Overzicht alle referentiecomponenten


In dit overzicht worden alle referentiecomponenten getoond die gedefinieerd zijn in de GEMMA. Bij de doorontwikkeling van de GEMMA worden toevoegingen en wijzigingen van referentiecomponenten getoetst op basis van de definitie en beoordelingscriteria.

De kolom 'GEMMA status' geeft weer of een referentiecomponenten nog in ontwikkeling is, in gebruik is of is teruggetrokken. Alleen referentiecomponenten met de status 'In gebruik' kunnen in de Softwarecatalogus door leveranciers en gemeenten geselecteerd worden bij het registreren van een softwarepakket.

Het overzicht referentiecomponenten is ook beschikbaar als download in csv-formaat.

ReferentiecomponentBeschrijvingServicesGEMMA status
Aanwezigheid- en toegangscontrolecomponentComponent waarmee gecontroleerd kan worden wie, wanneer toegang krijgt tot locaties, gebouwen en ruimtes.

Toelichting:
AccommodatiebeheercomponentComponent voor het beheren van accommodaties.

Toelichting:
AfsprakenbeheercomponentComponent voor het maken van afspraken tussen burgers, bedrijven en ambtenaren.

Toelichting:
AfvalbeheercomponentComponent voor het beheren van afvalopslag en verwerking.

Toelichting:
AfvalinzamelingcomponentComponent voor het inzamelen van afval, inclusief routeplanning en het plaatsen van officiele inzamelpunten en containers.

Toelichting:
Agressieregistratie-componentComponent voor het registreren van agressie en geweld tegen ambtenaren met een publieke taak.

Toelichting:
Anti-DDOS-componentComponent voor het detecteren en blokkeren van DDOS aanvallen

Toelichting:
Anti-Malware-componentComponent voor bescherming tegen kwaadaardige software

Toelichting:
Anti-spamcomponentComponent voor bescherming tegen spam

Toelichting:
ArcheologiecomponentComponent voor het ondersteunen van archeologische werkzaamheden, zoals het registreren van vindplaatsen.

Toelichting:
ArchiefbeheercomponentComponent voor het systematisch beheren en onderhouden van informatieobjecten.

Toelichting:
ArchiefportaalcomponentComponent om een digitale en gedigitaliseerde collectie en/of archief te ontsluiten naar het publiek.

Toelichting:
ArchiefregistratiecomponentComponent dat functioneert als een digitale archiefbewaarplaats voor blijvend en langdurig te bewaren informatieobjecten

Toelichting:
ArchitectuurcomponentComponent voor het ontwikkelen en bewaken van architectuur, processen, werkinstructies, e.d..

Toelichting:
BAG-beheercomponentComponent voor het bronbeheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), eventueel aangevuld met zelf gedefinieerde attributen.

Toelichting:
BGT-beheercomponentComponent voor het beheren van metingen en geografische objecten voor bronbeheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, minimum variant) of het InformatieModel Geo (IMGEO, uitgebreidere variant), inclusief ondersteuning voor het afstemmen met overige bronhouders (verticale keten) en interne afnemers (horizontale keten).

Toelichting:
BOR-componentComponent voor het registreren van fysieke objecten die beheerd worden door de gemeente, ondermeer:* riolen * waterinstallaties* gebouwen* openbare verlichting* wegen* groenvoorziening* ondergrondse objecten

Toelichting:
BPM-engine-componentComponent voor opslag en uitvoering van vooraf geconfigureerde processen.

Toelichting:
BaliecomponentComponent voor het ondersteunen van dienstverlening aan de balie.

Toelichting:
BedrijfscontinuïteitsbeheercomponentComponent voor het ondersteunen van het bedrijfscontinuiteitsbeheer

Toelichting:
Bedrijfsproces beheercomponent (BPM)Component voor het definieëren, monitoren en analyseren van bedrijfsprocessen.

Toelichting:
Bedrijven- en instellingen-registratiecomponentComponent voor het registreren van KvK-inschrijvingen vestigingen, activiteiten en werkgelegenheid conform LISA

Toelichting:
BelastingencomponentComponent voor het heffen van gemeentelijke belastingen, leges en retributies.

Toelichting:
BestekkencomponentComponent voor het maken van bestekken in de openbare ruimte

Toelichting:
Bestuur- en RaadsinformatiecomponentComponent voor het ondersteunen en openbaar maken van het politieke proces binnen een gemeente.

Toelichting:
Bestuurlijk activiteiten bewakingcomponentComponent voor het vastleggen en bieden van inzicht in uitvoering van bestuurlijk opgedragen activiteiten.

Toelichting:
Beveiliging- en privacycomponentComponent voor het vastleggen, implementeren en beheren van informatiebeveiligings- en privacymaatregelen.

Toelichting:
Bezwaar- en beroepcomponentComponent voor het afhandelen van bezwaren en beroepen.

Toelichting:
BodembeheercomponentComponent voor actief bodembeheer, grondstromen (Bouwstoffenbesluit) en uitbesteding van uitvoeringstaken (administratie voor de BRO).

Toelichting:
Budgetadvies- en schuldhulpverleningcomponentComponent voor budgetadvies en schuldhulpverlening.

Toelichting:
BurgerzakencomponentSysteem voor ondersteuning van de processen behorende bij de burgerlijke stand zoals het opmaken van aktes.

Toelichting:
BuurtmarktplaatscomponentComponent om elektronisch (regionale) informatie over dienstverleners en instellingen te geven.

Toelichting:
CRIB-componentComponent voor slachtofferregistratie bij een ramp.

Toelichting:
CallcentercomponentComponent voor met name het efficient verdelen van inkomend telefoonverkeer

Toelichting:
CameratoezichtcomponentComponent voor toezicht in de openbare ruimte met behulp van camera's

Toelichting:
CocreatiecomponentComponent voor het digitaal laten deelnemen van burgers aan het gezamenlijk maken en/of toetsen van nieuwe of bestaande plannen en beleid.

Toelichting:
ContractbeheercomponentDe component ondersteunt het vastleggen en beheren van contracten met leveranciers en klanten.

Toelichting:
CrisismanagementcomponentComponent voor ondersteuning crisis- en rampencoördinatie

Toelichting:
Data-analyse criminaliteit componentComponent voor het combineren en analyseren van data met specifieke functionaliteit voor patroonherkenning specifiek voor criminaliteit.

Toelichting:
Data-back-up-en-herstel-componentComponent voor Data back-up en herstel

Toelichting:
Data-laad-en-transformatiecomponentComponent voor het laden, controleren en transformeren van data naar een centraal datawarehouse inclusief mogelijkheden voor handmatige invoer.

Toelichting:
Data-warehousecomponentComponent om actuele en historische gegevens gestructureerd op te slaan voor analyses en rapportages.

Toelichting:
Digitaal ontwerpencomponentComponent voor het digitaal ontwerpen en visualiseren van fysieke objecten

Toelichting:
Digitale-handtekeningcomponentComponent om de de authenticiteit te borgen van gekwalificeerde digitale handtekeningen

Toelichting:
DocumentbeheercomponentComponent voor het inzien en beheren van documenten.

Toelichting:
DocumentcreatiecomponentComponent voor het aanmaken van documenten waarbij vaste teksten/templates worden gecombineerd met gegevens.

Toelichting:
DocumentregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van documenten en daarbij behorende metadata.

Toelichting:
E-formulieren publicatie-en-beheercomponentComponent voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren.

Toelichting:
ErfpachtrechtcomponentComponent voor het registreren en beheren van erfpachten.

Toelichting:
Facilitair reserveer- en uitleencomponentComponent voor het reserveren en administreren van facilitaire middelen.

Toelichting:
Financieel componentComponent voor financieel management, administratie en budgetbeheersing

Toelichting:
Firewall-componentEen firewallcomponent filtert het netwerkverkeer en maakt een logische netwerkscheiding op basis van vastgelegde beveiligingsregels.

Toelichting:
Forensisch-onderzoekscomponentComponent voor forensisch onderzoek

Toelichting:
GBA-administratiecomponentComponent voor uitvoering van de gemeentelijke taken rondom de registratie van persoonsgegevens.

Toelichting:
GebouwinstallatiecomponentComponent om de binnen een gebouw aanwezige installaties (regelingen), met name de elektrische en werktuigbouwkundige (E&W) installaties, centraal aan te sturen (reguleren), bedienen en laten samenwerken (communiceren).

Toelichting:
GebruikersbeheercomponentComponent voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben.

Toelichting:
GegevensdistributiecomponentComponent voor distributie van gemeentelijke basis-, en optioneel, kerngegevens naar afnemende applicaties binnen de gemeente. Het gegevensdistributiesysteem wordt gevoed vanuit applicaties die basis- en kerngegevens onderhouden.

Toelichting:
GegevensmagazijncomponentComponent voor opslag en ontsluiting van basis- en aangehaakte gegevens.

Toelichting:
Gemeentelijke eigendommencomponentComponent voor het registreren van eigendommen en de gebruikers hiervan.

Toelichting:
Generiek zaakafhandelcomponentComponent voor het afhandelen van zaken van alle typen.

Toelichting:
Geo-gegevens analysecomponentComponent voor het analyseren van gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en het achterhalen van ruimtelijke verbanden.

Toelichting:
Geo-gegevens inwincomponentComponent voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties.

Toelichting:
Gevonden en verloren voorwerpencomponentComponentvoor het beheren van verloren en gevonden voorwerpen.

Toelichting:
GravenbeheercomponentComponent voor ondersteuning van het beheer van begraafplaats(en).

Toelichting:
HavenscomponentComponent voor beheren van taken rondom havens zoals ligplaatsbeheer, aanmeervergunningen of innen van havengelden.

Toelichting:
HelpdeskcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken.

Toelichting:
IDS-IPS-beheercomponentComponent voor het beheren van IDS / IPS

Toelichting:
IT-objectencomponentComponent voor het beheren van hard- en softwarecomponenten.

Toelichting:
IdeeëncomponentComponent om ontvangen ideeën te registreren, beoordelen en van reactie te voorzien

Toelichting:
InkomenscomponentComponent voor het uitvoeren van de inkomensaspecten van de Participatiewet.

Toelichting:
InkoopcomponentComponent voor ondersteuning van het inkopen van producten.

Toelichting:
InningencomponentComponent voor ondersteuning van het proces van innen, invorderen en kwijtschelden van publiekrechtelijke en eventueel ook privaatrechtelijke vorderingen.

Toelichting:
InspectiecomponentSoftware die gebruikt wordt bij het vaststellen van de toestand van fysieke objecten in de fysieke leefomgeving (zoals bomen, kunstwerken, beschoeiingen e.d.) en de fysieke leefomgeving als geheel (via de beeldkwaliteit methode van het CROW).

Toelichting:
IntranetcomponentComponent voor het publiceren van informatie op een besloten website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

Toelichting:
JUBES-componentComponent voor het inzien en versturen van berichten in het kader van de justitële jeugdzorg via Jubes.

Toelichting:
JeugdzorgcomponentComponent voor ondersteuning van de processen behorende bij de uitvoering van de Jeugdwet.

Toelichting:
KLIC-componentComponent voor informatieuitwisseling met de Kadasterdienst KLIC in het kader van de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION))

Toelichting:
KantoorautomatiseringcomponentComponent voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda.

Toelichting:
KascomponentComponent waarmee financiele transacties aan de balie kunnen worden afgehandeld.

Toelichting:
KennisbeheercomponentComponent voor het tonen en bewerken van informatie en kennis door medewerkers.

Toelichting:
Ketenpartner-portaalcomponentComponent voor het toegang geven van ketenpartners tot voor hen bestemde diensten

Toelichting:
KeuringcomponentSoftware die gebruikt wordt bij het controleren van uitgevoerde werkzaamheden om te bepalen of het opgeleverde resultaat voldoet aan de kwaliteitseisen en overige specificaties zoals beschreven in de opdracht.

Toelichting:
Klachten- en meldingencomponentComponent voor het registreren en afhandelen van klachten en meldingen.

Toelichting:
KlantfeedbackcomponentComponent voor het registreren en afhandelen van klantfeedback

Toelichting:
  KlantgeleidingcomponentComponent voor het ondersteunen van klanten bij het vinden van de gewenste dienstverlening.

  Toelichting:
  KlanttevredenheidcomponentComponent waarmee tevredenheid van klanten over dienstverlening kan worden gemeten en vastgelegd

  Toelichting:
  KredietverstrekkingcomponentComponent voor de ondersteuning van het verstrekken van kredieten

  Toelichting:
  LeerlingenbeheercomponentComponent voor registratie van leerlingen en toezicht op naleving van de leerplichtwet.

  Toelichting:
  LeerlingenvervoercomponentComponent voor afhandelen van aanvragen leerlingvervoer en tegemoetkoming vervoerskosten.

  Toelichting:
  ManagementinformatiecomponentComponent voor het ontwikkelen, publiceren en uitvoeren van managementanalyses en rapportages.

  Toelichting:
  Medewerker-registratiecomponentComponent voor de opslag en ontsluiting van de gegevens van voor de gemeente werkzame personen.

  Toelichting:
  Media-behandelingcomponentComponent voor de behandeling van media

  Toelichting:
  Mediamonitor- en webcarecomponentComponent voor web- en mediacare

  Toelichting:
  Meldingen openbare ruimtecomponentComponent voor het ontvangen van meldingen van incidenten in de openbare ruimte en tevens voor het doorzetten naar de uitvoerende organisaties

  Toelichting:
  MijngemeentecomponentComponent die via webtechnologie veilig toegang biedt tot persoonlijke informatie en gepersonaliseerde digitale dienstverlening.

  Toelichting:
  Mobiel-toezicht-en-handhavingcomponentComponent voor mobiel toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ruimtelijk domein en openbare orde en veiligheid)

  Toelichting:
  Mobile-device-managementcomponentComponent voor het beheren en beveiligen van alle mobiele devices in een ICT infrastructuur. Het is daar een belangrijk onderdeel van.(bv. EMM, MAM, UEM)

  Toelichting:
  ModelbeheercomponentComponent voor het aanbrengen van samenhang in gegevens en algoritme dat leidt tot een model.

  Toelichting:
  MonumentencomponentComponent voor de ondersteuning van de monumentenadministratie en andere verplichtingen volgend uit de Monumentenwet.

  Toelichting:
  Narrowcasting componentComponent voor het via beeldschermen uitzenden van relevante informatie voor een (externe of interne) doelgroep.

  Toelichting:
  NetwerkbeheercomponentComponent beheren van netwerkcomponenten en configuraties

  Toelichting:
  NotificatierouteringcomponentComponent voor ontvangen van notificaties van bronsystemen en het routeren daarvan naar geabonneerde afnemers.

  Toelichting:
  OmgevingsbeleidcomponentComponent voor het ontwikkelen, beheren en digitaal beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) conform de Omgevingswet standaarden. Hiermee is de Omgevingsbeleid component de opvolger van de GEMMA WRO-component. De Omgevingsbeleidcomponent bevat diverse functionalteiten voor omgevingswetbesluiten (voorbereidingsbesluiten).

  Toelichting:
  OmgevingsdocumentviewercomponentComponent voor het weergeven van omgevingsbeleid (omgevingsplan, omgevingsvisie en programma) in tekst en kaart onder andere bedoeld voor het ondersteunen van besluitvorming. Deze component is onderdeel van omgevingsbeleidcomponent, maar kan ook als individuele component door een organisatie worden verworven.

  Toelichting:
  OnlinebetalingcomponentComponent voor het online kunnen betalen.

  Toelichting:
  Open-data-portaalcomponentComponent waarmee open data gestructureerd beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerde afnemers.

  Toelichting:
  OutputmanagementcomponentComponent voor het routeren van de output van processen naar het (de) juiste kana(a)len, waarbij rekening gehouden wordt met de klantvoorkeuren.

  Toelichting:
  ParkeerbeheercomponentComponent voor ondersteuning van parkeerbeheer door het aanleggen, beheren en exploiteren van parkeerplaatsen en parkeergarages.

  Toelichting:
  PersoneelsinformatiecomponentComponent voor het administreren en managen van medewerkers.

  Toelichting:
  Planning en control componentComponent om om planning- en controlcycli beheersbaar en effectief te ondersteunen en om informatie flexibel te kunnen publiceren.

  Toelichting:
  Politieke data-analyse componentComponent om op basis van beschikbare data inzicht te geven in politieke en bestuurlijke gedragingen.

  Toelichting:
  Preventie-dataverliescomponentComponent voor het detecteren en voorkomen van datalekken

  Toelichting:
  Producten-en-dienstencataloguscomponentComponent voor het onderhouden van gegevens over producten en diensten en het (interactief) presenteren daarvan aan burgers en bedrijven.

  Toelichting:
  ProjectmanagementcomponentComponent voor het beheren van projecten, programma's en portfolio's.

  Toelichting:
  RegiecomponentComponent voor het voeren van regie over de zaken die er voor klanten lopen binnen het sociale domein.

  Toelichting:
  Relatiebeheercomponent (CRM)Component voor het onderhouden van relaties met klanten of organisaties.

  Toelichting:
  Reïntegratie- en werkzoekendencomponentComponent voor het toeleiden van werkzoekenden naar werk conform de participatiewet.

  Toelichting:
  RisicobeheercomponentComponent voor risicobeheersing

  Toelichting:
  RoosterbeheercomponentComponent voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel.

  Toelichting:
  SIEM-beheercomponentEen SIEM-beheercomponent (Securiy Information & Event management) voor het beheren van technische beveiliginginformatie

  Toelichting:
  Salarisadministratie en -verwerkingcomponentComponent waarmee personeels- en salarisgegevens kunnen worden bijgehouden en salarisverwerking kan plaatsvinden conform geldende wet- en regelgeving.

  Toelichting:
  SamenwerkingscomponentComponent voor het op afstand, onafhankelijk van elkaar, gecoördineerd samen werken aan een gemeenschappelijk doel.

  Toelichting:
  Scanning-en-imagingcomponentComponent voor het digitaliseren van gegevens van een analoge naar een digitale gegevensdrager.

  Toelichting:
  SchadeafhandelcomponentComponent voor het registreren en kunnen afhandelen van schade.

  Toelichting:
  SchuldenadministratiecomponentComponent om de schulden van personen te kunnen administreren.

  Toelichting:
  ServicebuscomponentComponent voor het routeren, transformeren en eventueel orchestreren van berichten tussen applicaties.

  Toelichting:
  ServiceregistercomponentComponent voor het ontsluiten van binnen de gemeente beschikbare webservices

  Toelichting:
  Sociale mediacomponentComponent voor het ontvangen en versturen van berichten binnen sociale media waarbij met persoonlijke voorkeuren rekening wordt gehouden.

  Toelichting:
  Sociale werkvoorzieningcomponentComponent voor het beheer van de sociale werkvoorziening

  Toelichting:
  Software-licentiebeheercomponentComponent voor het beheren van softwarelicenties

  Toelichting:
  Software-ontwikkelcomponentComponent voor het ontwikkelen van applicaties

  Toelichting:
  SonderingenregistercomponentComponent voor het registreren en archiveren van sonderingen (diepte dragende zandlagen)

  Toelichting:
   SubsidiescomponentComponent voor het registreren, verwerken, bewaken en rapporteren van subsidieaanvragen en -toekenning.

   Toelichting:
   Systeemacceptatie-en-release-beheercomponentComponent voor systeemacceptatie en releasebeheer

   Toelichting:
   Technische logging componentComponent voor registratie van systeemgebeurtenissen

   Toelichting:
   TerreinexploitatiecomponentComponent voor het exploiteren van gemeentelijke terreinen

   Toelichting:
   Terugmeldingen-registratiecomponentComponent voor het doen van terugmeldingen over gegevens bij twijfel aan de juistheid daarvan.

   Toelichting:
   TijdregistratiecomponentComponent voor het registreren van gewerkte tijdseenheden bijv. per activiteit of project.

   Toelichting:
   Toepasbare regelscomponentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van toepasbare regels op basis van de regels uit beleid (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan)

   Toelichting:
   Toezicht- en handhavingcomponent sociaal domeinComponent voor de ondersteuning van toezicht en handhaving binnen sociaal domein

   Toelichting:
   VOA-componentComponent voor het ophalen en versturen van persoonsgerelateerde berichten van/naar de BRP MailBoxServer.

   Toelichting:
   VPN-beheercomponentComponent voor het beheren van beveiligde, versleutelde netwerkverbindingen tussen het device van de medewerker en het bedrijfsnetwerk en machine-machine verbindingen

   Toelichting:
   VacaturematchingcomponentComponent voor het relateren van werkzoekenden en (vacatures bij) werkgevers.

   Toelichting:
   VastgoedexploitatiecomponentComponent die ondersteuning biedt voor het exploiteren van woningen en ander vastgoed.

   Toelichting:
   VeiligheidsmanagementcomponentComponent voor het in beeld brengen van potentieële veiligheidsrisico's ten aanzien van personen.

   Toelichting:
   Vergunning- Toezicht- HandhavingcomponentComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening.

   Toelichting:
   Vergunning- Toezicht- en Handhavingcomponent fysieke leefomgevingComponent voor het ondersteunen van diverse soorten vergunningverlening, het ondersteunen op het toezicht houden en het ondersteunen van het handhaven.

   Toelichting:
   Verkeer- en vervoerinformatiecomponentComponent voor het inzichtelijk maken van en sturen op verkeer- en vervoerstromen.

   Toelichting:
   VerkeersregelinstallatiecomponentComponent voor het beheren van verschillende soorten verkeersregelinstallaties (bijv. stoplichten)

   Toelichting:
   VerkiezingencomponentComponent voor het ondersteunen van lokale verkiezingen.

   Toelichting:
   VerwerkingenloggingcomponentComponent voor het centraal vastleggen van gegevens over de activiteiten die gebruikers uitvoeren met vertrouwelijke gegevens.

   Toelichting:
   VerwerkingenregistercomponentComponent voor het beheren en publiceren van het register van verwerkingen

   Toelichting:
   VerzamelcomponentDe verzamelcomponent wordt gekozen als tijdelijke oplossing om een pakket toch op te kunnen voeren. Alleen gebruiken als er in de GEMMA geen geschikte referentiecomponent gevonden wordt.

   Toelichting:
    VoorraadbeheercomponentComponent voor het beheren van voorraden.

    Toelichting:
    Vulnerability-beheercomponentComponent voor het beheren van kwetsbaarheden in hardware, software en besturingssystemen

    Toelichting:
    WMO-componentComponent voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

    Toelichting:
    WOZ-beheercomponentComponent voor het beheren van onroerende zaken gerelateerde brongegevens voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ).

    Toelichting:
    WOZ-taxatiecomponentComponent voor het bepalen en vastleggen van de waarde van onroerende zaken.

    Toelichting:
    WOZ-voormeldingcomponentComponent die via webtechnologie aan inwoners veilig toegang biedt tot de actuele WOZ gegevens met de mogelijkheid hierop te reageren.

    Toelichting:
    WRO-componentComponent voor het beheren en digitaal beschikbaar stellen van WRO-plannen conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit component blijft in gebruik voor het verwerken van lopende procedures ter uitfasering van WRO-plannen naar het Omgevingsplan conform Omgevingswet.

    Toelichting:
    WachtwoordbeheercomponentComponent voor het beheer van wachtwoorden

    Toelichting:
    Webcontentpublicatie- en beheercomponentComponent voor het publiceren van informatie op de gemeentelijke website en het integreren van gespecialiseerde systemen.

    Toelichting:
    Wkpb-componentComponent voor het opstellen van Wkpb-beperkingbesluiten en communicatie met de Landelijke Voorziening en/of Kadaster

    Toelichting:
    ZaakregistratiecomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaakgegevens.

    Toelichting:
    ZaaktypecataloguscomponentComponent voor opslag en ontsluiting van zaaktypegegevens.

    Toelichting:
    ZelfdiagnosecomponentComponent voor zelfdiagnose zodat inwoners duidelijk krijgen wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning eventueel mogelijk is.

    Toelichting:
    ZelfredzaamheidontwikkelcomponentComponent ter ondersteuning van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid voor burgers

    Toelichting:
    ZoekmachinecomponentComponent voor het zoeken van content aan de hand van opgegeven zoekcriteria.

    Toelichting:
    Deze pagina is het laatst bewerkt op 1 mrt 2023 om 15:01.