Koppelvlakken en sectormodellen


StUF Sectormodellen en koppelvlakken zijn berichtenstandaarden die de structuren beschrijven waarin gegevens uitgewisseld worden tussen informatiesystemen. Deze gemeentelijke berichtenstandaarden zijn gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat, kortweg StUF. De StUF-standaard zegt niets over de inhoud van een specifiek bericht. Daartoe zijn door VNG Realisatie, op basis van de informatiemodellen RSGB, RGBZ en imZTC, zgn. StUF sectormodellen (een berichtenstandaard) ontwikkeld op basis waarvan wel specifiek toepasbare berichten gevormd kunnen worden. Dit zijn de generieke standaarden, ook wel horizontale sectormodellen genoemd, StUF-BG, StUF-ZKN en StUF-ZTC. Ook door externe partijen zoals bijv. de Waarderingskamer, de Kamers van Koophandel, GeoNovum en ICTU zijn StUF sectormodellen ontwikkeld, de zogenaamde verticale sectormodellen (StUF-WOZ, StUF-KvK, StUF-Geo IMGeo en StUF-RIHa), welke door henzelf beheerd worden. Ook deze zijn allen gebaseerd op een informatiemodel.

Bij gebruik van StUF dient nog veel omtrent inhoud en proces voor het gebruik van de berichten door de opdrachtgever ingevuld te worden. Met gebruik van een StUF sectormodel is de inspanning voor de opdrachtgever al een stuk minder maar ook hier is het uiterst belangrijk de berichten en processen te controleren. Gebruik van StUF koppelvlakken geeft de meeste zekerheid.

Een StUF koppelvlakspecificatie of koppelvlakstandaard specificeert hoe de gegevensuitwisseling tussen applicaties en voorzieningen eruit moet zien. Het legt concrete afspraken vast waarmee specifieke gegevens kunnen worden gecommuniceerd. Afspraken over specifieke berichten die tussen bepaalde referentiecomponenten uitgewisseld moeten en/of kunnen worden, afspraken over aanscherping van de berichten uit een StUF sectormodel en afspraken over de wijze waarop die berichten verstuurd moeten worden.

StUF Koppelvakspecificaties zijn vaak gebaseerd op de eerder genoemde horizontale- of verticale sectormodellen en beschrijven hoe deze generieke standaarden bij specifieke koppelingen gebruikt moeten worden.

In een StUF koppelvlakspecificatie is altijd aangegeven op welke referentiecomponenten de specificatie van toepassing is. In de GEMMA Softwarecatalogus geven leveranciers aan welke referentiecomponenten hun softwareproducten ondersteunen. Hierdoor kan worden nagegaan welke standaarden relevant zijn voor een softwareproduct.

Omdat verschillende ontwikkelingen het vernieuwen van standaarden noodzakelijk hebben gemaakt om invulling te (blijven) geven aan de behoefte en wensen van gemeenten is de doorontwikkeling van de StUF standaard, de StUF sectormodellen en de StUF koppelvlakken stopgezet. Alleen wetswijzigingen, wijzigingen in de Logische Ontwerpen van Basisregistraties en gevonden fouten kunnen aanleiding zijn voor het publiceren van een nieuwe versie van deze standaarden. Zo wordt er voor gezorgd dat gemeenten hun werk kunnen blijven doen. In de tabellen van de volgende secties wordt dan ook naast de relevante StUF standaarden aangegeven welke alternatieven in de vorm van REST of andersoortige API's voorhanden zijn. Aangezien de functionaliteit van een (REST) API niet 1 op 1 hoeft te mappen op de functionaliteit van een koppelvlak kunnen er bij een StUF koppelvlak meerdere API's opgenomen zijn.

Basis- en kerngegevens[bewerken]

Het aandachtsgebied 'Basis- en kerngegevens' betreft het beheer en gebruik van basis- en kerngegevens uit bijvoorbeeld BAG, GBA (BRP), nHR en BRP van objecten zoals Personen, Gebouwen, Adressen, Maatschappelijke activiteiten, Vestigingen, etc... De StUF sectormodellen en koppelvlakken in dit aandachtsgebied bieden componenten en berichten waarmee gegevens over dit soort objecten kunnen worden uitgewisseld tussen applicaties. In de tabel hieronder vind je de standaarden die daarbij een rol spelen.

StUF sectormodel of koppelvlak API standaard
Sectormodel Basisgegevens: StUF-BG (RSGB) (actuele versie: 3.10) Haal Centraal BRP Personen bevragen (In ontwikkeling)
Haal Centraal BRP Historie bevragen (In ontwikkeling)
Haal Centraal BRP Bewoning (In ontwikkeling)
Haal Centraal BRP Reisdocumenten bevragen (In ontwikkeling)
Haal Centraal BRP Update API (In ontwikkeling)
Haal Centraal BRP tabellen bevragen (In ontwikkeling)
StUF BAG (BAG) (actuele versie: 3.10) BAG Individuele Bevragingen 2.6
LV Adressen en Gebouwen (LV BAG) (BAG) (in beheer bij Kadaster )
Kadastrale mutatieservices (BRK-Levering) (actuele versie: 1.0) Haal Centraal BRK bevragen 1.5
Sectormodel Geo: StUF Geo IMGeo (BGT) (in beheer bij Geonovum)
Sectormodel HR: StUF-HR (nHR) (in beheer bij Kamers van Koophandel)
LV Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) (in beheer bij Kadaster )

Zaken en documenten[bewerken]

Het aandachtsgebied 'Zaken en documenten' heeft betrekking op zaken die bij een gemeente in behandeling zijn en alle daaraan gerelateerde documenten. Denk daarbij aan de aanvraag voor een parkeervergunning of een vergunning voor een evenement. Het sectormodel StUF-ZKN biedt daarbij voorzieningen voor het opvragen of het muteren van gegevens m.b.t. de betreffende zaken. Het sectormodel StUF-ZTC voorziet in mogelijkheden om configuratiegegevens m.b.t. zaakgerelateerde systemen uit te wisselen.

StUF sectormodel of koppelvlak API standaard
Sectormodel Zaken: StUF-ZKN (RGBZ) (actuele versie: 3.10) API-standaarden voor Zaakgericht werken
Sectormodel Zaaktypen(-catalogus): StUF–ZTC (ImZTC) (actuele versie: 3.10)
Zaak- en Documentservices (actuele versie: 1.2)
Documentcreatieservices (actuele versie: 1.1)

Dienstverleningsdomein[bewerken]

Onder het Dienstverleningsdomein vallen de interacties die de digitale dienstverlening ondersteunen zoals activiteiten aangaande Burgerzaken, Belastingheffing en Front-offce.

StUF sectormodel of koppelvlak API standaard
Prefill eFormulierservices (actuele versie: 1.0)
Sectormodel e-Formulieren: StUF-EF (actuele versie: 3.15)
Sectormodel WOZ: StUF-WOZ (in beheer bij Waarderingskamer) Haal Centraal WOZ bevragen 1.0
StUF BAG-GBA (actuele versie: 2.04)

Ruimtelijk domein[bewerken]

Onder het Ruimtelijk domein vallen bijvoorbeeld de interacties die de activiteiten met betrekking tot het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht op deze vergunningen of andere regelgeving ondersteunen.

StUF sectormodel of koppelvlak API standaard
Wabo-BAG services (actuele versie: 1.0)
Toezicht- en Handhavenservices (actuele versie: 2.0)
StUF-Geo BAG (in beheer bij Geonovum)
LV Omgevingsloket (in beheer bij Ministerie van IenM)
Sectormodel RIHa: StUF-RIHa (in beheer bij ILT)

Sociaal domein[bewerken]

Onder het Sociaal domein vallen de interacties die activiteiten ondersteunen met betrekking tot het verlenen van zorg, de maatschappelijke ondersteuning en de participatie.

StUF sectormodel of koppelvlak API standaard
StUF Jeugdzorg (CORV) (actuele versie: 1.0)
Regie- en zaakservices (actuele versie: 1.0)
StUF-GGk berichtenvelop ISD-Keten (actuele versie: 2.1)
Participatieladder (status is onduidelijk)
Kinderopvang (status is onduidelijk)

Bedrijfsvoeringsdomein[bewerken]

Onder het Bedrijfsvoeringsdomein vallen bijvoorbeeld de interacties die de geldstromen van een gemeente ondersteunen.

StUF sectormodel of koppelvlak API standaard
Koppelvlak Betalen- en Invorderenservices (actuele versie: 1.0)

Compliancy[bewerken]

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om zelf te controleren of de berichten voldoen aan de specificaties. Voor een aantal standaarden kan een leverancier compliancy behalen op het StUF Test Platform. De opdrachtgever kan dan exact zien in welke mate een StUF koppelvlak ondersteund wordt. Aangeraden wordt dan ook het voldoen aan de compliancy eisen op het StUF Test Platform en dit aan kunnen tonen met een geslaagd testrapport als eis op te nemen. Door gebruik van de GIBIT, de gemeentelijke uniforme inkoopvoorwaarden voor IT borgt u dit duurzaam voor vastgestelde (open) standaarden.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 18 jan 2024 om 03:00.