Onze gemeente voert regie over uitbestede diensten

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > Principles > Onze gemeente voert regie over uitbestede diensten
ArchiMate-element GEMMA 2
ArchiMate_Principle.png
Naam  : Onze gemeente voert regie over uitbestede diensten
Definitie  : Gemeenten willen graag kwalitatief hoogwaardige dienstverlening bieden, maar wel tegen acceptabele kosten. De gemeente kijkt daarom kritisch of zij taken zelf uitvoert of dat het logischer is deze gezamenlijk met andere gemeenten of partners uit te voeren, of uit te besteden aan de markt. Voor verschillende taken zijn gespecialiseerde organisaties beschikbaar die dat beter of efficiënter kunnen dan de gemeente. In een aantal gevallen is samenwerking verplicht, bijvoorbeeld op regionale schaal. Cloud computing is een belangrijke ontwikkeling die ook als een vorm van outsourcing kan worden gezien. Als taken elders worden belegd is het belangrijk dat de gemeente hier de regie op blijft voeren. De verantwoordelijkheid blijft namelijk bij de gemeente.
Toelichting  : * Onze gemeente heeft een sourcingstrategie waarin is beschreven welke diensten zelf worden uitgevoerd, welke kunnen worden uitbesteed en hoe met uitbesteding wordt omgegaan, inclusief de positionering van clouddiensten. * De sourcingstrategie wordt vertaald naar een set van kavels die maximale interne samenhang vertonen en minimale onderlinge afhankelijkheden, waarbij de koppelvlakken expliciet worden toegewezen aan een kavel zodat de gemeente zelf geen systeemintegrator hoeft te zijn. * Voordat wordt besloten om taken door anderen of gezamenlijk uit te laten voeren wordt een business case opgesteld waarin ondermeer de kosten en baten expliciet worden gemaakt. * Bij het uitbesteden van diensten worden de volgende zaken ingericht: ** het bundelen van de behoeften; ** het vertalen van de behoeften naar producten en diensten, passend binnen organisatie-standaarden en -afspraken ** het inkopen van producten en diensten en het maken van afspraken met leveranciers; ** het controleren van afspraken met leveranciers. * Er wordt geïnvesteerd in medewerkers met competenties die essentieel zijn voor regievoering. * Er wordt met leveranciers expliciete afspraken gemaakt over o.m. taken en verantwoordelijk-heden, kwaliteit van dienstverlening, uit te wisselen gegevens en mandatering. * Onze gemeente zorgt ervoor dat ze altijd toegang houdt tot gegevens waarvoor ze verantwoordelijk is.
GEMMA sortering  : 3
Object ID  : d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID  : d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Object ID_nl  : d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Original ID  : id-d78c3f24-70bd-11e4-67ab-0050568a6153
Semanticsearch  : onze gemeente voert regie over uitbestede diensten
Relaties  : 
Komt voor op   :  ArchiMate views: