Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Koppelingen voor de Omgevingswet

Introductie

In de vorige hoofdstukken hebben we de componenten, requirements en standaarden beschreven. Hier besteden we aandacht aan de koppelingen tussen de applicatiecomponenten, zowel binnen de gemeente als tussen gemeente en DSO-LV dan wel een GDI voorziening. We doen dit in drie stappen:

 1. Koppelvlakken met DSO-LV en GDI beschrijft de belangrijkste koppelingen op het hoogste niveau.
 2. Informatie uitwisseling tussen componenten geeft een overzicht van de informatiestromen tussen de belangrijkste componenten.
 3. Patronen in informatie uitwisseling brengt per proces in volgorde de informatiestromen tussen de componenten in beeld.

Koppelvlakken met DSO-LV en GDI

Per 2021 dient een gemeente in het kader van de Omgevingswet de onderstaande koppelingen voor informatie uitwisseling met DSO-LV en GDI bouwstenen te leggen. Op de koppelingen voor toepasbare regels na zijn de koppelingen noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke eisen van de Omgevingswet. Onderstaande figuur geeft deze koppelvlakken weer. Onder Standaarden voor de Omgevingswet is meer informatie te vinden over de koppelvlakken en standaarden. Onder Bijlage: Overzicht koppelingen met DSO is de verdere technische toelichting bij deze koppelvlakken te vinden. Tevens zijn de koppelingen in deze bijlage per referentiecomponent uitgewerkt.

BusinessActor Gemeente Systemen gemeente is een verzameling van alle gemeentelijke systemen benodigd voor de uitvoering van de Omgevingswet. (ApplicationComponent) Systemen gemeente Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Omschrijving: Het publiceren van Omgevingsdocumenten op het platform voor Overheidspublicaties LVBB (Landelijke Voorziening Beschikbaar stellen en Bekend maken) en deze via de DSO component ROD (Registratie Omgevingsdocumenten) ter beschikking stellen van DSO is waar de bevoegde gezagen op aansluiten om aan hun publicatieplicht te voldoen. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het publiceren van Omgevingsdocumenten omvat. Dit is een wettelijke verplichting om als Omgevingswet ketenproces in te richten. Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * STOP - Standaard Overheidspublicaties * IMOD - DSO Informatiemodel Omgevingsdocumenten * TPOD - DSO Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (binnen STOP) * GML (Geography Markup Language) * OWMS * XSD n.b. XSD als onderdeel van STOP/TPOD, nog in overweging voor relatie tussen gebied en regel. Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * OGC Geo standaarden (WMS, WFS) * XML * BWB * JDCR * ECLI Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Koppelvlak Omgevingswetbesluiten In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Applicatie sercvice van Landelijke website voor bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. (ApplicationService) Berichtenbox Bedrijven Lopende zaken geeft een aanvrager een overzicht van de status van zijn vergunning aanvraag. (ApplicationService) Lopende Zaken Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten Service voor aanleveren en opvragen informatieproducten. Informatieproducten worden via services aan het DSO ter beschikking gesteld. Afname geschiedt via direct gebruik in DSO Gebruikerstoepassingen (GT) of via het Open Stelsel. De voorwaarden waaronder leveranciers informatieproducten aan het DSO kunnen leveren is vanwege het specifieke karakter in aparte documentatie uitgewerkt. Hiervoor zijn de volgende documenten beschikbaar: · Aansluitprotocol Informatieproducten 0.3 · Aansluitvoorwaarden Informatieproducten 0.8 · Toelichting Aansluitvoorwaarden 0.8 (ApplicationService) Aanleveren en opvragen informatieproducten Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV Omschrijving: Toepasbare regels is de DSO component waaraan (lokale) kunnen worden aangeleverd ten behoeven van vragenbomen in het loket. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het maken en aanleveren van toepasbare regels omvat binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: * IMTR - DSO Informatiemodel Toepasbare Regels * STTR - DSO Standaard Toepasbare Regels * DMN - Decision Model and Notation Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * HTML (n.b. slechts voor opmaak van toelichtende tekst bij regels) * BWB (*) * JDCR (*) * ECLI (*) (*) Wordt in de toekomst geïmplementeerd. Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Koppelvlak toepasbare regels In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus (DSO-LV) Omschrijving: De DSO Stelselcatalogus is de DSO component waarin begrippen en metadata omtrent informatieproducten en services wordt beheerd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het inzien en aanleveren van begrippen (en andere metadata) omvatten binnen een Omgevingswet ketenproces. Semantische Interoperabiliteit: Voorwaarde is kennis van: · SKOS https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/skos * Linked Data Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: · Cool URI http://www.w3.org/TR/cooluris/ * Open API Specification * (Geo-)JSON LD (of RDF XML respectievelijk GML) n.b. RDF nog in overweging * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Koppelvlak stelselcatalogus Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) Omschrijving: Het ketenproces Indienen Aanvragen en Meldingen levert de door de Initiatiefnemer ingevulden en ingediende vergunningsaanvraag of melding af bij het Bevoegd gezag. Er wordt een keuze gemaakt voor ��n bevoegd gezag die de aanvraag/melding krijgt aangeleverd. Organisatorische Interoperabiliteit: Randvoorwaarde is dat de gekozen rollen en vaardigheden het ontvangen van vergunningsaanvragen/meldingen omvat. Het koppelvlak bestaat uit 2 stadia te weten eerst het sturen van een triggerbericht waarin de notificatie is opgenomen dat er een vergunningsaanvraag/melding gereed staat bij DSO en vervolgens de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag/melding met bijlages op te halen. Berichten naar Initiatiefnemers worden verstuurd naar de betreffende GDI voorzieningen waarop het BG zelf dient aan te sluiten: * Berichtenbox Bedrijven * Berichtenbox Ondernemers * Lopende zaken Semantische Interoperabiliteit Voorwaarde is kennis van: * IMAM - DSO Informatiemodel Aanvragen Meldingen * STAM - DSO Standaard Aanvragen Meldingen * HAL (Hypertext Application Language) * StUF - DSO (n.b. dit is een specifieke subset van StUF LVO die voor DSO relevant is). Technische Interoperabiliteit Voorwaarden ten behoeve van communicatie zijn de volgende standaarden: * Digikoppeling ebMS * XML * JSON * REST * OAuth Voorwaarde ten behoeve van veilig webverkeer zijn de volgende FS standaarden: * PKI Overheid / OIN * HTTPS * TLS * IPv4 / IPv6 (ApplicationService) Koppelvlak aanvragen en meldingen ArchiMateNote aanleveren toepasbare regels (STTR) ArchiMateNote opvragen begrip ArchiMateNote aanleveren begrip ArchiMateNote notificatie aanvraag of melding (STAM) ArchiMateNote opvragen informatie ArchiMateNote opvragen van omgevingsdocumenten ArchiMateNote aanleveren van omgevingsdocumenten (STOP) ArchiMateNote aanleveren van bekendmakingen vergunningen ArchiMateNote status updates naar inwoners en bedrijven ArchiMateNote opvragen informatieproducten ArchiMateNote aanleveren informatieproducten FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 04-02-2020 06:59:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 06:59:57 CET


Informatie uitwisseling tussen componenten

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de belangrijkste referentiecomponenten en gegevensstromen tussen de componenten.

Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk- omgevingswetloketcomponent De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandelcomp- onent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcom- ponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelc- omponent ApplicationComponent Data-analyse-en- monitoringcomponent Component voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages. (ApplicationComponent) Managementinformati- ecomponent Component voor het geven van en samenwerken aan adviezen. (ApplicationComponent) Zaaksamenwerkingsc- omponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingregistratiecom- ponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratieco- mponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistrati- ecomponent Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiec- omponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponent ApplicationComponent Regelregistratiecomp- onent Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare- regelscomponent ApplicationComponent VTH- besluitenregistratie- component ApplicationComponent Leefomgevingobjecten-en- activiteiten- referentiebeheercomponent ApplicationComponent VTH-besluiten- beheercomponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels- registratiecomponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship ter onderzoek: hoe gaan Omgevingsplancomponent en Toepasbareregelscomponent samenwerken? (FlowRelationship) omgevingsb- esluit FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship SpecializationRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 04-02-2020 10:06:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 10:06:57 CET

Overzicht omgevingswetreferentiecomponenten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG


Patronen in informatie uitwisseling

003I Wijzigen omgevingsplan

BusinessActor Gemeente Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote 2 Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidregistratiecompone- nt ApplicationComponent Regelregistratiecomponent Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels- registratiecomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ArchiMateNote 8 ArchiMateNote 8 ArchiMateNote 2 Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent ApplicationComponent Analyse-en- monitoringregistratiecomponent ArchiMateNote 2 Component voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven. (ApplicationComponent) Viewercomponent ArchiMateNote 8 Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare-regelscomponent ArchiMateNote 6 ArchiMateNote 5 ArchiMateNote 6 ArchiMateNote 7 ArchiMateNote 4 ApplicationComponent Participatiecomponent ArchiMateNote 2 Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ArchiMateNote 2 Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T3 OmgevingsdocumentSynchroniserenS- ervice Service voor aanleveren van omgevingsdocumenten aan LVBB. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T1 OmgevingsdocumentRegistrerenServi- ce Service voor valideren van omgevingsdocument door LVBB. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T2 OmgevingsdocumentValiderenService Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (ApplicationService) Txx Opvragen overbruggingsproduct Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T7 Verifieren toepasbare regels (STTR) DSO-LV service voor het aanleveren van toepasbare regels volgens STTR. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMSI) (ApplicationService) T8 Aanleveren toepasbare regels (STTR) DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T6 Functionelestructuur In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus (DSO-LV) DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T4 Catalogus-Muteren DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T5 Catalogus-Opvragen ArchiMateNote 9 ArchiMateNote 9 ArchiMateNote 1 ArchiMateNote 3 FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 04-02-2020 10:06:59 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 10:06:59 CET
Stap Toelichting
01 De gemeente start met het ophalen van de meest recente versie van de regeling bij de LVBB. Als de gemeente verwacht dat een ander bevoegd gezag wijzigingen heeft doorgevoerd in omgevingsplan (meervoudig bronhouderschap) kan de gemeente de laatste versie van het omgevingsplan met de LVBB synchroniseren.
02 De gemeente gaat aan de slag met opstellen van nieuw omgevingsplan of het wijzigen van het bestaande omgevingsplan. Hierbij slaat de gemeente het omgevingsplan op in Omgevingsbeleidregistratiecomponent. Omgevingswaarden die de gemeente wil monitoren slaat de gemeente op in de analyse en monitoringscomponent. Voor participatie in het omgevingsplan wordt gebruik gemaakt van de participatiecomponent. Kaartlagen worden
02: Bij het opstellen van toepasbare regels voor een activiteit bepaalt de gemeente de instellingen voor de werking van de vragenboom op het Omgevingsloket (DSO-LV). Instellingen bepalen bijvoorbeeld de volgorde van de vragen van de tekst die de gebruiker te zien krijgt, maar ook welke antwoorden via register-bevraging (uit een informatieproducten of uit een basisregistraties) afgeleid worden.
03 !! Tijdens opstellen van omgevingsplan worden begrippen in de DSO-LV Stelselcatalogus opgevraagd en gemuteerd. !! Stap is in onderzoek.
04. Regels in het omgevingsplan worden geannoteerd. Regels worden opgeslagen in de regelregistratiecomonent. Deze regels worden vervolgens beheerd in de regelbeheercomponent (onderdeel van de regelcomponent). Op een moment dat een regel wordt aangepast in het omgevingsplan wordt deze automatisch gewijzigd in de regelregistratiecomponent. !! Mechanisme voor synchronisatie van regels is in onderzoek !!
06 De Toepasbare regelscomponent gebruikt de regels uit de Regelregistratiecomponent voor het maken van toepasbare regels. Op het moment dat een regel in het omgevingsplan wordt aangepast wordt deze regel aangepast in de regelregistratiecomponent. De toepasbareregelscomponent zal vervolgens deze aanpassing registreren en deze (automatisch) doorvoeren in de toepasbareregels. !! Deze synchronisatie is in onderzoek !!
07 De toepasbare regels worden opgeslagen en opgehaald in de toepasbareregelsregistratiecomponent.
08 In de Bestuur- en Raadsinformatiecomponent wordt het besluitvormingsproces gestart. Hierbij wordt in het besluitvormingsproces gebruik gemaakt van de Omgevingsbeleidviewercomponent. Deze viewer toont de geconsolideerde versie van de regeling als mede de was/wordt van tekst en geografie. De viewer toont dit in tekst of op de kaart. Dit wordt gedaan op basis van de STOP presentatiestandaard.
09 Het wijzigingsbesluit wordt bij de LVBB gevalideerd en vervolgens geregistreerd en bekendgemaakt op aangegeven datum. De wijziging in het plan wordt op datum van inwerkingtreding doorgevoerd (geconsolideerd in het centrale omgevingsplan bij DSO-LV). Beoogde wijziging is na bekendmaking van het besluit wel al zichtbaar maar nog niet geeffectueerd. Tevens worden de gemeente gemaakte toepasbareregels geverifieerd door en aangeleverd aan DSO-LV. De regels worden getoond in het loket op het moment da


Openstaande vragen:

 • relatie lokale registraties vs landelijke registraties
 • rol van gemeentelijke API gateway
 • verschillende validatie services binnen omgevingsbeleidcomponent?
 • bestuurlijk proces hoe verloopt dat? Waar gaat Raad exact een besluit over nemen? En op basis waarvan doen ze dat?
 • hoe verhouden zich de Omgevingsbeleidcomponent, de regelcomponent en de toepasbareregelscomponent?
 • rol van informatie producten in het proces?
 • hoe verloopt samenwerking in dit proces?


015I Behandelen vergunningaanvraag

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV DSO-LV service voor het bepalen van het juiste BG op basis van uitvraag. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorganisatie DSO-LV service voor bepalen conclusie aanvraag op basis van toepasbare regels. Service wordt o.a. binnen DSO-LV door Omgevingsloket gebruikt. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T11 Bepalen conclusie Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket (DSO-LV) DSO-LV service voor het notificeren van bevoegd gezag voor indienen, aanvullen of intrekken. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling, ebMS) (ApplicationService) T13 TriggerberichtVerzendenService DSO-LV service voor door Bevoegd Gezag opvragen van documentatie behorende bij de vergunning aanvraag. REST API. Het verzoek is opgehaald en triggerbericht (ApplicationService) T14 VerzoekOphalenService DSO-LV service voor indienen, aanvullen, intrekken of ophalen verzoek. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (ApplicationService) T12 VerzoekIndienenService ApplicationComponent DSO-LV Samenwerken ApplicationService X3 Samenwerken aan aanvragen BusinessActor Gemeente Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en- meldingafhandelcomponent ArchiMateNote 3 Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent ArchiMateNote 3 ArchiMateNote 3 ArchiMateNote 3 ArchiMateNote 7 ApplicationComponent Analyse-en- monitoringregistratiecomponent ApplicationComponent Regelregistratiecomponent ArchiMateNote 6 ArchiMateNote 5 ArchiMateNote 6 Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Applicatie sercvice van Landelijke website voor bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. (ApplicationService) Berichtenbox Bedrijven Lopende zaken geeft een aanvrager een overzicht van de status van zijn vergunning aanvraag. (ApplicationService) Lopende Zaken In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP ArchiMateNote 1 ArchiMateNote 2 ArchiMateNote 5 ArchiMateNote 5 ArchiMateNote 4 ArchiMateNote 7 FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship 06 Gemeente neemt aanvraag in behandeling. Via de zaaktype catalogus wordt een zaaktype opgevraagd. Waarna de vergunning aanvraag als zaak wordt geregistreerd in de Zaakregistratie component. De bij de aanvraag behorende documentatie wordt gearchiveerd in de Documentregistratiecomponent. (FlowRelationship) FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 04-02-2020 10:07:00 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 ArchiXL. ArchiMedes 04-02-2020 10:07:00 CET
Stap Toelichting
01 Bevoegd gezag wordt via notificatie op de hoogte gesteld dat aanvraag voor vergunning is ingediend. BG bepaald of deze aanvraag inderdaad voor haar is of dat deze bij een ander BG dient te worden aangevraagd.
02 Bevoegd gezag haalt via DSO-LV service de bij de aanvraag behorende documentatie op.
03 Gemeente neemt aanvraag in behandeling. Waarbij Zaaktypecataloguscomponent wordt gebruikt voor het ophalen van een zaaktype. Vervolgens wordt de zaak geregistreerd en wordt documentatie gearchiveerd.
04 De aanvraag voor de vergunnung wordt bekendgemaakt via DROP en mijn overheid.nl
05 Status updates worde van uit de Vergunning-en-meldingafhandelcomponent via de Outputmanagementcomponent gecommuniceerd naar Mijn Overheid Berichtenbox en eventueel Mijn Overheid Lopende Zaken.
06 Bij het behandelen van de vergunning aanvraag wordt gebruik gemaakt van de eerder opgestelde regels. Tevens wordt gekeken naar de huidige stand van zaken m.b.t. het aantal reeds verleende vergunningen.
07 Het besluit over de vergunningaanvraag wordt via DROP doorgegeven aan Overheid.nl
09 De uitkomst van het proces (bijvoorbeeld afgegeven vergunning) wordt gearchiveerd in de documentregistratiecomponent.


Openstaande vragen:

 • view behoort bij scenario: inwoner vraagt vergunning aan via DSO-LV Omgevingsloket waarbij de behandelende gemeente geen eigen loket heeft, zaakgericht werkt dmv de Vergunning-en-meldingafhandelcomponent en gebruik maakt van Mijn Overheid Lopende Zaken.
 • DROP voor bekendmakingen aanvraag en verleende vergunning?
 • relatie vergunningen en meldingen registratie en zaakregistratie component?
 • vergunningen en meldingen registratie: verwijderd en vervangen door zaakregistratie. Maar kunnen de toezicht en handhaving componenten nu gebruik maken van de zaakregistratie component op het moment dat ze inzicht willen in een verleende vergunnning?
 • ziet een gebruiker in het omgevingsloket na aanvraag de status van zijn aanvraag? Of gaat dit alleen via MB Overheid?
 • Lopende zaken is optioneel: gaat dat via Outputmanagement? of via VTH?
 • Spelen informatieproducten nog een rol in vergunningverlening?