Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

Hoofdstuk: De referentiecomponenten voor de Omgevingswet

Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet
  1. Inleiding
  2. Uitgangspunten en principes
  3. De referentiecomponenten voor de Omgevingswet
  4. Requirements Omgevingsbeleidscomponenten
  5. Requirements Regelbeheercomponenten
  6. Requirements Vergunning-, Toezicht- en Handhavingcomponenten
  7. Standaarden voor de Omgevingswet
  8. Koppelingen voor de Omgevingswet

Deze pagina is een onderdeel van Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet compleet: Hele document bekijken - Exporteren - Definitie

Introductie

Op basis van de GEMMA-Omgevingswetprocessen is een onderzoek gedaan naar welke gemeentelijke applicaties worden gebruikt binnen de fysieke leefomgeving en waar de Omgevingswet mogelijk invloed op gaat hebben. Deze zijn ingedeeld op referentiecomponenten die:

  • op termijn vervangen worden, nieuw zijn of sterk gewijzigd gaan worden (tabel 1);
  • minder impact ondervinden (tabel 2).


Relatie met volgende hoofdstukken

In de volgende drie hoofdstukken zoomen verder in op de drie belangrijkste verzamelingen van componenten, 1) de Omgevingsbeleidcomponenten, 2) de Regelbeheercomponenten en 3) de VTH-componenten. Hierbij onderzoeken we welke requirements en koppelingen de componenten dienen te omvatten voor de uitvoer van de Omgevingswet. Vervolgens brengen we onder Koppelingen voor de Omgevingswet in beeld op welke manier via deze koppelingen informatie binnen de gemeente of tussen de gemeente en DSO-LV dan wel een GDI voorziening wordt uitgewisseld.

Overzicht Omgevingswetreferentiecomponenten

Onderstaande afbeelding en tabel geven een overzicht van de referentiecomponenten die de Omgevingswet processen ondersteunen. Deze selectie componenten is zoals aangegeven ontstaan na een analyse van de Omgevingswet processen. Deze processen zijn te vinden onder de Bedrijfsarchitectuur omgevingswet. De views gebruikt voor de analyse van processen en componenten zijn te vinden onder Bijlage Omgevingswetprocessen en referentiecomponenten.

BusinessActor Gemeente Grouping Omgevingsbeleid Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten). (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbare regelscomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO-component Grouping Vergunningen, Toezicht & Handhaving Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid) (ApplicationComponent) Mobiel-toezicht-en- handhavingcomponent Component voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven. (ApplicationComponent) Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgeving Grouping Generieke componenten Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en- dienstencataloguscomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent Component voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie. (ApplicationComponent) Geo-gegevens beheercomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent ApplicationComponent Participatiecomponent Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ApplicationComponent Data-analyse-en-monitoringcomponent Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Landelijke voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Gemeenten zijn bronhouder van de BAG en stellen informatie uit deze registratie beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG. (ApplicationComponent) LV-BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen Landelijke voorziening Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De voorloper GBKN gaat op in de BGT. De BGT is de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De gemeenten zijn samen met Provincies, Waterschappen, Rijkswaterstaat, Pro Rail, Ministerie van Defensie en het Ministerie van EL&I bronhouders. (ApplicationComponent) LV-BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie Component voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens. (ApplicationComponent) Documentcreatiecomponent Deze svg is op 05-04-2024 21:09:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 21:09:02 CEST
Legenda
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

In de onderstaande tabel staan de componenten die sterk wijzigen als gevolg van de Omgevingswet of die helemaal nieuw zijn.

Tabel 1. Overzicht van alle nieuwe of sterk gewijzigde referentiecomponenten in de fysieke leefomgeving n.a.v. de Omgevingswet

OmgevingsbeleidcomponentComponent voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten).
Toepasbare regelscomponentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgevingComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.
WRO-componentComponent voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden

Overige referentiecomponenten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de referentiecomponenten die minder sterk wijzigen, maar waar de Omgevingswet wel een bepaalde impact op heeft.

Tabel 2: Overzicht van alle bestaande referentiecomponenten in het gemeentelijk domein die betrokken zijn en waar Omgevingswet mogelijk invloed op heeft

Bestuur- en RaadsinformatiecomponentComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.
Bezwaar en beroep componentComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.
DocumentregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.
InningencomponentComponent voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.
OutputmanagementcomponentComponent voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.
Producten-en-dienstencataloguscomponentComponent voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.
ServicebuscomponentComponent voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.
ZaakregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.
ZaaktypecataloguscomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 5 okt 2023 om 03:26.