Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Laatst bewerkt: 12 november 2021, 14:00:38
Koppelingen voor de Omgevingswet

Introductie

In de vorige hoofdstukken hebben we de componenten, requirements en standaarden beschreven. Hier besteden we aandacht aan de koppelingen tussen de applicatiecomponenten, zowel binnen de gemeente als tussen gemeente en DSO-LV dan wel een GDI voorziening. We doen dit in drie stappen:

  1. Koppelvlakken met DSO-LV en GDI beschrijft de belangrijkste koppelingen op het hoogste niveau.
  2. Informatie uitwisseling tussen componenten geeft een overzicht van de informatiestromen tussen de belangrijkste componenten.
  3. Patronen in informatie uitwisseling brengt per proces in volgorde de informatiestromen tussen de componenten in beeld.

Koppelvlakken met DSO-LV en GDI

Per 2021 dient een gemeente in het kader van de Omgevingswet de onderstaande koppelingen voor informatie uitwisseling met DSO-LV en GDI bouwstenen te leggen. Op de koppelingen voor toepasbare regels na zijn de koppelingen noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke eisen van de Omgevingswet. Onderstaande figuur geeft deze koppelvlakken weer. Onder Standaarden voor de Omgevingswet is meer informatie te vinden over de koppelvlakken en standaarden. Onder Bijlage: Overzicht koppelingen met DSO is de verdere technische toelichting bij deze koppelvlakken te vinden. Tevens zijn de koppelingen in deze bijlage per referentiecomponent uitgewerkt.

BusinessActor Gemeente Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (BusinessActor) LVBB Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB FlowRelationship Aanleveren bekendmaking vergunningaanvraag FlowRelationship Status updates naar inwoners en bedrijven FlowRelationship Aanleveren informatieproduct FlowRelationship Aanleveren wijzigingen omgevingsdocumenten FlowRelationship Toevoegen en wijzigen van begrip (stelselcatalogus) FlowRelationship Aanleveren van toepasbare regels (STTR) FlowRelationship Opvragen informatieproduct FlowRelationship Opvragen van begrip (stelselcatalogus) FlowRelationship Ophalen informatie vergunningaanvraag FlowRelationship Notificatie aanvraag of melding (STAM) FlowRelationship Opvragen van omgevingsdocumenten Deze svg is op 11-11-2021 21:16:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 21:16:19 CET


Informatie uitwisseling tussen componenten

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de belangrijkste referentiecomponenten en informatiestromen tussen de componenten voor het IWT niveau weer. De opgenomen requirements van de verschillende omgevingswetcomponenten liggen hieronder ten grondslag. Dit betreft requirements met zowel de categorie Must, Should en Onbepaald. Een diagram waarin het effect van requirements met alleen de categorieën Must en Should zichtbaar wordt, wordt op een later moment verder uitgewerkt.

Grouping Landelijke voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Grouping Omgevingswetcomponenten Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetloket- component Grouping Generieke componenten Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusc- omponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomp- onent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistrati- ecomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ApplicationComponent Besluitenregistratiec- omponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 11-11-2021 21:16:19 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 21:16:19 CET


Overzicht omgevingswetreferentiecomponenten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG


Patronen in informatie uitwisseling

Onderstaande patronen geven een overzicht van de informatiestromen bij de belangrijkste omgevingswet processen.


003I Wijzigen omgevingsplan

BusinessActor Gemeente Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het opstellen van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. Onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent (ApplicationComponent) Regelingcomponent Component voor het ondersteunen van het werkproces voor het opstellen van omgevingsbeleid (visie, programma en plan). Deze component is onderdeel van Omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Werkprocescomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercomponent Component voor het publiceren en archiveren van regelingen (Omgevingsvisie, programma en omgevingsplan). Deze component is onderdeel van de omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Publicatiecomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ApplicationComponent Analyse-en- monitoringregistratiecomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare-regelscomponent ApplicationComponent Participatiecomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API voor het raadplegen van de RTR (Register Toepasbare Regels) gegevens (werkzaamheden en activiteiten). (ApplicationService) Register Toepasbare Regels (RTR) raadplegen Een service voor het uploaden en verifiëren van toepasbare regel-bestanden. (ApplicationService) Toepasbare Regels aanleveren Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationService) Toepasbare Regels verifieren Met deze REST API kunnen geometrische gegevens ('werkingsgebieden' of 'locaties') gevalideerd tegen GML 3.2.1 SF2. (ApplicationService) Geo-validatieservice De OW-validatieservice is een generieke service voor het valideren van Omgevingswet (OW) gegevens tegen het Informatiemodel Omgevingswet (IMOW). (ApplicationService) OW-validatieservice Met deze REST API kunnen begrippen en definities worden opgevraagd uit de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus opvragen Met deze REST API overheden begrippen en definities muteren in de stelselcatalogus. (ApplicationService) Catalogus muteren Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (BusinessActor) LVBB Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB Koppelvlak voor het aanbieden van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocument aanbieden Koppelvlak voor het opvragen van Omgevingsdocumenten Voor meer informatie zie: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/ (ApplicationService) Omgevingsdocument opvragen Koppelvlak voor het Toepasbaar opvragen Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdocument Toepasbaar opvragen Koppelvlak voor het presenteren van Omgevingsdocumenten (ApplicationService) Omgevingsdocument presenteren Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent of een andere gemeentelijke viewercomponent. De viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst en/of kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard. (FlowRelationship) 6 Na de validaties wordt de wijziging van het omgevingsplan geregistreerd en bekendgemaakt op aangegeven datum. De wijziging in het plan wordt op datum van inwerkingtreding doorgevoerd (geconsolideerd in het centrale omgevingsplan bij DSO-LV). Beoogde wijziging is na bekendmaking van het besluit wel al zichtbaar maar nog niet geeffectueerd. (FlowRelationship) 9 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de geo-validatie. (FlowRelationship) 8 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de OW validatie. (FlowRelationship) 7 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus gemuteerd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 3 FlowRelationship Als de wijziging van het omgevingsplan gereed is voor besluitvorming wordt in de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent het besluitvormingsproces gestart. Vermoedelijk zal hiervoor geen "harde koppeling" tussen de systemen nodig zijn, maar voor het gemak van de informatieflow is deze hier wel weergegegeven. (FlowRelationship) 5 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden. (FlowRelationship) 4 FlowRelationship De door de gemeente gemaakte toepasbare regels worden geverifieerd. (FlowRelationship) 10 De toepasbare regels worden aangeleverd en getoond in het loket op het moment dat de juridische regels in werking treden. (FlowRelationship) 11 De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren, slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen kunnen worden geimporteerd uit CAD software. (FlowRelationship) 1 De gemeente kan middels deze service toepasbare regels raadplegen (FlowRelationship) 12 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus opgevraagd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) 2 De gemeente start met het ophalen van de meest recente versie van de regeling bij de LVBB. Let op: deze service is nog in onderzoek (juni 2020) (FlowRelationship) Deze svg is op 11-11-2021 21:16:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 21:16:21 CET
Stap Toelichting
00 De gemeente start met het ophalen van de meest recente versie van de regeling bij de LVBB. Let op: deze service is nog in onderzoek (juni 2020)
01 De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren, slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen kunnen worden geimporteerd uit CAD software.
02 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus opgevraagd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020)
03 Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus gemuteerd. Let op: service is in onderzoek (juni 2020)
04 Naast de juridische regels stelt de gemeente ook toepasbare regels op. Bijvoorkeur is dit een iteratief proces waarbij juridische en toepasbare regels direct naast elkaar worden gemaakt. Hierbij zorgt de gemeente dat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten en aan blijven sluiten. Leveranciers van software voor juridische en toepasbare regels bieden verschillende opleidingen om beide type regels met elkaar in sync te houden.
05 Als de wijziging van het omgevingsplan gereed is voor besluitvorming wordt in de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent het besluitvormingsproces gestart. Vermoedelijk zal hiervoor geen "harde koppeling" tussen de systemen nodig zijn, maar voor het gemak van de informatieflow is deze hier wel weergegegeven.
06 Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent of een andere gemeentelijke viewercomponent. De viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst en/of kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard
07 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de OW validatie.
08 Voordat het omgevingsplan wordt aangeboden aan de LVBB worden diverse validaties gedaan waaronder de geo-validatie.
09 Na de validaties wordt de wijziging van het omgevingsplan geregistreerd en bekendgemaakt op aangegeven datum. De wijziging in het plan wordt op datum van inwerkingtreding doorgevoerd (geconsolideerd in het centrale omgevingsplan bij DSO-LV). Beoogde wijziging is na bekendmaking van het besluit wel al zichtbaar maar nog niet geeffectueerd.
10 De door de gemeente gemaakte toepasbare regels worden geverifieerd.
11 De toepasbare regels worden aangeleverd en getoond in het loket op het moment dat de juridische regels in werking treden.
12 De gemeente kan middels deze service toepasbare regels raadplegen


Behandelen aanvraag en melden

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Een REST API waarmee een ingediend verzoek (en eventuele bijgevoegde documenten) kan worden opgehaald (naar het eigen VTH / Zaak systeem). (ApplicationService) Verzoek afhandelen De service Verzoeknotificatie ontvangen verstuurt een bericht naar een bevoegd gezag zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationService) Verzoeknotificatie ontvangen Een REST API die de samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal stelsel Omgevingswet realiseert. (ApplicationService) Samenwerkingfunctionaliteit BusinessActor Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent Omgevingswet Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent ApplicationComponent Besluitenregistratiecomponent Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DROP FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 11-11-2021 21:16:21 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 11-11-2021 21:16:21 CET


Behandelen aanvraag en melden (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG


Samenwerken aan behandelen


Samenwerken aan behandelen (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG