirementnaam aangepast van 'omgevingsbeleid' naar 'regelingen en wijzigingen' in versie 1.4 (Requirement) OBV01 Kunnen tonen van regelingen en wijzigingen op een kaart Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van de regeling (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, voorbereidingsbesluit) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatiemodel; * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatiemodel. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 * Requirementnaam aangepast van 'omgevingsbeleid' naar 'regelingen en wijzigingen' in versie 1.4 (Requirement) OBV02 Kunnen tonen van regelingen en wijzigingen als tekst Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Zelfde requirement als regelingcomponent, maar dan voor de viewercomponent. Hier opgenomen zodat een organisatie die haar plan uitbesteed voldoende heeft aan alleen een publicatie- en viewercomponent. * requirments geupdate in versie 1.1. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. (Requirement) OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingversies. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Geupdate in versie 1.1: Van could naar must. Hiermee is OBR08 vervallen. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingversies Hieronder wordt verstaan: * Kunnen bevragen van de dataset behorende bij de regeling. * Kunnen doorzoeken, selecteren, c.q. automatisch presenteren van de informatie in het omgevingsplan op basis van wat relevant is voor het gebruik op dat moment. Toelichting: * Kunnen tonen van een locatie in combinatie met een waarde * Kunnen tonen van alle juridische regels, die voldoen aan bepaalde (zoek)criteria, op een bepaalde locatie * Aangepast in versie 1.5: Toelichting aangepast * Aangepoast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd * Aangepast in versie 1.3: Tekst aangescherpt. Van categorie "could" naar categorie "onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBR07 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Omgevingsdocumentviewercomponent Functie voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en voorbereidingsbesluit) in tekst en kaart. De functie ondersteunt het inzien van regelingen van meerdere organisaties waarvoor een regeling wordt beheerd (bijvoorbeeld door planbureaus). (ApplicationFunction) Inzien van regelingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van de regeling (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, voorbereidingsbesluit) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatiemodel; * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatiemodel. * Kunnen tonen van wijzigingen voor één wijzigingsbesluit op basis van STOP-TPOD presentatiemodel. Toelichting: * Toelichting aangepast in versie 1.5 * Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd * Tekst aangepast in versie 1.4 * Requirementnaam aangepast van 'omgevingsbeleid' naar 'regelingen en wijzigingen' in versie 1.4 (Requirement) OBV01 Kunnen tonen van regelingen en wijzigingen op een kaart Hieronder wordt verstaan: * Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van de regeling (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, voorbereidingsbesluit) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatiemodel; * Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatiemodel. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 * Requirementnaam aangepast van 'omgevingsbeleid' naar 'regelingen en wijzigingen' in versie 1.4 (Requirement) OBV02 Kunnen tonen van regelingen en wijzigingen als tekst Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Zelfde requirement als regelingcomponent, maar dan voor de viewercomponent. Hier opgenomen zodat een organisatie die haar plan uitbesteed voldoende heeft aan alleen een publicatie- en viewercomponent. * requirments geupdate in versie 1.1. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. (Requirement) OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling Hieronder wordt verstaan: * Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingversies. * Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum * Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling. Toelichting: * Geupdate in versie 1.1: Van could naar must. Hiermee is OBR08 vervallen. * Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum. * Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingversies Hieronder wordt verstaan: * Kunnen bevragen van de dataset behorende bij de regeling. * Kunnen doorzoeken, selecteren, c.q. automatisch presenteren van de informatie in het omgevingsplan op basis van wat relevant is voor het gebruik op dat moment. Toelichting: * Kunnen tonen van een locatie in combinatie met een waarde * Kunnen tonen van alle juridische regels, die voldoen aan bepaalde (zoek)criteria, op een bepaalde locatie * Aangepast in versie 1.5: Toelichting aangepast * Aangepoast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd * Aangepast in versie 1.3: Tekst aangescherpt. Van categorie "could" naar categorie "onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven. (Requirement) OBR07 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling AggregationRelationship Deze svg is op 19-04-2023 15:13:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:13:42 CEST

Overzicht requirements per applicatiefunctie (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv


De opgenomen requirements kunnen per applicatiefunctie als CSV bestand worden gedownload. Deze bestanden kunt u gebruiken bij het opstellen van een Programma van Eisen.


In onderstaande tabellen wordt onderscheid gemaakt in welke requirements verplicht zijn bij de inwerkingtreding (MUST), welk requirements door VNG worden geadviseerd (SHOULD) en welke requirements aanvullende functionaliteit bieden (ONBEPAALD).

Requirements met categorie MUST

Onderstaande tabel toont alle requirements die gelden voor de Omgevingsbeleidcomponent met de categorie MUST. De Omgevingsbeleidcomponent moet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoen aan onderstaande requirements.

Element Beschrijving MoSCoW
OB03 Kunnen onderhouden van regelingen conform STOP-TPOD - Release A Releases worden volgens Parallele Versionering uitgebracht. De specificatie van STOP-TPOD - Release A is te vinden via


Toelichting:

 • Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB waardoor de specificaties van de release nog kunnen wijzigen tot de datum van inwerkingtreding.
 • Het opnemen van een instructie ten behoeve van de 'pons' valt ook onder Release A.


 • Versie 1.5: Toelichting aangepast
 • Nieuw requirement in versie 1.4
OB05 Kunnen borgen van duurzame toegankelijkheid Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen borgen van duurzame toegankelijkheid van informatie over de procesgang
 • Kunnen borgen van duurzame toegankelijkheid van de regelingen


Toelichting: De regelingen worden conform STOP/TPOD duurzaam toegankelijk ontsloten


 • Nieuw requirement in versie 1.4
OBG01 Kunnen onderhouden van geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen karteren van een geometrie.
 • Kunnen aanpassen van geometrie.


Toelichting:

 • De geometrie wordt toegepast bij annoteren van de juridisch regels
 • Aangepaste requirement in versie 1.1
 • Requirement aangepast in versie 1.4 van 'karteren en wijzigen' naar 'onderhouden' en tekst in toelichting toegevoegd
OBG02 Kunnen importeren van geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • Het kunnen ophalen van geometrie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Kadaster (BRK) en gemeentelijke Kernregistraties.
 • Kunnen ophalen van ambtsgebied.
 • Kunnen ophalen van geldende regeling.


 • Let op: Toelichting in versie 1.4 aangepast
OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP-TPOD) tussen oude en nieuwe versies van de lopende regeling (tekst, annotaties en geometrie) (was-wordt).
 • Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het wijzigingsbesluit wordt toegevoegd.
 • Wijzigingen kunnen geselecteerd worden tot één wijzigingsbesluit.


Toelichting:

 • Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken.
 • De was/wordt instructie wordt gebruikt ten behoeve van de aanlevering aan de raad en college en aan de landelijke voorziening.


 • Aangepast in versie 1.5: toevoeging 'ten behoeve van publicatie' verwijderd.
 • Aangepast in versie 1.4.1: In requirementnaam ‘van’ toegevoegd
 • Was: Kunnen genereren van was/wordt instructies. Is in versie 1.4 geworden: Kunnen genereren van was/wordt instructies ten behoeve publicatie
 • Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4
OBP05 Kunnen valideren ten behoeve van aanlevering Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen valideren van wijzigingsbesluit via het LVBB Bronhouderkoppelvlak aan de vereisten uit STOP-TPOD release A.


Toelichting:

 • Tekst aangepast in versie 1.3. Was kunnen valideren van besluit. Is geworden: kunnen valideren van regeling.
 • Tekst aangepast in versie 1.4. Was kunnen valideren van regeling. Is geworden: Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie.
 • Requirementnaam aangepast in versie 1.5: Was: Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie. Is geworden: Kunnen valideren ten behoeve van aanlevering
OBP10 Kunnen aanleveren aan de landelijke voorziening ten behoeve van bekendmaken en beschikbaarstellen Hieronder wordt verstaan:
 • Het kunnen aanleveren aan de LVBB
 • Het betreft de besluiten en document: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit


Toelichting:

 • Nieuw requirement in versie 1.5
 • De kennisgeving van het voornemen besluit buitenplanse omgevingsactiviteit wordt aangeleverd aan DROP (dit betreft een VTH-requirement)
 • De kennisgeving van het voorgenomen besluit wijzigen omgevingsplan wordt aangeleverd aan LVBB.
OBR02 Kunnen tijdreizen in regelingversies Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingversies.
 • Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum
 • Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling.


Toelichting:

 • Geupdate in versie 1.1: Van could naar must. Hiermee is OBR08 vervallen.
 • Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum.
 • Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4
OBR04a Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ondersteunen van voorkomen van fouten door wijzigen van zelfde artikel door verschillende medewerkers (interne samenloop).
 • Kunnen bieden van inzicht aan gebruiker van elkaars werkzaamheden.
 • Kunnen samenvoegen van wijzigingen.


Toelichting:

 • Requirement geupdate in versie 1.2: van should naar must
 • Tekst aangepast in versie 1.4. Was: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie. Is geworden: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling.
OBR10 Kunnen verwerken van een aangeboden regelingversie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen overnemen, in de lopende regelingversie, van wijzigingen in een (door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau), in STOP/TPOD, aangeboden regeling door organisaties die het maken van hun omgevingsplan uitbesteden.
 • Kunnen ondersteunen van het voorkomen van fouten door wijzigingen, in de aangeboden regelingversie, die conflicteren met de lopende regelingversie.


 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd
 • Nieuw requirement in versie 1.4, heeft betrekking op de zgn. plan-plan-keten
OBR11 Kunnen ophalen van geconsolideerde regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ophalen en verwerken van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit) conform STOP-TPOD.
 • Het gaat om het 'downloaden' voor een aantal uitzonderlijke gevallen:
  • ten einde uitvalsituaties te voorkomen,
  • gebieds- of themagewijs het omgevingsplan door stedenbouwkundige bureaus te laten wijzigen,
  • als 'backup' bij wijziging van softwareleverancier.
  • het inlezen van de bruidsschat


 • Aangepast in versie 1.5.1: Toevoeging brondhouderskoppelvlak van LVBB verwijderd
 • Aangepast in versie 1.5: Uitzonderlijke gevallen aangevuld
 • Aangepast in versie 1.4.1.: 'Downloadfunctie' is beschikbaar als dienst, niet als service.
 • Nieuw requirement in versie 1.4
OBR12 Kunnen valideren van regelingversie op consistentie van de structuur Hieronder wordt verstaan:
 • Het valideren tegen de landelijke validatieservice via het Stelselknooppunt
 • Het valideren van regelingversies op consistentie van de structuur
 • Het kunnen verstrekken van een validatieopdracht
 • Het kunnen ophalen van een validatierapport


 • Aangepast in versie 1.5: Categorie van SHOULD naar MUST
 • Nieuw requirement in versie 1.4
OBT01 Kunnen opstellen, wijzigen en intrekken van juridische regels en waarden Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen toepassen van de mutatiescenario's zoals genoemd in de standaard STOP-TPOD - release A


Toelichting:

 • Tekst aangepast in versie 1.4
OBT05 Kunnen leggen van een relatie met geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • kunnen leggen van relatie van tekst naar geometrie via het geometriecomponent of zoals is overgenomen uit een ander geometrische bron.
 • De relatie met de andere geometrische bron is duurzaam vastgelegd en herleidbaar.


Toelichting:

 • Toelichting aangepast in versie 1.4
OBT10 Kunnen annoteren van juridische regels Hieronder wordt verstaan:
 • Het kunnen uitvoeren van regeling- en besluitannotaties, bijvoorbeeld de naam van het bevoegd gezag dat het omgevingsplan heeft vastgesteld en de datum waarop de versie van het omgevingsplan is gepubliceerd
 • het kunnen uitvoeren van tekststructuurannotaties, bijvoorbeeld het nummer en de

titel van het structuurdeel (hoofdstukken, afdelingen en paragrafen)

 • het kunnen uitvoeren van artikelen-, leden- en regeltekstannotaties, bijvoorbeeld het

nummer en de titel van het artikel, het lidnummer en inhoudelijke annotaties van de tekst van artikel en lid, zoals werkingsgebied

 • het kunnen annoteren van inhoudelijke regeltekstannotaties, bijvoorbeeld activiteit, norm, normwaarde, locatie, gebiedsaanwijzing, thema, regeltype, idealisatie en activiteitkwalificatie.


Toelichting:

 • Onder annoteren wordt verstaan het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken.
 • Annoteren is afgebakend tot de kenmerken genoemd in het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) en in het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).
 • Het annoteren is toegelicht in de VNG handreiking Annoteren Omgevingsplan (https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/2021-03-vng-handreiking-annoteren-omgevingsplan-v4.pdf).


 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd
 • Nieuw requirement in versie 1.4
OBV01 Kunnen tonen van regelingen en wijzigingen op een kaart Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van de regeling (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, voorbereidingsbesluit) op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatiemodel;
 • Kunnen tonen van wijzigingen in regeling op een kaart op basis van STOP-TPOD presentatiemodel.
 • Kunnen tonen van wijzigingen voor één wijzigingsbesluit op basis van STOP-TPOD presentatiemodel.


Toelichting:

 • Toelichting aangepast in versie 1.5
 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd
 • Tekst aangepast in versie 1.4
 • Requirementnaam aangepast van 'omgevingsbeleid' naar 'regelingen en wijzigingen' in versie 1.4
OBV02 Kunnen tonen van regelingen en wijzigingen als tekst Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen tonen van iedere status (concept, ontwerp, vastgesteld) van de regeling (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma, voorbereidingsbesluit) als tekst op basis van STOP-TPOD presentatiemodel;
 • Kunnen tonen van wijzigingen in regeling als tekst op basis van STOP-TPOD presentatiemodel.


Toelichting:

 • Tekst aangepast in versie 1.4
 • Requirementnaam aangepast van 'omgevingsbeleid' naar 'regelingen en wijzigingen' in versie 1.4
OBV03 Kunnen tijdreizen in regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen inzien van oude, huidige en nieuwe regelingen.
 • Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum.
 • Kunnen zien van verschillen (wijzigingen) in regelingen tussen alle vorige versies van de regeling.


Toelichting:

 • Zelfde requirement als regelingcomponent, maar dan voor de viewercomponent. Hier opgenomen zodat een organisatie die haar plan uitbesteed voldoende heeft aan alleen een publicatie- en viewercomponent.
 • requirments geupdate in versie 1.1.
 • Geupdate in versie 1.3. Toegevoegd: Kunnen inzien van de geldende regels op een te kiezen datum.
OBWP08 Kunnen ondersteunen van separate processen voor verschillende tegelijkertijd onderhanden wijzigingen Kunnen ondersteunen van separate processen voor verschillende tegelijkertijd onderhanden wijzigingen in omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan, voorbereidingsbesluit)


Toelichting: Denk hierbij aan de volgende functionaliteiten:

 • Kunnen ondersteunen van separate processen voor verschillende tegelijkertijd onderhanden wijzigingen


 • Aangepast in versie 1.5: Nieuw requirement n.a.v. de functionele set

Requirements met categorie SHOULD

Onderstaande tabel toont alle requirements die gelden voor de Omgevingsbeleidcomponent met de categorie SHOULD. VNG hecht grote waarde aan het voldoen van de Omgevingsbeleidcomponent aan onderstaande requirements, maar deze requirements zijn niet verplicht tijdens de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als gemeente kunt u deze requirements uitvragen aan een leverancier als toevoeging op uw Programma van Eisen (PvE). Mogelijk dat een leverancier deze requirements nog niet heeft gerealiseerd in zijn oplossing.

Element Beschrijving MoSCoW
OB02 Component kent een modulaire opzet Toelichting modulaire opzet:
 • De omgevingsbeleidcomponent kan ook de viewercomponent bevatten. De viewercomponent kan ook als los component worden ingezet.
 • De gemeente kan kiezen welke module(s) ze aanschaft.
 • Daarbij zijn de volgende combinaties mogelijk:
  • Omgevingsbeleidcomponent
  • Omgevingsbeleidcomponent en viewercomponent
  • Viewercomponent


 • Versie 1.5: Categorie MoSCoW aangepast van Must naar Should en toelichting aangepast
 • Nieuwe requirement in versie 1.3
OB04 Kunnen onderhouden van regelingen conform STOP-TPOD - Release B Releases worden volgens Parallele Versionering uitgebracht. De specificatie van STOP-TPOD - Release B is te vinden via


Toelichting:

 • Let op: deze requirement heeft een sterke relatie met de ontwikkelingen binnen DSO-LV en LVBB waardoor de specificaties van de release nog kunnen wijzigen tot de datum van inwerkingtreding.


 • Nieuw requirement in versie 1.4
OBR01 Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten aan de toepasbare regel component (lokaal) Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten (en gerelateerde informatie zoals locaties en regels) aan de toepasbare regelcomponent conform de specificaties van de API Regels bij activiteiten zoals gepubliceerd op https://github.com/VNG-Realisatie/Regels-bij-activiteiten.


Toelichting:

 • Aangepast in versie 1.4.1: Categorie aangepast van Onbepaald naar Should ivm standaardisatie API door VNG
 • Aangepaste requirement in versie 1.4: API verwijzing opgenomen
 • Aangepaste requirement in versie 1.3: scherper verwoord dat het om informatie-uitwisseling gaat
OBR06 Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking Hieronder wordt verstaan:
 • Tijdens het opstellen de tekst en geometrie valideren op zaken als: verplichte velden ingevuld, gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties etc.
 • Gebruik van validatieregels conform standaard STOP-TPOD Release A zoals gepubliceerd op de website van Geonovum: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD


 • Aangepast in versie 1.5: Caterorie van MUST naar SHOULD
 • Aangepast in versie 1.4.1: 'validatiesregel' aangepast naar 'validatieregel'
 • Toelichting aangepast in versie 1.4
OBT08 Kunnen navigeren in tekst Hieronder wordt verstaan:
 • Op een vlotte manier kunnen navigeren door regels. Bijvoorbeeld door een navigatie menu met artikelen.


Toelichting:

 • Nieuwe requirement in versie 1.1.
OBT09 Kunnen afnemen van (meta)gegevens uit de Stelselcatalogus Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen toepassen van (meta)gegevens tijdens het opstellen, wijzigen en annoteren van juridische regels van een omgevingsbeleiddocument
 • Het toepassen omvat het zoeken, het overnemen van de verwijzing, en visualiseren van de functionele structuur in relatie tot beoogde annotaties van juridische regels.


Toelichting:

 • Het gaat om de toepassing van verwijzingen naar concepten, juridische termen en objecten (waaronder waardenlijsten) in een omgevingsbeleidsdocument
 • De (meta)gegevens worden verkregen door het aanroepen van de DSO-LV Stelselcatalogus API 'Catalogus opvragen'


 • Aangepast in versie 1.5: Categorie van MUST naar SHOULD
 • Nieuw requirement in versie 1.4

Requirements met categorie ONBEPAALD

Onderstaande tabel toont alle requirements die gelden voor de Omgevingsbeleidcomponent met de categorie ONBEPAALD. VNG onderkent een aantal requirements die op dit moment van toepassing kunnen zijn op de Omgevingsbeleidcomponent. VNG heeft hier echter geen waarde aan toegekend. Als gemeente kunt u eventueel deze requirements uitvragen aan een leverancier als toevoeging op uw Programma van Eisen (PvE). Bepaal dan wel vooraf de categorie die u hieraan zelf toekent: MUST of SHOULD. Mogelijk dat een leverancier deze requirements nog niet heeft gerealiseerd in zijn oplossing.

Element Beschrijving MoSCoW
OBC01 Kunnen exporteren van een ter besluitvorming voor te leggen wijzigingsbesluit in PDF formaat Hieronder wordt verstaan:

Het kunnen genereren van een versie van het wijzigingsbesluit in een archiefwaardig PDF-formaat.


Toelichting:

 • Versie 1.5: Nieuw requirement
OBG05 Kunnen ondersteunen van 3D Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen ondersteunen van 3D.


Toelichting:

 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefout uit toelichting verwijderd
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven.
OBG06 Kunnen annoteren vanuit geometrie Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen annoteren van locatie met bijvoorbeeld bijbehorende juridische regels, waarden of activiteiten.


Toelichting:

 • Onder annoteren wordt verstaan het toevoegen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en regelingen, gegevens die die besluiten en regelingen machineleesbaar maken.
 • Annoteren is afgebakend tot de kenmerken genoemd in het Informatiemodel Officiële Publicaties (IMOP) en in het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW).
 • Het annoteren is toegelicht in de VNG handreiking Annoteren Omgevingsplan (https://vng.nl/sites/default/files/2021-06/2021-03-vng-handreiking-annoteren-omgevingsplan-v4.pdf).


 • Let op: Requirement toegevoegd in versie 1.2.
 • Tekst aangepast in versie 1.4
OBR04b Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling tussen organisaties Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen bieden van inzicht aan gebruikers van de delen van de regeling waaraan gewerkt wordt.


Toelichting:

 • Het betreft het vastleggen van de afspraken tussen organisaties over welke onderdelen van de regeling bij wie onderhanden zijn.


 • Aangepast in versie 1.4.1: Tekstuele aanpassing in toelichting van 1.4
 • Tekst aangepast in versie 1.4. Was: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan plan binnen organisatie. Is geworden: Kunnen ondersteunen van tegelijk werken aan (lopende) regeling tussen organisaties.
 • Requirement geupdate in versie 1.2.
OBR07 Kunnen bieden van inzicht in inhoud van regeling Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen bevragen van de dataset behorende bij de regeling.
 • Kunnen doorzoeken, selecteren, c.q. automatisch presenteren van de informatie in het omgevingsplan op basis van wat relevant is voor het gebruik op dat moment.


Toelichting:

 • Kunnen tonen van een locatie in combinatie met een waarde
 • Kunnen tonen van alle juridische regels, die voldoen aan bepaalde (zoek)criteria, op een bepaalde locatie


 • Aangepast in versie 1.5: Toelichting aangepast
 • Aangepoast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd
 • Aangepast in versie 1.3: Tekst aangescherpt. Van categorie "could" naar categorie "onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven.
OBR09 Kunnen leggen van relatie tussen regelingen Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen vastleggen van de relatie tussen de regels in het omgevingsplan en tekst uit programma of visie.


Toelichting

 • Intern kunnen toetsen van de impact van de samenhang van de regels tussen deze onderdelen (visie, programma, plan, voorbereidingsbesluit).


 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd
 • Aangepast in versie 1.4: Was: Kunnen leggen van relatie tussen eigen omgevingsdocument en ander omgevingsdocument. Wordt: Kunnen leggen van relatie tussen regelingen.
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven.
OBR13 Kunnen aanbieden van een regelingversie aan een andere organisatie (waaronder een gemeente) Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen genereren van een regeling met wijzigingen, op een eerder gepubliceerde versie van die regeling, door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau ten behoeve van organisaties die het maken van hun omgevingsplan uitbesteden.


Toelichting:

 • Het gegenereerde bestand is conform het uitwisselpakket zoals dat beschreven is op de website van KOOP.


 • Aangepast in versie 1.5: Exportformaat opgenomen in toelichting
 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd
 • Nieuw requirement in versie 1.4, heeft betrekking op de zgn. plan-plan-keten.
 • De gebruikte gepubliceerde versie van die regeling is de geconsolideerde versie die op het moment van starten van het wijzigen opgehaald is uit de LVBB. Bij het aanbieden van de regeling met wijzigingen kan de geconsolideerde regeling in de LVBB inmiddels aangepast zijn.
 • Een MUST voor stedenbouwkundige bureaus.
OBV04 Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst dan wel kaart Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen plaatsen van opmerkingen bij tekst of kaart welke door andere gebruikers kan worden gezien.


Toelichting:

 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven.
OBWP01 Kunnen besturen van gehele werkproces Kunnen besturen van werkproces voor het opstellen van omgevingsdocumenten (visie, progamma, plan, voorbereidingsbesluit).


Toelichting: Denk hierbij aan de volgende functionaliteiten:

 • Kunnen monitoren van statussen
 • Kunnen instellen en bijhouden van doorlooptijden gedurende het wijzigingsproces
 • Kunnen doen van termijnbewaking zoals gedefinieerd volgens de wet
 • Kunnen doen van termijnbewaking conform eigen service termijn


 • Versie 1.5: Toelichting seperate processen verwijderd
 • Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd
 • Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4
 • Aangepast in versie 1.1: van could naar "categorie onbepaald" waarmee de gemeente zelf het belang kan aangeven.
OBWP05 Kunnen ondersteunen van samenwerking Hieronder wordt verstaan:

Het kunnen ondersteunen van integraal/samenhangend werken voor het samenbrengen van diverse activiteiten en thema's in de lopende regeling binnen de eigen organisatie.


Toelichting:

 • Aangepaste toelichting in versie 1.4
 • Deze requirement heeft geen relatie met Zaakgericht werken.
 • Nieuwe requirement in versie 1.1
OBWP06 Werkproces kunnen aanpassen Hieronder wordt verstaan:
 • Kunnen aanpassen van het werkproces.


 • Aangepast in versie 1.4.1: In requirementnaam 'kunnen' toegevoegd
 • Nieuwe requirement in versie 1.2
OBWP07 Zaakgericht kunnen uitvoeren van het proces voor het wijzigen van het omgevingsplan Hieronder wordt verstaan:
 • Het zaakgericht kunnen verwerken van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA)
 • Het zaakgericht kunnen verwerken van nieuwe initiatieven
 • Het zaakgericht kunnen verwerken van aanpassingen n.a.v. bezwaar of beroep
 • Het zaakgericht kunnen verwerken van aanwijzingen, instructies en projectbesluiten


Toelichting:

 • Aangepast in versie 1.4.1: Status 'in onderzoek' verwijderd
 • Aangepaste toelichting in versie 1.4
 • Nieuwe requirement in versie 1.3Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 mrt 2023 om 14:02.