Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet


Hoofdstuk: Koppelingen voor de Omgevingswet

Introductie

In de vorige hoofdstukken hebben we de componenten, requirements en standaarden beschreven. Hier besteden we aandacht aan de koppelingen tussen de applicatiecomponenten, zowel binnen de gemeente als tussen gemeente en DSO-LV dan wel een andere landelijke voorziening. We doen dit in twee stappen:

  1. Informatie uitwisseling tussen componenten geeft een overzicht van de informatiestromen tussen de belangrijkste componenten.
  2. Interactiepatronen tussen componenten brengt per patroon inzichtelijk welke afhankelijkheden er tussen de componenten zijn waarbij wordt aangegeven welke requirement bij dat interactiepatroon geldt.

Informatie uitwisseling tussen componenten

Onderstaand figuur geeft een overzicht van de belangrijkste referentiecomponenten en informatiestromen tussen de componenten voor het IWT niveau weer. De opgenomen requirements van de verschillende omgevingswetcomponenten liggen hieronder ten grondslag. Dit betreft requirements met zowel de categorie Must, Should en Onbepaald.

ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DRP De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (ApplicationComponent) DSO-LV Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (ApplicationComponent) LVBB ArchiMateNote Omgevingswetcomponenten Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote Generieke componenten Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecatalogusco- mponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiec- omponent ApplicationComponent Besluitenregistratieco- mponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship FlowRelationship Deze svg is op 24-03-2023 10:09:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 10:09:08 CET
Overzicht omgevingswetreferentiecomponenten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Interactiepatronen

Onderstaande diagrammen geven aan welke componenten, functies en requirements gebruikt worden in de communicatie tussen het DSO-LV, de gemeente en eventueel partners. De patronen zijn gebaseerd op de basisplaat Indringend Keten Testen welke gebruikt wordt door het programma Aan de Slag Met De Omgevingswet.

Interactiepatronen Omgevingsbeleid

Onderstaande diagrammen zijn van toepassing ten behoeve van de Omgevingsbeleidcomponent.

Interactiepatroon 1


ArchiMateNote Gemeente Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het beheren van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. (ApplicationFunction) Beheren van regelingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen en verwerken van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit) conform STOP-TPOD. * Het gaat om het 'downloaden' voor een aantal uitzonderlijke gevallen: ** ten einde uitvalsituaties te voorkomen, ** gebieds- of themagewijs het omgevingsplan door stedenbouwkundige bureaus te laten wijzigen, ** als 'backup' bij wijziging van softwareleverancier. ** het inlezen van de bruidsschat * Aangepast in versie 1.5.1: Toevoeging brondhouderskoppelvlak van LVBB verwijderd * Aangepast in versie 1.5: Uitzonderlijke gevallen aangevuld * Aangepast in versie 1.4.1.: 'Downloadfunctie' is beschikbaar als dienst, niet als service. * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OBR11 Kunnen ophalen van geconsolideerde regeling ArchiMateNote Stedenbouwkundig bureau ArchiMateNote Landelijke voorziening Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuwe regelingversies en zorgt voor de benodigde inwinning en validatie van OW-informatie, objectvorming en registratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverd via API’s die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen. De primaire verantwoordelijkheden die zijn toegekend aan het componentcluster Objectgericht ontsluiten omgevingsdocumenten (Ozon), betreffen: - Het leveren van functionaliteit ten behoeve van domeinspecifieke validaties, waaronder geometrie-validaties; - Objectvorming en objectregistratie; - Objectgerichte uitlevering van omgevingsdocumenten; - Uitlevering van totaalstanden voor specifieke toestand van een regeling. (ApplicationComponent) Objectgerichte ontsluiting omgevingsdocumenten (Ozon) De Downloaden API levert op verzoek van een gebruiker de vigerende regelingversie van een Omgevingsdocument. Deze levering bestaat uit de juridische tekst (het “OP-deel"), de Geografische Informatie Objecten (“GIO’s”) en de gegevens bij de juridische tekst (de “OW-objecten”). De levering zit in een zip bestand dat door de gebruiker kan worden gedownload. De service haalt eerst een zip met de OP-gegevens uit de LVBB, door middel van een download ophaalverzoek. Deze wordt vervolgens samengevoegd met de OW-gegevens uit Ozon, die in de service opgebouwd wordt. (ApplicationInterface) Downloaden API ServingRelationship Deze svg is op 24-03-2023 12:52:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 12:52:03 CET
Interactiepatroon 1 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Gemeenten kunnen ten behoeve van een initiële lading de volledige geconsolideerde regeling ophalen en inladen in de omgevingsbeleidcomponent. De omgevingsbeleidcomponent gebruikt hiervoor de Downloaden API en ontvangt een ZIP-bestand met daarin de juridische tekst (het “OP-deel"), de Geografische Informatie Objecten (“GIO’s”) en de gegevens bij de juridische tekst (de “OW-objecten”). Dit interactiepatroon kan door de gemeente in de volgende gevallen worden toegepast:

  • Ten einde uitvalsituaties te voorkomen
  • Als 'back-up' bij wijziging van softwareleverancier
  • Het inlezen van de bruidsschat


Interactiepatroon 2


ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Stedenbouwkundig bureau Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het beheren van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. (ApplicationFunction) Beheren van regelingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen ophalen en verwerken van regelingen (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit) conform STOP-TPOD. * Het gaat om het 'downloaden' voor een aantal uitzonderlijke gevallen: ** ten einde uitvalsituaties te voorkomen, ** gebieds- of themagewijs het omgevingsplan door stedenbouwkundige bureaus te laten wijzigen, ** als 'backup' bij wijziging van softwareleverancier. ** het inlezen van de bruidsschat * Aangepast in versie 1.5.1: Toevoeging brondhouderskoppelvlak van LVBB verwijderd * Aangepast in versie 1.5: Uitzonderlijke gevallen aangevuld * Aangepast in versie 1.4.1.: 'Downloadfunctie' is beschikbaar als dienst, niet als service. * Nieuw requirement in versie 1.4 (Requirement) OBR11 Kunnen ophalen van geconsolideerde regeling ArchiMateNote Landelijke voorziening Ozon wordt via het bronhouderskoppelvlak voor juridische regels (LVBB) geïnformeerd over nieuwe regelingversies en zorgt voor de benodigde inwinning en validatie van OW-informatie, objectvorming en registratie. De objecten die ontstaan worden binnen de landelijke objectstructuur ingepast en uitgeleverd via API’s die zijn afgestemd op verschillende doelgroepen. De primaire verantwoordelijkheden die zijn toegekend aan het componentcluster Objectgericht ontsluiten omgevingsdocumenten (Ozon), betreffen: - Het leveren van functionaliteit ten behoeve van domeinspecifieke validaties, waaronder geometrie-validaties; - Objectvorming en objectregistratie; - Objectgerichte uitlevering van omgevingsdocumenten; - Uitlevering van totaalstanden voor specifieke toestand van een regeling. (ApplicationComponent) Objectgerichte ontsluiting omgevingsdocumenten (Ozon) De Downloaden API levert op verzoek van een gebruiker de vigerende regelingversie van een Omgevingsdocument. Deze levering bestaat uit de juridische tekst (het “OP-deel"), de Geografische Informatie Objecten (“GIO’s”) en de gegevens bij de juridische tekst (de “OW-objecten”). De levering zit in een zip bestand dat door de gebruiker kan worden gedownload. De service haalt eerst een zip met de OP-gegevens uit de LVBB, door middel van een download ophaalverzoek. Deze wordt vervolgens samengevoegd met de OW-gegevens uit Ozon, die in de service opgebouwd wordt. (ApplicationInterface) Downloaden API ServingRelationship Deze svg is op 24-03-2023 12:53:23 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 12:53:23 CET
Interactiepatroon 2 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Partners (bijvoorbeeld stedenbouwkundige bureaus) kunnen ten behoeve van een initiële lading de volledige geconsolideerde regeling ophalen en inladen in de omgevingsbeleidcomponent. De omgevingsbeleidcomponent gebruikt hiervoor de Downloaden API en ontvangt een ZIP-bestand met daarin de juridische tekst (het “OP-deel"), de Geografische Informatie Objecten (“GIO’s”) en de gegevens bij de juridische tekst (de “OW-objecten”). Dit interactiepatroon wordt bijvoorbeeld gebruikt als een gemeente het wijzigen van een omgevingsplan heeft uitbesteed aan een stedenbouwkundig bureau.

Interactiepatroon 3


ArchiMateNote Landelijke voorziening Generiek koppelvlak voor bronhouders (bevoegde gezagen) waarin de achterliggende verwerkingsdiensten voor het valideren, registeren/publiceren en terugleveren worden georkestreerd. Het bronhouderskoppelvlak zorgt voor een planmatige validatie en registratie van Ow-besluiten. Bij het valideren van Ow-besluiten worden publicatie- en domein specifieke validaties uitgevoerd door respectievelijk de LVBB en Ozon. Ook de doorlevering van regelingversies aan Ozon en de teruglevering aan bevoegde gezagen verloopt planmatig. (ApplicationComponent) Bronhouderskoppelvlak Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De API biedt twee operaties aan: - de validatie van een publicatie aan inhoudelijke eisen uit IMOP en IMOW (validatieservice); - de publicatie (publicatieservice). (ApplicationInterface) Omgevingsdocument aanbieden ebMS ArchiMateNote Gemeente Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren van besluiten en documenten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP-TPOD) tussen oude en nieuwe versies van de lopende regeling (tekst, annotaties en geometrie) (was-wordt). * Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het wijzigingsbesluit wordt toegevoegd. * Wijzigingen kunnen geselecteerd worden tot één wijzigingsbesluit. Toelichting: * Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken. * De was/wordt instructie wordt gebruikt ten behoeve van de aanlevering aan de raad en college en aan de landelijke voorziening. * Aangepast in versie 1.5: toevoeging 'ten behoeve van publicatie' verwijderd. * Aangepast in versie 1.4.1: In requirementnaam ‘van’ toegevoegd * Was: Kunnen genereren van was/wordt instructies. Is in versie 1.4 geworden: Kunnen genereren van was/wordt instructies ten behoeve publicatie * Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan: * Kunnen valideren van wijzigingsbesluit via het LVBB Bronhouderkoppelvlak aan de vereisten uit STOP-TPOD release A. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.3. Was kunnen valideren van besluit. Is geworden: kunnen valideren van regeling. * Tekst aangepast in versie 1.4. Was kunnen valideren van regeling. Is geworden: Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie. * Requirementnaam aangepast in versie 1.5: Was: Kunnen valideren van wijzigingsbesluit ten behoeve van publicatie. Is geworden: Kunnen valideren ten behoeve van aanlevering (Requirement) OBP05 Kunnen valideren ten behoeve van aanlevering ArchiMateNote Stedenbouwkundig bureau ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Validatierapport Hieronder wordt vestaan het aanbieden van het besluit en de bijbehorende omgevingsdocumenten conform STOP, met als extra patrameter 'niet-publiceren'. (FlowRelationship) Aanbieden STOP-bestand ter validatie Deze svg is op 24-03-2023 14:04:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:04:57 CET
Interactiepatroon 3 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Ten behoeve van het valideren van een omgevingsplan, levert de gemeente ter validatie een STOP-bestand aan het Bronhouderskoppelvlak aan. Het Bronhouderskoppelvlak levert een validatierapport op aan de gemeente met het resultaat van de validatie.

Interactiepatroon 4


Interactiepatroon 4 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Stedenbouwkundige bureaus bieden gewijzigde onderdelen van de regelingversie ter validatie aan de DSO Landelijke voorziening. Het Plan-plan validatieportaal valideert de inhoud en biedt een validatierapport. De bedoeling is dat het portaal op den duur wordt uitgefaseerd en dat er een volwaardige API beschikbaar komt via het Open stelsel voor derden.

Interactiepatroon 5


ArchiMateNote Landelijke voorziening Generiek koppelvlak voor bronhouders (bevoegde gezagen) waarin de achterliggende verwerkingsdiensten voor het valideren, registeren/publiceren en terugleveren worden georkestreerd. Het bronhouderskoppelvlak zorgt voor een planmatige validatie en registratie van Ow-besluiten. Bij het valideren van Ow-besluiten worden publicatie- en domein specifieke validaties uitgevoerd door respectievelijk de LVBB en Ozon. Ook de doorlevering van regelingversies aan Ozon en de teruglevering aan bevoegde gezagen verloopt planmatig. (ApplicationComponent) Bronhouderskoppelvlak Het digitale koppelvlak LVBB (Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen) verzorgt het valideren, bekendmaken, consolideren en doorleveren van omgevingsdocumenten aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De API biedt twee operaties aan: - de validatie van een publicatie aan inhoudelijke eisen uit IMOP en IMOW (validatieservice); - de publicatie (publicatieservice). (ApplicationInterface) Omgevingsdocument aanbieden ebMS ArchiMateNote Gemeente Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren van besluiten en documenten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen detecteren van de verschillen (op basis van de STOP-TPOD) tussen oude en nieuwe versies van de lopende regeling (tekst, annotaties en geometrie) (was-wordt). * Kunnen genereren van een was/wordt instructie welke aan het wijzigingsbesluit wordt toegevoegd. * Wijzigingen kunnen geselecteerd worden tot één wijzigingsbesluit. Toelichting: * Met deze instructie wordt in de landelijke voorziening het verschil tussen de huidige en nieuwe versie duidelijk gemaakt waardoor de landelijke voorziening een geconsolideerde versie kan maken. * De was/wordt instructie wordt gebruikt ten behoeve van de aanlevering aan de raad en college en aan de landelijke voorziening. * Aangepast in versie 1.5: toevoeging 'ten behoeve van publicatie' verwijderd. * Aangepast in versie 1.4.1: In requirementnaam ‘van’ toegevoegd * Was: Kunnen genereren van was/wordt instructies. Is in versie 1.4 geworden: Kunnen genereren van was/wordt instructies ten behoeve publicatie * Tekst in toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBP01 Kunnen genereren van was/wordt instructies Hieronder wordt verstaan: * Het kunnen aanleveren aan de LVBB * Het betreft de besluiten en document: omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit Toelichting: * Nieuw requirement in versie 1.5 * De kennisgeving van het voornemen besluit buitenplanse omgevingsactiviteit wordt aangeleverd aan DROP (dit betreft een VTH-requirement) * De kennisgeving van het voorgenomen besluit wijzigen omgevingsplan wordt aangeleverd aan LVBB. (Requirement) OBP10 Kunnen aanleveren aan de landelijke voorziening ten behoeve van bekendmaken en beschikbaarstellen ArchiMateNote Stedenbouwkundig bureau ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Validatierapport FlowRelationship Publicatierapport Hieronder wordt vestaan het aanbieden van het besluit en de bijbehorende omgevingsdocumenten conform STOP. (FlowRelationship) Aanbieden STOP-bestand ter publicatie Deze svg is op 24-03-2023 14:04:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:04:58 CET
Interactiepatroon 5 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Ten behoeve van het publiceren van een omgevingsbesluit levert de gemeente het besluit in de vorm van een STOP-bestand aan het Bronhouderskoppelvlak aan. Het Bronhouderskoppelvlak levert een publicatie- en een validatierapport op aan de gemeente met het resultaat van de publicatie en de validatie. Als de verificatie geen fouten heeft opgeleverd wordt het bestand verwerkt tot een nieuwe versie van de geconsolideerde regeling.

Interactiepatroon 6


ArchiMateNote Gemeente Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het beheren van regelingen met tekst, werkingsgebied en annotaties. (ApplicationFunction) Beheren van regelingen Hieronder wordt verstaan: * Kunnen overnemen, in de lopende regelingversie, van wijzigingen in een (door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau), in STOP/TPOD, aangeboden regeling door organisaties die het maken van hun omgevingsplan uitbesteden. * Kunnen ondersteunen van het voorkomen van fouten door wijzigingen, in de aangeboden regelingversie, die conflicteren met de lopende regelingversie. * Aangepast in versie 1.4.1: Typefouten uit toelichting verwijderd * Nieuw requirement in versie 1.4, heeft betrekking op de zgn. plan-plan-keten (Requirement) OBR10 Kunnen verwerken van een aangeboden regelingversie Hieronder wordt verstaan: * Tijdens het opstellen de tekst en geometrie valideren op zaken als: verplichte velden ingevuld, gesloten zijn van geometrie, eventuele verplichte annotaties etc. * Gebruik van validatieregels conform standaard STOP-TPOD Release A zoals gepubliceerd op de website van Geonovum: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/omgevingswet/STOPTPOD * Aangepast in versie 1.5: Caterorie van MUST naar SHOULD * Aangepast in versie 1.4.1: 'validatiesregel' aangepast naar 'validatieregel' * Toelichting aangepast in versie 1.4 (Requirement) OBR06 Kunnen bieden van kwaliteitsbewaking ArchiMateNote Stedenbouwkundig bureau Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren van besluiten en documenten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen genereren van een regeling met wijzigingen, op een eerder gepubliceerde versie van die regeling, door bijvoorbeeld een stedenbouwkundig adviesbureau ten behoeve van organisaties die het maken van hun omgevingsplan uitbesteden. Toelichting: * Het gegenereerde bestand is conform het uitwisselpakket zoals dat beschreven is op de website van KOOP. * Aangepast in versie 1.5: Exportformaat opgenomen in toelichting * Aangepast in versie 1.4.1: Typefoutren uit toelichting verwijderd * Nieuw requirement in versie 1.4, heeft betrekking op de zgn. plan-plan-keten. * De gebruikte gepubliceerde versie van die regeling is de geconsolideerde versie die op het moment van starten van het wijzigen opgehaald is uit de LVBB. Bij het aanbieden van de regeling met wijzigingen kan de geconsolideerde regeling in de LVBB inmiddels aangepast zijn. * Een MUST voor stedenbouwkundige bureaus. (Requirement) OBR13 Kunnen aanbieden van een regelingversie aan een andere organisatie (waaronder een gemeente) ArchiMateNote Landelijke voorziening FlowRelationship Deze svg is op 24-03-2023 14:04:58 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:04:58 CET
Interactiepatroon 6 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

De door het stedenbouwkundig bureau opgestelde nieuwe regelingversie (die eerst gevalideerd is, zie interactiepatroon 4) wordt aangeboden aan de omgevingsbeleidscomponent van de gemeente.


Interactiepatronen Toepasbare regelscomponent

Onderstaande diagrammen zijn van toepassing ten behoeve van de Toepasbare regelscomponent.

Interactiepatroon 7


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De registratie, beter bekend als de Registratie Toepasbare Regels (RTR), zorgt ervoor dat via STTR aangeleverde beslisbomen kunnen worden gevalideerd, geregistreerd en gepubliceerd. Daarnaast worden in de registratie ook de werkzaamheden, toepasbare activiteiten en de behandeldienst configuraties met hun onderlinge relaties hierin beheerd. (ApplicationComponent) Registratie ToepasbareRegels (RTR) ApplicationComponent Treeviewer ToepasbareRegels ArchiMateNote Gemeente Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent Deze functie omvat: Kunnen analyseren van juridische regels Kunnen relateren van juridische en toepasbare regels (lokaal) Kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels Kunnen beheren van versies van toepasbare regels Kunnen toetsten van toepasbare regels aan schrijfwijzer Kunnen afleiden van toepasbare regels Kunnen toepasbaar maken activiteiten Kunnen importeren van toepasbare regels Kunnen ophalen van regels bij activiteiten Kunnen ophalen van werkzaamheden uit Register Toepasbare Regels (RTR) Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Beheren toepasbare regels Het kunnen ophalen van regels bij activiteiten uit de omgevingsbeleidcomponent. De omgevingsbeleidcomponent bevat de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De toepasbare regelscomponent vraagt bij de omgevingswetbeleidcomponent gegevens op over (Omgevingswet-)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. Wijzigingen: * 04-05-2022: Nieuw toegevoegd (Requirement) TR40 Kunnen ophalen van regels bij activiteiten Het kunnen importeren van toepasbare regels in STTR-formaat. DSO-LV biedt de mogelijkheid om toepasbare regels als STTR-bestand te downloaden. Wijzigingen: * 27-11-2019: MoSCoW-indeling * 4-12-2020: MoSCoW-indeling veranderd van Onbepaald naar Should omdat kunnen importeren nodig is om de toepasbare regels bij de bruidsschat te kunnen importeren en aanpassen. * 08-04-2022: MoSCow-indeling aangepast van Should naar Must (Requirement) TR24 Kunnen importeren van toepasbare regels Deze API is relevant bij uitvoering van de Omgevingswet, i.h.b. bij het opstellen en onderhouden van zgn. toepasbare regels. Het verschaft de toepasbare regelmaker actuele informatie over de juridische regels en bijbehorende werkingsgebieden en activiteiten waarvoor toepasbare regels opgesteld of aangepast gaan worden. De API maakt het mogelijk om gegevens op te vragen, bij een applicatie die invulling geeft aan de Omgevingsbeleidcomponent, ook wel aangeduid als plansoftware, over (Omgevingswet)activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. (ApplicationInterface) Regels bij activiteiten API Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Functie voor het aanleveren van besluiten en documenten (Omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, voorbereidingsbesluit en kennisgeving voorgenomen besluit). (ApplicationFunction) Aanleveren van besluiten en documenten Hieronder wordt verstaan: * Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten (en gerelateerde informatie zoals locaties en regels) aan de toepasbare regelcomponent conform de specificaties van de API Regels bij activiteiten zoals gepubliceerd op https://github.com/VNG-Realisatie/Regels-bij-activiteiten. Toelichting: * Aangepast in versie 1.4.1: Categorie aangepast van Onbepaald naar Should ivm standaardisatie API door VNG * Aangepaste requirement in versie 1.4: API verwijzing opgenomen * Aangepaste requirement in versie 1.3: scherper verwoord dat het om informatie-uitwisseling gaat (Requirement) OBR01 Kunnen beschikbaar stellen van informatie over activiteiten aan de toepasbare regel component (lokaal) Onder 'team omgevingsbeleid' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van het omgevingsbeleid. Hieronder vallen (beleids)juristen, geo-specialisten, regelbeheerders enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team hier niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team omgevingsbeleid ArchiMateNote Partner AggregationRelationship FlowRelationship Download STTR- bestand FlowRelationship Bestands ID STTR- bestand ServingRelationship ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship Ophalen juridische regels CompositionRelationship Aanbevolen Deze svg is op 24-03-2023 14:04:59 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:04:59 CET
Interactiepatroon 7 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Het Team omgevingsbeleid kan met de treeviewer in de functionele structuur opzoeken of er toepasbare regels (vergunningchecker en aanvraagformulier) aanwezig zijn bij de juridische activiteit. Dit is handig om te zien of er toepasbare regels in de bruidsschat of bij andere gemeentes zijn die als uitgangspunt gebruikt kunnen worden. De bestands ID van het STTR-bestand kan overgenomen worden in de Toepasbare regelcomponent, waarmee het STTR-bestand kan worden overgenomen in de Toepasbare-regelcomponent. Is sprake van een nieuwe werkzaamheid (al of niet op basis van gedownloade toepasbare regels), dan wordt die gekoppeld aan de juiste juridische activiteit (hiervoor is de Regels-bij-activiteiten-API nodig).

Interactiepatroon 8


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een REST API voor het verifiëren van toepasbare regel-bestanden zonder deze op te slaan in het digitaal stelsel. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels verifiëren API De registratie, beter bekend als de Registratie Toepasbare Regels (RTR), zorgt ervoor dat via STTR aangeleverde beslisbomen kunnen worden gevalideerd, geregistreerd en gepubliceerd. Daarnaast worden in de registratie ook de werkzaamheden, toepasbare activiteiten en de behandeldienst configuraties met hun onderlinge relaties hierin beheerd. (ApplicationComponent) Registratie ToepasbareRegels (RTR) ArchiMateNote Gemeente Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent Deze functie omvat: Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat Kunnen verifiëren van toepasbare regels Kunnen registreren van toepasbare regels Kunnen ontsluiten van toepasbare regels voor andere software Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Aanleveren toepasbare regels Het kunnen genereren van een STTR-bestand met toepasbare regels volgens de geldende versie van STTR. Toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Voor het vastleggen van toepasbare regels in DSO-LV moet een gemeente in staat zijn valide STTR-bestanden aan DSO-LV aan te bieden. De documentatie van STTR is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/ Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar STTR aangepast * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR21 Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat Het kunnen verifiëren van een STTR-bestand met de verificatieservice van DSO-LV of andere verificatie-functionaliteit. De verificatie-functie controleert de regels in het bestand en laat weten of de regels aan de standaard voldoen. De bestanden worden bij het controleren niet opgeslagen in het Register toepasbare regels. De documentatie van de verificatieservice is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar de documentatie van de verificatieservice aangepast. * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 10-12-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (van Must naar Should) * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR22 Kunnen verifiëren van toepasbare regels ArchiMateNote Partner ServingRelationship Aanbevolen FlowRelationship Lijst met verificatiefouten CompositionRelationship FlowRelationship Aanbieden STTR-bestand tervalidatie Deze svg is op 24-03-2023 14:05:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:00 CET
Interactiepatroon 8 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Met de toepasbare-regelscomponent stelt het bevoegd gezag toepasbare regels op. Toepasbare regels is het geheel van de bedrijfsregels, uitvoeringsregels, conversieregels en toeleidingsregels. Deze zijn gebaseerd op de analyse van wet- en regelgeving. Het feitelijk maken van toepasbare regels is het opstellen van vragenbomen door het vertalen van wet- en regelgeving in bedrijfsregels, uitvoeringsregels, interactieregels en toeleidingsregels. Er zijn twee soorten vragenbomen, de ene soort ondersteunt het oriënteren via vragenbomen (vergunningchecker) en de andere soort ondersteunt het opstellen en indienen (aanvraagformulier). Toepasbare regels kunnen op fouten gecontroleerd worden door opgestelde vragenbomen als STTR-bestand aan te bieden ter verificatie aan de landelijke voorziening. Vervolgens stuurt de landelijke voorziening een lijst met verificatiefouten.

Interactiepatroon 9


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen Een SOAP API voor het toepasbaar maken van activiteiten en het aanleveren en beheren van toepasbare regels. (ApplicationInterface) Toepasbare Regels aanleveren ebMS De registratie, beter bekend als de Registratie Toepasbare Regels (RTR), zorgt ervoor dat via STTR aangeleverde beslisbomen kunnen worden gevalideerd, geregistreerd en gepubliceerd. Daarnaast worden in de registratie ook de werkzaamheden, toepasbare activiteiten en de behandeldienst configuraties met hun onderlinge relaties hierin beheerd. (ApplicationComponent) Registratie ToepasbareRegels (RTR) ArchiMateNote Gemeente Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent Deze functie omvat: Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat Kunnen verifiëren van toepasbare regels Kunnen registreren van toepasbare regels Kunnen ontsluiten van toepasbare regels voor andere software Voor meer details verwijzen we naar de software requirements op gemmaonline.nl thema omgevingswet (ApplicationFunction) Aanleveren toepasbare regels Het kunnen genereren van een STTR-bestand met toepasbare regels volgens de geldende versie van STTR. Toepasbare regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR). Voor het vastleggen van toepasbare regels in DSO-LV moet een gemeente in staat zijn valide STTR-bestanden aan DSO-LV aan te bieden. De documentatie van STTR is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/ Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar STTR aangepast * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR21 Kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat Het kunnen registreren, wijzigen en beëindigen van de toepasbare regels in de Registratie Toepasbare Regels van DSO-LV, middels Standaard Toepasbare Regels STTR. Om toepasbare regels te kunnen registreren is een koppeling nodig tussen het lokale regelbeheersysteem en het digitaal stelsel op basis van de standaard Digikoppeling. De documentatie voor het aanleveren van toepasbare regels is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: * 04-5-2022: Toelichting aangepast: verwijderen aangepast naar beëindigen * 14-7-2021: Verwijzing naar de documentatie van de aanleverenservice aangepast. * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 17-1-2020: Toelichting tekstueel * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR23 Kunnen registreren van toepasbare regels Het kunnen verifiëren van een STTR-bestand met de verificatieservice van DSO-LV of andere verificatie-functionaliteit. De verificatie-functie controleert de regels in het bestand en laat weten of de regels aan de standaard voldoen. De bestanden worden bij het controleren niet opgeslagen in het Register toepasbare regels. De documentatie van de verificatieservice is beschikbaar op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/toepasbare-regels-aanleveren-omgevingsloket/ Wijzigingen: * 14-7-2021: Verwijzing naar de documentatie van de verificatieservice aangepast. * 14-7-2020: Tekstopmaak aangepast * 10-12-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (van Must naar Should) * 27-11-2019: Toelichting tekstueel, MoSCoW-indeling (Requirement) TR22 Kunnen verifiëren van toepasbare regels ArchiMateNote Partner ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship Bevat alleen de toevoegingen (FlowRelationship) Aanbieden STTR-bestand ter publicatie (toevoegen) Bevat alleen de wijzigingen. Dit houdt in dat nog niet inwerking getreden toepasbare regels verijderd worden. Dit vergt het meesturen van het bestandsID van het STTR-bestand. (FlowRelationship) Aanbieden STTR-bestand ter publicatie (wijzigen) FlowRelationship Verwijderen STTR-bestand op basis van STTR-ID Deze svg is op 24-03-2023 14:05:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:01 CET
Interactiepatroon 9 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Een opgestelde en geverifieerde set toepasbare regels wordt aangeboden aan de landelijke voorziening en opgenomen in de RTR. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het aanbieden van een nieuw set toepasbare regels, een gewijzigde set en een te verwijderen set.


Interactiepatronen Vergunning, Toezicht en Handhavingscomponent fysieke leefomgeving

Onderstaande diagrammen zijn van toepassing ten behoeve van de Vergunning, Toezicht en Handhavingscomponent fysieke leefomgeving.

Interactiepatroon 10


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Nadat er een notificatiebericht is ontvangen, kan het Verzoek op basis van de standaard worden opgehaald uit het DSO-LV. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van Vooroverleg (Omgevingsoverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: * Aanvraag vergunning * Melding * Informatie * Informatie ongewoon voorval * Aanvraag Maatwerkvoorschrift * Melding gelijkwaardige maatregel * Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH011 Kunnen ophalen van het Verzoek uit DSO-LV Nadat er een notioficatiebericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het Verzoek op basis van de standaard worden opgehaald uit het DSO-LV. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij het Verzoek uit het DSO-LV Een initiatiefnemer kan na het indienen van de initiele aanvraag via het loket nieuwe of aangepaste bijlagen als aanvullingen op de aanvraag indienen. In het ontvangen aanvullende verzoek zijn verwijzigingen naar alle bijlagen opgenomen, ook de bijlagen die al bij het bevoegd gezag bekend zijn. De VTH software herkent welke bijlagen al zijn opgehaald, haalt alleen de nieuwe (of aangepaste) bijlagen op en geeft hier een melding van aan de gebruiker. (Requirement) VTH123 Kunnen ophalen van alleen nieuwe bijlagen van een aanvullend verzoek De DSO-LV stuurt een notificatiebericht dat er een Verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de STandaard Aanvragen en Meldingen (STAM). Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van een Omgevingsoverleg (Vooroverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: * Aanvraag vergunning * Melding * Informatie * Informatie ongewoon voorval * Aanvraag Maatwerkvoorschrift * Melding gelijkwaardige maatregel * Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH010 Kunnen ontvangen vanhet triggerbericht uit DSO- LV Als de ontvangende organisatie van het triggerbericht niet de uitvoerende instantie is, moet het VTH systeem de keuze bieden aan de medewerker om te beslissen hoe het verwerkt moet worden. Toelichting: * Versie 1.5: Nieuw requirement (Requirement) VTH126 Kunnen verwerken vantriggerberichten als niet- uitvoerende instantie De API 'Verzoeknotificatie ontvangen ebMS' ontvangt een SOAP/XML bericht van het DSO-LV zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS ArchiMateNote Partners ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Ophalen Verzoekreferenties FlowRelationship STAM-verzoek en/of documenten CompositionRelationship FlowRelationship STAM- verzoeknotificatiebericht CompositionRelationship Verplicht ServingRelationship Deze svg is op 24-03-2023 14:05:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:02 CET
Interactiepatroon 10 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als een Verzoek (aanvraag, melding of informatieplicht) in de Landelijke voorziening succesvol is ingediend, ontvangt de gemeente een verzoeknotificatie dat er een verzoek klaarstaat om opgehaald te worden. De VTH-component haalt vervolgens het STAM-verzoek en ook de bijlagen op bij de landelijke voorziening. Als later nog bijlagen aan het Verzoek in de landelijke voorziening worden toegevoegd, haalt de gemeente alleen de toegevoegde bijlagen op.

Interactiepatroon 11


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Indien het Verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het Verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. Het koppelvlak die het DSO-LV hiervoor beschikbaar stelt, wordt daarbij gebruikt. (Requirement) VTH019 Kunnen doorsturen van het Verzoek via DSO-LV naar ander bevoegd gezag ArchiMateNote Partners ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship FlowRelationship Opdracht voor het doorsturen verzoek Deze svg is op 24-03-2023 14:05:02 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:02 CET
Interactiepatroon 11 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als bij opening van het Verzoek blijkt dat dit voor een ander bevoegd gezag of behandeldienst is bedoeld, dan stuurt de gemeente een opdracht naar de Landelijke voorziening om het bericht bij de juiste partij af te leveren.

Interactiepatroon 12


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Als het Verzoek volledig is afgehandeld, kan het Bevoegd Gezag de werkmap verwijderen in de DSO-LV. Dit verwijderen staat los van het verzoek in mijn omgevingsloket van de indiener. Die staat nog in de zogenoemde Projectmap. Toelichting: * Versie 1.5: MoSCoW aangepast van Must naar Should (Requirement) VTH098 Kunnen verwijderen van een Verzoek uit de werkmap van het DSO-LV ArchiMateNote Partners ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship FlowRelationship Opdracht tot verwijderen verzoek Deze svg is op 24-03-2023 14:05:03 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:03 CET
Interactiepatroon 12 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

De gemeente geeft aan de Landelijke voorziening aan wanneer een Verzoek uit de werkmap verwijderd moet worden.

Interactiepatroon 13


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Voor de behandeling van een verzoek kan het relevant zijn om te weten welke verzoeken eerder zijn ingediend op dezelfde locatie. Ook kan het interessant zijn om te zien welke verzoeken mogelijk bij een andere bestuurslaag zijn ingediend in een bepaald gebied. Informatie over dergelijke verzoeken kan worden opgevraagd via de API van het verzoekenregister van DSO-LV. De VTH-software kan het landelijke verzoekenregister via de daarvoor beschikbaar gestelde API gebruiken om op basis van meegegeven zoekcriteria een overzicht te tonen van gerelateerde verzoeken. Toelichting: * Versie 1.5.1: Nieuw requirement (Requirement) VTH127 Kunnen tonen van gerelateerde verzoeken ArchiMateNote Partners ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Zoeken ingediende verzoeken CompositionRelationship Deze svg is op 24-03-2023 12:22:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 12:22:57 CET
Interactiepatroon 13 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Voor de behandeling van een verzoek kan het relevant zijn om te weten welke verzoeken eerder zijn ingediend op dezelfde locatie. Ook kan het interessant zijn om te zien welke verzoeken mogelijk bij een andere bestuurslaag zijn ingediend in een bepaald gebied. Informatie over dergelijke verzoeken wordt opgevraagd via de API van het verzoekenregister van DSO-LV. Op basis van meegegeven zoekcriteria worden metagegevens over ingediende verzoeken als resultaat teruggegeven.

Interactiepatroon 14


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst De API 'Verzoeknotificatie ontvangen ebMS' ontvangt een SOAP/XML bericht van het DSO-LV zodra in de werkmap in het digitaal stelsel een vergunningaanvraag of melding klaar staat voor verwerking. (ApplicationInterface) Verzoeknotificatie ontvangen ebMS Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Nadat er een notificatiebericht is ontvangen, kan het Verzoek op basis van de standaard worden opgehaald uit het DSO-LV. Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van Vooroverleg (Omgevingsoverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: * Aanvraag vergunning * Melding * Informatie * Informatie ongewoon voorval * Aanvraag Maatwerkvoorschrift * Melding gelijkwaardige maatregel * Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH011 Kunnen ophalen van het Verzoek uit DSO-LV Nadat er een notioficatiebericht is ontvangen, kunnen de bijlagen bij het Verzoek op basis van de standaard worden opgehaald uit het DSO-LV. De documenten worden vastgelegd in de Documentregistratiecomponent. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH012 Kunnen ophalen van de bijlagen bij het Verzoek uit het DSO-LV Een initiatiefnemer kan na het indienen van de initiele aanvraag via het loket nieuwe of aangepaste bijlagen als aanvullingen op de aanvraag indienen. In het ontvangen aanvullende verzoek zijn verwijzigingen naar alle bijlagen opgenomen, ook de bijlagen die al bij het bevoegd gezag bekend zijn. De VTH software herkent welke bijlagen al zijn opgehaald, haalt alleen de nieuwe (of aangepaste) bijlagen op en geeft hier een melding van aan de gebruiker. (Requirement) VTH123 Kunnen ophalen van alleen nieuwe bijlagen van een aanvullend verzoek De DSO-LV stuurt een notificatiebericht dat er een Verzoek klaar staat. Dit bericht moet automatisch kunnen worden ingelezen in het systeem op basis van de STandaard Aanvragen en Meldingen (STAM). Het Verzoek wordt ingediend ten behoeve van een Omgevingsoverleg (Vooroverleg), als start van het behandelproces (Initiëren), als aanvulling op een eerder ingediend Verzoek (Aanvullen), of dat het Verzoek wordt ingetrokken (Intrekken). Er zijn 7 soorten Type Verzoek onderkend in de Omgevingswet, veelal zijnde een vergunningsaanvraag of melding: * Aanvraag vergunning * Melding * Informatie * Informatie ongewoon voorval * Aanvraag Maatwerkvoorschrift * Melding gelijkwaardige maatregel * Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH010 Kunnen ontvangen vanhet triggerbericht uit DSO- LV ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Ophalen Verzoekreferenties FlowRelationship STAM-verzoek en/of documenten CompositionRelationship FlowRelationship STAM-verzoeknotificatiebericht ServingRelationship CompositionRelationship Verplicht Deze svg is op 24-03-2023 14:05:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:04 CET
Interactiepatroon 14 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als een Verzoek (aanvraag of melding) in de landelijke voorziening succesvol is ingediend, ontvangt de omgevingsdienst een verzoeknotificatie dat er een verzoek klaarstaat om opgehaald te worden. De VTH-component haalt vervolgens het STAM-verzoek en ook de bijlagen op bij de landelijke voorziening. Als later nog documenten aan het Verzoek in de landelijke voorziening worden toegevoegd, haalt de behandeldienst alleen de toegevoegde documenten op.

Interactiepatroon 15


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Indien het Verzoek niet bij het juiste Bevoegd Gezag is ingediend, moet het Verzoek onverwijld kunnen worden overgedragen aan een ander Bevoegd Gezag. Dit verloopt via het DSO-LV. Het koppelvlak die het DSO-LV hiervoor beschikbaar stelt, wordt daarbij gebruikt. (Requirement) VTH019 Kunnen doorsturen van het Verzoek via DSO-LV naar ander bevoegdgezag ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship FlowRelationship Opdracht voor het doorsturen verzoek Deze svg is op 24-03-2023 14:05:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:04 CET
Interactiepatroon 15 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als bij opening van het Verzoek blijkt dat dit voor een ander bevoegd gezag of behandeldienst is bedoeld, dan stuurt de behandeldienst een opdracht naar de landelijke voorziening om het bericht bij de juiste partij af te leveren.

Interactiepatroon 16


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Als het Verzoek volledig is afgehandeld, kan het Bevoegd Gezag de werkmap verwijderen in de DSO-LV. Dit verwijderen staat los van het verzoek in mijn omgevingsloket van de indiener. Die staat nog in de zogenoemde Projectmap. Toelichting: * Versie 1.5: MoSCoW aangepast van Must naar Should (Requirement) VTH098 Kunnen verwijderen van een Verzoek uit de werkmap van het DSO-LV ServingRelationship Verplicht CompositionRelationship FlowRelationship Opdracht tot verwijderen verzoek Deze svg is op 24-03-2023 14:05:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:05 CET
Interactiepatroon 16 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

De behandeldienst geeft aan de landelijke voorziening aan wanneer een Verzoek uit de werkmap verwijderd moet worden.

Interactiepatroon 17


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De Verzoek afhandelen API kent 5 operaties: * het zorgt ervoor dat vergunningaanvraag of melding die klaar staat in de werkmap in het digitaal stelsel kan worden opgehaald en ingeladen in een zaaksysteem of vergunningensysteem. * nadat een bevoegd gezag een verzoek met bijbehorende bijlagen heeft afgehandeld is het de bedoeling dat deze het verzoek verwijdert uit de DSO-LV opslagvoorziening (de werkmap). Dan kan met behulp van de operatie “Verwijderen verzoek”. * ook kan een bevoegd gezag een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander bevoegd laten afhandelen. Het bevoegd gezag dat het verzoek ontvangen heeft kan gewijzigd worden door het ontvangend bevoegd gezag, als deze van mening is niet het juiste bestuursorgaan te zijn om het verzoek te behandelen. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het correcte bevoegd gezag. Ook dit gebeurt via de API “Verzoek afhandelen”. Hiervoor moet het OIN van het nieuwe bevoegd gezag opgegeven worden. * ook kan een bevoegd gezag of behandeldienst een ingediend verzoek doorsturen en bij een ander behandeldienst of bevoegd gezag laten afhandelen waarbij er geen automatische afleiding van de behandeldienst plaatsvindt. Het verzoek wordt dan afgeleverd bij het aangepaste bevoegd gezag (verplicht op te geven) en bij de aangepaste behandeldienst (niet verplicht op te geven). Als er geen behandeldienst wordt opgegeven, dan is er dus voor het vervolg van de behandeling van het verzoek géén behandeldienst. De service kan alleen worden gebruikt door het bevoegd gezag of door de behandeldienst die eerder de verzoeknotificatie heeft ontvangen. * zoeken naar ingediende verzoeken kan worden opgevraagd met de service 'Zoeken ingediende verzoeken'. De service toont ingediende verzoeken op basis van een locatie. De locatie kan direct als geometrie worden opgegeven of via een verzoeknummer. Het systeem gebruikt dan de locatie die hoort bij dat verzoeknummer. Er zijn verschillende zoekcriteria mogelijk. (ApplicationInterface) Verzoek afhandelen API Deze component heeft specifiek tot doel een opgestelde aanvraag of melding af te leveren bij een bevoegd gezag en/of behandeldienst. (ApplicationComponent) Indienen ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Voor de behandeling van een verzoek kan het relevant zijn om te weten welke verzoeken eerder zijn ingediend op dezelfde locatie. Ook kan het interessant zijn om te zien welke verzoeken mogelijk bij een andere bestuurslaag zijn ingediend in een bepaald gebied. Informatie over dergelijke verzoeken kan worden opgevraagd via de API van het verzoekenregister van DSO-LV. De VTH-software kan het landelijke verzoekenregister via de daarvoor beschikbaar gestelde API gebruiken om op basis van meegegeven zoekcriteria een overzicht te tonen van gerelateerde verzoeken. Toelichting: * Versie 1.5.1: Nieuw requirement (Requirement) VTH127 Kunnen tonen van gerelateerde verzoeken ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Zoeken ingediende verzoeken CompositionRelationship Deze svg is op 24-03-2023 12:24:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 12:24:53 CET
Interactiepatroon 17 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Voor de behandeling van een verzoek kan het relevant zijn om te weten welke verzoeken eerder zijn ingediend op dezelfde locatie. Ook kan het interessant zijn om te zien welke verzoeken mogelijk bij een andere bestuurslaag zijn ingediend in een bepaald gebied. Informatie over dergelijke verzoeken wordt opgevraagd via de API van het verzoekenregister van DSO-LV. Op basis van meegegeven zoekcriteria worden metagegevens over ingediende verzoeken als resultaat teruggegeven.

Interactiepatroon 18


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn services beschikbaar voor het starten, inzien, en stoppen van een samenwerking, het uitnodigen van ketenpartners om deel te nemen aan een samenwerking. Daarnaast kunnen documenten worden geüpload en gedownload. Ook kunnen actieverzoeken worden uitgezet, gereed gemeld of weer worden ingetrokken. Tot slot kunnen notificaties die op basis van een samenwerkingsgebeurtenis ontstaan, worden ontvangen (opgehaald) of verwijderd. (ApplicationInterface) Samenwerkfunctional- iteit API De Samenwerkfunctionaliteit is de combinatie van gebruikerstoepassingen in het samenwerkportaal, de via API's beschikbaar gestelde diensten en het samenwerkdossier. Tezamen ondersteunen ze de deelnemers in een samenwerking. De API’s worden ontsloten via het Open Stelsel voor Derden (OSvD), zodat ze direct door externe toepassingen, zoals de VTH-systemen van bevoegde gezagen, gebruikt kunnen worden om deel te nemen aan een samenwerking. (ApplicationComponent) Samenwerkfunctional- iteit (SWF) ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze applicatiefunctie is een verzameling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component voor de fysieke leefomgeving horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH functionaliteit fysieke leefomgeving Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de VTH-software of Zaaksysteem een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV te kunnen starten. Naast het initiëren van een Samenwerking, moet het ook mogelijk zijn om Samenwerkingen te stoppen, te wijzigen als de samenstelling van de samenwerking verandert en te verwijderen als de documenten uit de samenwerking zijn gearchiveerd. (Requirement) VTH008 Kunnen starten, stoppen, wijzigen en verwijderen van een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Adviesaanvragen worden bij een (keten)partner uitgezet in de vorm van een actieverzoek. De VTH software moet deze actieverzoeken in de Samenwerkfunctionaliteit kunnen uitzetten naar partners, maar ook kunnen ontvangen van partners. (Requirement) VTH009 Kunnen uitzetten en ontvangen van actieverzoeken via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Documenten (adviezen/rapporten/etc) die ketenpartners nodig hebben, moeten gedeeld kunnen worden in de Samenwerking. De VTH software kan hiervoor documenten opslaan in de Samenwerkfunctionaliteit. De documenten die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleet maken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH013 Kunnen opslaan en opvragen van documenten in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Door de Samenwerkfunctionaliteit worden notificaties gestuurd naar partners als er in de Samenwerking iets is gewijzigd. Dit kan een uitnodiging voor een nieuwe samenwerking zijn, een actieverzoek of een nieuwe status van het uitgezette actieverzoek of een notificatie als er een document beschikbaar is gesteld in de Samenwerking. (Requirement) VTH099 Kunnen abonneren op en ontvangen van notificaties van de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV De VTH software moet rechten op documenten die in de Samenwerking worden gedeeld met partners kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen. (Requirement) VTH100 Kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen van rechten op documenten in een Samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV ArchiMateNote Partners ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Documenten FlowRelationship Notificaties CompositionRelationship FlowRelationship Beheeropdrachten FlowRelationship Actieverzoeken FlowRelationship Documenten Deze svg is op 24-03-2023 14:05:06 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:06 CET
Interactiepatroon 18 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als de gemeente met andere partners moet zaakgericht samenwerken aan de behandeling van een verzoek, start de gemeente vanuit de VTH-component een samenwerking in de landelijke voorziening (SWF). In de SWF geeft de gemeente aan met welke andere partijen aan dit verzoek wordt samengewerkt en welke rechten die partijen hebben. De SWF stuurt actieverzoeken naar de andere partijen om deel te nemen aan de samenwerking. De gemeente kan documenten uploaden met de SWF en de vertrouwelijkheid van documenten aangeven. Via de SWF kunnen alle deelnemende partijen notificaties en actieverzoeken naar elkaar sturen en documenten up- en downloaden. De gemeente kan de samenwerking wijzigen en stoppen. De gemeente zorgt dat als de samenwerking is gestopt, alle relevante informatie van de samenwerking wordt opgenomen in het eigen VTH-dossier. Tenslotte wordt de gestopte samenwerking na een vaste periode verwijderd uit de SWF.

Interactiepatroon 19


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn services beschikbaar voor het starten, inzien, en stoppen van een samenwerking, het uitnodigen van ketenpartners om deel te nemen aan een samenwerking. Daarnaast kunnen documenten worden geüpload en gedownload. Ook kunnen actieverzoeken worden uitgezet, gereed gemeld of weer worden ingetrokken. Tot slot kunnen notificaties die op basis van een samenwerkingsgebeurtenis ontstaan, worden ontvangen (opgehaald) of verwijderd. (ApplicationInterface) Samenwerkfunctional- iteit API De Samenwerkfunctionaliteit is de combinatie van gebruikerstoepassingen in het samenwerkportaal, de via API's beschikbaar gestelde diensten en het samenwerkdossier. Tezamen ondersteunen ze de deelnemers in een samenwerking. De API’s worden ontsloten via het Open Stelsel voor Derden (OSvD), zodat ze direct door externe toepassingen, zoals de VTH-systemen van bevoegde gezagen, gebruikt kunnen worden om deel te nemen aan een samenwerking. (ApplicationComponent) Samenwerkfunctional- iteit (SWF) ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Adviespartner Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze applicatiefunctie is een verzameling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component voor de fysieke leefomgeving horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH functionaliteit fysieke leefomgeving Adviesaanvragen worden bij een (keten)partner uitgezet in de vorm van een actieverzoek. De VTH software moet deze actieverzoeken in de Samenwerkfunctionaliteit kunnen uitzetten naar partners, maar ook kunnen ontvangen van partners. (Requirement) VTH009 Kunnen uitzetten en ontvangen van actieverzoeken via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Documenten (adviezen/rapporten/etc) die ketenpartners nodig hebben, moeten gedeeld kunnen worden in de Samenwerking. De VTH software kan hiervoor documenten opslaan in de Samenwerkfunctionaliteit. De documenten die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleet maken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH013 Kunnen opslaan en opvragen van documenten in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Door de Samenwerkfunctionaliteit worden notificaties gestuurd naar partners als er in de Samenwerking iets is gewijzigd. Dit kan een uitnodiging voor een nieuwe samenwerking zijn, een actieverzoek of een nieuwe status van het uitgezette actieverzoek of een notificatie als er een document beschikbaar is gesteld in de Samenwerking. (Requirement) VTH099 Kunnen abonneren op en ontvangen van notificaties van de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV De VTH software moet rechten op documenten die in de Samenwerking worden gedeeld met partners kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen. (Requirement) VTH100 Kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen van rechten op documenten in een Samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Documenten FlowRelationship Notificaties CompositionRelationship FlowRelationship Actieverzoeken FlowRelationship Documenten Deze svg is op 24-03-2023 14:05:07 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:07 CET
Interactiepatroon 19 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als een adviespartner moet zaakgericht samenwerken aan de behandeling van een Verzoek van een ander bevoegd gezag, ontvangt de adviespartner een actieverzoek daartoe van de SWF. De adviespartner accepteert het actieverzoek. De adviespartner heeft nu toegang tot de samenwerking en kan binnen de toegekende rechten het samenwerkdossier inzien. De adviespartner kan documenten uploaden met de SWF en de vertrouwelijkheid van documenten aangeven. Via de SWF kan de adviespartner notificaties en actieverzoeken naar de andere deelnemers sturen en documenten downloaden.

Interactiepatroon 20


ArchiMateNote Landelijke voorzieningen De REST API samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Er zijn services beschikbaar voor het starten, inzien, en stoppen van een samenwerking, het uitnodigen van ketenpartners om deel te nemen aan een samenwerking. Daarnaast kunnen documenten worden geüpload en gedownload. Ook kunnen actieverzoeken worden uitgezet, gereed gemeld of weer worden ingetrokken. Tot slot kunnen notificaties die op basis van een samenwerkingsgebeurtenis ontstaan, worden ontvangen (opgehaald) of verwijderd. (ApplicationInterface) Samenwerkfunctional- iteit API De Samenwerkfunctionaliteit is de combinatie van gebruikerstoepassingen in het samenwerkportaal, de via API's beschikbaar gestelde diensten en het samenwerkdossier. Tezamen ondersteunen ze de deelnemers in een samenwerking. De API’s worden ontsloten via het Open Stelsel voor Derden (OSvD), zodat ze direct door externe toepassingen, zoals de VTH-systemen van bevoegde gezagen, gebruikt kunnen worden om deel te nemen aan een samenwerking. (ApplicationComponent) Samenwerkfunctional- iteit (SWF) ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze applicatiefunctie is een verzameling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component voor de fysieke leefomgeving horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH functionaliteit fysieke leefomgeving Adviesaanvragen worden bij een (keten)partner uitgezet in de vorm van een actieverzoek. De VTH software moet deze actieverzoeken in de Samenwerkfunctionaliteit kunnen uitzetten naar partners, maar ook kunnen ontvangen van partners. (Requirement) VTH009 Kunnen uitzetten en ontvangen van actieverzoeken via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Documenten (adviezen/rapporten/etc) die ketenpartners nodig hebben, moeten gedeeld kunnen worden in de Samenwerking. De VTH software kan hiervoor documenten opslaan in de Samenwerkfunctionaliteit. De documenten die door ketenpartners gedeeld worden via de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV moeten door de VTH software opgehaald kunnen worden. Dit kan nodig zijn bij het verder opstellen van het advies of bij het compleet maken van het dossier als de zaak in afgehandeld. Indien documenten worden gedownload, worden deze opgeslagen in de Documentregistratiecomponent. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH013 Kunnen opslaan en opvragen van documenten in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Door de Samenwerkfunctionaliteit worden notificaties gestuurd naar partners als er in de Samenwerking iets is gewijzigd. Dit kan een uitnodiging voor een nieuwe samenwerking zijn, een actieverzoek of een nieuwe status van het uitgezette actieverzoek of een notificatie als er een document beschikbaar is gesteld in de Samenwerking. (Requirement) VTH099 Kunnen abonneren op en ontvangen van notificaties van de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV De VTH software moet rechten op documenten die in de Samenwerking worden gedeeld met partners kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen. (Requirement) VTH100 Kunnen opvragen, toevoegen, wijzigen, verwijderen van rechten op documenten in een Samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV Indien het ingediende Verzoek leidt tot een samenwerking met een ketenpartner, moet het mogelijk zijn om vanuit de VTH-software of Zaaksysteem een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV te kunnen starten. Naast het initiëren van een Samenwerking, moet het ook mogelijk zijn om Samenwerkingen te stoppen, te wijzigen als de samenstelling van de samenwerking verandert en te verwijderen als de documenten uit de samenwerking zijn gearchiveerd. (Requirement) VTH008 Kunnen starten, stoppen, wijzigen en verwijderen van een samenwerking in de Samenwerkfunctionaliteit van het DSO-LV ServingRelationship Verplicht FlowRelationship Documenten FlowRelationship Notificaties CompositionRelationship FlowRelationship Beheeropdrachten FlowRelationship Actieverzoeken FlowRelationship Documenten Deze svg is op 24-03-2023 14:05:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:08 CET
Interactiepatroon 20 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Als de behandeldienst met andere partners moet zaakgericht samenwerken aan de behandeling van een verzoek, start de behandeldienst vanuit de VTH-component een samenwerking in de landelijke voorziening (SWF). In de SWF geeft de behandeldienst aan met welke andere partijen aan dit verzoek wordt samengewerkt en welke rechten die partijen hebben. De SWF stuurt actieverzoeken naar de andere partijen om deel te nemen aan de samenwerking. De behandeldienst kan documenten uploaden met de SWF en de vertrouwelijkheid van documenten aangeven. Via de SWF kunnen alle deelnemende partijen notificaties en actieverzoeken naar elkaar sturen en documenten up- en downloaden. De behandeldienst kan de samenwerking wijzigen en stoppen. De behandeldienst zorgt dat als de samenwerking is gestopt, alle relevante informatie van de samenwerking wordt opgenomen in het eigen VTH-dossier. Tenslotte wordt de gestopte samenwerking na een vaste periode verwijderd uit de SWF.

Interactiepatroon 21


ArchiMateNote Landelijke voorziening Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze applicatiefunctie is een verzameling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component voor de fysieke leefomgeving horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH functionaliteit fysieke leefomgeving Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een indiener of belanghebbende. De VTH software kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie. Mogelijk dat hiervoor de Documentcreatiecomponent wordt gebruikt, indien de organisatie hierover beschikt. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan indiener en belanghebbende De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (bv. informatieve of inhoudelijke brieven). Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of brief. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH042 Kunnen versturen van berichtenaan initiatiefnemer, indiener enbelanghebbende ArchiMateNote Partners FlowRelationship Digitale post Deze svg is op 24-03-2023 14:05:08 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:08 CET
Interactiepatroon 21 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Met de VTH-component stuurt de gemeente brieven, de beschikking en overige berichten per digitale post naar MijnOverheid.nl. Brieven, beschikking en overige berichten worden per post verstuurd naar initiatiefnemer, indiener en belanghebbende.

Interactiepatroon 22


ArchiMateNote Landelijke voorziening Landelijke website voor inwoners en bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. Hieronder vallen de berichtenbox burgers, de berichtenbox bedrijven en lopende zaken. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze applicatiefunctie is een verzameling van functies die niet specifiek door een aparte functie wordt uitgevoerd. De requirements die onder deze functie vallen, gelden voor alle applicatiefuncties die bij de VTH-component voor de fysieke leefomgeving horen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van generieke VTH functionaliteit fysieke leefomgeving Op verschillende momenten binnen diverse processen moeten brieven of besluiten kunnen worden opgesteld voor een indiener of belanghebbende. De VTH software kan documenten aanmaken aan de hand van vooraf gedefinieerde sjablonen in de huistijl van de organisatie. Mogelijk dat hiervoor de Documentcreatiecomponent wordt gebruikt, indien de organisatie hierover beschikt. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH041 Kunnen genereren van brieven/besluiten aan indiener en belanghebbende De initiatiefnemer en eventuele specifieke belanghebbenden krijgen de stukken toegezonden of worden uitgenodigd tot indienen van zienswijzen (bv. informatieve of inhoudelijke brieven). Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of brief. Toelichting: * Tekst aangepast in versie 1.4 (Requirement) VTH042 Kunnen versturen van berichtenaan initiatiefnemer, indiener enbelanghebbende FlowRelationship Digitale post Deze svg is op 24-03-2023 14:05:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:09 CET
Interactiepatroon 22 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Met de VTH-component stuurt de behandeldienst brieven, de beschikking en overige berichten per digitale post naar MijnOverheid.nl. Brieven, beschikking en overige berichten worden per post verstuurd naar initiatiefnemer, indiener en belanghebbende.

Interactiepatroon 23


ArchiMateNote Landelijke voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DRP Derde partij Aanleverservice (ApplicationInterface) 3PAS API Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (ApplicationComponent) DROP ArchiMateNote Gemeente Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Ontvangen aanvragen en genomen besluiten worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. Vanaf 1 juli 2021 moet conform de Wet elektronische publicaties dit gepubliceerd worden op https://www.officielebekendmakingen.nl. De publicatie verloopt via het DROP koppelvlak naar KOOP. (Requirement) VTH107 Kunnen publiceren van een aanvraag en besluit via het officiele publicatiemechanisme (DROP) Het bevoegd gezag levert een kennisgeving inclusief bijlagen (dossier) aan via DROP. De kennisgeving wordt geleverd met een vlakcontour (geometrie conform GML in STOP/TP standaard, inclusief een unieke identificator die wordt uitgegeven door het bevoegd gezag) van het gebied waarvoor de afwijkvergunning is verleend en (indien van toepassing) een verwijzing naar het plan waarop de afwijking van toepassing is. (Requirement) VTH108 Kunnen publiceren van een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (ook welBPOA of afwijkvergunning genoemd) via het officiële publicatiemechanisme (DROP) Aanvragen en besluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. In het VTH-systeem moeten de bijlages bij aanvraag en besluit aangemerkt kunnen worden als publiceerbaar en beschikbaar gesteld kunnen worden. (Requirement) VTH118 Kunnen beschikbaarstellen van aanvraag en besluit ten behoeve van publicatie en ter inzagelegging Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverlening ArchiMateNote Partners CompositionRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship FlowRelationship Publicatie Deze svg is op 24-03-2023 14:05:09 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:09 CET
Interactiepatroon 23 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

Team vergunningverlening van de gemeente stelt de kennisgeving buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BPOA), de kennisgeving van een aanvraag of kennisgeving van een besluit, en het besluit zelf beschikbaar via de landelijke voorziening DROP. Dit heet de publicatie. De wijze waarop Team vergunningen publiceert kan via de DROP-toepassing of via de 3PAS-API.

Interactiepatroon 24


ArchiMateNote Landelijke voorziening Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) is een dienst van Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan Overheid.nl. (ApplicationComponent) DRP Derde partij Aanleverservice (ApplicationInterface) 3PAS API Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (ApplicationComponent) DROP ArchiMateNote Gemeente ArchiMateNote Behandeldienst Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Deze functie wordt gebruikt om de aanvragen en meldingen die binnengekomen zijn verder af te handelen. (ApplicationFunction) Ondersteunen van aanvragen en meldingen Ontvangen aanvragen en genomen besluiten worden conform art. 16.63 Ow ten behoeve van belanghebbenden gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze, onder vermelding van de datum van ontvangst. Vanaf 1 juli 2021 moet conform de Wet elektronische publicaties dit gepubliceerd worden op https://www.officielebekendmakingen.nl. De publicatie verloopt via het DROP koppelvlak naar KOOP. (Requirement) VTH107 Kunnen publiceren van een aanvraag en besluit via het officiele publicatiemechanisme (DROP) Het bevoegd gezag levert een kennisgeving inclusief bijlagen (dossier) aan via DROP. De kennisgeving wordt geleverd met een vlakcontour (geometrie conform GML in STOP/TP standaard, inclusief een unieke identificator die wordt uitgegeven door het bevoegd gezag) van het gebied waarvoor de afwijkvergunning is verleend en (indien van toepassing) een verwijzing naar het plan waarop de afwijking van toepassing is. (Requirement) VTH108 Kunnen publiceren van een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (ook welBPOA of afwijkvergunning genoemd) via het officiële publicatiemechanisme (DROP) Aanvragen en besluiten moeten zowel analoog als digitaal ter inzage worden gelegd. In het VTH-systeem moeten de bijlages bij aanvraag en besluit aangemerkt kunnen worden als publiceerbaar en beschikbaar gesteld kunnen worden. (Requirement) VTH118 Kunnen beschikbaarstellen van aanvraag en besluit ten behoeve van publicatie en ter inzagelegging Overheids- of private organisatie die als gelijkwaardige samenwerkt met andere overheidsorganisaties, zoals de provincie, een andere gemeente, de veiligheidsregio of de GGD. (BusinessRole) Ketenpartner AggregationRelationship CompositionRelationship ServingRelationship Aanbevolen ServingRelationship FlowRelationship Publicatie Deze svg is op 24-03-2023 14:05:10 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 24-03-2023 14:05:10 CET
Interactiepatroon 24 (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG - Download als csv

De afdeling van de Behandeldienst van de gemeente stelt de kennisgeving buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BPOA), de kennisgeving van een aanvraag of kennisgeving van een besluit beschikbaar via de landelijke voorziening DROP. Dit heet de publicatie. De wijze waarop de afdeling publiceert kan via de DROP-toepassing of via de 3PAS-API. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de publicatie van het genomen besluit.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 28 mrt 2023 om 14:01.