Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet

De referentiecomponenten voor de Omgevingswet

Introductie

Op basis van de GEMMA-Omgevingswetprocessen is een onderzoek gedaan naar welke gemeentelijke applicaties worden gebruikt binnen het fysieke domein en waar de Omgevingswet mogelijk invloed op gaat hebben. Deze zijn ingedeeld op referentiecomponenten die:

 • op termijn vervangen worden, nieuw zijn of sterk gewijzigd gaan worden (tabel 1);
 • minder impact ondervinden (tabel 2).

De Common Ground gedachte dat proces en gegevens gescheiden moeten zijn in de architectuur, leidt hier tot een opsplitsing in diverse afhandel- versus registratiecomponenten. Dit is in GEMMA 2 al te zien bij bijvoorbeeld de Zaakafhandel- een Zaakregistratiecomponent en het Documentbeheer- versus het Documentregistratiecomponent. Nadat we eerst een overzicht en beschrijving geven van de referentie componenten, laten we daarna zien hoe de belangrijkste componenten passen binnen het Common Ground 5-laagsmodel.

Relatie met volgende hoofdstukken

In de volgende twee hoofdstukken zoomen verder in op de twee belangrijkste verzamelingen van componenten, 1) de Omgevingsbeleidsreferentiecomponenten en 2) de VTH-referentiecomponenten. Hierbij onderzoeken we welke requirements en koppelingen de componenten dienen te omvatten voor de uitvoer van de Omgevingswet. Vervolgens brengen we onder Koppelingen voor de Omgevingswet in beeld op welke manier via deze koppelingen informatie binnen de gemeente of tussen de gemeente en DSO-LV dan wel een GDI voorziening wordt uitgewisseld.

Overzicht Omgevingswetreferentiecomponenten

Onderstaande afbeelding en tabel geven een overzicht van de referentiecomponenten die de Omgevingswet processen ondersteunen. Deze selectie componenten is zoals aangegeven ontstaan na een analyse van de Omgevingswet processen. Deze processen zijn te vinden onder de Bedrijfsarchitectuur omgevingswet. De views gebruikt voor de analyse van processen en componenten zijn te vinden onder Bijlage Omgevingswetprocessen en referentiecomponenten. Let op dat deze views nog niet aangepast zijn aan Common Ground.

BusinessActor Gemeente Grouping Omgevingsbeleid Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbareregelsbeheer-component Component voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente. (ApplicationComponent) Bestuur- en Raadsinformatiecomponent ApplicationComponent Data-analyse-en monitoringcomponent Component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden (ApplicationComponent) WRO-component Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten (ApplicationComponent) Digitaal ontwerpencomponent (CAD) ApplicationComponent Participatiecomponent Grouping Vergunningen, Toezicht & Handhaving Component voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens. (ApplicationComponent) Zaaktypecataloguscomponent Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetloketcomponent Component voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ApplicationComponent) Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte component Component voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen. (ApplicationComponent) Inningencomponent ApplicationComponent Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent 2021 Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcomponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelcomponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomponent Grouping Registraties Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidregistratiecompone- nt Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels registratiecomponent ApplicationComponent Regelregistratiecomponent ApplicationComponent Analyse-en monitoringregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata. (ApplicationComponent) Documentregistratiecomponent Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratiecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistratiecomponent Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecten-en activiteiten-registratiecomponent ApplicationComponent Gemeentelijkeinformatieproductenre- gistratie ApplicationComponent VTH-besluitenregistratie-component ApplicationComponent Informatieproductenregistratiecompo- nent Grouping Generieke componenten Component voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel. (ApplicationComponent) Samenwerkingscomponent Component voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren. (ApplicationComponent) Outputmanagementcomponent Component voor het afhandelen van bezwaren en beroepen. (ApplicationComponent) Bezwaar en beroep component Component voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven. (ApplicationComponent) Producten-en dienstencataloguscomponent Component om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages. (ApplicationComponent) Datawarehousecomponent Component voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties. (ApplicationComponent) Servicebuscomponent ApplicationComponent Procesintegratiecomponent ApplicationComponent Informatieproductenbeheercompone- nt Grouping Beheercomponenten ApplicationComponent VTH-besluiten-beheercomponent ApplicationComponent Leefomgevingobjecten-en activiteiten referentiebeheercomponent Deze svg is op 09-11-2019 01:38:39 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 09-11-2019 01:38:39 CET
Legenda


Originele kleuren
GEMMA type
   
   
GEMMA status
   
   
   
Projectstatus
   
   
   
   
GEMMA subtype
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
   

In de onderstaande tabel staan de componenten die sterk wijzigen als gevolg van de Omgevingswet of die helemaal nieuw zijn.

Tabel 1. Overzicht van alle nieuwe of sterk gewijzigde referentiecomponenten in het fysieke domein n.a.v. de Omgevingswet

Referentiecomponent Toelichting Status
Gemeentelijk-omgevingswetloketcomponentLoketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV.Nieuw. Denk hierbij aan specifieke aanvragen, bv uit de lijst van top-omgevingswet-taken. Voorwaarde is wel dat de verplichte DSO-LV services worden gebruikt zoals het aanmelden en indienen vergunning. Dat betekent dus, dat de aanvraag of melding niet gelijk het gemeentelijke systeem in gaat, maar eerst aangeboden wordt aan het DSO-LV en dan weer retour komt om in het gemeentelijke systeem geregistreerd te worden.
HandhavingafhandelcomponentComponent voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht.Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
HandhavingregistratiecomponentComponent voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsprocesNieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
Leefomgevingobjecten-en-activiteiten-registratiecomponentRegistratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhavingNieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte componentComponent voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimteBijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen. Wordt vervangen. Is onderdeel van Toezicht- en of Handhavingafhandelcomponent, bruikbaar op mobiele devices.
OmgevingsbeleidcomponentToekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten:
 • Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan)
 • Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart
 • Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid
 • Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming
OmgevingsbeleidregistratiecomponentComponent voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid.Nieuw, dus alleen van toepassing tijdens ontwikkelfase. Deze registratie verplaatst zich conform de STOP standaarden richting de Samenwerkingsruimte voor Planvorming in de conceptfase en de LVBB in de productiefase.
RegelcomponentComponent om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten:
 • de regelbeheercomponent
 • de toepasbareregelscomponent
Bijv. voor het toetsen of aan voorwaarden is voldaan of om aan de hand van beschikbare informatie vervolgstappen te bepalen
RegelregistratiecomponentComponent voor het registreren van de gegevens van het regelbeheercomponent. De relatie tussen juridische toepasbare regels wordt hier vastgelegd
Toepasbareregels-registratiecomponentComponent voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfaseNieuw, deze registratie is nodig voor het ontwikkelen en samenwerken aan toepasbare regels. In de productiefase worden deze regels gepubliceerd in het Register Toepasbare regels.
Toepasbareregelsbeheer-componentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)
ToezichtafhandelcomponentComponent voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten.Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component

Meer algemenere definitie:

Component voor de ondersteuning van het toetsen van werken en werkzaamheden op de hiervoor geldende wet- en regelgeving, de afgegeven vergunningen en het naleven van de algemene regels, wet- en regelgeving en voorschriften.
ToezichtregistratiecomponentComponent voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsprocesNieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
VTH-besluitenregistratie-component
Vergunning-en-meldingafhandelcomponentOndersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten.Nieuw, voorheen onderdeel van VTH-component
WRO-componentComponent voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te wordenWordt op termijn vervangen door

Omgevingsbeleidcomponent met de specialisaties

 • Omgevingsvisiecomponent,
 • Omgevingsprogrammacomponent en
 • Omgevingsplancomponent

en het regelbeheercomponent, of eventueel combinaties daarvan. Daarnaast komt er een Omgevingsbeleid- en regelbeheerregistratiecomponenten

Zolang de Wro-plannen er nog zijn en volgens de wet aangepast mogen worden (2024) zullen deze met deze component ondersteund moeten worden.

Overige referentiecomponenten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de referentiecomponenten die minder sterk wijzigen, maar waar de Omgevingswet wel een bepaalde impact op heeft.

Tabel 2: Overzicht van alle bestaande referentiecomponenten in het gemeentelijk domein die betrokken zijn en waar Omgevingswet mogelijk invloed op heeft

Referentiecomponent Toelichting Status
Bestuur- en RaadsinformatiecomponentComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten.

De component ondersteunt o.a.:

 • ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces
 • collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces
 • gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces
 • geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
Bezwaar en beroep componentComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.Bijv. door het kunnen doorlopen van alle benodigde stappen binnen het afhandelproces en het in samenhang kunnen vastleggen van gegevens over betrokkenen, correspondentie, etc.
DatawarehousecomponentComponent om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.De component bevat gegevens uit meerdere bronnen die zodanig zijn opgeslagen dat bijvoorbeeld vaker terugkerende of ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden zonder dat onderliggende bronsystemen daardoor overmatig worden belast. Door het in de tijd vaker opslaan hetzelfde type gegevens wordt het mogelijk om analyses en rapportages te maken die betrekking hebben op meerdere periodes (bijv. trendanalyses).
DocumentregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door KING vastgestelde Zaak- en Documentservices.
InningencomponentComponent voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.De component ondersteunt het innen van vorderingen die opgelegd worden.
OutputmanagementcomponentComponent voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehoduen wordt met de klantvoorkeuren.Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
Producten-en-dienstencataloguscomponentComponent voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
ServicebuscomponentComponent voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).


Bestaand met aanpassingen, namelijk de nieuwe koppelvlakken met het DSO-LV.
ZaakregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.De component ondersteunt het opslaan en het naar andere applicaties ontsluiten van gegevens over alle gemeentelijke zaken, van elk type. Opslag vindt plaats conform het RGBZ waarin objecten, gegevens daarvan en onderlinge relaties zijn beschreven. Het bevat echter niet alle gegevens uit het RGBZ: documenten worden opgeslagen in het documentenregistratiecomponent, medewerkergegevens in de medewerkerregistratiecomponent, etc.
ZaaktypecataloguscomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt bij voorkeur plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".

DSO-LV & GDI componenten

DSO-LV levert een reeks aan componenten. Veel van deze componenten zijn voor DSO-LV intern gebruik. In de onderstaande view tonen wij die componenten en bijbehorende services waarmee de gemeente een koppeling moet gaan leggen. Tevens geeft de view een overzicht van alle overige (GDI) componenten waarmee de gemeente voor de Omgevingswet een koppeling dient te leggen. Deze koppelingen werken we verder uit onder Koppelingen voor de Omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening. Gebouwd wordt onder leiding van ministerie van I&M. (BusinessActor) DSO-LV Juridische teksten (wet- en regelgeving, verordening en vergunningen) omgezet naar begrijpelijke regels (vragenbomen). Begrijpelijk betekent dat deze taalkundig voldoen aan het afgesproken B1 taalniveau. 95% van de bevolking begrijpt taalniveau B1. Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kan behouden. (ApplicationComponent) Toepasbareregels DSO-LV DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T7 Verifieren toepasbare regels (STTR) DSO-LV service voor het bepalen van het juiste BG op basis van uitvraag. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T10 Bepalen bevoegd gezag en uitvoeringsorganisatie DSO-LV service voor bepalen conclusie aanvraag op basis van toepasbare regels. Service wordt o.a. binnen DSO-LV door Omgevingsloket gebruikt. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T11 Bepalen conclusie DSO-LV service voor het aanleveren van toepasbare regels volgens STTR. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMSI) (ApplicationService) T8 Aanleveren toepasbare regels (STTR) DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T6 Functionelestructuur DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T9 ActiviteitBepalensService In de Stelselcatalogus DSO worden de gegevens binnen het stelsel en relevante begrippen uit de fysieke leefomgeving beschreven en hun onderlinge relaties. De Stelselcatalogus DSO geeft eenduidig aan welke gegevens en informatieproducten waar te vinden zijn en koppelt deze aan de desbetreffende wet- en regelgeving, standaarden en de gegevensverzamelingen (ApplicationComponent) Stelselcatalogus DSO-LV DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T4 Catalogus-Muteren DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T5 Catalogus-Opvragen Het Omgevingsloket is het portaal (het raamwerk) waarin algemene informatie en specifieke gebruikerstoepassingen beschikbaar gesteld aan de afnemers. Het Omgevingsloket is een webgebaseerde gebruikersinterface met uniforme look & feel. (ApplicationComponent) Omgevingsloket DSO-LV service voor het notificeren van bevoegd gezag voor indienen, aanvullen of intrekken. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling, ebMS) (ApplicationService) T13 TriggerberichtVerzendenService DSO-LV service voor door Bevoegd Gezag opvragen van documentatie behorende bij de vergunning aanvraag. REST API. Het verzoek is opgehaald en triggerbericht (ApplicationService) T14 VerzoekOphalenService DSO-LV service voor indienen, aanvullen, intrekken of ophalen verzoek. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (ApplicationService) T12 VerzoekIndienenService Groep van landelijke voorzieningen waarmee de gemeente informatie dient uit te wisselen en die geen onderdeel uitmaken van de DSO-LV. Hieronder vallen o.a. de LVBB en de de generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten. Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. (BusinessActor) GDI voorzieningen + Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (ApplicationComponent) LVBB DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.6. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (REST API) (ApplicationService) T3 OmgevingsdocumentSynchroniseren- Service Service voor aanleveren van omgevingsdocumenten aan LVBB. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T1 OmgevingsdocumentRegistrerenServ- ice Service voor valideren van omgevingsdocument door LVBB. Overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (Digikoppeling ebMS) (ApplicationService) T2 OmgevingsdocumentValiderenServic- e Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationComponent) MijnOverheid.nl Applicatie sercvice van Landelijke website voor burgers. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. De burger kan hier zien hoe hij is geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden van zijn zaken met de overheid. (ApplicationService) Berichtenbox Burgers Applicatie sercvice van Landelijke website voor bedrijven. MijnOverheid is de persoonlijke website voor overheidszaken. (ApplicationService) Berichtenbox Bedrijven Lopende zaken geeft een aanvrager een overzicht van de status van zijn vergunning aanvraag. (ApplicationService) Lopende Zaken Gevalideerde, bewerkte of gecombineerde gegevens voor een bepaald gebruik binnen het kader van de Omgevingswet, die voldoen aan een bekend en overeengekomen kwaliteitsniveau: Gevalideerde brongegevens - Een informatieproduct kan een gevalideerde 1:1 weergave zijn van gegevens in een bronadministratie. Bewerkte gegevens - Een informatieproduct kan het resultaat van één of meer bewerkingen (transformaties) van brongegevens zijn. Dit is altijd op basis van expliciet gedefinieerde transformatieregels; een brongegeven zelf kan niet worden aangepast in een Informatiehuis. Het resultaat van het gebruik van een toetsingsinstrument valt ook in deze categorie. Documenten - Een informatieproduct kan documenten bevatten (eventueel in de vorm van bijlagen) met ongestructureerde gegevens zoals een onderzoeksrapport, bestemmingsplantoelichting, plan MER. Toetsingsinstrumenten Een toetsingsinstrument dat gebruikt wordt voor de levering van een informatieproduct, kan zelf ook als informatieproduct worden geleverd, bijvoorbeeld een rekenmodel. Het resultaat van het aanroepen van een toetsingsinstrument is een informatieproduct in de vorm van bewerkte gegevens (ApplicationComponent) Informatieproducten DSO-LV service overgenomen uit Koppelvlakken, API's en standaarden versie 0.51. Voor meer informatie m.b.t. de service zie dat document. (ApplicationService) Txx Opvragen overbruggingsproduct In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) (ApplicationComponent) Overheid.nl Applicatie service van Overheid.nl. In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Gemeenten leveren via DROP vergunningsaanvragen aan overheid.nl. Overheid.nl wordt ondersteund door Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP is vanaf begin 2016 beschikbaar voor GVOP licentiehouders. Met DROP wordt het publicatieproces geïntegreerd met het consolidatieproces. Met behulp van wizards worden gebruikers begeleid in het publiceren en consolideren van regelingen. Dit voorkomt dubbele en foutieve invoer, het vergeten van stappen in het consolidatieproces en draagt zo bij aan een correct publicatie- en consolidatieproces. (ApplicationService) DROP Deze svg is op 18-08-2019 04:12:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 18-08-2019 04:12:34 CEST


Componenten volgens Common Ground indeling

Hieronder worden de belangrijkste groepen van referentiecomponenten verder uitgewerkt naar - conform de Common Ground gedachte - afzonderlijke componenten en bijbehorende applicatie services. Daarbij maken we een tweedeling tussen:

 1. Omgevingsbeleidsreferentiecomponenten;
 2. Vergunning-, toezicht- en handhaving-referentiecomponenten


ArchiMateNote 4. Procesintegratie ArchiMateNote 5. Interactie Component om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent (ApplicationComponent) Regelcomponent Component voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan) (ApplicationComponent) Toepasbareregelsbeh- eer-component ApplicationComponent Data-analyse-en monitoringcomponent Toekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingsdocumenten welke is ondergebracht in vier sub-componenten: * Regelingencomponent: wijzigen van tekst en kaart (voor omgevingsvisie, programma en omgevingsplan) * Werkprocescomponent: ondersteunen van werkproces voor wijzigen tekst en kaart * Publicatiecomponent: publiceren en archiveren van omgevingsbeleid * Viewercomponent: tonen van regelingen (tekst en kaart) onder andere voor besluitvorming (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidcomponent ArchiMateNote 3. Gemeentelijke integratiefaciliteit (Gemeente) Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway ArchiMateNote 2. Services conform landelijke standaarden ArchiMateNote 1. Gegevens conform standaard informatiemodellen ApplicationComponent Regelregistratiecomp- onent Component voor het registreren van toepasbare regels tijdens de ontwikkelfase (ApplicationComponent) Toepasbareregels registratiecomponent ApplicationComponent Analyse-en monitoringregistratiec- omponent Component voor het registreren van de gegevens van de Omgevingsbeleidcomponent tijdens de ontwikkelfase van het Omgevingsbeleid. (ApplicationComponent) Omgevingsbeleidregistratiecomponent Deze svg is op 08-10-2019 12:31:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2019 XL&Knowledge. ArchiMedes 08-10-2019 12:31:37 CEST

Overzicht van Omgevingsbeleidcomponenten volgens Common Ground. Services zijn weggelaten (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG


ArchiMateNote 5. Interactie ArchiMateNote 4. Procesintegratie Loketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV. (ApplicationComponent) Gemeentelijk omgevingswetloketco- mponent Ondersteunen van het nemen van besluiten op aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of vergelijkbare beschikkingen op basis van een beoordeling van aanvragen alsmede het verwerken van meldingen van voornemens tot de uitvoering van meldingsplichtige activiteiten. (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingafhandelcomp- onent Component voor het toezicht houden op verleende vergunningen, meldingen of op vergunning- dan wel meldingvrije activiteiten. (ApplicationComponent) Toezichtafhandelcom- ponent Component voor het handhaven van objecten en activiteiten die voortkomen uit de administratie op het toezicht. (ApplicationComponent) Handhavingafhandelc- omponent Component voor het afhandelen van zaken van alle typen. (ApplicationComponent) Zaakafhandelcompon- ent ApplicationComponent Leefomgevingobjecte- n-en-activiteiten referentiebeheercom- ponent ApplicationComponent VTH-besluiten beheercomponent ArchiMateNote 3. Gemeentelijke integratiefaciliteit (Gemeente) Data wordt ontsloten via een API Gateway.Via die API Gateway kunnen gemeenten ook autorisatie en logging laten verlopen. Dat wil zeggen: recht op toegang en vastleggen welke data met wie is uitgewisseld. (ApplicationComponent) Gemeentelijke API Gateway ArchiMateNote 2. Services conform landelijke standaarden ArchiMateNote 1. Gegevens conform standaard informatiemodellen Component voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens. (ApplicationComponent) Zaakregistratiecompo- nent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het handhavingsproces (ApplicationComponent) Handhavingregistrati- ecomponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het Vergunningen en meldingenproces (ApplicationComponent) Vergunning-en meldingregistratieco- mponent Component voor het registreren van gegevens ter ondersteuning van het toezichthoudingsproces (ApplicationComponent) Toezichtregistratieco- mponent ApplicationComponent VTH besluitenregistratie component Registratie van de te objecten en activiteiten die onderwerp zijn van vergunning, toezicht en handhaving (ApplicationComponent) Leefomgevingobjecte- n-en-activiteiten registratiecomponent Deze svg is op 20-07-2019 21:31:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 20-07-2019 21:31:14 CEST

Overzicht van VTH componenten volgens Common Ground. Services zijn weggelaten. (uit model: Omgevingswet) - Toon SVG