Overzicht alle referentiecomponenten


In dit overzicht worden alle referentiecomponenten getoond die gedefinieerd zijn in de GEMMA. Bij de doorontwikkeling van de GEMMA worden toevoegingen en wijzigingen van referentiecomponenten getoetst op basis van de definitie en beoordelingscriteria.

De kolom 'GEMMA status' geeft weer of een referentiecomponenten nog in ontwikkeling is, in gebruik is of is teruggetrokken. Alleen referentiecomponenten met de status 'In gebruik' kunnen in de Softwarecatalogus door leveranciers en gemeenten geselecteerd worden bij het registreren van een softwarepakket.

Het overzicht referentiecomponenten is ook beschikbaar als download in csv-formaat.

ModelReferentiecomponentBeschrijvingFunctiesSWC Status
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponentComponent waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.

Toelichting:
Hierbij kan bijv. gebruik worden gemaakt van persoonsgebonden toegangsmiddelen zoals pasjes.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418AccommodatiebeheercomponentComponent voor het beheren van accommodaties.

Toelichting:
De component ondersteunt het registeren van huurders, incidentele verhuren, planningen voor seizoenen, tarieven, prijsafspraken en factureren. Het component biedt ook mogelijkheden om bijvoorbeeld bezettingsoverzichten en omzetlijsten te genereren voor management doeleinden.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418AfsprakenbeheercomponentComponent voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.

Toelichting:
Afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verlenen van diensten op een bepaald tijdstip. Burgers en bedrijven kunnen via voorzieningen binnen de gemeentelijke website zelf afspraken maken.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418AfvalbeheercomponentComponent voor het beheren van afvalopslag en verwerking.

Toelichting:
De component ondersteunt het beheren van de afvalopslag en verwerking.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418AfvalinzamelingcomponentComponent voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers.

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Agressieregistratie-componentComponent voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Anti-DDOS-componentComponent voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Anti-Malware-componentComponent voor bescherming tegen kwaadaardige software

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Anti-spamcomponentComponent voor bescherming tegen spam

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ArcheologiecomponentComponent voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.

Toelichting:
De component ondersteunt het registereren van archeologische vondsten (wat en waar).
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ArchiefbeheercomponentComponent voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.

Toelichting:
De component ondersteunt het beheren van informatieobjecten tijdens de gehele levenscyclus vanaf het eerste ontstaan tot en met definitieve verwijdering via onder andere identificeren, classificeren, archiveren, bewaren en soms vernietigen daarvan. Doelstelling is ondermeer om conform de wettelijke kaders de rechten en plichten van gemeente, burgers en bedrijven te beschrijven. Naast de term "informatieobject" wordt soms ook de term "record" gebruikt. De opslag en ontsluiting van informatieobjecten vindt plaats via de gedeelde functie "Opslaan en ontsluiten informatieobjecten".
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ArchiefportaalcomponentComponent om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.

Toelichting:
Bijvoorbeeld functionaliteit om via een openbare webpagina door een catalogus te bladeren, te zoeken op kenmerken en (digitale) kopieën van archiefstukken op te vragen of te bestellen.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ArchiefregistratiecomponentComponent dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten

Toelichting:
De component ondersteunt het zorgvuldig omgaan met informatieobjecten zodat deze duurzaam toegankelijk blijven en te zijner tijd vernietigd worden als dit gewenst is. Informatieobjecten zijn zelfstandige eenheden van informatie die kunnen worden verwerkt en bewerkt (bijv. bestanden, documenten, databasegegevens en de daarbij behorende metagegevens). Het borgen van duurzame toegankelijkheid vereist soms speciale maatregelen zoals het eenmalig of vaker converteren van gegevens naar een duurza(a)m(er) opslagformaat. Het gaat hier om blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten. Denk aan naturalisatiebesluiten (110 jaar voor BCG-vaccinatiegegevens, 40 jaar voor de gegevens van personeel dat in aanraking is geweest met gevaarlijke stoffen, etc. ). In die langdurige periode spelen dezelfde problemen m.b.t. digitale duurzaamheid als bij blijvend te bewaren informatieobjecten.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ArchitectuurcomponentComponent voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..

Toelichting:
De component ondersteunt bij het gestructureerd vastleggen van verschillende soorten architectuurproducten. Producten kunnen op verschillende domeinen betrekking hebben zoals: bedrijfsvoering (bijv. bedrijfsfuncties, organisatie, processen), gegevens, applicaties en technologie. Het component omvat ook gespecialiseerde applicaties ten behoeve van applicatieportfolio management.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BAG-beheercomponentComponent voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BGT-beheercomponentComponent voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BOR-componentComponent voor het registreren van objecten die beheerd worden (o.a. groen, grijs, blauw).

Toelichting:
De component ondersteunt de registratie van objecten in de openbare ruimte waarvoor de gemeente het beheer uitvoert. De opgeslagen gegevens dienen als uitgangspunt bij het opstellen van planningen en begrotingen voor het onderhoud.
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BPM-engine-componentComponent voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.

Toelichting:
De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over de wijze waarop bedrijfs- of werkprocessen moeten worden uitgevoerd (procesdefinities) en het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. De BPM enginecomponent kan hiertoe andere applicaties, of actoren (via de Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)).
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BaliecomponentComponent voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BedrijfscontinuïteitsbeheercomponentComponent voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer

Toelichting:
Maken en beheren van bedrijfscontinuïteitsplannen en -strategiën en -procedures
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.

Toelichting:
De component ondersteunt bij het inrichten en (laten) uitvoeren van werkzaamheden binnen gedefinieerde bedrijfsprocessen. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door actoren of applicaties. Een bij elkaar behorende verzameling processtappen wordt soms aangeduid met de term "workflow".
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Bedrijven- en instellingen-registratiecomponentComponent voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA

Toelichting:
GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BelastingencomponentComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.

Toelichting:
De component ondersteunt het verzorgen van gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en hondenbelasting.
Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Besluitenregistratiecomponent

Toelichting:
  GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BestekkencomponentComponent voor het maken van bestekken in de openbare ruimte

  Toelichting:
  Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Bestuur- en RaadsinformatiecomponentComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.

  Toelichting:
  De component ondersteunt bestuurlijke besluitvorming door digitale ondersteuning van voorbereidingsprocessen, vergaderingen, het uitzenden en achteraf toegankelijk maken van vergaderingen en genomen besluiten. De component ondersteunt o.a.: * ambtenaren bij het ambtelijke voorbereidingsproces * collegeleden bij het bestuurlijke besluitvormingsproces * gemeenteraadsleden bij het raadsbesluitvormingsproces * geinteresseerden om op de hoogte te kunnen zijn van bestuurlijke en raadsinformatie.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponentComponent voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.

   Toelichting:
   Bijv. voor het vastleggen van alle moties, afspraken en toezeggingen vanuit de gemeenteraad zodat voortgang en deadlines van acties bewaakt kunnen worden.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Beveiliging- en privacycomponentComponent voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.

   Toelichting:
   Bijv. voor het bewaken en uitvoeren van een informatiebeveiligingsplan aan de hand van een "Control Framework" met de complete set van benodigde maatregelen, processen en procedures incl. acties voor de betreffende medewerkers.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Bezwaar- en beroepcomponentComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.

   Toelichting:
   Bijv. door het kunnen doorlopen van alle benodigde stappen binnen het afhandelproces en het in samenhang kunnen vastleggen van gegevens over betrokkenen, correspondentie, etc.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BodembeheercomponentComponent voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponentComponent voor budgetadvies en schuldhulpverlening.

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BurgerzakencomponentSysteem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418BuurtmarktplaatscomponentComponent om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.

   Toelichting:
   Informatie kan als een lijst worden weergegeven maar is via een kaart van de gemeente of buurt.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418CORV-componentComponent voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via CORV.

   Toelichting:
   De component maakt het mogelijk voor gemandateerde medewerkers om gebruik te maken van de Collectieve Opdracht Routeervoorziening (CORV) om berichten met partners binnen het justitiële domein uit te wisselen.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418CRIB-componentComponent voor slachtofferregistratie bij een ramp.

   Toelichting:
   De component ondersteunt de volledige keten van slachtofferregistratie bij een ramp. CRIB staat voor: Centrale Registratie en Informatie Bureau.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418CallcentercomponentComponent voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer

   Toelichting:
   Hiervoor wordt ook de term "Automatic Call Distribution" (ACD) gebruikt.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418CameratoezichtcomponentComponent voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418CocreatiecomponentComponent voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.

   Toelichting:
   De component maakt digitale dialoog en interactie tussen ambtenaren en niet-ambtenaren mogelijk via bijvoorbeeld forumfunctionaliteit, stemfaciliteiten en reactiemogelijkheden.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ContractbeheercomponentDe component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.

   Toelichting:
   De component ondersteunt ondermeer de automatische signalering van de afloop van contracttermijnen zodat tijdig actie kan worden ondernomen.
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418CrisismanagementcomponentComponent voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Data-analyse criminaliteit componentComponent voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit.

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Data-back-up-en-herstel-componentComponent voor Data back-up en herstel

   Toelichting:
   Beheer media en backup en terugzetten informatie
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Data-laad-en-transformatiecomponentComponent voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.

   Toelichting:
   GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Data-warehousecomponentComponent om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.

   Toelichting:
   De component bevat gegevens uit meerdere bronnen die zodanig zijn opgeslagen dat bijvoorbeeld vaker terugkerende of ad-hoc vragen relatief snel beantwoord kunnen worden zonder dat onderliggende bronsystemen daardoor overmatig worden belast. Door het in de tijd vaker opslaan hetzelfde type gegevens wordt het mogelijk om analyses en rapportages te maken die betrekking hebben op meerdere periodes (bijv. trendanalyses).
   Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Digitaal ontwerpencomponent (CAD)Component voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten

   Toelichting:
   De component kan ondersteunen bij het analyseren, beslissen of informeren van betrokkenen. CAD-componenten worden met name veel gebruikt bij het inrichten van de openbare ruimte.
    GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Digitale-handtekeningcomponentComponent om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen

    Toelichting:
    GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418DocumentbeheercomponentComponent voor het inzien en beheren van documenten.

    Toelichting:
    De component biedt geautoriseerde gebruikers de mogelijkheid om een document te raadplegen, opslaan, wijzigen of verwijderen. De documentbeheercomponent biedt een gebruikersinterface op de onderliggende documentregistratiecomponent, waarin de documenten zijn opgeslagen en de door de gebruiker geïnitieerde mutaties worden verwerkt.
    Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295DocumentcreatiecomponentComponent voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.

    Toelichting:
    De component maakt het mogelijk om met behulp van voorgedefinieerde templates, tekstblokken en verwijzingen naar bronsystemen documenten op maat aan te maken. Aanmaak kan volledig automatisch plaatsvinden of er wordt aan een gebruiker gevraagd om eerst een aantal situatieafhankelijke keuzes te maken. Afhankelijk van de configuratie kan opslag van het document al dan niet automatisch plaats vinden.
     Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295DocumentregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.

     Toelichting:
     De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door KING vastgestelde Zaak- en Documentservices.,De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door VNG Realisatie vastgestelde Zaak- en Documentservices.
      GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418E-formulieren publicatie-en-beheercomponentComponent voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.

      Toelichting:
      De component biedt mogelijkheden om verschillende soorten formulieren te ontwikkelen met behulp van standaard bouwblokken en functionaliteiten (bijv. voor controles). Het component biedt ondersteuning voor het slim aanroepen van ontwikkelde formulieren (bijv. t.b.v. voorinvulling van al bekende gegevens), het tijdens invulling gebruik maken van functionaliteit die door andere systemen wordt geleverd (bijv. online betaling) en het tijdens invulling realtime opvragen van gegevens die elders zijn opgeslagen (bijv. via webservices).
      GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Facilitair reserveer- en uitleencomponentComponent voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.

      Toelichting:
      De component maakt het mogelijk om verschillende soorten facilitaire middelen (bijv. laptops en beamers) effectief in te zetten voor gebruik binnen de organisatie.
      GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Financieel componentComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersing

      Toelichting:
      De component ondersteunt financiële processen en beheer o.a.: * debiteuren * crediteuren * budgettering * uitgavebeheer * budgetbewaking * declaraties en facturen * projectboekhouding * grootboek * vaste activa. Gelet op het grote aantal gemeentelijke producten waarbij betalingen een rol spelen is het van belang dat de component verschillende soorten, liefst standaard, koppelingen ondersteunt.
      GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Firewall-componentEen firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels.

      Toelichting:
      Beheersen van datastromen en logisch scheiden van netwerken
      GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Forensisch-onderzoekscomponentComponent voor forensisch onderzoek

      Toelichting:
      Ondersteunen van forensisch onderzoek
      GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GBA-administratiecomponentComponent voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.

      Toelichting:
      GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0GEMMAonline - Referentiecomponent

      Toelichting:
       GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GebouwinstallatiecomponentComponent om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).

       Toelichting:
       GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GebruikersbeheercomponentComponent voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.

       Toelichting:
       De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van Identiteitsgegevens. De component legt vast welke identiteiten een gebruiker kent en welke gebruiksrechten voor objecten, toegangsrechten en regels hieraan gekoppeld zijn. Het component wordt gebruikt in situaties waarin vastgesteld moet worden om welk subject (wie) het gaat en welke rechten het subject heeft voor gebruik van bepaalde systemen.
       GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0GeenList StatusEinde

       Toelichting:
       GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0GeenList StatusLeeg

       Toelichting:
        GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GegevensdistributiecomponentComponent voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.

        Toelichting:
        De component wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden. De component distribueert gegevens conform ingestelde abonnementen en distributieregels naar afnemende applicaties binnen de gemeente.
        GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GegevensmagazijncomponentComponent voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.

        Toelichting:
        De component ondersteunt de opslag en het naar andere applicaties ontsluiten van basis en aangehaakte gegevens. Opslag van gegevens vindt plaats conform het RSGB, ontsluiting conform GEMMA koppelvlakspecificaties. Basisgegevens zijn afkomstig uit de landelijk vastgestelde basisregistraties. Aangehaakte gegevens zijn in het RSGB opgenomen aanvullende gegevens die afkomstig zijn uit binnengemeentelijke bronnen.
        Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Gemeentelijk-omgevingswetloketcomponentLoketfunctie die aansluit op de standaarden van het DSO-LV en aansluit op de services van het DSO-LV.

        Toelichting:
        Nieuw. Denk hierbij aan specifieke aanvragen, bv uit de lijst van top-omgevingswet-taken. Voorwaarde is wel dat de verplichte DSO-LV services worden gebruikt zoals het aanmelden en indienen vergunning. Dat betekent dus, dat de aanvraag of melding niet gelijk het gemeentelijke systeem in gaat, maar eerst aangeboden wordt aan het DSO-LV en dan weer retour komt om in het gemeentelijke systeem geregistreerd te worden.
         GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Gemeentelijke eigendommencomponentComponent voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.

         Toelichting:
         De component verzorgd het registeren van objecten waarvan de gemeente eigenaar is. Het betreft niet het registeren van de gegevens van een object zelf (deze staan in het geval van een gebouw al in de BAG) maar biedt inzicht in alle objecten waarvan de gemeente eigenaar is en vult basis gegevens over deze objecten aan met aanvullende informatie die vanuit de rol van eigenaar belangrijk is (bijvoorbeeld gegevens over onderhoud).
         GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Generiek zaakafhandelcomponentComponent voor het afhandelen van zaken van alle typen.

         Toelichting:
         Een generieke component die medewerkers ondersteunt bij het afhandelen van verschillende soorten zaken. Belangrijk is dat de Generieke Zaakafhandelcomponent geschikt is om zaken van alle typen af te handelen. Dus niet beperkt tot zaken van één domein.
         GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Geo-gegevens analysecomponentComponent voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.

         Toelichting:
         Bijv. door ruimtelijke analyses te doen van diverse soorten gegevens waarbij een directe (geometrie) of indirecte (bijvoorbeeld adres) verwijzing naar een locatie aanwezig is.
         Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Geo-gegevens beheercomponentComponent voor het inwinnen van geometrie van locaties en het verwerken van locatiegebonden informatie.

         Toelichting:
         Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Gevonden en verloren voorwerpencomponentComponentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.

          Toelichting:
          De component ondersteunt bij het registreren van verloren voorwerpen en het aannemen, beheren en retourneren bij de rechtmatige eigenaar van gevonden voorwerpen. Het component kan een vorm van matching uitvoeren tussen gegevens over verloren en gevonden voorwerpen. Bij voorkeur krijgen burgers via het internet toegang tot het systeem om zelfstandig meldingen te kunnen doen en gegevens te raadplegen.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GravenbeheercomponentComponent voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).

          Toelichting:
          Bijv. het registeren van begraafplaatsen, overledenen, rechthebbenden, graven, uitvaartondernemingen, orders en factureren. Het wettelijk kader is beschreven in de wet op de lijkbezorging, een beheersverordening en een verordening lijkbezoringsrechten.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418GrondbeheercomponentComponent voor het beheren en exploiteren van gemeentelijke grondeigendommen

          Toelichting:
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418HavenscomponentComponent voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.

          Toelichting:
          Het component ondersteund de specifieke registratie van gegevens omtrent havens (ligplaatsen, beheer en onderhoud e.d.)
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418HelpdeskcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

          Toelichting:
          De component zorgt dat ingediende meldingen van gebruikers gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt (bijv. conform ITIL) kunnen worden afgehandeld. Meldingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op facilitaire of IT-gerelateerde zaken. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren. Helpdeskcomponent is met name bedoeld voor ondersteuning van interne medewerkers.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418IDS-IPS-beheercomponentComponent voor het beheren van IDS / IPS

          Toelichting:
          Digitale Inbraakdetectie en -preventie
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418IT-objectencomponentComponent voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.

          Toelichting:
          De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase".
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418IdeeëncomponentComponent om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien

          Toelichting:
          Bijv. in de vorm van een eFormulier, een ideeënbusapplicatie of een interactieve kaart waar inwoners ideeën kunnen indienen
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418InkomenscomponentComponent voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.

          Toelichting:
          De component ondersteunt de werkzaamheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de Participatiewet zoals het behandelen van uitkeringsaanvragen, verstrekken van uitkeringen en toezien op de rechtmatigheid van gebruik. Het component maakt gebruik van diverse soorten gegevens uit andere registraties om een compleet klantbeeld te kunnen vormen voor verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden. Suwinet vormt hierbij de belangrijkste gegevensbron via welke diverse soorten gegevens van organisaties uit de keten van Werk en Inkomen beschikbaar komen. De BRP vormt een andere belangrijke bron waar het systeem gegevens uit moet kunnen betrekken voor een goede ondersteuning van de werkzaamheden.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418InkoopcomponentComponent voor ondersteuning van het inkopen van producten.

          Toelichting:
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418InningencomponentComponent voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.

          Toelichting:
          De component ondersteunt het innen van vorderingen die opgelegd worden.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418InspectiecomponentComponent voor het inspecteren van de openbare ruimte (via de beeldkwaliteit methode van het CROW)

          Toelichting:
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418IntranetcomponentComponent voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

          Toelichting:
          De component biedt geautoriseerde gebruikers (bijv. gemeentelijke medewerkers en genodigden) de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. De component biedt mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijvoorbeeld een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat gebruikers hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het intranet-systeem.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418JeugdzorgcomponentComponent voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.

          Toelichting:
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KLIC-componentComponent voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))

          Toelichting:
          De component ondersteunt de verwerking van grondroedersmeldingen conform de KLIC registratie bij het Kadaster.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KantoorautomatiseringcomponentComponent voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.

          Toelichting:
          De component ondersteunt o.a het: * maken van tekstdocumenten * uitvoeren van berekeningen * maken van presentaties * ontvangen en verzenden van email * maken en werken met afspraken. De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office).
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KascomponentComponent waarmee financiele transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.

          Toelichting:
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KennisbeheercomponentComponent voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.

          Toelichting:
          De component ondersteunt bij het in meer of mindere mate gestructureerd vastleggen van informatie die op een later moment of voor anderen bruikbaar kan zijn.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Ketenpartner-portaalcomponentComponent voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten

          Toelichting:
          De component authenticeert een ketenpartner en geeft daarna toegang tot voor die ketenpartner geautoriseerde diensten.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Klachten- en meldingencomponentComponent voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.

          Toelichting:
          De component zorgt dat ingediende klachten en meldingen gestructureerd worden vastgelegd en efficiënt kunnen worden afgehandeld. Bij voorkeur hebben gebruikers via een netwerkverbinding toegang tot gegevens in het systeem om te kunnen zien wat de status van een ingediende melding is en om eventueel hierop te reageren.
          GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KlantfeedbackcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van klantfeedback

          Toelichting:
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KlantgeleidingcomponentComponent voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.

           Toelichting:
           De component helpt klanten om, eventueel stapsgewijs, de gewenste dienstverlening te vinden. Het component kan volledig digitaal diensten leveren (bijv. via een vraag-antwoordpatroon binnen de gemeentelijke website) of gebruik maken van een combinatie van fysieke en digitale voorzieningen (bijv. een zelfbedieningszuil).
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KlanttevredenheidcomponentComponent waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd

           Toelichting:
           Bijv. via een applicatie waar binnenkomende klantscores via diverse kanalen kunnen worden verzameld en geanalyseerd
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418KredietverstrekkingcomponentComponent voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten

           Toelichting:
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418LeerlingenbeheercomponentComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.

           Toelichting:
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418LeerlingenvervoercomponentComponent voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 01Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein1 => via subsubbedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep1 => via DomeinDoel

           Toelichting:
           List RefCompGebruik 01 heeft relaties met * Derived-Intermediate2Functie en overerft de relaties van de Intermediate * IntermediateFunctie1 * IntermediateFunctie2 * IntermediateStandaard1 * IntermediateStandaard2 (verpicht) en overerft de relaties van de bovenliggende basiscomponent * BasisFunctie1 * BasisFunctie2 * BasisStandaard1 * BasisStandaard2 (Aanbevolen)
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 02Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein1 => via subsubbedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep1 => via subapplicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 03Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein1 => via SubBedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep1 => via Applicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 04Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein1 => via subbedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep1 => via subapplicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 05Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein1 => via Bedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep1 => via Applicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 06Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein1 => via Bedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep1 => via SubApplicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 07Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein2 => via bedrijfsfunctie (géén relatie met domein via ApplicatieFunctie)* Doelgroep1 => via Applicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 08Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* Domein2 => via bedrijfsfunctie (géén relatie met domein via ApplicatieFunctie)* Doelgroep1 => via SubApplicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 09Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* ApplicatieFunctie wordt gebruikt door meerdere Bedrijfsfuncties. Meerdere paden, toch 1 afgeleide relatie* Domein3 => via Bedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep2 => via Applicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 10Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* ApplicatieFunctie wordt gebruikt door meerdere Bedrijfsfuncties. Meerdere paden, toch 1 afgeleide relatie* Domein3 => via Bedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep2 => via SubApplicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0List RefCompGebruik 11Referentiecomponent naar GEMMA list-service.* GEMMA status = "In gebruik"Afgeleide relaties voor list* ApplicatieFunctie wordt gebruikt door meerdere Bedrijfsfuncties met meerdere domeinen. * Domein3 => via Bedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Domein4 => via Bedrijfsfunctie of via DomeinDoelApplicatiefunctie* Doelgroep2 => via SubApplicatiefunctie en DomeinDoel

           Toelichting:
           Deze referentiecomponent heeft een relatie een basiscomponent en overerft daarvan de onderstaande relaties List RefCompGebruik 11 heeft relaties met * Derived-Basis2Standaard en overerft de relaties met * BasisFunctie1 * BasisFunctie2 * BasisStandaard1 * BasisStandaard2 (Aanbevolen)
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418LoggingcomponentComponent voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.

           Toelichting:
           De component ondersteunt het in beeld krijgen van wie, waarom, welke gegevens heeft verwerkt. Het component integreert loggegevens uit meerdere applicaties en legt deze centraal vast.
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ManagementinformatiecomponentComponent voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.

           Toelichting:
           De component gebruikt diverse soorten bedrijfsgegevens om te komen tot analyses en rapportages die voor het management bruikbare sturingsinformatie oplevert. Gegevens kunnen afkomstig zijn uit een datawarehouse-component waarin historische en actuele bedrijfsgegevens zijn opgeslagen of direct uit bedrijfssystemen. Het component wordt vaak aangeduid met de Engelse term: Business Intelligence system (BI-system)
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Medewerker-registratiecomponentComponent voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.

           Toelichting:
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Media-behandelingcomponentComponent voor de behandeling van media

           Toelichting:
           Beheersen en veilig schonen van media
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Mediamonitor- en webcarecomponentComponent voor web- en mediacare

           Toelichting:
           De component monitort diverse soorten media (bijvoorbeeld sociale media, websites, nieuwsgroepen) en verzamelt aan de hand van ingestelde configuratiegegevens relevante berichten. Het component biedt mogelijkheden om aan de hand van verzamelde berichten gerichte analyses en rapportages te maken (bijv. voor verschillende stakeholders). Het component biedt faciliteiten voor medewerkers om te reageren op bepaalde berichten (bijvoorbeeld berichten die aan de gemeente zijn gericht) of om bijv. taken te verdelen of automatische plaatsing van berichten te plannen.
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Meldingen openbare ruimtecomponentComponent voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties

           Toelichting:
           De component ondersteunt het ontvangen, registeren en verwerken van MOR (Melding Openbare Ruimte) berichten.
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418MijngemeentecomponentComponent die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.

           Toelichting:
           De component kent authenticatie- en autorisatiemogelijkheden om derden toegang te geven tot persoonlijke informatie of dienstverlening. "Derden" kunnen bijvoorbeeld burgers, bedrijven, instellingen of ketenpartners zijn. Via het component kunnen diverse soorten diensten worden geleverd, bij voorkeur via zelfstandig uit te voeren configuratie van het systeem. Het component maakt gebruik van landelijke bouwstenen voor authenticatie (bijv. DigiD en eHerkenning). Het component wordt bijvoorbeeld ingezet voor het realiseren van een MijnGemeente-portaal.
           GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponentComponent voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)

           Toelichting:
           Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen.
           Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Mobiele toezicht en handhaving openbare ruimte componentComponent voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte

           Toelichting:
           Bijvoorbeeld voor het met tablets controleren van vergunningen. Wordt vervangen. Is onderdeel van Toezicht- en of Handhavingafhandelcomponent, bruikbaar op mobiele devices.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Mobile-device-managementcomponentComponent voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM)

            Toelichting:
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418MonumentencomponentComponent voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.

            Toelichting:
            De component ondersteunt het registreren of toegankelijk maken van gegevens van gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten, archeologische data of overige cultuurhistorische gegevens ten behoeve van het ontwikkelen van beleid op het gebied van het handhaven, conserveren of ontwikkelen van cultuurhistorische en monumentale objecten en gebieden.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Narrowcasting componentComponent voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.

            Toelichting:
            Bijv. het tonen via beelschermen van relevante informatie voor bezoekers in een wachtruimte in een stadswinkel of gemeentehuis. Voorbeelden van extern gebruik: * acties * (afwijkende) openingstijden * wachttijden * social media berichten Voorbeelden van intern gebruik: * interne vacatures * voorstellen nieuw personeel * bewegwijzering * nieuwe diensten.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418NetwerkbeheercomponentComponent beheren van netwerkcomponenten en configuraties

            Toelichting:
            Beheren van netwerkcomponenten en configuraties
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418NotificatierouteringcomponentComponent voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.

            Toelichting:
            De component ondersteunt de berichtuitwisseling integratiestijl op basis van notificaties. Afnemers die notificaties geleverd krijgen kunnen aan de hand daarvan de benodigde acties ondernemen (bijvoorbeeld het met behulp van ontvangen sleutelgegevens ophalen van detailgegevens).
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418OmgevingsbeleidcomponentToekomstige component voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten.

            Toelichting:
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418OnlinebetalingcomponentComponent voor het online kunnen betalen.

            Toelichting:
            De component biedt de mogelijkheid om online te betalen voor aangevraagde of afgenomen producten en diensten (bijv. bij de aanvraag via een eFormulier van een product dat voorafgaand aan levering betaald moet worden).
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Open-data-portaalcomponentComponent waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.

            Toelichting:
            De component kan open data uit meerdere bronnen inwinnen, catalogiseren en ontsluiten naar geïnteresseerde afnemers.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418OutputmanagementcomponentComponent voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.

            Toelichting:
            Output van een proces kan een brief, een beschikking of een andersoortig document zijn. Afhankelijk van de kanaalvoorkeur van klant of ketenpartner en de inrichting van de gemeente, moeten deze berichten per e-mail, berichtenbox of printer gestuurd worden. Door hiervoor één generiek component te voorzien, hoeven procesondersteunende systemen deze logica niet in te bouwen.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ParkeerbeheercomponentComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.

            Toelichting:
            De component verzorgt het registreren van parkeergelegenheden (wat, waar).
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418PersoneelsinformatiecomponentComponent voor het administreren en managen van medewerkers.

            Toelichting:
            Bijv. via het ondersteuning diverse HR-processen zoals werving en aanstelling, beoordelen en belonen, bijhouden van verzuim en verlof en overzichten met managementinformatie. Ook kunnen personeelsleden steeds vaker online inzicht krijgen in persoonsgebonden gegevens.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Planning en control componentComponent om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.

            Toelichting:
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Politieke data-analyse componentComponent om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.

            Toelichting:
            Bijv. het inzicht geven in stemgedrag van de raad of individuele raadsleden op basis raadsvergaderinggegevens.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Preventie-dataverliescomponentComponent voor het detecteren en voorkomen van datalekken

            Toelichting:
            Monitoring, blokkering en signalering van gevoelige data
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Producten-en-dienstencataloguscomponentComponent voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.

            Toelichting:
            De component biedt de mogelijkheid voor medewerkers om gegevens over beschikbare producten en diensten in te brengen en actueel te houden. Het component biedt eveneens faciliteiten waarmee afnemers van diensten geholpen worden om het door hen gewenste dienst af te kunnen nemen. Ondersteuning kan bijvoorbeeld plaatsvinden via vraag-antwoord dialogen waarbij het te volgen pad dynamisch wordt bepaald of door bij persoonlijke dienstverlening gebruik te maken van reeds bekende gegevens.
            GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ProjectmanagementcomponentComponent voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.

            Toelichting:
            * Projectbeheer kent ondersteuning ten behoeve van het voorbereiden, plannen, uitvoeren en afronden van een individueel project. Bijv. door alle activiteiten en resources te beschrijven en overschrijdingen te signaleren. * Voor programmamanagement is ondersteuning om een aantal gerelateerde projecten in samenhang te kunnen managen. Bijv. door onderlinge afhankelijkheden tussen projecten in beeld te brengen en knelpunten (bijv. in bemensing) te kunnen signaleren. * Projectportfolio-management wordt ondersteund het totaal aan projecten te kunnen managen om strategische organisatiedoelen te bereiken. Bijv. door de juiste projecten te selecteren, prioriteren en uit te voeren.
            GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0Redactie - Referentiecomponent

            Toelichting:
             GEMMAkennismodel/1.0/id-7382f25e-04b1-443e-abe5-00fa6e7212c4ReferentiecomponentDefinitie: een referentiecomponent is een type applicatiecomponent.De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.

             Toelichting:
             Bron: GEMMA 2.0
             Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295RegelcomponentComponent om opgeslagen kennis te gebruiken voor het krijgen van informatie en het daarmee maken van afleidingen of keuzes. Deze component heeft twee subcomponenten: * de regelbeheercomponent * de toepasbareregelscomponent

             Toelichting:
             Bijv. voor het toetsen of aan voorwaarden is voldaan of om aan de hand van beschikbare informatie vervolgstappen te bepalen
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418RegiecomponentComponent voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.

              Toelichting:
              De component ondersteunt het gecoördineerd (samen)werken binnen het sociale domein passend bij het motto "1-gezin 1-plan 1-regisseur".
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Relatiebeheercomponent (CRM)Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.

              Toelichting:
              In deze component worden gegevens van klanten, alsmede de contactmomenten bijgehouden.
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Reïntegratie- en werkzoekendencomponentComponent voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.

              Toelichting:
              De component ondersteunt het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de participatiewet (bijv. intake, bemiddeling, training).
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418RisicobeheercomponentComponent voor risicobeheersing

              Toelichting:
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418RoosterbeheercomponentComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.

              Toelichting:
              Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode.
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418SIEM-beheercomponentEen SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie

              Toelichting:
              GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Salarisadministratie en -verwerkingcomponentComponent waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.

              Toelichting:
              Bijv. door mutaties in medewerkerwerker of salarisgegevens te laten doorvoeren door medewerkers van een HRM-afdeling.
              Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295SamenwerkingscomponentComponent voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.

              Toelichting:
              De component maakt het mogelijk dat meerdere personen of organisaties gezamenlijk kunnen werken aan een doel en daarbij maximaal onafhankelijk van elkaar zijn. Het component moet zoveel mogelijk tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk door deelnemers kunnen worden gebruikt. De Engelse term voor deze vorm van samenwerking is: 'collaboration. Een voorbeeld van een samenwerkingsysteem is een extranet dat geschikt is voor samenwerking tussen medewerkers en personen buiten de organisatie. Andere voorbeelden van samenwerkingssystemen zijn publiek aangeboden voorzieningen zoals Office365 of groepsfaciliteiten binnen platforms als Yammer of Facebook.
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Scanning-en-imagingcomponentComponent voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.

               Toelichting:
               De component maakt het mogelijk om analoge gegevens om te zetten in digitale gegevens die eenvoudig toegankelijk zijn binnen bedrijfsprocessen. Wanneer het omzetten plaatsvindt op een geprotocolleerde en goedgekeurde manier kunnen ontstane digitale gegevens als voldoende authentiek worden beschouwd en kunnen de oorspronkelijke analoge gegevens desgewenst worden vernietigd.
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418SchadeafhandelcomponentComponent voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.

               Toelichting:
               De component ondersteunt bij het vastleggen van schadegegevens (bijv. na een ongeval of ramp) en het afhandelen daarvan.
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418SchuldenadministratiecomponentComponent om de schulden van personen te kunnen administreren.

               Toelichting:
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ServicebuscomponentComponent voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.

               Toelichting:
               De component ondersteunt het effectief en efficiënt uitwisselen van berichten tussen applicaties binnen en buiten de organisatie. Het component speelt hierbij de rol van 'makelaar' die bemiddelt tussen de berichtleverancier en de berichtontvanger. Het 'bemiddelen' omvat minimaal het ontvangen en afleveren van het bericht maar kan ook allerlei aanvullende functies omvatten (bijv. tussentijds transformeren van berichten).
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ServiceregistercomponentComponent voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices

               Toelichting:
               De component registreert en ontsluit metagegevens over beschikbare services (bijv. aanroepadres, parameters, functies). Het component helpt om overzicht te houden over welke services, in welke vorm, aanwezig zijn en kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van hoe geavanceerd het systeem is biedt het ontwikkelaars en applicaties mogelijkheden om aan de hand van beschikbare services te kunnen gebruiken.
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Sociale mediacomponentComponent voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.

               Toelichting:
               De component ondersteunt gebruikers of organisaties bij het naar eigen voorkeur deelnemen aan de berichtenuitwisseling binnen sociale media. Een component kan bestaan in de vorm van een applicatie, app of via het internet toegankelijke portaal-applicatie (bijv. Twitter). Bekende voorbeelden van social media systemen die geschikt zijn voor deelname aan verschillende social media zijn Hootsuite en Tweetdeck.
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Sociale werkvoorzieningcomponentComponent voor het beheer van de sociale werkvoorziening

               Toelichting:
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Software-licentiebeheercomponentComponent voor het beheren van softwarelicenties

               Toelichting:
               Beheren softwarelicenties
               GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Software-ontwikkelcomponentComponent voor het ontwikkelen van applicaties

               Toelichting:
               GEMMAimportenpublicatietest/1/id-d7cafdc5-5918-4257-80a3-777aac2705d0Softwarecatalogus - Referentiecomponent

               Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418SonderingenregistercomponentComponent voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418SubsidiescomponentComponent voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.

                Toelichting:
                De component ondersteunt het registeren van verleende en ontvangen subsidies inclusief de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt of ontvangen.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Systeemacceptatie-en-release-beheercomponentComponent voor systeemacceptatie en releasebeheer

                Toelichting:
                Beheren van releases en versies
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Technische logging componentComponent voor registratie van systeemgebeurtenissen

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Terugmeldingen-registratiecomponentComponent voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.

                Toelichting:
                De component ondersteunt medewerkers om, bij twijfel aan de juistheid van gegevens afkomstig uit een basis- of kernregistratie, een terugmelding te doen voor de betreffende bronhouder.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418TijdregistratiecomponentComponent voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.

                Toelichting:
                De component biedt medewerkers de mogelijkheid om vast te leggen hoeveel tijd zij hebben gewerkt. Bijv. aan een bepaald type werkzaamheden of proejct. Doel kan zijn om overzicht en inzicht te krijgen in uitgevoerde werkzaamheden of om aan de hand van geregistreerde gegevens kosten door te belasten.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Toepasbare-regelscomponentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domeinComponent voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein

                Toelichting:
                Bijv. ondersteuning voor het toezien op rechtmatig ontvangen van uitkeringen en het evt. treffen van handhavingsmaatregelen.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VOA-componentComponent voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.

                Toelichting:
                Het Verzend- en Ontvangststation voor Afnemers (VOA) maakt het mogelijk om persoonsgerelateerde berichten uit te wisselen met de BRP Mailbox-server.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VPN-beheercomponentComponent voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VacaturematchingcomponentComponent voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.

                Toelichting:
                De component kan ondersteunen door, aan de hand van vastgelegde gegevens over werkzoekenden, vacatures en werkgevers, potentiele matches te bepalen. Afhankelijk van de context kan dit leiden tot het automatisch versturen van meldingen aan betrokkenen of tot het verwerken van de resultaten door een medewerker die de resultaten als input voor vervolgacties gebruikt. Matching kan als doel hebben het invullen van bestaande vacatures, om leerwerkplekken in te vullen of eenvoudigweg om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact te brengen.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VastgoedexploitatiecomponentComponent die ondersteuning biedt voor het beheren van woningen en ander vastgoed.

                Toelichting:
                De component zorgt voor het mogelijk maken van exploitatie van gebouwen (registratie gebruik, contracten).
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VeiligheidsmanagementcomponentComponent voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Vergunning- Toezicht- HandhavingcomponentComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.

                Toelichting:
                Bijv. het registeren van aanvragen, workflow voor het ondersteunen van het behandelproces en het beschikbaar stellen van informatie ten behoeve van toezicht en handhaving. Afhankelijk van het type vergunning kan vergunningverlening binnen verschillende domeinen plaats vinden. Bijv. Omgevingswetvergunningen binnen het Ruimtelijk Domein, Bijzondere Wetten en APV gerelateerde vergunningen binnen Publieksdiensten en Evenementvergunningenen in het Domein Openbare Orde en Veiligheid. De VTH-component bevat ook functionaliteit voor het uitvoeren van toezicht en handhaving voor de gebieden waarvoor vergunningen worden verstrekt.
                Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent OmgevingswetComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Verkeer- en vervoerinformatiecomponentComponent voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.

                Toelichting:
                Voorbeelden zijn: analysetools voor verkeersstroommanagement
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VerkeersregelinstallatiecomponentComponent voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)

                Toelichting:
                De component verzorgd het management van verkeersregelinstallaties binnen de gemeente. De component ondersteung ook het aanleggen van netwerken met andere overheden om tot een integraal VRI management te komen in breder (bijvoorbeeld regionaal) verband.
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VerkiezingencomponentComponent voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.

                Toelichting:
                Loggingenverwerkingen/1.0/id-fb821387-412d-45cc-b24b-826dd234c625VerwerkingenloggingcomponentComponent voor het registreren van concrete verwerkingen

                Toelichting:
                In de Verwerkingenloggingcomponent worden verwerkingen vastgelegd. Een verwerking is de daadwerkelijke uitvoering van verwerkingsactiviteit door de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om iedere verwerking van persoonsgegevens vast te leggen in de verwerkingenloggincomponent. De verwerkingenloggingcomponent wordt door de gemeente gebruikt om zowel naar burgers en ondernemers als naar het bestuur de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteitenvan gegevens mee aan te tonen. De inhoud van het register moet boven alle twijfel verheven te zijn. De gegevens zijn daarom immutable (onaanpasbaar).
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VerwerkingenregistercomponentComponent voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen

                Toelichting:
                GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VerzamelcomponentDe verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.

                Toelichting:
                Meld aan VNG Realisatie welke component ontbreekt. Bij de migratie van GEMMA 1 naar GEMMA 2 wordt de verzamelcomponent gebruikt in de was - wordt suggesties voor componenten waar geen GEMMA 2 component voor bestaat. Kijk deze suggesties na en bepaal of de verzamelcomponent bij het pakket kan worden verwijderd.
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418VoorraadbeheercomponentComponent voor het beheren van voorraden.

                 Toelichting:
                 Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag.
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Vulnerability-beheercomponentComponent voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen

                 Toelichting:
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418WMO-componentComponent voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

                 Toelichting:
                 De component ondersteunt de werkzaamheden die worden uitgevoerd ten behoeve van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zoals het in behandeling nemen van aanvragen, treffen van beschikkingen en het betalen van zorgaanbieders voor verleende diensten.
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418WOZ-beheercomponentComponent voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).

                 Toelichting:
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418WOZ-taxatiecomponentComponent voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.

                 Toelichting:
                 Component voor het registeren van de WOZ waarden bij objecten.
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418WOZ-voormeldingcomponentComponent die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.

                 Toelichting:
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418WRO-componentComponent voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen alle Wro instrumenten (planologische visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur) digitaal vervaardigd en digitaal beschikbaar gesteld te worden

                 Toelichting:
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418WachtwoordbeheercomponentComponent voor het beheer van wachtwoorden

                 Toelichting:
                 Beheren, genereren, controleren, opslaan en uitgeven wachtwoorden
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Webcontentpublicatie- en beheercomponentComponent voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

                 Toelichting:
                 De component biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om gepubliceerde informatie te raadplegen en om digitaal diensten af te nemen. Het component biedt functionaliteit voor het voor bereiden en publiceren van content (ook wel CMS genoemd) en biedt eveneens mogelijkheden om functionaliteit die wordt geboden door gespecialiseerde systemen (bijv. een eFormuliersysteem) te integreren binnen de website zodat burgers en bedrijven hiervan zo eenvoudig mogelijk gebruik kunnen maken. De hier bedoelde gespecialiseerde systemen worden hier beschouwd als onderdelen van het website-systeem.
                 GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418Wkpb-componentComponent voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster

                 Toelichting:
                 De component ondersteunt het vastleggen en publiceren van gegevens conform de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) naar de daarvoor beschikbare landelijke voorziening
                 Omgevingswet/1.5/id-589f8860-a772-46f4-8c50-03980a8f0295ZaakregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.

                 Toelichting:
                 De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van informatieobjecten (in de 'volksmond': documenten). De component slaat deze gestructureerd en voorzien van de benodigde metadata op en stelt applicaties in staat deze te wijzigen, te verwijderen en aan de hand van een aantal zoekcriteria op te vragen. Ontsluiting vindt bij voorkeur plaats volgens koppelvlakspecificaties zoals CMIS conform de door KING vastgestelde Zaak- en Documentservices.
                  GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ZaaktypecataloguscomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.

                  Toelichting:
                  De component ondersteunt het opslaan en naar andere applicaties ontsluiten van zaaktypegegevens. Deze gegevens kunnen door applicaties worden gebruikt om voor zaken van een bepaald type de juiste gegevens(statussen, resultaattypen, documenttypen,..) te bepalen. Applicaties die gebruik maken van deze zaaktypegegevens zijn bijvoorbeeld een zaakafhandelcomponent, een vergunningcomponent of een subsidiecomponent. Opslag van zaaktypegegevens vindt plaats conform het informatiemodel ZTC. De verzameling opgeslagen zaaktypegegevens wordt ook aangeduid met de term "zaaktypecatalogus".
                  GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ZelfdiagnosecomponentComponent voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.

                  Toelichting:
                  De component stelt inwoners in staat om aan de hand van een aantal vragen meer duidelijkheid te krijgen over welke verbeteracties zij zelf kunnen ondernemen en voor welke ondersteuningsmaatregelen zij mogelijk in aanmerking komen.
                  GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ZelfredzaamheidontwikkelcomponentComponent ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers

                  Toelichting:
                  GEMMA2/0.9/id-2b2b88ba-8efe-46d3-8b40-47af290bc418ZoekmachinecomponentComponent voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.

                  Toelichting:
                  De componet kan bijv. gebruikt worden om op een gemeentelijke website bezoekers de gelegenheid te geven om via zoekcriteria te zoeken naar bepaalde content.