Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Koppelvlakken en sectormodellen

Laatst bewerkt: 1 juli 2021, 14:03:05

Sectormodellen en koppelvlakken zijn berichtenstandaarden die de structuren beschrijven waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen. De gemeentelijke berichtenstandaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat, kortweg StUF. De StUF-standaard zegt niets over de inhoud van een specifiek bericht. Daartoe zijn door VNG Realisatie, op basis van de informatiemodellen RSGB, RGBZ en imZTC, zgn. sectormodellen (een berichtenstandaard) ontwikkeld op basis waarvan wel specifiek toepasbare berichten gevormd kunnen worden. Dit zijn de generieke standaarden, ook wel horizontale sectormodellen genoemd, StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC. Ook door externe partijen zoals bijv. de Waarderingskamer, de Kamers van Koophandel, GeoNovum en ICTU zijn sectormodellen ontwikkeld, de zogenaamde verticale sectormodellen (StUF-WOZ, StUF-KvK, StUF-Geo IMGeo en StUF-RIHa), welke door henzelf beheerd worden. Ook deze zijn allen gebaseerd op een informatiemodel.

Bij gebruik van StUF dient nog veel omtrent inhoud en proces voor het gebruik van de berichten door de opdrachtgever ingevuld te worden. Met gebruik van een sectormodel is de inspanning voor de opdrachtgever al een stuk minder maar ook hier is het uiterst belangrijk de berichten en processen te controleren. Gebruik van koppelvlakken geeft de meeste zekerheid.

Een koppelvlakspecificatie of koppelvlakstandaard specificeert hoe de gegevensuitwisseling tussen applicaties en voorzieningen eruit moet zien. Het legt concrete afspraken vast waarmee specifieke gegevens kunnen worden gecommuniceerd. Afspraken over specifieke berichten die tussen bepaalde referentiecomponenten uitgewisseld moeten en/of kunnen worden, afspraken over aanscherping van de berichten uit een sectormodel en afspraken over de wijze waarop die berichten verstuurd moeten worden.

Koppelvakspecificaties zijn vaak gebaseerd op de eerder genoemde horizontale- of verticale sectormodellen en beschrijven hoe deze generieke standaarden bij specifieke koppelingen gebruikt moeten worden.

In een koppelvlakspecificatie is altijd aangegeven op welke referentiecomponenten de specificatie van toepassing is. In de GEMMA Softwarecatalogus geven leveranciers aan welke referentiecomponenten hun softwareproducten ondersteunen. Hierdoor kan worden nagegaan welke standaarden relevant zijn voor een softwareproduct.

Basis- en kerngegevens

Het aandachtsgebied 'Basis- en kerngegevens' betreft het beheer en gebruik van basis- en kerngegevens uit bijvoorbeeld BAG, GBA (BRP), nHR en BRP van objecten zoals Personen, Gebouwen, Adressen, Maatschappelijke activiteiten, Vestigingen, etc... De sectormodellen en koppelvlakken in dit aandachtsgebied bieden componenten en berichten waarmee gegevens over dit soort objecten kunnen worden uitgewisseld tussen applicaties. De volgende standaarden spelen daarbij een rol:

Zaken en documenten

Het aandachtsgebied 'Zaken en documenten' heeft betrekking op zaken die bij een gemeente in behandeling zijn en alle daaraan gerelateerde documenten. Denk daarbij aan de aanvraag voor een parkeervergunning of een vergunning voor een evenement. Het sectormodel StUF-ZKN biedt daarbij voorzieningen voor het opvragen of het muteren van gegevens m.b.t. de betreffende zaken. Het sectormodel StUF-ZTC voorziet in mogelijkheden om configuratiegegevens m.b.t. zaakgerelateerde systemen uit te wisselen.

Dienstverleningsdomein

Onder het Dienstverleningsdomein vallen de interacties die de digitale dienstverlening ondersteunen zoals activiteiten aangaande Burgerzaken, Belastingheffing en Front-offce.

Ruimtelijk domein

Onder het Ruimtelijk domein vallen bijvoorbeeld de interacties die de activiteiten met betrekking tot het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht op deze vergunningen of andere regelgeving ondersteunen.

Sociaal domein

Onder het Sociaal domein vallen de interacties die activiteiten ondersteunen met betrekking tot het verlenen van zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie.

Bedrijfsvoeringsdomein

Onder het Bedrijfsvoeringsdomein vallen bijvoorbeeld de interacties die de geldstromen van een gemeente ondersteunen.

Open data

Dit is niet zozeer een domein, maar hieronder vallen de modellen die gericht zijn op het beschikbaar stellen van (open) datasets.


Compliancy

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zelf te controleren of de berichten voldoen aan de specificaties. Een leverancier kan compliancy behalen op het StUF Test Platform. De opdrachtgever kan dan exact zien in welke mate een koppelvlak ondersteund wordt. Aangeraden wordt dan ook het voldoen aan de compliancy eisen op het StUF Test Platform en dit aan kunnen tonen met een geslaagd testrapport als eis op te nemen. Door gebruik van de GIBIT, de gemeentelijke uniforme inkoopvoorwaarden voor IT borgt u dit duurzaam voor vastgestelde (open) standaarden.